Ngan hang Nha nuoc se ha lai suat huy dong

Thứ sáu, 02 Tháng mười hai 2011, 06:32 GMT+7


Ngan hang Nha nuoc se ha lai suat huy dong

- "Lai suat nhat dinh se phai giam, boi khi lam phat xuong roi, chi so gia tieu dung 4 thang gan day cong lai chua den 3%, cong them du phong thi lai suat huy dong hien nay qua cao. Vi vay, Chinh phu da chi dao Ngan hang Nha nuoc phai xem xet ha lai suat. Tuy nhien muc giam bao nhieu, giam vao thoi diem nao do NHNN quyet dinh".

Bo truong, chu nhiem Van phong Chinh phu Vu Duc Dam khang dinh tai cuoc hop bao Chinh phu thuong ky dien ra chieu 1/12 tai Ha Noi. Bo truong cho biet, trong hai ngay 30/11 va 1/12 tai Ha Noi, duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 11/2011 de thao luan va cho y kien ve tinh hinh thuc hien nhiem vu kinh te xa hoi thang 11 va 11 thang nam 2011; ve cac de an tai cau truc doanh nghiep Nha nuoc, tai co cau he thong ngan hang thuong mai.

Gia tieu dung giam, lai suat phai giam theo

Theo bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu, kinh te vi mo tung buoc on dinh hon vao nhung thang cuoi nam, toc do tang gia tieu dung giam dang ke, thang 11 tang 0,39% la thang thu tu lien tiep muc tang gia duoi 1%; thu ngan sach tang kha, chinh sach tien te dat ket qua tich cuc, nhap sieu giam manh, du tru ngoai hoi tang so voi dau nam...

Tuy nhien, Chinh phu nhan dinh, tinh hinh kinh te xa hoi con rat kho khan, lam phat tuy da giam trong nhung thang gan day nhung tinh chung ca nam van rat cao; lai suat chua giam nhieu va con bat hop ly trong xu huong lam phat giam; nhu cau ngoai te va suc ep ty gia cuoi nam rat lon; thi truong bat dong san va chung khoan tram lang, san xuat kinh doanh gap nhieu kho khan....

Tai cuoc hop bao, Bo truong Vu Duc Dam cho biet, Chinh phu dang chi dao cac don vi chuc nang tich cuc trien khai nhieu giai phap thao go kho khan cho doanh nghiep, trong do co ha mat bang lai suat va xem xet mien giam thue.

"Chinh phu nhan thay mat bang lai suat cao, doanh nghiep kho tiep can va neu co tiep can duoc cung kho san xuat. Vi the Chinh phu yeu cau NHNN trong tham quyen cua minh xem xet phuong an ha lai suat, van dam bao lai suat thuc duong nhung linh hoat. Tu thang 8/2011 tro lai day, chi so gia tieu dung deu tang duoi 1%, neu thang 12 chi so gia duoi 1% thi mat bang chi so gia o muc mot con so. Vay lai suat huy dong va cho vay phai duoc dieu chinh thich hop"- Bo truong noi.

Ve thue, truoc day co cac bien phap ve keo dai thoi han nop thue thi o lan nay, Chinh phu yeu cau Bo Tai chinh xem xet cac phuong an thue nham khuyen khich doanh nghiep phat trien, dac biet khuyen khich khong chi doanh nghiep dang lam an tot ma con doanh nghiep dang gap kho khan.

2 "trong benh" phai chua ngay

Tra loi bao chi ve cac van de xoay quanh tai cau truc ngan hang, Bo truong Vu Duc Dam cho biet, muc dich tai co cau he thong ngan hang thuong mai la lam sao cho he thong NHTM, to chuc tai chinh noi chung lanh manh, an toan, minh bach. Suot may chuc nam qua, he thong cac ngan hang noi rieng va he thong cac thiet che tai chinh noi chung da co buoc lon manh rat lon ca ve so luong, quy mo lan su dong gop vao nen kinh te. Tuy nhien nhung he thong nay con boc lo nhieu yeu kem, trong do co yeu kem la do chu quan, dieu hanh...


Anh minh hoa

Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu Vu Duc Dam (phai) va Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong Nguyen Bac Son chu tri buoi hop bao. anh QT

"Co hai diem yeu de thay nhat la chung ta chua co NHTM hoac thiet che tai chinh nao du manh o tam co khu vuc, chua noi tam co quoc te; nguy co hoat dong kho khan, luc ve thanh khoan, luc cac yeu to khac, gan nhu thuong truc, cach may nam lai ro len. Vay nen lan nay chung ta phai lam can ban hon, de sao de giai doan 2015 se co mot so it NHTM nha nuoc se duoc co phan hoa, NN van giu quyen chi phoi de on dinh kinh te vi mo, co gang co it nhat 1 ngan hang co uy tin quy mo du suc canh tranh trong khu vuc" - Bo truong nhan manh.

Voi nhom NH ngoai quoc doanh, Bo truong cho biet se tien hanh sap xep tung buoc, NH tot thi tao dieu kien tot hon va dac biet Chinh phu khong ngai NH ngoai quoc doanh lon chiem thi phan cua NHTM Nha nuoc. Voi NH nao dang tam thoi kho khan thi chung ta tro giup cho bot kho; sau do cac ngan hang co co phan hoa, co sap nhap thi tren co so tu nguyen, dung luat phap va tren het dam bao quyen loi chinh dang cua nguoi gui tien. Theo Bo truong, ngan hang co "benh" phai tri xong "benh" thi moi sap xep. Chu truong co phan hoa rong rai, cac NH co phan la co phan dai chung chu khong chi la mot nhom nho chi phoi tac dong cheo toi nhau...

"Toi cung muon noi them la bay lau nay chung ta chi noi toi tai co cau ngan hang nhung con cai "duoi" rat quan trong la cac to chuc tin dung, cac dinh che tai chinh nhu: cong ty tai chinh chung khoan, bao hiem, cho thue tai chinh..., gan voi nhau thanh mot de an de trien khai thuc hien tu nay toi 2015 va tiep den 2020"- Bo truong noi them.

Som quyet dinh van de chuyen von nha nuoc tai Jetstar Pacific

Xung quanh de xuat nghi 9 ngay trong dip Tet Nguyen dan cua Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi, Bo truong Vu Duc Dam cho biet de xuat nay dang duoc Thu tuong xem xet nhung nguyen tac chung la phai thuc hien dung luat, dong thoi dam bao quyen va loi ich chinh dang cua nguoi lao dong.

Ve thong tin chuyen phan von Nha nuoc trong hang hang khong gia re Jetstar Pacific, Bo truong Vu Duc Dam cho hay, chu truong chung cua Chinh la day nhanh hon nua tien trinh CPH DNNN trong do co nhung DN hoat dong lo lien tuc nhieu nam can phai co phuong an sap xep lai. Ket qua kinh doanh cua Jetstar Pacific nhieu nam khong tot, nen de cho viec quan ly von hieu qua hon, cac co quan chuc nang dang de xuat chuyen von tu SCIC - don vi dang dai dien von Nha nuoc tai day - sang doanh nghiep 100% von nha nuoc khac. Hien Chinh phu dang duoc xem xet, se quyet dinh som theo nguyen tac bao toan va nang cao hieu qua su dung von Nha nuoc.


Quynh TrangCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.