Navico dan dau nganh thuy san VN ve xuat khau

Thứ ba, 12 Tháng sáu 2007, 11:54 GMT+7


Navico dan dau nganh thuy san VN ve xuat khau
Buoi gioi thieu chao ban 6 trieu co phieu cua Cong ty Co phan Nam Viet ra cong chung ben ngoai Anh: V.Anh

Cong ty Co phan Nam Viet (Navico) la doanh nghiep duoc chuyen doi tu Navico dang xuc tien, trien khai chao ban 6 trieu co phan lan dau (IPO) ra cong chung ben ngoai, nang von dieu le len 660 ti dong voi gia khoi diem la 100.000 dong/co phieu

Cong ty TNHH Nam Viet vao thang 10-2006 voi muc von dieu le la 600 ti dong. Theo Hiep hoi Che bien va Xuat khau Thuy san Viet Nam (VASEP), Navico dung dau trong 10 doanh nghiep xuat khau thuy san lon nhat cua Viet Nam nam 2006 va 4 thang dau nam 2007. Navico cung la mot doanh nghiep xuat khau ca tra va ca basa lon nhat cua Viet Nam nam 2006.

San pham co du dieu kien xuat sang 60 nuoc

Theo du bao cua Bo Thuy san, nam 2007 gia tri kim ngach cua xuat khau ca tra va ca basa co the len toi 1 ti USD (chiem ti le 35,7% tong gia tri kim ngach xuat khau thuy san). Trong quy I/2007, Navico da dat kim ngach xuat khau 46,566 trieu USD van giu vi tri dan dau cac doanh nghiep trong top 10 cua nganh thuy san Viet Nam, gan gap doi don vi dung thu 2. Kha nang trong nam 2007, Navico se dat muc loi nhuan 450 ti dong la chac chan vi quy II/2007 Navico da dat 175 ti dong loi nhuan. Thong thuong quy I thuong thap hon so voi cac quy khac trong nam.

Theo danh gia cua Cong ty Tu van – Chung khoan Bao Viet, Navico la cong ty co quy mo va thi phan lon nhat ca nuoc ve xuat khau thuy san, tong doanh thu nam 2006 cua cong ty dat hon 2,738 ti dong (san luong xuat khau tren 76.000 tan). Dan dau ve thi phan xuat khau ca tra va ca basa (chiem 20,7% gia tri kim ngach xuat khau ca). Hien nay, Navico la mot trong nhung cong ty da ap dung duoc quy trinh san xuat chat luong san pham theo HACCP, GMP, SQF co du dieu kien xuat khau sang 60 nuoc tren the gioi. Mot trong nhung the manh cua Navico la nam ngay trong vung nguyen lieu cua dong bang song Cuu Long...

Phat trien vuot bac ve doanh thu, loi nhuan va kim ngach xuat khau

Nam 2006 la nam danh dau su phat trien vuot bac cua Navico ve doanh thu, loi nhuan va kim ngach xuat khau. Doanh thu thuan la 2.707 ti dong (tang 123,3% so voi nam 2005). Loi nhuan sau thue 266,3 ti dong (tang 267,8% so voi nam 2005). Kim ngach xuat khau dat tren 160 trieu USD (tang 166% so voi nam 2005). So di co su tang truong manh nhu vay la do Nha may Thai Binh Duong bat dau hoat dong tu dau thang 12-2005 voi 100% cong suat thiet ke. Ben canh do co su dieu chinh tang gia ban san pham nen doanh thu cua cong ty tang nhanh.

Ong Doan Toi, Tong Giam doc kiem Chu tich HDQT Navico, cho biet o Viet Nam hien nay, xuat khau thuy san co kim ngach lon thu 4 trong cac mat hang, chiem 8,4% tong kim ngach xuat khau trong ca nuoc. Toc do tang truong binh quan nganh tu nam 2000 den nay vao khoang 13,1%. Rieng nganh cong nghiep che bien ca tra va ca basa tang gap 15 lan so voi nam 1997.

Mot dieu quan trong nua la nam 2006, ti trong gia von ban hang tren doanh thu so voi nam 2005 giam tu 89,98% xuong con 79,81%, do cong ty kiem soat duoc chi phi nguyen lieu dau vao, thuc hien nhieu bien phap de giam chi phi san xuat, tan dung duoc nguyen vat lieu de tranh hao phi va toi da hoa nang suat cua thiet bi. Ti trong chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiep tren doanh thu so voi nam 2005 cung tang rat it. Chi phi ban hang tang tu 7,62% len 8,04%.

Chinh vi bien phap cat giam chi phi mot cach hop ly nen gia thanh san xuat cac san pham cua cong ty tuong doi thap so voi cac doanh nghiep khac cung nganh. Cung nho do ma san pham cua Navico co tinh canh tranh cao so voi cac doanh nghiep che bien xuat khau san pham cung loai trong ca nuoc. Voi toc do tang truong cao cua nganh thuy san, dac biet la nganh xuat khau thuy san tang 10% – 15% moi nam se la dieu kien thuan loi de cong ty mo rong hoat dong san xuat kinh doanh cua minh. Trong thoi gian sap toi, Navico se dau tu vung nuoi 500 ha tai An Giang, xay dung nha may che bien thuc an vien. Xay dung nha may san xuat che bien moi de dap ung du cho cac don dat hang cua cac nha nhap khau. Nang cao nang luc san xuat, mo rong mang luoi phan phoi...

Dang xuc tien de len "san" vao trung tuan quy III

Hien nay, Navico dang xuc tien, trien khai chao ban 6 trieu co phan lan dau (IPO) ra cong chung ben ngoai, nang von dieu le len 660 ti dong voi gia khoi diem la 100.000 dong/co phieu. Dot huy dong von lan nay nham tai co cau tai chinh, bo sung von hoat dong cho san xuat kinh doanh (khoang 143,9 ti dong) va xay dung nha may che bien ca tra, ca basa An Do Duong voi cong suat 700 tan ca/ngay (tuong duong 73.000 tan san pham/nam) voi von dau tu khoang 456,1 ti dong, dap ung cho nhu cau phat trien cua cong ty trong giai doan tu nam 2007 tro di. Trong nam 2006, ngoai so luong co phieu dang ky phat hanh ra cong chung, Hoi dong Quan tri ban bot 20 trieu co phan cho CB-CNV trong cong ty va cac doi tac chien luoc co gan bo loi ich kinh doanh voi cong ty. Cong ty se tro thanh cong ty dai chung vao nam 2007 va dang khan truong xuc tien cac dieu kien de niem yet co phieu tren Trung tam Giao dich Chung khoan TPHCM vao trung tuan quy III nam nay.

MINH TUCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.