Nam van de lon cua nen kinh te

Thứ bảy, 25 Tháng tám 2012, 08:26 GMT+7

Nen kinh te Viet Nam dang phai doi mat voi 5 van de lon. Do la, tang truong, lam phat, no xau, ton kho va cong an viec lam.

images/vn888/hot/v2012/20120825-082648-1-nenkinhte2582012a77bb.jpeg

Tang truong thap, nhung la hop ly

Tang truong GDP quy I dat 4%, 6 thang dau nam dat 4,38% la muc thap nhat so voi toc do tang cua cung ky trong 3 nam tro lai day. Muc thap nhat khong chi o toc do chung, ma con o ca 3 nhom nganh, trong do dang quan tam nhat la tang truong cua nhom nganh cong nghiep va xay dung - dong luc va dau tau tang truong chung - da giam sau hon va thap hon toc do tang truong chung.

Theo du bao cua cac to chuc quoc te, cac chuyen gia va co quan hoach dinh chinh sach kinh te vi mo trong nuoc, tang truong kinh te ca nam 2012 deu thong nhat o muc can tren 5,7%, muc can duoi la 5,4%, hoac tu 5,3% tro xuong. Neu dat tren 5,32%, tang truong cua nam 2012 chi la “day” tu nam 2010 den nay; neu dat duoi 5,32%, tang truong cua nam 2012 se la “day” tinh tu nam 2000 den nay (chi sau nam 1999).

Mac du toc do tang truong nam 2012 duoc du bao la thap so voi nam 2011 va so voi muc tieu de ra cho nam nay, nhung co the duoc coi la hop ly, vi nhieu le. Dat duoc toc do tang nhu tren trong dieu kien co nhieu kho khan, thach thuc, trong do co nhung mat con kho khan hon ca nam 2009.

Cu the, tu nam 2011 den nay, cac nguon duoc tich luy tu cac nam truoc can dan; sau 2 nam lam phat cao o muc 2 chu so; lai suat vay lon gap ruoi, gap doi so voi nam 2009; tang truong tin dung dot ngot giam manh (nam 2011 chi con tang 12%, 7 thang dau nam 2012 chi con tang 0,57%). Trong cung thoi gian tren, ton kho o muc rat cao, dien ra o nhieu loai san pham thuoc nhieu khau, nhieu nganh, nhom nganh.

Tang truong kinh te quy II cao hon quy I (4,66% so voi 4%), trien vong cua 6 thang cuoi nam se cao hon cua 6 thang dau nam (cao hon 4,38%). Dieu do chung to, tang truong kinh te da co dau hieu thoat day, vuot doc di len.

Lam phat giam, nhung chua the chu quan

Lam phat bieu hien cu the la toc do tang gia tieu dung (CPI) nam 2010 o muc kha cao (tu thang 9/2010, lam cho ca nam tang 11,75%); nam 2011 o muc rat cao trong 9 thang dau nam (lam cho ca nam tang 18,13%). Lam phat da duoc kiem che tu thang 10/2011 den nay (thang 7/2012 so voi thang 9/2011, CPI tang 3,53%, binh quan 1 thang tang 0,35%, trong do da giam trong 2 thang nay).

Neu tinh theo nam, CPI cua thang 7 tang 5,35%, da giam lien tuc qua cac thang sau khi dat dinh diem 23,02% vao thang 8/2011; kha nang se con tang thap hon trong mot vai thang toi, sau do se tang cao len tu thang 10, nhung tinh den thang 12, cung se tang o duoi 6%- thap hon rat nhieu so voi nam truoc (18,13%) va so voi muc tieu de ra cho nam nay (duoi 10%). The nhung, chua the chu quan, boi lam phat co the quay tro lai.

Nam nay, co mot so yeu to tac dong dang luu y. CPI trong thoi gian qua tang thap, co nguyen nhan quan trong do gia luong thuc da giam 7 thang lien, gia thuc pham da giam 5 thang lien (tinh chung 7 thang luong thuc, thuc pham giam 2,08%), suy ra gia hang hoa, dich vu ngoai luong thuc - thuc pham tang 4,5%, cao gap doi toc do tang chung; neu tinh theo nam, trong khi gia luong thuc - thuc pham tang khoang 1,77%, thi gia hang hoa, dich vu ngoai luong thuc tang khoang 7,3%, cao hon nhieu so voi toc do tang chung 5,35%.

Trong khi do, gia luong thuc - thuc pham phu thuoc vao thien tai, dich benh, kha nang tiep can von de giu dan gia suc, gia cam cua cac ho chan nuoi…); con gia hang hoa, dich vu khac co the tang cao hon do noi long tai khoa, tien te.

Cac giai phap thao go kho khan cho san xuat, kinh doanh, ho tro thi truong theo Nghi quyet 13/NQ-CP cung voi lieu luong tang len cua cac giai phap do cung tac dong toi CPI. Gia cua mot so loai hang hoa, dich vu (dau vao cua hau het cac nganh, linh vuc san xuat, tieu dung), nhat la dien, xang dau, ga, nuoc, dich vu y te, thuy loi phi… tang len, lam cho chi phi day tang, cong huong voi yeu to tam ly se keo mat bang gia len theo.

Cac yeu to tren neu cong huong voi cac yeu to gia the gioi, voi nhu cau cao len vao dip cuoi nam, nhat la vao dip Tet Nguyen dan, co the day CPI tang cao tu cuoi nam nay.

No xau: diem nghen lon

No xau dang o muc cao, ca ve quy mo tuyet doi va ve ty le so voi tong du no tin dung.

No xau van tiep tuc tang kha nhanh. No xau dien ra o hau het cac ngan hang thuong mai, tu ngan hang nho den ngan hang lon. No xau co o nhieu san pham, nhieu nganh, nhieu linh vuc. Ty le no xau cao nhat la linh vuc bat dong san, trong khi thi truong nay van tram lang, gia bat dong san co the chua cham day, thoi han vay dai, lai suat cao…, nen xu huong con cao len va viec xu ly thuong rat kho khan.

Mot diem dang luu y nua la viec xu ly no xau da duoc ban bac kha lau, voi nhieu y kien khac nhau ve su can thiet phai xu ly, ve nguon von, ve phuong phap, ve doi tuong, ve hinh thuc to chuc…

No xau tac dong tieu cuc den nhieu mat. Truoc het, lam tang nghen dong tin dung ra nen kinh te. Trong 7 thang dau nam 2012, toc do tang truong tin dung chi dat 0,57%. Dieu do chung to, dong tien van con dang loanh quanh trong he thong ngan hang.

Day la mot trong nhung diem nghen lon nhat tac dong xau den tang truong kinh te, lam cho san xuat, kinh doanh va thi truong gap kho khan, doanh nghiep phai thu hep san xuat, tham chi nhieu doanh nghiep bi ngung hoat dong, pha san.

No xau cung lam cho lai suat cho vay cua cac ngan hang thuong mai o muc cao trong thoi gian dai, gan day tuy da duoc giam xuong, nhung van con lon. Chenh lech giua lai suat cho vay va lai suat huy dong con cao. Can som co su thong nhat trong viec xu ly no xau, neu khong no xau se ngay mot tang, tac dong tieu cuc cua no se ngay mot lon va viec khac phuc se vua ton kinh phi, ton thoi gian hon.

Ton kho cao

Ton kho dang la mot trong nhung diem nghen lon nhat hien nay. Mac du toc do tang ton kho san pham o mot so nganh da giam xuong, nhung van con kha cao. Ton kho cao dien ra o hau het cac san pham, cac nganh, tu luong thuc, thuc pham, den san pham cong nghiep, xay dung, bat dong san, tu san xuat den thuong mai, tham chi ca tien von cung dang loanh quanh, u dong thuong mai o ngan hang.

Dang luu y, ton kho cao khong hoan toan do san xuat tang cao, tham chi tang truong con bi suy giam so voi toc do tang cua cung ky nam truoc.

Ton kho cao do nhieu nguyen nhan. Co nguyen nhan do dau tu, san xuat, kinh doanh co lai, lam cho nhu cau doi voi san pham hang hoa, dich vu cung co lai theo. Co nguyen nhan do thu nhap, suc mua co kha nang thanh toan cua dan cu tang thap, tham chi cua mot bo phan dan cu bi sut giam, do mat hoac thieu viec lam khi doanh nghiep ngung san xuat, pha san, giai the.

Co nguyen nhan do san pham, hang hoa gia ban con cao, binh quan 7 thang nam nay so voi cung ky nam truoc van con tang 11,2%; neu toc do tang thu nhap cua nguoi lao dong thap hon con so do, thi chi tieu se thap hon.

Do la chua ke con co su tac dong cua yeu to tam ly “tich coc phong co”, do tac dong cua lam phat cao trong 2 nam truoc, nay lai lo tang truong kinh te bi suy giam, nen van giu tam ly nay, tham chi con “that lung buoc bung” o muc cao hon, giam luong tieu dung, giam chi tieu. Mot so nguoi truoc day co the vay de dau tu, chi tieu, thi nay cung so rui ro, nen khong dam vay.

Nhung nguoi co thu nhap kha cung co tam ly cho giam gia nua moi mua, moi chi tieu. Ngan hang cung “co cum” do lo ngai no xau tang; doi hoi nguoi vay phai the chap, nhung khong phai tai san nao cung the chap duoc, nhat la san pham, hang hoa ton kho; ngay ca bat dong san the chap cung rat kho khan khi thi truong nay con dang duoc du doan “day” dang o phia truoc va neu ngan hang co “om” thi cung rat kho xu ly.

Cong an viec lam

So lao dong dang ky that nghiep, nhat la o cac do thi lon, cac khu cong nghiep tang cao so voi nhung nam truoc. Day chinh la mot trong nhung nguyen nhan quan trong lam cho toc do tang tong muc ban le hang hoa va doanh thu dich vu tieu dung, sau khi loai tru yeu to tang gia, da tang cham lai (neu binh quan nam cua thoi ky 2001 - 2005 tang 11,8%, cua thoi ky 2006- 2010 tang 15%, thi nam 2011 chi con tang 4,7%, 7 thang dau nam 2012 tang 6,7% - deu thap xa so voi toc do tang binh quan nam trong cac thoi ky truoc), tac dong tieu cuc den san xuat, kinh doanh, thi truong.

Day cung la mot trong nhung yeu to tac dong den nhieu chi tieu xa hoi khac, cung nhu tac dong tieu cuc den viec thuc hien muc tieu bao dam an sinh xa hoi.

Trong cac muc tieu tren, dang luu y la ty le ngheo. Nhung nam truoc, ty le ho ngheo thuong giam kha nhanh: tinh theo chuan ngheo cu, ty le ngheo cua nam 2006 la 15,5%, cua nam 2008 la 13,4%; neu tinh theo chuan ngheo moi trong giai doan 2011 - 2015 (400.000 dong/nguoi/thang doi voi khu vuc nong thon va 500.000 dong/nguoi/thang doi voi khu vuc thanh thi), thi ty le ngheo cua nam 2010 la 14,2%, cua nam 2011 la 12,6%.

Nam nay, ty le ngheo co the van giam, nhung se khong nhanh nhu cac nam truoc, song co the so can ngheo se gia tang.

Viec giai quyet nam van de lon neu tren doi hoi phai co su hop luc cua cac co quan chuc nang, doanh nghiep... Mot khi han che duoc nhung tac dong tieu cuc cua nhung yeu to tren, thi chung ta moi phat huy duoc mat manh cua nen kinh te, dam bao kinh te phat trien on dinh, ben vung...

Vietbao.vn (Theo cafef)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.