Muc so thi nha may san xuat sua sach tu A Z

Thứ năm, 06 Tháng mười hai 2012, 17:10 GMT+7

Duoc san xuat trong mot quy trinh chat che, doc dao, khep kin “tu dong co den ly sua”, moi san pham sua ra thi truong duoc FrieslandCampina dam bao chat luong, ve sinh an toan thuc pham o muc cao nhat theo tieu chuan quoc te.

Hanh trinh “tu dong co den ly sua”


Hien nay, moi san pham cua FrieslandCampina Viet Nam nhu Co gai Ha Lan, Friso, YoMost, Fristi … deu duoc dam bao chat luong theo mot quy trinh chat che, doc dao, khep kin “tu dong co den ly sua”, trien khai trong tap doan tren toan the gioi. Quy trinh nay doi hoi su quan ly triet de tu nha cung cap nguyen lieu, nong trai, qua nha may che bien, he thong phan phoi cho den tan nguoi tieu dung.

FrieslandCampina cho biet, nguon nguyen lieu FrieslandCampina su dung deu duoc cung cap tu cac nha cung cap, cac thuong hieu uy tin, duoc danh gia dinh ky cho he thong dam bao an toan thuc pham. Nguon sua tuoi nguyen lieu thu mua tu he thong hoin 3000 nong trai da duoc kiem dinh, huong dan thuc hien “Thuc Hanh Chan Nuoi Bo Sua Tot” (GDFP) va cung phai trai qua cac buoc kiem tra chat luong nghiem ngat va chi co sua dat chat luong tieu chuan moi duoc dua vao san xuat.

Ap dung ma vach cho viec kiem soat va truy vet san pham trong kho thanh pham
Muc so thi nha may san xuat sua sach tu A- Z

FrieslandCampina Viet Nam khang dinh, cac nha may cua cong ty tai Ha Nam va Binh Duong deu duoc thiet ke theo 1 chieu, gan nhu toan bo quy trinh san xuat deu duoc dieu khien hoan toan tu dong, tuan thu chat che he thong quan ly chat luong, ve sinh an toan thuc pham, bao ve moi truong,... Nha may san xuat cung luon phai tuan thu cac chuong trinh tien quyet nhu chong nhiem cheo ben ngoai nha may; chong nhiem cheo trong khu vuc san xuat; ve sinh ca nhan, kham benh dinh ky, giam sat cac bieu hien nhiem benh, giam sat viec thuc hien ve sinh thuong xuyen; thuc hien chuong trinh truy vet san pham (Barcoding).

Trong nha may, cac mau sua duoc kiem tra toan dien, dua tren cac chi tieu cam quan, hoa ly, vi sinh, dong thoi duoc luu mau kiem tra trong suot tuoi tho cua san pham. Ngay ca san pham trong kho thanh pham cung duoc quan ly rat chat che, thong qua cac bien phap nhu: dan nhan nhan dang lo hang, tuan thu nguyen tac FIFO, kiem soat so luong, ap dung Bar coding cho viec kiem soat va truy vet san pham, tuan thu tuyet doi cac quy dinh ve xep do hang hoa, va kiem soat nghiem ngat dieu kien bao quan

Dac biet, FrieslandCampina thuc hien dinh ki kiem tra, giam sat viec van chuyen hang cung nhu giam sat, danh gia dieu kien bao quan thuc te hang tai kho nha phan phoi. Qui trinh bao quan san pham duoc trien khai huan luyen thuong xuyen cho cac dai ly (nha phan phoi) va tat ca phu trach kinh doanh vung, khu vuc cua cong ty. Tat ca cac nhan vien phu trach kinh doanh khu vuc co trach nhiem thuong xuyen kiem tra va nhac nho cac diem ban tuan thu dung theo huong dan moi khi den giao hang theo lich trinh.

Khi den tay nguoi tieu dung, san pham luon dam bao tren bao bi san pham co ghi ro cach su dung, han su dung, cach bao quan, muc dich su dung san pham. Khach hang cung co the de dang lien he truc tiep voi duong day nong cua cong ty 18001545 (so dien thoai mien phi duoc in ro tren bao bi san pham) de duoc tu van huong dan them.

Muc so thi nha may san xuat sua sach tu A- Z
Nhan vien van hanh kiem tra chat luong san pham truc tiep tai day chuyen san xuat

Cong ty duy nhat dat toan bo 4 chung chi chat luong quoc te

FrieslandCampina Viet Nam hien la cong ty duy nhat o Viet Nam nhan duoc ca 4 chung chi quan trong cho he thong quan ly dam bao chat luong,ve sinh an toan thuc pham, moi truong va an toan lao dong xac nhan boi BVC (Bureau Veritas Vietnam BVQI).

Muc so thi nha may san xuat sua sach tu A- Z
Lanh dao Cuc Quan ly Ve sinh An toan Thuc pham - Bo Y te tham quan nha may sua cua FrieslandCampina tai Viet Nam

Nha may sua cua FrieslandCampina Viet Nam cung tung duoc lanh dao Cuc Ve sinh an toan thuc pham (Bo Y te) chon de dua lanh dao cac Chi cuc den tham quan ve van de dam bao ve sinh an toan thuc pham. Tien sy Nguyen Hung Long, Pho cuc truong Cuc An toan Ve sinh thuc pham (ATVSTP), Bo Y te, cho biet: “Chung toi chon nha may Co Gai Ha Lan vi day la nha may lon, quy trinh san xuat hien dai, duoc kiem tra chat luong san pham nghiem ngat tu nguyen lieu dau vao den dau ra, de cac hoc vien co the tim hieu duoc het quy trinh san xuat, quy trinh dam bao an toan ve sinh thuc pham, tu viec quan ly nguyen lieu dau vao den cac khau so che, dong goi san pham… Dieu nay se giup cac hoc vien co them kinh nghiem, de sau khi tro ve dia phuong co the huong dan cac doanh nghiep khac thuc hien theo”.

Sau hon 15 nam chinh thuc co mat tai Viet Nam, nhung san pham cua FrieslandCampina Viet Nam nhu Co gai Ha Lan, Friso, YoMost … da duoc nguoi tieu dung Viet Nam tin dung va danh gia cao ve chat luong. Co gai Ha Lan lien tuc nhieu nam duoc binh chon la “Hang Viet Nam chat luong cao” va la mot trong “10 Nhan hieu noi tieng nhat Viet Nam”.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.