Mua nha tai dinh cu tra dan trong 10 nam

Thứ bảy, 07 Tháng bảy 2012, 09:19 GMT+7

Mua nha tai dinh cu tra dan trong 10 nam Moi nam, ho gia dinh, ca nhan phai thanh toan mot phan so tien mua nha con thieu bang 1/10 so tien duoc phep tra dan cong voi lai suat theo quy dinh. Pho chu tich UBND thanh pho Ha Noi ong Nguyen Van Khoi vua ky quyet dinh so 14/2012/QD-UBND, ban hanh chinh sach ban nha tai dinh cu theo phuong thuc tra dan tien mua nha cho cac ho gia dinh, ca nhan khi Nha nuoc thu hoi dat, thuc hien viec boi thuong, ho tro, tai dinh cu tren dia ban thanh pho Ha Noi.

Theo do, doi tuong ap dung cac truong hop co du dieu kien mua nha tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho nhung tong so tien boi thuong, ho tro ve dat va nha o tren dat nho hon so tien mua nha tai dinh cu phai nop, co nguyen vong duoc tra dan so tien chenh lech con thieu theo quy dinh cua thanh pho.

Viec bao ton von dau tu va thanh toan tien nha duoc quy dinh la so tien nha duoc phep tra dan duoc tinh lai bang 0,3%/thang (thap hon lai suat cho cac doi tuong uu tien dac biet vay quy dinh hien hanh cua UBND thanh pho).

Thoi gian tra dan so tien mua nha con thieu la 10 nam tinh tu ngay quyet dinh ban nha tai dinh cu cua UBND thanh pho. Moi nam, ho gia dinh, ca nhan co trach nhiem thanh toan mot phan so tien mua nha con thieu bang 1/10 so tien duoc phep tra dan cong voi lai suat theo quy dinh. Trong truong hop cac ho gia dinh, ca nhan thanh toan truoc thoi han so tien mua nha phai tra dan cho cac nam con lai thi duoc giam 10% so tien mua nha phai thanh toan.

Mua nha tai dinh cu tra dan trong 10 nam, Tin tuc trong ngay, Bat dong san, nha tai dinh cu, Nguyen Van Khoi, mua nha, dieu kien, thanh toan, tra dan,

Moi nam, ho gia dinh, ca nhan phai thanh toan mot phan so tien mua nha con thieu bang 1/10 so tien duoc phep tra dan cong voi lai suat theo quy dinh.

Quy dinh moi cung yeu cau Cong ty TNHH MTV Quan ly va phat trien nha Ha Noi co trach nhiem xac dinh so tien nha tra dan, tien lai suat, ky hop dong ban nha o tai dinh cu; to chuc thu tien nop vao ngan sach thanh pho theo quy dinh. Sau khi ho gia dinh nop du tien mua nha theo quy dinh, phoi hop voi UBND quan, huyen lam thu tuc cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o theo quy dinh.

Truong hop cac ho gia dinh, ca nhan duoc UBND thanh pho cho phep mua nha theo hinh thuc tra dan 10 nam ma khong thuc hien viec thanh toan du so tien phai nop theo hop dong ban nha da ky lien tuc trong 2 nam ke tu ngay co quyet dinh ban nha hoac truong hop het thoi han tra dan 10 nam ma cac ho gia dinh, ca nhan khong thanh toan het so tien mua nha phai tra theo hop dong ban nha da ky thi Cong ty TNHH MTV Quan ly va phat trien nha Ha Noi co trach nhiem bao cao UBND Thanh pho quyet dinh chuyen sang hinh thuc thue nha thuoc so huu Nha nuoc.

So tien mua nha ma ho gia dinh, ca nhan da tra se duoc tru dan vao tien thue nha. Cac truong hop nay khong duoc huong cac che do chinh sach theo quy dinh cua Nghi dinh 61/CP ngay 05/7/1994 cua Chinh phu. Tong hop bao cao UBND Thanh pho ve viec thu nop so tien ban nha theo phuong thuc tra dan cua cac ho gia dinh, ca nhan theo dinh ky 6 thang/lan.

Lo nguoi mua can ho dat nhat New York

Diem danh 10 du an nam trong dien thu hoi dat

Mua nha re hon... thue

Ha Anh (Evneconomy)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.