Luat hoa cho phep ca do bong da quoc te

Thứ năm, 25 Tháng tư 2013, 08:17 GMT+7

‘Luat hoa’ cho phep ca do bong da quoc te Su xuat hien cua cac trang web ca do bong da truc tuyen quoc te bang tieng Viet dat ra yeu cau phai quan ly chat hoat dong nay Cho phep nguoi choi duoc ca do bong da quoc te nhung khong duoc qua mot trieu dong/ngay voi tung san pham.

Day la tinh than du thao Nghi dinh ve kinh doanh dat cuoc bong da quoc te dang duoc Bo Tai chinh lay y kien.

Cho ca do quoc te de chan ban do trong nuoc

Theo ba Phan Thi Thu Hien, Pho vu truong Vu Tai chinh cac ngan hang cho biet nghi dinh du kien de ra muc dat cuoc toi thieu cho mot lan la 10.000 dong, toi da cho moi nguoi choi trong mot ngay voi tung san pham la mot trieu dong.

Truong hop nguoi choi dat cuoc vuot muc toi da theo quy dinh, se khong duoc linh khi trung thuong. Quy dinh nay nham han che dat cuoc tiep can den cac doi tuong thu nhap thap va kiem soat muc do tham gia cua nguoi choi.

Du thao nghi dinh cung chi cho phep ca cuoc bong da quoc te voi hinh thuc don gian de tranh tinh trang bong da trong nuoc bi ban do.

Theo ba Hien, san pham dat cuoc bong da quoc te phai dua tren ty so cua tran dau, hiep dau, thu hang trong giai va cac su kien xay ra trong tran. Cac tran, giai dau duoc lua chon kinh doanh dat cuoc bong da phai thuoc danh muc cac giai thi dau quoc te duoc Bo Tai chinh quy dinh va khong bao gom cac giai cua Viet Nam.

Theo Bo Tai chinh, viec chi ap dung voi bong da quoc te, ben canh yeu to thi truong viec to chuc dat cuoc va kiem soat cua Nha nuoc se thuan loi hon.

‘Luat hoa’ cho phep ca do bong da quoc te, Tin tuc trong ngay, cho phep ca do bong da, ca do bong da quoc te, kinh doanh dat cuoc, Bo Tai chinh, Vu Tai chinh, ngan hang,
Su xuat hien cua cac trang web ca do bong da truc tuyen quoc te bang tieng Viet dat ra yeu cau phai quan ly chat hoat dong nay

Hop phap hoa ca cuoc bong da la cau chuyen duoc dat ra tu nam 2006. Den 2010, Bo Tai chinh bat tay xay dung du thao nghi dinh quy dinh ve van de nay.

Khi nghien cuu xay dung Nghi dinh, Bo Tai chinh cho biet da khao sat, tim hieu kinh nghiem trien khai dat cuoc tai cac nuoc de dam bao khong anh huong den trat tu, an toan xa hoi. Theo do, day se la nganh nghe kinh doanh co dieu kien, don vi hoat dong phai co giay chung nhan kinh doanh, nguoi choi phai tu 18 tuoi, khong bi han che ve hanh vi dan su, tan suat tham gia...

Hien du thao dang duoc lay y kien tham gia cua cac Bo, nganh lien quan, Uy ban Nhan dan cap tinh, thanh pho, doanh nghiep, chuyen gia tu van trong va ngoai nuoc... Bo Cong an da co danh gia tac dong lien quan den an ninh trat tu va Bo Tu phap tham dinh. Tren co so do, Bo Tai chinh se bao cao Chinh phu de trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

Theo Bo Tai chinh, ve hoat dong kinh doanh xo so hien nay, tong doanh thu toan he thong nam 2012 la 53.800 ty dong va khoang 16.600 ty trong so nay da duoc nop vao ngan sach 16.600 ty. Doanh thu chu yeu den tu cac tinh phia Nam (chiem 85%) va ty le tra thuong trung binh 52 55% gia tri phat hanh.

Giam sat chat chuyen tien ca do bong da qua ngan hang

Truoc do, tu nam 2010, Ngan hang Nha nuoc da yeu cau cac to chuc tin dung tang cuong su dung cac bien phap nghiep vu nham giam sat va nang chan hoat dong thanh toan ca do bong da va co bac quoc te thong qua ngan hang.

Theo Cuc Dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi (Bo Cong an), hoat dong ca do bong da quoc te da co dau hieu bung phat trong thoi gian dien ra Vong chung ket bong da the gioi tai Nam Phi. Trong do, pho bien va nguy hiem nhat la thong qua tai khoan tren cac website ca do nuoc ngoai.

Tinh trung binh trong hon 60 tran dau da qua cua World Cup, luong truy cap tu Viet Nam vao cac tai khoan nay len toi 50.000 - 70.000 luot moi tran. Gia tri ca do bang tien co the len toi hang chuc trieu USD. Luong tien nay, sau do chu yeu duoc thanh toan thong qua ngan hang.

Truoc thuc te nay, Ngan hang Nha nuoc da co van ban yeu cau cac to chuc tin dung tang cuong su dung cac bien phap nghiep vu, tuan thu cac quy dinh ve phong, chong rua tien doi voi cac mon chuyen, nap, rut tien va giao dich the, dac biet la cac giao dich the quoc te.

Cac ngan hang thuong mai phai tang cuong cong tac nhan biet khach hang, sang loc cac giao dich de phat hien cac giao dich dang ngo. Khi phat hien nhung giao dich loai nay, cac to chuc tin dung phai bao cao kip thoi cho Cuc Phong, chong rua tien thuoc Co quan Thanh tra, giam sat ngan hang, Ngan hang Nha nuoc.

Doi voi cac to chuc phat hanh the da co he thong giam sat giao dich the, Ngan hang Nha nuoc yeu cau phai tang cuong theo doi va phan tich cac giao dich the, bao cao cac giao dich the dang ngo. Neu chua co he thong nay, can khan truong trien khai trong thoi gian som nhat.

Voi cac to chuc co phat hanh the quoc te (bao gom the ghi no va the tin dung), phai ngan chan cac giao dich the co ma phan loai dai ly chap nhan the (MCC) cua cac to chuc hoat dong trong linh vuc co bac, ca do (Ma 7995…), cac giao dich chuyen tien tu the quoc te sang cac loai tien dien tu phuc vu muc dich co bac.

Theo Bich Ngoc (Bao Dat Viet) (14075 binh chon, 8/10 diem)��Luat hoa�" cho phep ca do bong da quoc te��Luat hoa�" cho phep ca do bong da quoc te��Luat hoa�" cho phep ca do bong da quoc te��Luat hoa�" cho phep ca do bong da quoc te��Luat hoa�" cho phep ca do bong da quoc te Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Binhluan Banin ��Luat hoa�" cho phep ca do bong da quoc te

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.