Lo ngai thieu phan bon

Thứ ba, 11 Tháng chín 2007, 04:08 GMT+7

- Luong phan bon nhap khau giam, ton kho cua cac doanh nghiep trong nuoc thap dang gay ra lo ngai thieu phan bon cho vu Dong xuan sap toi.

Theo Hiep hoi phan bon Viet Nam, gia phan ure tren thi truong the gioi bat dau tang. Trong tuan dau thang 9/2007 gia phan ure da tang them tu 10-15 USD/tan. Hien cac doanh nghiep dang day manh mua phan ure tu Trung Quoc de chuan bi cho dot giao hang thang 10 toi, muc gia len toi 260 USD/tan (FOB) voi phan ure prill va 270 USD/tan phan ure granular. Nguon cung phan ure tu khu vuc Baltic cung dang giam do nhieu nha may phai ngung san xuat de bao tri dinh ky, la nhung nguyen nhan quan trong lam cho gia tang.

Tai Viet Nam, gia phan ure cung bat dau tang. Gia phan ure tai Phu My hien la 4.500 dong/kg, con gia tai bien gioi (Viet Nam Trung Quoc) khoang 4.800 dong/kg. Theo du bao thi trong thoi gian toi gia phan ure se con tang. Mot so nguon tin cho biet co nha san xuat dang chao gia phan ure o muc 275-280 USD/ tan (FOB), nhung cac nha nhap khau chua man ma voi gia nay.

Ben canh do, gia phan bon trong nuoc cung duoc du bao se con tang do nguyen lieu dau vao tang gia manh. Theo Tong cong ty Hoa chat Viet Nam nhieu loai nguyen lieu phuc vu san xuat phan bon nhu luu huynh, axit sunfuric (dung cho san xuat phan supe lan); ure, kali (dung cho san xuat phan NPK) dang tang gia manh. Vi du gia luu huynh tai thoi diem nay da o muc 230 USD/tan (tang 50% so voi nam truoc), gia cac loai nguyen lieu phan bon khac cung tang 10 - 20%, gia ure dang tang tro lai.

Gia phan bon tai nhieu dia phuong trong thoi gian qua tang da gay them kho khan cho nong dan.

Qua thong tin bao chi, tai Hai Phong tu dau nam den nay gia nhieu loai phan bon da tang den 4 lan, dac biet doi voi phan ure, supe lan, kaly va phan bon tong hop NPK. San pham phan lan cua Nha may Supe lan Lam Thao sau 4 lan tang gia hien da len den 1.500 d/kg. Day la gia nha cung cap giao cho doanh nghiep theo duong thuy.

Thuc te, sau khi cong chi phi van chuyen den diem kinh doanh thi gia phan lan len den 2.000-2.300 dong/kg. Hien, phan bon tong hop NPK loai phan bon lot co ty le 5-10-3 gia ban tai ben la 1.945 dong/kg (chua cong chi phi van chuyen); loai phan bon thuc co ty le 12-5-10 gia 2.960 dong/kg. Rieng doi voi kaly, san pham chua bao gio co gia cao ngang voi gia phan dam thi hien tai dang o muc gia cao ngat nguong: 5.200 d/kg, cao nhat tu truoc toi nay.

Tai Dien Bien vu he thu nam 2007 nong dan mot so xa da phai mua voi gia 6.500 dong/kg phan ure, 4.500 dong/kg phan kali va 2.500dong/kg phan lan.


Dong bao pham dam tai Nha may dam Phu My ( Anhminh hoa- nguon Bao Tuoi tre)
Dong bao pham dam tai Nha may dam Phu My. (Anh minh hoa. Nguon: Bao Tuoi tre)

Gia phan bon tang, trong khi nguon cung khong doi dao dang gay lo ngai ve thieu phan bon phuc vu cho vu Dong xuan sap toi.

Hien nay, luong ton kho phan bon cua cac doanh nghiep trong nuoc kha thap. Theo Tong cong ty Hoa chat Viet Nam, luong ton kho phan supe lan va phan lan nung chay tai cac don vi deu thap hon nhieu so voi cung ky. Cu the Cong ty Supe lan Lam Thao chi bang 15% so voi cung ky, Cong ty Supe Long Thanh chi bang 35%, Cong ty Phan lan nung chay Van Dien chi bang 39%, Cong ty Phan lan nung chay Ninh Binh chi bang 3%, Cong ty phan Dam Ha Bac bang 0%.

Nguyen nhan la nam nay muc tieu thu supe lan va phan NPK co muc tang dot bien so voi nam 2006, trong khi do toc do san xuat khong dap ung du yeu cau va thieu nguyen lieu. Vi du thieu axit ma san xuat supe lan khong dat ke hoach, thieu than nen san xuat phan lan nung chay kho tang cong suat va han che ve nang luc thiet bi ma cong suat phan dam khong the tang tiep.

Trong khi do, theo so lieu thong ke so bo, luong ure nhap ve trong thang 7 dat khoang 57 ngan tan voi tri gia 14 trieu USD, tang 10,48% ve luong va tang 7,7% ve tri gia so voi thang truoc, nhung lai giam kha manh so voi cung ky nam 2006, giam 52% ve luong. Tinh chung 7 thang dau nam, tong luong ure nhap ve dat khoang 370 ngan tan voi tri gia 92 trieu USD, thap hon 10,62% ve luong va thap hon 9,8% ve tri gia so voi cung ky nam 2006.

Tong Cong ty Hoa chat Viet Nam cho biet, trong suot thoi gian qua, tuy khong phai la vu tieu thu dai tra va muc tieu thu phan bon tuy co giam, nhung muc san xuat cac loai phan bon van chua du de phuc hoi nguon hang ton kho qua thap. Hien tai, so voi cung ky, luong ton kho phan lan che bien chi bang 18%, phan lan nung chay bang 54%, phan dam ure bang 53%, phan NPK bang 96%.

Den nay mot so doanh nghiep da chu dong mua nguyen lieu phuc vu san xuat nhung su bat cap giao nhan va van tai van la nhung thach thuc lon, vi vay tinh trang thieu vat tu nguyen lieu san xuat phan bon cham duoc khac phuc. Hiep hoi Phan bon Viet Nam cho biet, cuoi thang 9/2007 se hop ban ve van de day manh san xuat de cung ung du phan bon cho vu Dong Xuan.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.