Kien nghi dua 8 quyen cua nguoi tieu dung vao Luat

Thứ bảy, 01 Tháng tám 2009, 15:09 GMT+7

- Do la nhung quyen de nguoi tieu dung (NTD) duoc song trong moi truong lanh manh ben vung cung nhung y thuc, trach nhiem bao ve moi truong thong qua hanh dong tieu dung cua minh.

> Trong 2 thang, co 4,5% NTD mua phai hang lom "doa" DN
> NTD la nan nhan cua "noi mot dang, lam mot neo"
> Nguoi tieu dung "phai" chi... tien quang cao sua cho DN

Sang 31/7, Hoi Tieu chuan va Bao ve nguoi tieu dung VN (Vinastas) phoi hop cung Cuc Quan ly canh tranh Bo Cong thuong tien hanh to chuc "Hoi nghi lay y kien Du thao Luat Bao ve nguoi tieu dung”.

Tham du Hoi nghi co su tham gia cua Thu truong Bo Cong thuong, Cuc Quan ly Canh tranh, Hiep hoi cac nha ban le Viet Nam, Giam doc VP to chuc CUTS tai Viet Nam…Dac biet, co su tham gia cua dai dien 33 Hoi Bao ve NTD cac tinh thanh pho tren ca nuoc.


Kien nghi dua 8 quyen cua nguoi tieu dung vao Luat
Hoi nghi de nghi dua 8 quyen cua nguoi tieu dung vao Luat Bao ve nguoi tieu dung (Anh : Buu Lan)

Vinastas da tiep nhan khieu nai cua 95,5% NTD la cac ca nhan mua va su dung san pham dich vu; 93,3% nguoi bi khieu nai la thuong nhan, kinh doanh vi loi nhuan; 100% cac vu khieu nai lien quan den chat luong san pham, hang hoa dich vu; 17,7% khieu nai lien quan den thong tin quang cao, lua doi, gia nhan mac; 91% doi quyen loi chinh dang bi thiet hai do chat luong hang hoa khong dat yeu cau…

Theo thong ke cua Van phong khieu nai Vinastas.


Hoi thao da tien hanh trao doi, thao luan va gop y ve cac van de xoay quanh cong tac bao ve quyen loi nguoi tieu dung, y thuc, trach nhiem cua nguoi tieu dung doi voi cong dong xa hoi. Dac biet tap trung vao mot loat cac van de nham nang cao cong tac bao ve NTD trong boi canh hien nay.

TS. Ho Tat Thang, Pho Chu tich Vinastas nhan manh: Ben canh nhung van de lien quan, Luat can bo sung cac nguyen tac bao ve NTDvoi noi dung nhu: Moi quyen va loi ich hop phat cua NTD phai duoc ton trong va bao ve boi Phap luat

Khi quyen loi bi xam hai, NTD co quyen duoc tu bao ve hoac yeu cau to chuc co tham quyen bao ve theo quy dinh… Dong thoi, luat cung gia tang trach nhiem phap ly doi voi cac to chuc, ca nhan kinh doanh hang hoa gay thiet hai, anh huong den NTD…”.

Ong Do Gia Phan, Pho Chu tich Vinastas khang dinh: Tam quyen cua NTD can duoc dua day du vao Luat. Do la quyen duoc thoa man nhung nhu cau co ban cua nguoi tieu dung; Quyen duoc an toan; Quyen duoc thong tin; Quyen duoc lua chon; Quyen duoc lang nghe; Quyen duoc boi thuong; Quyen duoc giao duc va Quyen duoc song trong moi truong lanh manh va ben vung.

Trong do, quyen duoc thoa man nhung nhu cau co ban cua nguoi tieu dung; Quyen duoc giao duc va Quyen duoc song trong moi truong lanh manh va ben vung hien chua duoc noi den 1 cach day du.

“Do la nhung quyen ma NTD duoc huong dan, giao duc ve tieu dung hay duoc thoa man nhung nhu cau thiet yeu cho cuoc song con nguoi nhu an mac, di lai, giai tri… Cung nhu NTD co quyen duoc song trong moi truong lanh manh ben vung cung nhung y thuc, trach nhiem bao ve moi truong thong qua hanh dong tieu dung cua minh”, ong Phan khang dinh.


Kien nghi dua 8 quyen cua nguoi tieu dung vao Luat
Luat Bao ve nguoi tieu dung co hieu luc se gop phan dam bao loi ich NTD Viet Nam truoc su xuat hien cua hang kem chat luong (Anh : Buu Lan)

Duoi goc nhin tu phia Hiep hoi cac nha ban le Viet Nam, TS.Dinh Thi My Loan cho rang, du thao Luat co nhieu diem moi, tien bo, huong den bao ve NTD. Tuy nhien, can xem xet den cac van de lien quan tranh chap va giai quyet tranh chap giua cac ben tu cac thu tuc cho den cach giai quyet tranh chap.

Dong thoi thong tin, thong bao cung dam bao nhu tinh minh bach cua cac thong tin ve vu kien… Tuy nhien, can danh gia cu the nhung tac dong cua thong tin doi voi thuong nhan, doanh nghiep trong nhung truong hop thong tin chua chinh xac… truoc khi cong khai, tranh anh huong uy tin, hinh anh doanh nghiep nhu thoi gian vua qua.

Ben canh do, nhieu y kien chuyen gia cho rang, Luat can cu the hoa cac hanh vi gay hai den NTD de Luat la cong cu huu hieu de cac co quan nha nuoc, cac to chuc va NTD dau tranh co hieu qua voi cac hanh vi vi pham.

De duoc huong dan, ho tro, tu van giai quyet tranh chap, NTD co the lien he :

Van phong Tu van khieu nai, Hoi Tieu chuan va Bao ve Chat luong tieu dung Viet Nam

Dia chi : 214 ngo 22 Ton That Tung, Q.Dong Da, Ha Noi

DT : 04.35745757, Email : Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Hoac Hoi Tieu chuan va Bao ve NTD cac dia phuong tren ca nuoc

Kien nghi dua 8 quyen cua nguoi tieu dung vao Luat

BIET DIEM THI DAI HOC SOM NHAT

Soan: DT gui 8330

Vi du: Xem diem cua thi sinh co So bao danh la BKA10123

Soan tin: DT BKA10123 gui 8330

TRA CUU DIEM CHUAN 2009
Soan: DC gui 8330
Vi du: DC BKA 102 gui 8330

TRA CUU SO THU TU DIEM THI

Soan: TT gui 8330
Vi du: TT BKA10123 gui 8330

(So bao danh ghi nhu trong phieu bao thi, gom ca ma truong)

Buu Lan

Ban co tan thanh voi cac kien nghi noi tren voi NTD Viet Nam hay muon de xuat bo sung them quyen cua NTD trong boi canh hien nay? Hay gui phan hoi cho chung toi vao o thao luan cuoi bai viet bang tieng Viet co dau. Tran trong cam on!

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.