Khai quat lich su ngan hang Viet Nam qua cac thoi ky

Thứ hai, 06 Tháng năm 2013, 10:40 GMT+7

Trai qua hon 60 nam xay dung va phat trien, he thong Ngan hang Viet Nam da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong, gop phan tich cuc vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

I. Hoat dong tai chinh, tien te thoi ky 1945 - 1954

Khai quat lich su ngan hang Viet Nam qua cac thoi ky
Anh minh hoa

Cach mang Thang Tam thanh cong, ngay 2/9/1945, Chu tich Ho Chi Minh doc Tuyen ngon doc lap khai sinh nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa. Ngay tu nhung ngay dau, chinh quyen non tre cua giai cap cong nong da phai ung pho voi nhung thach thuc lon: vua giai quyet nhung van de cap bach cua doi song nhan dan, cung co va tang cuong thuc luc cua chinh quyen, vua phai chong lai hanh dong chong pha cua thuc dan Phap va cac the luc phan dong.

Thang 12/1946, huong ung loi keu goi cua Ho Chu Tich, toan quoc buoc vao cuoc khang chien truong ky chong thuc dan Phap.

Trong khoi lua chien tranh, Nha nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa da nhanh chong thiet lap duoc mot nen tien te doc lap, tu chu, tao the dung vung chac tren mat tran tai chinh - tien te, su dung tien te lam cong cu phuc vu dac luc cong cuoc khang chien, kien quoc. Dac biet, su ra doi cua Ngan hang Quoc gia Viet Nam ngay 6/5/1951 la buoc ngoat lich su trong qua trinh phat trien he thong tien te - ngan hang Viet Nam.

Hoat dong cua Ngan hang Quoc gia trong thoi ky nay da gop phan rat quan trong cung co he thong tien te doc lap, tu chu cua dat nuoc, phat trien san xuat, luu thong hang hoa, tang cuong luc luong kinh te quoc doanh, phuc vu cuoc khang chien chong Phap.

1. Giai doan 1945 - 1951

Sau Cach mang Thang Tam 1945, tinh hinh tai chinh - tien te cua chinh quyen cach mang gap vo van kho khan: Kho bac chi con hon 1,25 trieu dong Dong Duong, trong do mot nua la tien rach; Ngan hang Dong Duong van nam trong tay tu ban thuc dan va luon tim cach pha hoai ta ve tai chinh, tien te; cac nguon thu ngan sach qua it oi so voi nhu cau chi tieu cua chinh quyen… Truoc tinh hinh do, Chinh phu da keu goi nhan dan quyen gop tai chinh duoi cac hinh thuc nhu “Quy doc lap”, “Tuan le vang”, dong thoi gap rut chuan bi phat hanh tien.

De phu hop voi yeu cau cua nen kinh te khang chien, Chinh phu cho thanh lap 3 khu vuc tien te va cho phep phat hanh cac dong tien khu vuc. Nhieu bien phap da duoc ap dung de tao nguon thu cho ngan sach, nhu: phat hanh Cong phieu khang chien, Cong trai quoc gia…

Ngay 3/2/1947, Nha tin dung san xuat, to chuc tin dung dau tien o nuoc ta duoc thanh lap voi nhiem vu giup von cho nhan dan phat trien san xuat, han che cho vay nang lai o nong thon, lam hau thuan cho chinh sach giam tuc va huong dan nhan dan di vao con duong lam an tap the.

2. Thanh lap Ngan hang Quoc gia Viet Nam

Dai hoi Dang toan quoc lan thu II (thang 2/1951) de ra chu truong, chinh sach moi ve kinh te - tai chinh, trong do chi ro: Chinh sach tai chinh phai ket hop chat che voi chinh sach kinh te; thanh lap Ngan hang Quoc gia, phat hanh dong bac moi de on dinh tien te, cai tien che do tin dung.

Thuc hien chu truong do, ngay 6/5/1951, tai hang Bong thuoc xa Tan Trao, huyen Son Duong, tinh Tuyen Quang, Chu tich Ho Chi Minh da ky Sac lenh so 15-SL thanh lap Ngan hang Quoc gia Viet Nam, voi nhung nhiem vu chu yeu la: Quan ly viec phat hanh giay bac va to chuc luu thong tien te; quan ly Kho bac Nha nuoc; huy dong von va cho vay phuc vu san xuat, luu thong hang hoa; quan ly hoat dong kim dung bang bien phap hanh chinh; quan ly ngoai hoi va dau tranh tien te voi dich.

He thong to chuc cua Ngan hang Quoc gia Viet Nam gom Ngan hang Trung uong, Ngan hang lien khu va ngan hang tinh, thanh pho. Tru so dau tien cua Ngan hang Quoc gia dat tai xa Dam Hong, huyen Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang.

II. Hoat dong ngan hang thoi ky 1954 - 1975

Sau Hiep dinh Gio-ne-vo (20/7/1954), 2 mien Nam - Bac tam thoi bi chia cat. Dang ta xac dinh duong loi chung cua Cach mang Viet Nam trong giai doan nay la tien hanh dong thoi hai nhiem vu chien luoc: xay dung chu nghia xa hoi o mien Bac va thuc hien cach mang dan toc dan chu nhan dan o mien Nam.

Chuc nang, nhiem vu va to chuc bo may cua Ngan hang Quoc gia Viet Nam tung buoc duoc hoan thien de phu hop voi yeu cau cua nhiem vu cach mang.

Hoat dong cua Ngan hang Quoc gia trong thoi ky nay tap trung vao viec tang cuong quan ly, dieu hoa luu thong tien te theo cac nguyen tac quan ly kinh te, tai chinh XHCN; xay dung va hoan thien che do tin dung huong vao phuc vu phat trien kinh te quoc doanh va kinh te tap the; mo rong pham vi va cai tien nghiep vu thanh toan khong dung tien mat, thiet lap vai tro ngan hang la trung tam thanh toan cua nen kinh te; mo rong quan he thanh toan va tin dung quoc te; thuc hien che do Nha nuoc doc quyen quan ly ngoai hoi…

Cung trong thoi ky nay, thuc hien chi dao cua Bo Chinh tri, Ngan hang Nha nuoc da thanh lap cac don vi dac biet mang bi so B29 va N2683 voi nhiem vu nhan va van chuyen cac khoan vien tro cua be ban tren the gioi tu mien Bac vao chien truong mien Nam, phuc vu cuoc khang chien giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc.

1. Giai doan 1954 - 1964

Hoa binh lap lai, Ngan hang Quoc gia Viet Nam tien hanh thu hoi tien dich o vung moi giai phong, thiet lap thi truong tien te thong nhat tren Mien Bac. Mang luoi ngan hang duoc mo rong toi cac huyen, quan, thi xa; doi ngu can bo duoc tang cuong, nang cao trinh do. Ngay 26/10/1961, Ngan hang Quoc gia Viet Nam duoc doi ten thanh Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.

Hoat dong tin dung duoc day manh de dap ung yeu cau khoi phuc kinh te, phuc vu yeu cau hop tac hoa va day manh san xuat tieu thu cong nghiep, phat trien kinh te quoc doanh. Ngan hang Nha nuoc da co nhieu cai tien trong cong tac thanh toan khong dung tien mat, mo rong quan he thanh toan den hau het cac xi nghiep, to chuc kinh te, co quan cua nha nuoc; tap trung quan ly va day manh cac nguon thu ngoai hoi de dap ung nhu cau kien thiet nuoc nha.

Cung trong giai doan nay, Ngan hang Kien thiet Viet Nam va Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam duoc thanh lap va di vao hoat dong.

Den cuoi nam 1964, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam da co quan he hop tac voi 265 ngan hang tai 41 nuoc tren the gioi.

2. Giai doan 1965 – 1975

Day la thoi ky My mo rong chien tranh ra mien Bac, chien su dien ra rat ac liet, moi hoat dong cua Ngan hang Nha nuoc phai chuyen huong de phu hop voi hoan canh thoi chien.

Ngan hang Nha nuoc da cai tien va mo rong cac quan he tin dung, thanh toan, quan ly tien mat, quan ly quy ngan sach nha nuoc, giup cac xi nghiep so tan va phan tan san xuat, day manh san xuat kinh doanh; tiep tuc day manh tin dung ngan hang phuc vu phat trien kinh te quoc doanh, kinh te tap the; tich cuc khai thac cac nguon ngoai te cho Nha nuoc, bao dam thanh toan quoc te thong suot, dap ung yeu cau san xuat, chien dau va doi song.

Ty le thanh toan khong dung tien mat trong thoi ky nay dat binh quan 85,5% tong muc chu chuyen tien te qua quy ngan hang.

Ngan hang Nha nuoc da cu hang tram can bo vao giup Chinh phu cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam xay dung nen tai chinh - tien te, dau tranh voi dich tren mat tran kinh te, tai chinh; trien khai phong trao tiet kiem, gop suc nguoi, suc cua xay dung hau phuong, chi vien tien tuyen.

2.1. He thong Kinh Tai cua Trung uong Cuc Mien Nam

Trong thoi ky 1965 - 1975, cong tac kinh te - tai chinh o vung mien Nam giai phong do he thong cac co quan Dang dam nhiem (goi la Ban Kinh - Tai). Hoat dong cua bo may Kinh - Tai mien Nam dat duoi su chi dao thong nhat cua Trung uong, truc tiep la Bo Chinh tri.

Nhiem vu cua bo may nay la to chuc cac doan the giai phong di van dong quan chung giup do luong thuc, tien bac cho cach mang, tiep nhan nguon vien tro cua mien Bac, kieu bao o nuoc ngoai va cua ban be quoc te; to chuc doi song cho can bo va dan cu o vung giai phong.

2.2. Quy Dac biet (B29) va Ban Tai chinh dac biet (N2683) – don vi Anh hung luc luong vu trang nhan dan

De tiep nhan va chuyen cac khoan ngoai te do ban be quoc te chi vien cho chien truong Mien Nam, nam 1965, Ngan hang Nha nuoc da thanh lap mot to chuc chuyen trach nghiep vu thanh toan dac biet tai Cuc Ngoai hoi - Ngan hang Ngoai thuong, voi danh nghia la phong B29 hay “Quy dac biet”.

O mien Nam, Ban Tai chinh dac biet truc thuoc Trung uong Cuc mien Nam voi cac bi so D270, N2683 cung duoc thanh lap voi nhiem vu tiep nhan chi vien cua Trung uong; to chuc cat giu, bao quan tien de phuc vu lau dai cho cuoc khang chien.

Voi nhung thanh tich dac biet xuat sac, thang 6/2009, N2683 va B29 da vinh du duoc Dang, Nha nuoc trao tang danh hieu Anh hung Luc luong vu trang nhan dan.

III. Hoat dong ngan hang thoi ky 1975 - 1985

Sau dai thang mua xuan nam 1975, nuoc ta buoc sang mot thoi ky moi: thoi ky hoa binh, doc lap, thong nhat, ca nuoc qua do len chu nghia xa hoi. Dang va Nha nuoc da de ra nhieu chu truong, chinh sach de khoi phuc va phat trien kinh te - xa hoi sau chien tranh.

Nganh Ngan hang da khan truong tiep quan va cai tao he thong ngan hang cua che do cu o mien Nam, xay dung he thong ngan hang moi cua chinh quyen cach mang, thuc hien thong nhat tien te trong ca nuoc; ban hanh va thuc hien nhieu bien phap ve tien te, tin dung, quan ly ngoai hoi, thanh toan de gop phan on dinh tinh hinh kinh te va luu thong tien te, dap ung nhu cau von va tien mat cho san xuat, quoc phong, an ninh va doi song kinh te - xa hoi; mo rong hop tac quoc te, tranh thu su giup do cua ban be quoc te cho cong cuoc tai thiet dat nuoc.

Tuy dat duoc mot so ket qua tich cuc trong khoi phuc va phat trien kinh te - xa hoi, song do hau qua cua chien tranh keo dai, cong voi viec duy tri qua lau co che ke hoach hoa tap trung da khien kinh te nuoc ta roi vao tinh trang suy thoai nang ne, boi chi ngan sach o muc cao trong nhieu nam, lam phat co luc o muc 3 con so, hoat dong san xuat, luu thong phan phoi va doi song nhan dan gap rat nhieu kho khan.

1. Thong nhat he thong tien te, ngan hang ca nuoc

De loai bo dong tien cua chinh quyen Sai Gon ra khoi doi song kinh te xa hoi thong nhat tien te trong ca nuoc, Bo Chinh tri quyet dinh phat hanh dong tien ngan hang Viet Nam o mien Nam, thu doi dong tien cua che do Sai Gon. Dot thu doi dien ra tu ngay 22/9/1975 den ngay 30/9/1975 voi ty le 1 dong tien ngan hang Viet Nam moi bang 500 dong tien cua chinh quyen Sai gon cu.

Sau khi doi tien, Viet Nam hinh thanh hai khu vuc luu hanh tien te: tien o mien Bac do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam phat hanh, tien o mien Nam do Ngan hang Quoc gia Viet Nam cua Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam phat hanh. Hai dong tien deu la giay bac cua Ngan hang Nha nuoc phuc vu xay dung chu nghia xa hoi tren ca nuoc.

2. Giai doan 1976 - 1980

Thuc hien chu truong cai tien va mo rong tin dung ngan hang theo Quyet dinh 32/CP ngay 11/2/1977 cua Hoi dong Chinh phu, Tong giam doc NHNN da ban hanh The le cho vay von luu dong va quy dinh ve cho vay dau tu xay dung co ban doi voi cac xi nghiep quoc doanh.

Hoat dong tin dung buoc vao thoi ky cai tien manh me va mo rong cac loai cho vay, truoc het la doi voi khu vuc kinh te quoc doanh. He thong thanh toan thong nhat trong ca nuoc duoc thiet lap; tinh trang cong no day dua giua cac doanh nghiep, to chuc, don vi duoc giai quyet dang ke. Quan he tin dung va thanh toan quoc te voi cac nuoc XHCN duoc tang cuong.

Thang 5/1977, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam tham gia Ngan hang Dau tu quoc te (MIB), Ngan hang hop tac kinh te quoc te (MBES).

De thong nhat tien te tren ca nuoc, ngay 1/4/1978, Bo Chinh tri ra Nghi quyet so 08/NQ-TW ve viec phat hanh tien ngan hang moi, thu hoi tien cu o ca hai mien. Ngay 2/5/1978, Ngan hang Nha nuoc bat dau phat hanh tien moi, thu hoi tien cu tren ca nuoc.

3. Giai doan 1980 - 1985

Trong thoi ky nay, hoat dong san xuat kinh doanh, luu thong phan phoi gap rat nhieu kho khan. Thuc hien Nghi quyet 26/NQTW ngay 23/6/1980 cua Bo Chinh tri va cac quyet dinh cua Hoi dong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc da ban hanh nhieu van ban phap quy, che do nghiep vu ve tien te, tin dung, thanh toan, cap phat dau tu xay dung co ban, ngoai hoi; thuc hien “chinh sach tin dung tich cuc, coi tin dung la mat tran phia truoc”, mo ra nhieu hinh thuc cho vay moi nham dap ung nhu cau von va tien mat, gop phan thuc hien ke hoach khoi phuc kinh te, ho tro nganh thuong nghiep quoc doanh thu mua nam nguon hang phuc vu doi song nhan dan va on dinh gia.

Cuoc thu doi tien thang 9/1985 la chinh sach kinh te lon cua Dang va Nha nuoc trong linh vuc phan phoi luu thong, mot bo phan trong ke hoach tong dieu chinh gia - luong - tien nham on dinh suc mua cua dong tien, phuc vu cong cuoc xay dung va cai tao xa hoi chu nghia.

IV. Hoat dong ngan hang thoi ky tu 1986 den nay

Thuc hien chu truong doi moi toan dien, sau sac va triet de theo Nghi quyet Dai hoi Dang VI va cac Nghi quyet Dai hoi Dang sau do, cong cuoc doi moi dat nuoc duoc trien khai manh me, nen kinh te chuyen dan tu co che ke hoach hoa tap trung sang co che thi truong dinh huong XHCN co su quan ly cua Nha nuoc va tung buoc hoi nhap kinh te quoc te.

He thong Ngan hang cung tung buoc doi moi va phat trien, hoan thien ve mo hinh to chuc, the che phap ly, cong nghe va dich vu ngan hang. Mo hinh ngan hang mot cap chuyen thanh mo hinh ngan hang hai cap, tach bach dan chuc nang quan ly nha nuoc cua Ngan hang Nha nuoc voi chuc nang kinh doanh tien te tin dung cua cac TCTD.

Ngan hang Nha nuoc, voi vai tro la co quan ngang bo cua Chinh phu, Ngan hang trung uong cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, da dieu hanh chinh sach tien te linh hoat, phu hop voi dien bien tinh hinh, gop phan kiem soat lam phat, on dinh kinh te vi mo, thuc day tang truong kinh te; tich cuc doi moi, hoan thien co che dieu hanh chinh sach tien te, phat trien nghiep vu NHTW; doi moi to chuc va hoat dong thanh tra, giam sat; tang cuong hien dai hoa cong nghe, phat trien dich vu ngan hang; day manh hop tac quoc te.

He thong cac TCTD co buoc phat trien manh ca ve quy mo va mang luoi, loai hinh so huu, cong nghe, dich vu, ngay cang dong gop tich cuc vao cong cuoc phat trien kinh te xa hoi, su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

1. Giai doan 1986 - 1989

Sau mot thoi gian tien hanh lam thu viec chuyen hoat dong ngan hang sang kinh doanh XHCN, ngay 26/3/1988 Hoi dong Bo truong da ban hanh Nghi dinh 53/HDBT voi dinh huong co ban la “chuyen han he thong ngan hang sang hoat dong kinh doanh”. To chuc, bo may cua Ngan hang Nha nuoc duoc kien toan, sap xep lai de thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve tien te, tin dung, dong thoi lam chuc nang ngan hang cua cac ngan hang; cac ngan hang chuyen doanh thuc hien nhiem vu kinh doanh tin dung va dich vu ngan hang.

Theo do, bon ngan hang chuyen doanh duoc thanh lap tren co so chuyen va tach ra tu Ngan hang Nha nuoc, gom: Ngan hang Cong thuong Viet Nam, Ngan hang Phat trien nong nghiep, Ngan hang Dau tu va Xay dung Viet Nam, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam.

2. Giai doan 1990 - 1996

Thang 5/1990, Hoi dong Nha nuoc thong qua 2 Phap lenh Ngan hang. He thong ngan hang bat dau qua trinh chuyen doi manh me, can ban va toan dien phu hop voi chu truong phat trien nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan cua Dang, Nha nuoc.

Ngan hang Nha nuoc da thuc hien chinh sach lai suat duong, ket hop su dung cac cong cu gian tiep voi cong cu kiem soat truc tiep trong dieu hanh chinh sach tien te; hinh thanh cac thi truong tien te; buoc dau hien dai hoa cong nghe va tang cuong dao tao nguon nhan luc cho viec van hanh he thong ngan hang moi. Von tin dung duoc mo rong cho moi thanh phan kinh te va dat muc tang truong binh quan 36%/nam, gop phan chuyen dich co cau kinh te theo huong cong nghiep hoa - hien dai hoa va thuc day nen kinh te tang truong trong nhieu nam.

Thoi ky nay, quan he hop tac giua Viet Nam voi cac to chuc tai chinh tien te quoc te (IMF, WB, ADB) duoc tai lap va khoi thong.

3. Giai doan 1997 - 2007

Nam 1997, Quoc hoi thong qua Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam va Luat Cac to chuc tin dung, tao nen tang phap ly can ban va manh me hon cho he thong Ngan hang tiep tuc doi moi hoat dong phu hop voi co che thi truong va hoi nhap quoc te.

Ngan hang Nha nuoc da thuc hien chinh sach tien te linh hoat, gop phan giam thieu tac dong tieu cuc cua cuoc khung hoang tai chinh chau A nam 1997; tiep tuc hoan thien co che dieu hanh chinh sach tien te, dac biet la co che dieu hanh lai suat.

He thong cac to chuc tin dung duoc chan chinh, cung co, tung buoc xu ly no ton dong va nang cao nang luc tai chinh. Cong nghe ngan hang co buoc phat trien manh me; He thong thanh toan dien tu lien ngan hang duoc dua vao van hanh chinh thuc tu thang 5/2002, cac dich vu ngan hang dien tu xuat hien (E-Banking, Internet banking,...).

Ngan hang Nha nuoc tham gia dam phan gia nhap WTO va tich cuc trien khai cac cam ket ve hoi nhap quoc te trong linh vuc ngan hang.

4. Giai doan 2008 - 2012

Cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau nam 2008 tac dong rat tieu cuc den kinh te nuoc ta. Thuc hien cac Nghi quyet cua Quoc hoi va Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc da dieu hanh chinh sach tien te chu dong va linh hoat, tu uu tien kiem che lam phat cao nam 2008 sang tap trung ngan chan suy giam kinh te nam 2009, khoi phuc da tang truong nam 2010 va kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, ho tro tang truong kinh te nam 2011, 2012.

Ky hop thu 7, Quoc hoi khoa XII thong qua Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam va Luat Cac to chuc tin dung, tao nen tang phap ly phu hop hon de tiep tuc doi moi hoat dong ngan hang dap ung yeu cau hoi nhap quoc te ngay cang sau rong.

Su kien Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam duoc bau giu chuc Chu tich Hoi dong Thong doc IMF/WB nhiem ky 2008-2009, Viet Nam to chuc thanh cong Hoi nghi thuong nien lan thu 44 Ngan hang phat trien chau A, Hoi nghi Thong doc NHTW ASEAN,... khang dinh vi the ngay cang tang cua Viet Nam trong cong dong tai chinh quoc te.

Nhung thanh tuu noi bat

Trai qua hon 60 nam xay dung va phat trien, he thong Ngan hang Viet Nam da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong, gop phan tich cuc vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc:

1. Ngan hang Nha nuoc da bam sat chu truong, chinh sach cua Dang, chi dao, dieu hanh cua Chinh phu, chu dong, linh hoat trong dieu hanh cac giai phap tien te, ngan hang phu hop voi dieu kien tung thoi ky, gop phan kiem soat lam phat, on dinh kinh te vi mo, thuc day phat trien kinh te - xa hoi.

2. Khuon kho phap ly ve tien te va hoat dong ngan hang khong ngung duoc hoan thien, ngay cang phu hop voi dieu kien Viet Nam va tien gan den thong le, chuan muc quoc te. Chuc nang, nhiem vu, co cau to chuc cua Ngan hang Nha nuoc tung buoc duoc bo sung, hoan thien; nang luc, trinh do doi ngu can bo ngan hang ngay cang duoc nang cao.

3. He thong cac to chuc tin dung phat trien ca ve so luong, loai hinh hoat dong, quy mo mang luoi, phuong thuc quan tri dieu hanh; huy dong von va cho vay tang nhanh, san pham, dich vu ngan hang tung buoc duoc da dang hoa, gop phan tich cuc thuc day chuyen dich co cau kinh te, phat trien nen kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa.

4. Co so ha tang va cong nghe ngan hang duoc chu trong dau tu va hien dai hoa, tao thay doi can ban trong phuong thuc giao dich giua ngan hang voi khach hang va trong quan ly, dieu hanh hoat dong ngan hang. Thanh toan khong dung tien mat phat trien manh, dac biet la the ngan hang.

5. Hop tac quoc te trong linh vuc ngan hang dat duoc nhieu ket qua quan trong, gop phan thu hut von dau tu nuoc ngoai, thuc day qua trinh tiep can voi cong nghe, dich vu ngan hang hien dai va cac chuan muc quoc te ve ngan hang.

Vietbao.vn (Theo SBV)

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                       


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131632413-2-HAG-lanh-dao.jpeg http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131632413-3-nguyenphuocthanh490x335.jpeg http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131632413-4-vnm-2013-2949852.jpeg
Sep Hoang Anh Gia Lai ‘xep hang’ nhan luong \'khung\' Giam manh lai suat tu 6/5, Vietcombank noi gi? Tin dung ngan hang gop phan “ach” da phuc hoi kinh te

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131632413-5-B-18fc5.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131630877-6-mua-nha-duoi-700-trieu-o-thanh-pho-ho-chi-minh.jpeg http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131630877-7-vnm-2013-2852850.jpeg
Goi 30.000 ty ho tro bat dong san sap duoc tung ra Nhung DN bat dong san kien tri leo doc Gia biet thu mat Ho Tay: Nua ty dong/m2

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.