Hop nhat hai so giao dich chung khoan Loi ich la so mot

Thứ hai, 18 Tháng hai 2013, 13:35 GMT+7

Viec hop nhat hai so giao dich chung khoan thanh mot trong nam 2014 la mot van de lon, tham chi tao ra nhieu y kien ban khoan ve cong nghe, to chuc va nhan su.

------------------

>> Hop nhat 2 So GDCK: Tang suc hap dan cho TTCK

>>  Phac hoa ban dau ve hop nhat 2 so giao dich CK
------------------

Hop nhat hai so giao dich chung khoan Loi ich la so mot

La mot nguoi trong cuoc, ong Tran Van Dung, Chu tich Hoi dong Quan tri kiem Tong giam doc So Giao dich Chung khoan Ha Noi (HNX), da dua ra cam nhan ve su hop nhat nay, cung nhu ve nhung hoat dong dang chu y cua HNX thoi gian gan day.

Ong Dung noi:

- Trong cau chuyen hop nhat hai so, van de quan trong nhat duoc dat ra se la cau truc noi tang cua so giao dich chung khoan hop nhat, lam sao de co loi nhat cho su phat trien lau dai cua thi truong, thuan loi nhat cho thanh vien va cho doanh nghiep.

Toi cho rang se khong co su triet tieu nhu nhieu nguoi nghi, ma trai lai se la mot su cong huong suc manh cua ca hai. Khi da hop nhat roi thi se chi co mot so giao dich chung khoan Viet Nam, khong co chuyen dat van de so nao trong hai so hien tai la chinh. Cac van de ve tru so, bo may lanh dao chi la van de ky thuat.

Van de con lai la to chuc thi truong sao cho co loi nhat. Sau khi hop nhat, so phai phat trien toan dien cac thi truong: Thi truong co phieu, thi truong trai phieu, thi truong cac san pham phai sinh. Cac thi truong se van hanh tuong doi doc lap va se dan phat trien cac san pham khac nhau.

Cac so giao dich tren the gioi co tinh doc lap cao, tham chi duoc to chuc duoi dang cong ty co phan. Vay theo ong mo hinh nao cho so giao dich chung khoan Viet Nam la phu hop?

Dung la tinh doc lap cua cac so giao dich tren the gioi rat lon. Neu la cong ty co phan thi hoat dong phai vi loi nhuan, va khi do vai tro giam sat se it duoc chu trong. Hon nua, khi la cong ty co phan thi so cung se la doi tuong hop nhat va sap nhap cua cac so khac. Xu the do co tot khong?

Theo ca nhan toi xu the co phan hoa qua som de chay theo loi nhuan khong phu hop voi dieu kien Viet Nam. Vai tro cua so giao dich chung khoan Viet Nam can can bang giua vai tro to chuc va quan ly thi truong.

Hop nhat hai so giao dich chung khoan: Loi ich la so mot 1Gia nhu chung ta kiem soat tot hon su phat trien cua thi truong, cham lai mot chut, binh tinh mot chut, dieu chinh dam bao toc do on dinh va kiem soat su dung von tot hon thi thi truong chung khoan khong lon nhu hien tai, nhung hoat dong chac chan hon... Ong Tran Van Dung
Gia nhu cham lai mot chut...

Quay tro lai voi thoi ky dau khi san Ha Noi bat dau hoat dong, sau 7 nam, thi truong co giong voi nhung hinh dung ban dau cua ong hay khong?

Thi truong da phat trien nhanh hon tuong tuong rat nhieu. 7 nam de co mot thi truong co phieu va mot thi truong trai phieu phat trien nhu the nay la khong de. Do cung co the coi la mot mat tich cuc. Tuy nhien toi cho rang neu thi truong phat trien cham lai mot chut va chac chan hon thi chung ta co mot thi truong chung khoan nho hon nhung lai hieu qua hon.

Nhung thoi ky bung phat cua thi truong bat nguon tu nhieu nguyen nhan, nhung su phat trien qua nhanh cua mot vai thoi ky khien cho nhieu doi tuong cua thi truong khong kiem soat duoc toc do: muc ky vong cua nha dau tu qua cao, cu mua la co lai; nhieu to chuc niem yet tranh thu phat hanh co phieu qua nhieu trong khi su dung von lai khong hieu qua, dan den hau qua lau dai cho toi tan bay gio; cong ty chung khoan ra doi nhieu, nhung mot so khong chu trong dung muc den chat luong va hau qua cung dang de lai ganh nang.

Tuy nhien, trong cuoc song chung ta luon mong muon co nhung “gia nhu”. Gia nhu chung ta kiem soat tot hon su phat trien cua thi truong, cham lai mot chut, binh tinh mot chut, dieu chinh dam bao toc do on dinh va kiem soat su dung von tot hon thi thi truong chung khoan khong lon nhu hien tai, nhung hoat dong chac chan hon...

Thong thuong o mot cai cho, nha dieu hanh chi dua ra nhung tieu chuan cho hang hoa, con HNX lai coi trong viec song hanh, giup do doanh nghiep cai thien chat luong thong tin. Do co phai la cach thu hut doanh nghiep khong?

Dung la trong nhung nam qua HNX day kha manh cau chuyen quan tri doanh nghiep. Day la cau chuyen lam cho HNX co nhieu thanh cong. So da to chuc nhieu dot dao tao, tap huan trong nuoc va tai nuoc ngoai cho cac doanh nghiep niem yet. Trong do, dien dan ve quan tri cong ty “Nang cao chat luong hoi dong quan tri” duoc to chuc phoi hop voi IFC va So Giao dich Chung khoan Thai Lan (SET) la mot su kien gay duoc tieng vang trong du luan.

He thong quan ly thong tin doanh nghiep (CIMS) cho doanh nghiep niem yet/cong ty chung khoan cong bo thong tin tu dong ket hop voi viec mien bao cao, cong bo thong tin bang van ban duoc trien khai. Den nay, So da trien khai cho 80% doanh nghiep va 72% cong ty chung khoan thanh vien cong bo thong tin tu dong thong qua he thong nay.

Viec trien khai dong bo nhom giai phap da gop phan giup tinh hinh cong bo thong tin co su cai thien ro ret so voi nam truoc. Ty le vi pham cong bo thong tin dinh ky da giam tu muc 37,3% nam 2011 xuong muc 11% nam 2012. Ty le vi pham cong bo thong tin bat thuong da giam tu muc 26,9% nam 2011 xuong muc 10% nam 2012. Ty le vi pham che do bao cao (bao cao quan tri cong ty va bao cao thuong nien) da giam tu muc 53,8% nam 2011 xuong muc 32,8% nam 2012…

Toi nghi, cach lam cua HNX la khach quan, tranh tac dong truc tiep, co gang lam minh bach, tang chat luong thong tin, la buoc di rat co ban de xay dung hinh anh doanh nghiep. Doanh nghiep nho thuong it duoc chu y ma mot san tap trung nhieu doah nghiep nho thi rat kho de thi truong quan tam.

Noi tom lai, HNX luon coi viec song hanh voi doanh nghiep niem yet va thanh vien la yeu to then chot de phat trien trong giai doan dau cua thi truong chung khoan.

He thong cong bo thong tin tu dong moi “thong” tu khau doanh nghiep niem yet toi HNX. Doanh nghiep van phai thuc hien cong viec nhu cu khi bao cao len Uy ban Chung khoan nha nuoc. Viec thieu dong bo nay lieu co gay kho khan cho doanh nghiep khong, thua ong?

Dung day la han che cua he thong va can duoc giai quyet trong nam 2013. Viec cong bo thong tin tu dong da thong suot tu doanh nghiep len So, con tu doanh nghiep len Uy ban Chung khoan van bang ban cung. Do la su khap khieng.

Nam nay chung toi se bao cao len Uy ban Chung khoan phuong an thong nhat hoa du lieu. Khi da thong nhat duoc, doanh nghiep hoan toan su dung he thong cong bo thong tin dien tu de bao cao len HNX va UBCK giam ganh nang chi phi cong van giay to.

Hop nhat hai so giao dich chung khoan: Loi ich la so mot 2UPCoM co vai tro lich su cua no va se co thoi diem ket thuc.Thi truong UPCoM chua phat huy duoc hieu qua do co che thuc thi luat chua triet de. Ong Tran Van Dung
UPCoM la “sang tao trong boi canh dac thu”

Trong “bo ba” thi truong cua HNX, UpCom duong nhu chua co duoc vi the xung dang va ban than nha dau tu cung khong quan tam nhieu. Lieu nam 2013 thi truong nay co gi chuyen bien khong?

Nen nhin nhan thi truong UPCoM la hinh anh cua mot thi truong moi, la sang tao trong boi canh dac thu cua Viet Nam. UPCoM co vai tro lich su cua no va se co thoi diem ket thuc.Thi truong UPCoM chua phat huy duoc hieu qua do co che thuc thi luat chua triet de.

Co the ke den mot so nguyen nhan nhu chua co che tai cu the de thuc thi quy dinh cua Luat Chung khoan va Luat sua doi bo sung Luat Chung khoan ve viec dua co phieu cong ty dai chung chua niem yet/chua du dieu kien niem yet len giao dich tren UPCoM.

Hien chua co tin hieu thuc su manh me, quyet liet ve viec dua tat ca co phieu cong ty dai chung chua niem yet vao niem yet hoac giao dich tren thi truong UPCoM trong thoi gian mot nam ke tu khi phat hanh ra cong chung, da dan den tu tuong tri hoan tu doanh nghiep. Phat trien thi truong UPCoM la mot trong nhung trong tam cua HNX trong nam 2013.

Lieu co dot pha cu the nao voi UPCoM trong nam nay khong, thua ong?

HNX da co nghien cuu trinh cac co quan co tham quyen cho phep ap dung phuong phap dau gia truc tiep trong ngay giao dich dau tien tren thi truong UPCoM de tao dong luc moi va tinh thanh khoan cho thi truong nay. Truoc day tien trinh co phan hoa tach biet cong doan dau gia va niem yet, trong khi thong le quoc te la dang ky niem yet truoc va dau gia co phan hoa cung chinh la ngay giao dich dau tien.

Vi su tach biet nay nen nhieu doanh nghiep dau gia xong la tri hoan niem yet. HNX kien nghi ung dung cac ky thuat de gan cong tac dau gia doanh nghiep nha nuoc co phan hoa voi dang ky giao dich tren thi truong UPCoM.

Ngoai ra can tang cuong thuc thi Luat Chung khoan ve viec dua cong ty dai chung chua niem yet len quan ly tren thi truong UPCoM trong vong mot nam ke tu khi hoan tat viec phat hanh ra cong chung. Neu sap toi Luat Chung khoan sua doi theo huong muon phat hanh lan dau ra cong chung, doanh nghiep phai niem yet truoc nhu thong le quoc te thi UPCoM se co buoc thay doi lon.

Thuc day thi truong trai phieu

Nhin lai nam 2012, HNX da thuc hien duoc nhieu buoc thay doi. Ong co hai long voi nhung ket qua do hay khong?

Toi nghi rang nam 2012 HNX da co nhung buoc phat trien quan trong trong ket qua hoat dong. Tuy nhien, cung phai nhin nhan rang nhung thanh cong do chua du de khang dinh cho su phat trien ben vung trong boi canh kinh te con nhieu kho khan.

Trong do toi danh gia cao mot so ket qua noi bat nhu: huy dong von qua trai phieu dat ky luc; thanh khoan thi truong co phieu van tang tot du gap nhieu kho khan; dua vao van hanh he thong cong bo thong tin tu dong doi voi doanh nghiep niem yet; hoan thanh xay dung va khai truong he thong dau thau trai phieu dien tu; xay dung he thong giao dich tin phieu kho bac…

Viec dua tin phieu kho bac vao giao dich tren cung he thong giao dich trai phieu chinh phu la mot no luc rat lon. Day co phai la mot thanh cong ngoai mong doi khong, thua ong?

Van hanh he thong dau thau dien tu cho thi truong trai phieu so cap va khai truong he thong giao dich tin phieu Kho bac la diem sang trong cong tac hoan thien thi truong nam 2012. Thuc ra viec hoan thien thi truong nay cung nam trong ky vong cua So, nhung khi dat den ky vong do, chung toi van cam thay rat mung.

Day khong phai don thuan la cau chuyen loi ich cua So ma tren binh dien dai cuc, do la ket qua thanh cong cua su phoi hop giu chinh sach tai khoa va chinh sach tien te. Dau tien la viec ky ket hop tac giua Bo Tai chinh va Ngan hang nha nuoc. Tiep den la ket qua trien khai nhanh va hieu qua hop tac do, the hien bang viec dua tin phieu vao giao dich. Ket qua nay the hien su gan ket kha tot giua cac don vi cua Bo Tai chinh va Ngan hang nha nuoc cung nhu y chi cua lanh dao hai ben. Toi danh gia day la mot buoc tien dai.

Viec dua tin phieu vao giao dich tao ra su lien ket giua thi truong ngan han va thi truong dai han. Dieu nay tao thuan loi cho viec dieu hanh thi truong, gop phan nang cao hieu qua cua thi truong phat hanh tin phieu, dieu hanh chinh sach tai khoa va tien te cua cac co quan quan ly cung nhu viec thuc hien giao dich cua thanh vien. Theo so lieu cua kho bac Nha nuoc, sau khi tin phieu duoc giao dich, chi trong 3 thang cuoi nam da huy dong duoc 15.597 ty dong tin phieu, cao hon nhieu so voi cung ky nam 2011.

Hop nhat hai so giao dich chung khoan: Loi ich la so mot 3Mot bai toan don gian, neu ngan hang van duy tri dau vao ma thieu kenh trai phieu thi tien se chay di dau? Truoc day dong von nay co the u dong, nhung gio thi truong trai phieu phat trien nen dong von da luu thong tot hon. Ong Tran Van Dung


Ngoai ra tren thi truong trai phieu con co nhieu cai tien co the xem la dang chu y. Ong danh gia nhu the nao ve nhung cai tien nay?

He thong dau thau trai phieu dien tu cho phep ket noi truc tiep voi thanh vien dau thau, voi to chuc phat hanh va co quan quan ly la Bo Tai chinh. Viec dien tu hoa toan bo qua trinh dau thau tu khi bat dau toi khi hoan tat phien dau thau mot mat giup cac thanh vien tham gia dau thau nhanh chong, hieu qua hon. Mat khac giup co quan van hanh rut ngan dang ke thoi gian xet thau, xac dinh ket qua dau thau so voi truoc day.

Cu the, da giam thoi gian tu khi dau thau den khi chinh thuc giao dich trai phieu chinh phu tu T+6 xuong con T+5, dong thoi gop phan dam bao tinh minh bach cua hoat dong dau thau, giup cac co quan quan ly co the dua ra chinh sach lai suat hop ly, cung nhu chu dong hon trong cong tac giam sat tinh hinh hoat dong cua cac thanh vien.

Nam 2012, viec dong tien tu he thong ngan hang chay vao thi truong trai phieu kha lon lieu co phai la hieu ung cua nhung cai tien nay khong?

Co the noi rang nhung cai tien moi tren thi truong trai phieu trong thoi gian qua da co tac dong tich cuc den thanh khoan va su phat trien cua thi truong trai phieu chinh phu nhung cung phai thua nhan rang su soi dong cua thi truong trai phieu chinh phu va hien tuong dong tien chay tu he thong ngan hang sang thi truong trai phieu co can nguyen chu yeu tu tinh hinh kinh te vi mo.

Nam 2012 tang truong tin dung o muc thap nhat trong nhieu nam. Huy dong tien gui tang trong khi cho vay kho da gay ra tinh trang “bat can doi cuc bo” trong khi dau tu vao trai phieu vua co lai, vua an toan. Mot bai toan don gian, neu ngan hang van duy tri dau vao ma thieu kenh trai phieu thi tien se chay di dau? Truoc day dong von nay co the u dong, nhung gio thi truong trai phieu phat trien nen dong von da luu thong tot hon.

Tren binh dien lon hon, chung ta nen nhin nhan hoat dong nay nhu la mot bang chung thuyet phuc ve hieu qua phan bo von cua thi truong chung khoan. Truoc day chung ta chi quan tam den thi truong nhu mot kenh huy dong von, chu chua chu y den vai tro phan bo von cho nen kinh te.

Nam 2012, nen kinh te gap nhieu kho khan, dau tu tu nhan khong phat trien duoc, the hien qua tang truong tin dung thap. De duy tri nhip do cua nen kinh te thi dau tu cong phai tang len de bu dap. Dong von tu dan vao he thong ngan hang khong chay ra duoc ra kenh dau tu tu nhan thi phai chay vao nen kinh te thong qua kenh dau tu cong.

Khi tin dung tang truong kem thi huy dong trai phieu phuc vu cac cong trinh co ban tang rat manh. Nho vay, chung ta dat duoc ba dieu: duy tri duoc tong muc dau tu xa hoi; Nha nuoc co tien dau tu co ban; va dong von nhan roi trong dan van duoc su dung, khong bi tac trong he thong ngan hang.

Xin cam on ong

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                      

Ngan hang lo to sao khong thay ai di tu Khoe tiem luc cho vay Dau nam cao vut cuoi nam mat hut Ngan hang chat dep nguoi dung the
Ngan hang lo to, sao khong thay ai di tu? Lai doi mat noi lo giam luong, mat viec Ngan hang “chat dep” nguoi dung the

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                 

2013 Bat dong san dua gia giam sau Hang ngan ho dan bi tinh sai thue dat Chua cap phep sieu du an 30 ty USD
2013: Bat dong san dua gia giam sau Hang ngan ho dan bi tinh sai thue dat Nhung sieu du an dinh dam nam 2012

Vietbao.vn (Theo Cafef)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.