Hom nay hang loat quyet dinh quan trong co hieu luc

Thứ tư, 01 Tháng tám 2012, 07:16 GMT+7

Hom nay (1/8), hang loat quyet dinh quan trong co tam anh huong manh den doi song nhan dan nhu quy dinh ve an ninh hang khong dan dung; 5 ngan hang duoc phep cho vay ho tro lai suat doi voi nong, thuy san… se co hieu luc.

Quy dinh ve an ninh hang khong dan dung

Ke tu ngay 1/8/2012, nguoi khai thac cang hang khong, san bay cap the kiem soat an ninh hang khong dan dung, giay phep kiem soat an ninh hang khong dan dung co gia tri vao cac cang hang khong, san bay thuoc pham vi quan ly cua nguoi khai thac cang cho can bo, nhan vien va phuong tien, thiet bi thuoc quyen quan ly, su dung cua nguoi khai thac.

Do la mot trong nhung noi dung chinh cua Nghi dinh so 51/2012/ND-CP ve sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 81/2010/ND-CP ngay 14/7/20101 cua Chinh phu ve an ninh hang khong dan dung.

Cung theo Nghi dinh nay, viec cap the kiem soat an ninh hang khong dan dung co gia tri vao cac cang hang khong, san bay thuoc pham vi quan ly cua tu 2 cang vu khu vuc khac nhau tro len thuoc tham quyen cua Cuc Hang khong Viet Nam.

Cuc Hang khong Viet Nam thong nhat voi co quan lien quan ve viec cap va su dung the kiem soat an ninh hang khong dan dung cho can bo, nhan vien cua cac co quan quan ly Nha nuoc khac tai cang hang khong, san bay.

Cap 150.000 dong/ngay doi voi quan nhan tham gia cuu nan tren bien

Ngay 4/6/2012, Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh so 25/2012/QD-TTg quy dinh mot so che do uu dai doi voi si quan, quan nhan chuyen nghiep, ha si quan, binh si, cong chuc quoc phong va cong nhan quoc phong thuoc luc luong Canh sat bien Viet Nam.


Anh minh hoa

Theo do, si quan, quan nhan chuyen nghiep, ha si quan, binh si, cong chuc quoc phong va cong nhan quoc phong thuoc luc luong Canh sat bien Viet Nam truc tiep tham gia dien tap, huan luyen, tim kiem cuu nan tren bien duoc huong che do phu cap dac thu di bien voi muc 150.000 dong/nguoi/ngay thuc te di bien.

Cung theo Quyet dinh nay, si quan, quan nhan chuyen nghiep, ha si quan, binh si, cong chuc quoc phong va cong nhan quoc phong thuoc luc luong Canh sat bien Viet Nam cong tac lau nam o hai dao hang thang duoc huong che do phu cap cong tac lau nam o hai dao tinh theo he so so voi muc luong toi thieu chung va thoi gian thuc te cong tac o dao xa.

Thoi gian cong tac de tinh huong che do phu cap cong tac lau nam o hai dao doi voi cac doi tuong neu tren la tong thoi gian cong tac thuc te o cac dao, neu co gian doan thi duoc cong don.

Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 1/8/2012.

5 ngan hang duoc phep cho vay ho tro lai suat doi voi nong, thuy san

Ngan hang Nha nuoc vua qua da ban hanh Thong tu so 22/2012/TT-NHNN huong dan thuc hien Quyet dinh so 63/2010/QD-TTg ngay 15/10/2010 va Quyet dinh so 65/2011/QD-TTg ngay 02/12/2011 cua Thu tuong Chinh phu ve chinh sach ho tro nham giam ton that sau thu hoach doi voi nong san, thuy san.

Theo do, co 5 ngan hang duoc thuc hien cho vay ho tro lai suat nham giam ton that sau thu hoach doi voi nong san, thuy san bao gom: Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam, Ngan hang Phat trien Nha Dong bang Song Cuu Long, Ngan hang thuong mai co phan Dau tu va Phat trien Viet Nam, Ngan hang thuong mai co phan Cong thuong Viet Nam va Ngan hang thuong mai co phan Ngoai thuong Viet Nam.

Cac ngan hang neu tren duoc ap dung muc lai suat cho vay thap nhat trong khung lai suat cua ngan hang ap dung cho cac khoan vay von phuc vu linh vuc nong nghiep, nong thon cung ky han trong cung thoi ky.

Thong tu co hieu luc thi hanh ke tu ngay 10/8/2012.

Quy dinh ve dang ky cam co, the chap tau bay

Chinh phu ban hanh Nghi dinh 50/2012/ND-CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 70/2007/ND-CP ngay 20/4/2007 cua Chinh phu ve dang ky quoc tich va dang ky cac quyen doi voi tau bay dan dung, trong do bo sung quy dinh ve dang ky cam co, the chap tau bay va cung cap thong tin ve cam co, the chap tau bay.

Theo quy dinh tai Nghi dinh nay, nguoi de nghi dang ky quyen so huu tau bay khong can phai trinh bien lai hoac giay to xac nhan ve viec nop le phi dang ky nhu truoc day ma chi can nop: Don de nghi dang ky quyen so huu tau bay theo mau; ban sao co chung thuc Giay chung nhan dang ky quoc tich tau bay Viet Nam; giay to chung minh tu cach phap ly cua nguoi de nghi dang ky, nguoi dang ky va cac giay to hop phap chung minh quyen so huu tau bay. Truong hop chuyen quyen so huu phai co them giay to chung minh quyen so huu cua chu so huu cu.

Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 15/8/2012.

Cong ty chung khoan duoc tham gia dau thau tin phieu

Ngay 28/6/2012, Bo Tai Chinh va Ngan hang Nha nuoc da ban hanh Thong tu lien tich so 106/TTLT-BTC-NHNN ve huong dan phat hanh tin phieu Kho bac Nha nuoc qua Ngan hang Nha nuoc.

Theo do, doi tuong tham gia dau thau ngoai cac ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, ngan hang lien doanh, cong ty tai chinh, cong ty bao hiem, quy dau tu, thi tai Thong tu lien tich so 106 bo sung them cong ty chung khoan.

Ngoai quy dinh ve phuong thuc dau thau qua So Giao dich Ngan hang Nha nuoc, Thong tu lien tich so 106 bo sung quy dinh ve phuong thuc ban truc tiep cho Ngan hang Nha nuoc theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu.

Cung theo quy dinh tai Thong tu lien tich so 106, sau khi ket thuc phien dau thau, ngoai gui ket qua dau thau cho Kho bac Nha nuoc va thanh vien tham gia dau thau, So Giao dich gui ket qua cho So Giao dich Chung khoan Ha Noi va Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam. Phi to chuc dau thau Bo Tai Chinh tra cho Ngan hang Nha nuoc theo ty le 0,01% tren gia tri tin phieu trung thau (ty le nay truoc day la 0,05%).

Thong tu lien tich co hieu luc thi hanh tu ngay 14/8/2012.

Yen Nhi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.