Hang loat quyet dinh dan sinh co hieu luc

Thứ ba, 01 Tháng một 2013, 07:31 GMT+7

Buoc sang dau nam moi, hang loat quyet dinh quan trong co tam anh huong lon den doi song nhan dan nhu nang luong toi thieu vung, thuc hien binh on gia sua tre em, chinh thuc thu phi su dung duong bo… se chinh thuc co hieu luc.

Tang luong toi thieu theo vung

Bat dau tu ngay 1/1/2013, muc luong toi thieu theo vung se duoc tang them tu 250 – 350 nghin dong/thang doi voi nguoi lao dong lam viec o doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac co quan, to chuc co thue muon lao dong.

Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 103/2012/ND-CP quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi nguoi lao dong lam viec o doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac co quan, to chuc co thue muon lao dong, thay the Nghi dinh 70/2011/ND-CP ngay 22/8/2011.

Theo do, muc luong toi thieu duoc ap dung tu ngay 1/1/2013 se chia theo 4 vung I, II, III, IV. Cu the: Muc 2.350.000 dong/thang/nguoi se ap dung voi dia ban vung I; 2.100.000 dong voi dia ban vung II; 1.800.000 dong voi vung III va 1.650.000 dong voi vung IV.


Anh minh hoa

Doi tuong ap dung bao gom doanh nghiep thanh lap, to chuc quan ly va hoat dong theo Luat Doanh nghiep (ke ca doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam); Hop tac xa, lien hiep hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac to chuc khac cua Viet Nam co thue muon lao dong; Co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam co thue muon lao dong (tru truong hop dieu uoc quoc te ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la thanh vien co quy dinh khac voi quy dinh cua Nghi dinh nay).


Sua cho tre duoi 6 tuoi thuoc dien binh on gia

Can cu Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung mot so dieu theo Nghi quyet so 51/2001/QH10. Vua qua, Quoc hoi da thong qua Luat Gia so 11/2012/QH13.

Theo do, diem noi bat cua Luat Gia da tap trung vao cac quy dinh ve danh muc hang binh on gia va danh muc hang hoa, dich vu do Nha nuoc dinh gia gan voi cac hinh thuc dinh gia.

Cu the, danh muc hang hoa, dich vu Nha nuoc thuc hien binh on gia gom: Xang, dau thanh pham; dien; khi dau mo hoa long; phan dam; phan NPK; thuoc bao ve thuc vat theo quy dinh cua phap luat; vac-xin phong benh cho gia suc, gia cam; muoi an; sua danh cho tre em duoi 6 tuoi; duong an (duong trang va duong tinh luyen); thoc, gao te thuong; thuoc phong, chua benh cho nguoi thuoc danh muc thuoc chua benh thiet yeu su dung tai cac co so kham, chua benh theo quy dinh cua phap luat.

Viec binh on gia duoc thuc hien khi gia hang hoa, dich vu thuoc Danh muc quy dinh co bien dong bat thuong hoac mat bang gia bien dong anh huong den on dinh kinh te - xa hoi.

Luat Gia nay co hieu luc tu ngay 1/1/2013.

San xuat kinh doanh ruou phai co giay phep

Thu tuong Chinh phu vua ky Nghi dinh 94/2012/ND-CP ve san xuat, kinh doanh ruou va co hieu luc thi hanh tu 1/1/2013.

Theo do, ruou thuoc nhom hang hoa nha nuoc han che kinh doanh. To chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh san pham ruou (phan phoi, ban buon, ban le) phai co giay phep, tru truong hop san xuat ruou thu cong de ban cho cac doanh nghiep co Giay phep san xuat ruou de che bien lai. Doi voi san xuat ruou thu cong de ban cho cac doanh nghiep che bien lai ruou, phai dang ky voi chinh quyen dia phuong.

Ngoai ra, Nghi dinh cung neu ro, to chuc, ca nhan san xuat ruou thu cong de ban cho cac doanh nghiep co Giay phep san xuat ruou de che bien lai ruou phai dang ky voi chinh quyen dia phuong tai noi san xuat.

To chuc, ca nhan san xuat ruou thu cong de ban cho cac doanh nghiep co Giay phep san xuat ruou de che bien lai chi duoc ban ruou do minh san xuat ra cho doanh nghiep co Giay phep san xuat ruou. Trong truong hop khong ban cho doanh nghiep co Giay phep san xuat ruou thi phai xin cap Giay phep san xuat ruou theo quy dinh.

Tang le phi cap thi thuc voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai

Tu ngay 1/1/2013, muc thu le phi cap thi thuc, the tam tru tai Viet Nam doi voi nguoi nuoc ngoai va nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai se duoc dieu chinh tang so voi hien hanh, tu muc 25 USD len 45 USD.

Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu 190/2012/TT-BTC sua doi, bo sung Thong tu so 66/2009/TT-BTC ngay 30/3/2009 ve quy dinh che do thu, nop, quan ly va su dung le phi cap ho chieu, thi thuc, giay to ve nhap canh, xuat canh, qua canh va cu tru tai Viet Nam.

Theo do, le phi cap thi thuc co gia tri mot lan se la 45 USD thay cho muc 25 USD hien nay.

Con doi voi, thi thuc co gia tri nhieu lan se duoc chia thanh 3 loai: thi thuc co gia tri duoi 1 thang, le phi cap la 65 USD; co gia tri duoi 6 thang, le phi cap la 95 USD; co gia tri tu 6 thang tro len, le phi cap la 135 USD. Truong hop chuyen ngang gia tri thi thuc, tam tru tu ho chieu cu da het han su dung sang ho chieu moi co muc le phi 15 USD thay vi 10 USD nhu hien nay.

Ngoai nhung quy dinh tren, Thong tu cung quy dinh le phi cap the tam tru cung duoc dieu chinh tang 20 USD. Cu the, the tam tru co gia tri den 1 nam, muc le phi se tang tu 60 USD len 80 USD; the tam tru co gia tri tren 1 nam den 2 nam muc le phi tang tu 80 USD len 100 USD; the tam tru co gia tri tren 2 nam den 3 nam, muc le phi tang tu 100 USD len 120 USD.

Thong tu nay co hieu luc tu 1/1/2013.

Chinh thuc thu phi su dung duong bo

Ke tu ngay 1/1/2013,muc phi thap nhat doi voi xe moto la 50 nghin dong/nam va muc cao nhat voi o to la 12,48 trieu dong/thang.


Anh minh hoa

Do la mot trong nhung noi dung chinh tai Thong tu so 197/2012/TT-BTC cua Bo Tai chinh ban hanh ngay 15/11/2012 huong dan ve phi su dung duong bo theo dau phuong tien.

Theo do, xe moto co dung tich xi lanh den 100 cm3 se nop phi tu 50-100 nghin dong/nam, loai dung tich xi lanh tren 100 cm3 tu 100 -150 nghin dong/nam.

Can cu muc thu phi tren, HDND cap tinh quy dinh muc thu phu hop va UBND xa, phuong, thi tran to chuc thu phi doi voi moto cua to chuc va ca nhan tren dia ban. Khi thu phi su dung duong bo doi voi xe moto, co quan thu phi phai cap bien lai theo quy dinh.

Voi oto, muc thu phi duong bo duoc chia lam 11 loai: xe duoi 10 cho dang ky ca nhan co muc thu 130 nghin dong/thang va ca nam la 1,56 trieu dong.

Xe tai, xe oto chuyen dung co trong luong toan bo tu 27 tan tro len co muc thu cao nhat la 1.040.000 dong/thang hoac 12,48 trieu dong/nam. Muc thu nay duoc dieu chinh giam so voi du thao truoc do.

Ve phuong thuc nop phi, voi xe oto dan su trong nuoc, phi su dung duong bo tinh theo nam va theo chu ky dang kiem cua xe.

Nhung truong hop bao gom xe cuu thuong, xe cuu hoa, xe chuyen dung phuc vu tang le, xe chuyen dung phuc vu quoc phong, xe chuyen dung phuc vu an ninh (xe o to) cua cac luc luong cong an (Bo Cong an, cong an tinh, thanh pho, cong an quan, huyen,...), xe mo to cua chu phuong tien thuoc cac ho ngheo theo quy dinh cua phap luat ve ho ngheo duoc mien phi su dung duong bo.

Bat buoc dan nhan nang luong voi nhom thiet bi gia dung

Theo Quyet dinh 51/2011/QD-TTg quy dinh danh muc phuong tien, thiet bi phai dan nhan nang luong, ap dung muc hieu suat nang luong toi thieu va lo trinh thuc hien, doi voi nhom thiet bi gia dung va nhom thiet bi cong nghiep.

Theo do, tu ngay 1/1/2013 se thuc hien dan nhan nang luong theo hinh thuc bat buoc doi voi 13 phuong tien, thiet bi tiet kiem nang luong duoc mua sam doi voi co quan Nha nuoc

Cu the, 13 phuong tien, thiet bi tiet kiem nang luong duoc trang bi, mua sam ap dung doi voi co quan, don vi su dung ngan sach nha nuoc gom: Den huynh quang compact, den ong huynh quang thang, chan luu dung cho den huynh quang, quat dien, may dieu hoa nhiet do, tu lanh, may bien ap phan phoi, thiet bi chieu sang cong cong, thiet bi dun nuoc nong bang nang luong mat troi, may thu hinh, man hinh may tinh, may in va may photocopy.

Ngoai ra, Quyet dinh cung neu ro, khong duoc nhap khau, san xuat va luu thong loai den tron (den soi dot) co cong suat lon hon 60W tu ngay 1/1/2013.

Thu tuong yeu cau cac co quan, don vi su dung ngan sach Nha nuoc khi mua sam cac phuong tien, thiet bi thuoc Danh muc tren phai mua sam cac phuong tien, thiet bi duoc dan nhan nang luong loai Nhan xac nhan (Nhan Ngoi sao nang luong) hoac Nhan so sanh dat cap hieu suat nang luong 5 sao.

Dan thoi han dang ky that nghiep tu 7 ngay len 3 thang

Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 100/2012/ND-CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 127/2008/ND-CP ngay 12/12/2008 quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat bao hiem xa hoi ve bao hiem that nghiep.

Theo do, thoi han nguoi lao dong thuc hien dang ky that nghiep se duoc keo dai tu 7 ngay len 3 thang.

Cu the: Trong thoi han 3 thang, ke tu ngay mat viec lam hoac cham dut hop dong lao dong hoac hop dong lam viec neu nguoi lao dong chua co viec lam ma co nhu cau huong tro cap that nghiep thi nguoi lao dong thuc hien dang ky that nghiep voi co quan lao dong.

Cung theo quy dinh, hang thang, nguoi dang huong tro cap that nghiep phai truc tiep den thong bao voi co quan lao dong ve viec tim kiem viec lam.

Nghi dinh co hieu luc thi hanh ke tu ngay 15/1/2013.

Dinh Bach

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.