Ha Noi Nha thu nhap thap 150 trieu dong

Thứ hai, 14 Tháng mười một 2011, 13:02 GMT+7

Ha Noi: Nha thu nhap thap 150 trieu dong Can ho 30m2 va 60m2 co gia thanh thap danh cho nguoi thu nhap thap va cong nhan khu cong nghiep dang duoc trien khai. Du thi truong BDS hien nay co phan am dam nhung nhu cau nha o cua phan dong nhung nguoi co thu nhap thap van het suc "nong". Boi the thong tin Cong ty CP Be tong va Xay dung Vinaconex Xuan Mai dang cung doi tac tai Binh Duong va toi day tai Ha Noi dua ra thi truong can ho rong 30m2 gia chi tren duoi 150 trieu dong duoc xem la buoc dot pha trong linh vuc xay dung nha o danh cho nguoi thu nhap thap...

Mau chot la "dat sach" va cong nghe hien dai

Trao doi voi phong vien sang 12-11, ong Dang Hoang Huy Tong Giam doc Cong ty CP Be tong va Xay dung Vinaconex Xuan Mai cho biet: Loai can ho nay dang duoc dong dao nguoi co thu nhap thap va cong nhan cac khu cong nghiep mong cho boi no dap ung nhu cau va kha nang thanh toan cua nguoi dan, dong thoi tuan thu moi quy dinh hien hanh cua Nha nuoc ve nha o, thuc day linh vuc dau tu nha danh cho nguoi thu nhap thap phat trien.

Mau nha o do don vi nay dua ra thi truong co dien tich ly tuong doi voi nhieu nguoi dang gap kho khan ve nha o, trong khuon vien 30m2 duoc thiet ke hien dai bao gom phong ngu rieng, phong khach voi bep lien thong ve khong gian, ban cong rieng dam bao du anh sang troi cho can ho. Doi voi cong nhan cac khu cong nghiep, co the su dung can ho dang nay duoc bo tri them gac xep nham tang them dien tich su dung cho ca nguoi giup viec (neu can).

Khoang cau thang co the la cau thanh bo hoac lap thang may tuy theo cong nang va nhu cau su dung cua nguoi dan tai tung toa nha. Tuy nhien, y nghia thuc tien cua phuong an nay la no khong chi gioi han can ho rong 30m2 phu hop voi kha nang thanh toan cua phan dong nguoi co thu nhap thap, ma no con co the dap ung nhu cau cua nhieu nguoi can can ho co dien tich lon hon (60m2 chang han). Cach giai quyet van de nay, theo ong Dang Hoang Huy thi giua hai can ho 30m2 tiep giap nhau chi can thong mot "cua thong minh" se tro thanh mot can ho co dien tich 60m2 hoan hao voi cong nang su dung phong ngu, phong khach, ban cong, bep… tien ich nhu cac du an nha o khac ma khong vap phai kho khan nao.

Dieu dac biet cuon hut khach hang, nhat la nguoi thu nhap thap va cong nhan cac khu cong nghiep, la gia thanh chi tren 4 trieu dong/m2 va nhu the can ho rong 30m2 thi tong muc chi tra khoang tren duoi 150 trieu dong. So voi muc gia nha o vua ban cho nguoi thu nhap thap o CT1 Ngo Thi Nham (Ha Dong), o Gia Lam, Dong Anh tu 11 den gan 13 trieu dong/m2, thi day qua la buoc dot pha trong viec tao nguon cung nha o danh cho nguoi thu nhap thap va cong nhan tai cac do thi.

Trao doi voi phong vien, ve su phu hop cua loai nha o tren voi quy dinh hien hanh cung nhu trien vong cua no trong thuc tien,, ong Nguyen Trong Ninh - Pho Cuc truong Cuc Quan ly nha va Thi truong bat dong san Bo Xay dung cho biet: Nha o danh cho nguoi thu nhap thap quy dinh khong vuot qua 70m2. Loai can ho tren ra thi truong la dap ung nhu cau cua nguoi dan, qua do se lam tang so luong ho gia dinh duoc mua nha dam bao co noi o on dinh.

De co can ho tien ich voi gia de chap nhan nhu tren, ong Dang Hoang Huy khang dinh: Chung toi da lam va dang lam nha o danh cho nguoi thu nhap thap. Mau chot can cho doanh nghiep luc nay la dat sach do thanh pho ban giao de nhanh chong hoan thanh du an, tren co so cong ty co kha nang ap dung cong nghe hien dai la be tong du ung luc voi toan bo ket cau duc san giam toi da cho phi cho moi m2 nha o.

Hanh thong co che thuc hien

Nhin lai qua trinh phat trien nha danh cho nguoi thu nhap thap do Chinh phu chu truong, Bo Xay dung moi day danh gia lai giai doan 2009-2015 can dau tu 189 du an voi quy mo gan 167.000 can ho, dap ung cho o cho khoang 700 ngan nguoi. Mac du trong cac nam 2009, 2010 co toi 150 du an dang ky xay dung nhung den nay moi chi co gan 40 du an chinh thuc trien khai, voi tren 2.000 can ho hoan thanh chiem ty le % rat thap.

Ha Noi: Nha thu nhap thap 150 trieu dong, Tin tuc trong ngay, bat dong san, nha thu nhap thap, thi truong bat dong san, nha dau tu, can ho, gia nha dat, bao

Phoi canh 1 can ho 20,4m2 + 10m2 gac xep.

Nguyen nhan duoc cac co quan chuc nang, ke ca Ngan hang Phat trien Viet Nam danh gia tai Van ban 3514/NHPT-TD la do kho khan nguon von cho vay uu dai. Tinh den quy III-2011, trong tong so 1.042 ty dong von ky hop dong chap thuan cho 9 du an vay uu dai thi moi giai ngan duoc 320 ty dong.

Ngan hang Phat trien cung tu choi 4 du an khac do khong thuoc doi tuong hoac khong dam bao dieu kien cho vay theo quy dinh; viec khong khai thong nguon von dau tu dan toi quy nha danh cho nguoi thu nhap thap khong but pha len duoc, con do mot so vuong mac, nhu: De dam bao vay tien, tai mot so dia phuong UBND cap tinh chi ban hanh quyet dinh giao dat de chu dau tu trien khai du an, khi xay dung xong moi cap Giay chung nhan quyen su dung dat, cho nen khong co co so phap ly de ky hop dong tin dung (do tai san hinh thanh tren dat chua thuoc so huu cua chu dau tu va vi the khong thuc hien duoc viec dang ky giao dich bao dam theo quy dinh).

Trong khi du an trien khai lau, gia ca bien dong, viec lam thu tuc dang ky giao dich kho khan. Diem vuong nua, theo quy dinh cac chu dau tu cac du an nha o phai co von chu so huu khong thap hon 15% va 20% tong muc dau tu cua cac du an co quy mo su dung dat duoi 20ha va tren 20ha cung la mot kho khan nua cho doanh nghiep neu muon thuc hien du an…

Ngoai ra, van de moi nay sinh la nhieu doanh nghiep trong cac khu cong nghiep muon vay von xay nha ban cho cong nhan lam viec trong doanh nghiep do hoac trong khu cong nghiep do, phu hop voi nhu cau va kha nang thanh toan cua cong nhan thi quy dinh lai chi de cap toi viec ho tro tin dung xay nha cho cong nhan thue…

Ve phia nguoi thu nhap thap va cong nhan co nhu cau nha o, du gia 600 trieu dong/can ho nhu o Ha Dong, Gia Lam da la rat thap so voi nha o thuong mai, nhung con cao "chot vot" so voi thu nhap cua ho.

Chi Nguyen Thi Nhung - chu can ho o CT1 Ngo Thi Nham, Ha Dong cho biet: So tien 600 trieu dong la nguon von tich cop cua ca hai vo chong, cong them ho tro cua hai ben noi ngoai, vay them cua ban be moi du nop. So di can ho con cao nhu the vi doanh nghiep xay dung phai tinh dung, tinh du (ke ca lai vay) chi phi dau vao cong loi nhuan toi da khong qua 10% chi phi dau tu.

Quyet dinh 67/2009/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu quy dinh, nha o danh cho nguoi thu nhap thap theo quyet dinh nay la loai nha o do cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te dau tu bang nguon von tu huy dong, chi duoc huong mot so uu dai theo quy dinh.

Tu thuc te do, viec giao dat sach cho doanh nghiep co uy tin, co cong nghe hien dai de xay dung can ho co dien tich 30m2 voi nhieu tien ich, gia thanh re nhu tren la het suc can thiet, dap ung nhu cau cua phan dong nguoi co thu nhap thap hien nay.

Nha thu nhap thap gia... 130 trieu dong!

Kho vi duoc mua nha thu nhap thap!

Nha thu nhap thap: 1 ti dong/can ho (!?)

Nha gia thap 14 trieu dong/m2 la qua cao

Theo Khanh Chi (Cong an nhan dan)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.