Giao dich kinh doanh BDS khong qua san se bi phat nang

Thứ tư, 17 Tháng sáu 2009, 20:59 GMT+7

Thay vi tu do chuyen nhuong, ky hop dong mua ban nha dat truc tiep voi nguoi mua nhu truoc, nay doanh nghiep bat dong san se phai thuc hien cac loai giao dich qua san giao dich. Neu co tinh vi pham, doanh nghiep se bi phat nang, tham chi bi rut giay phep hoat dong...

Moi phat doanh nghiep, chua phat dan

Thong tin tu Bo Xay dung cho biet, theo cac quy dinh moi tai Nghi dinh 23/2009 cua Chinh phu, giao dich kinh doanh bat dong san (BDS) khong qua san se bi phat nang. Doanh nghiep se bi phat tien tu 50 den 60 trieu dong neu ban, cho thue, cho thue mua BDS thuoc dien phai qua san giao dich BDS ma khong thong qua san giao dich theo quy dinh.

Hanh vi ban, cho thue, cho thue mua bat dong san tai san giao dich BDS khong dung trinh tu, thu tuc quy dinh cung co muc phat tuong tu.

Truong hop doanh nghiep kinh doanh BDS khong du dieu kien hoac khong duoc phep dua vao kinh doanh hoac vi pham quy dinh ve huy dong von trong dau tu xay dung du an phat trien nha o, khu do thi moi, ha tang ky thuat khu cong nghiep con bi phat nang hon, tu 60 den 70 trieu dong.

Dac biet, ngoai hinh thuc xu phat bang tien, neu tai pham, doanh nghiep co the bi tuoc quyen su dung giay chung nhan dang ky kinh doanh tu 1 den 3 nam hoac khong thoi han.

Giai thich ve cac quy dinh neu tren, ong Vu Xuan Thien - Pho Cuc truong Cuc Quan ly nha o va thi truong bat dong san (Bo Xay dung) cho biet, theo quy dinh tai Luat Kinh doanh BDS, tu 1-1-2007, cac to chuc, ca nhan kinh doanh BDS da phai ban, chuyen nhuong, cho thue, cho thue mua BDS qua san giao dich BDS.

Do vay, ve lau dai tat ca cac giao dich BDS deu phai qua san giao dich neu khong se pham luat. Cac che tai tren chi cu the hoa luat, buoc cac to chuc, ca nhan phai thuc thi phap luat.

Nhieu nguoi dan lo ngai, viec mua ban nha, dat se gap nhieu kho khan neu ap dung quy dinh moi nay. Tuy nhien, theo ong Vu Xuan Thien, Nha nuoc moi xu ly vi pham trong hoat dong kinh doanh BDS, con nguoi dan (khong kinh doanh) van co quyen duoc mua - ban nhieu can ho, khong co gioi han. Truoc mat, cac che tai moi chi tap trung vao BDS du an va cua doanh nghiep.

Thua nhan Luat Kinh doanh BDS co hieu luc tu 1-1-2007 song tinh trang giao dich nha dat ngam van pho bien, ong Vu Xuan Thien noi: “Van de la y thuc cua nguoi dan chua cao. Tat nhien, quy dinh phap luat cung can co thoi gian dieu chinh chu khong the mot som mot chieu la chuan hoa duoc. Khi thi truong phat trien, nguoi dan se tu nguyen tham gia vao qua trinh minh bach hoa cac vu mua - ban tren san giao dich”.

Tranh rui ro

Phan tich nhung loi ich khi giao dich qua san, Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam cho biet: “Neu khong qua san tinh rui ro se rat cao. Truoc day, nguoi dan, tham chi cac quan chuc muon mua BDS rat kho. Da phan phai qua nhieu moi quan he.

San giao dich ra doi giup cho doanh nghiep co noi de bay ban san pham va khach hang tiep can duoc dich vu BDS de dang hon. Neu mo hinh, trinh do kinh doanh, tu duy cua doanh nghiep tot co the thuc day cac san phat trien.Hien nay, san BDS la mo hinh moi, nhieu nguoi con chua quen. Tuy nhien, cang ve sau, nguoi dan cang y thuc duoc phai tu bao ve quyen loi cua minh thong qua viec mua ban qua san”.

Ong Vu Xuan Thien bo sung: “Giao dich qua san co loi cho ca nguoi ban, nguoi mua, nguoi di thue va nguoi cho thue BDS. Nguoi mua co nhieu dieu kien lua chon mon hang phu hop va nguoi ban cung co co hoi tiep can voi nhieu nguoi co nhu cau. Cac giao dich phai thuc hien qua san giao dich cung se giup cho thi truong minh bach, khong bi meo mo do dau co...”.

Lien quan toi thac mac cua mot so doanh nghiep ve truong hop chu dau tu muon ban uu dai giam gia cho nhan vien, lieu cac giao dich co buoc phai qua san, ong Nguyen Tran Nam cho biet, van de nay khong chi lien quan den Luat Kinh doanh BDS ma con anh huong den ca thue.

Neu doanh nghiep ban gia uu dai cho nhan vien cung co nghia loi nhuan cua cong ty se bi giam.

Loi nhuan cong ty giam tuc la thue thu nhap doanh nghiep phai nop bi giam sut. Duong nhien, doanh nghiep co quyen uu dai, tro cap cho nhan vien nhung phai bang nguon hop phap cua cong ty, sau khi thuc hien nghia vu thue.

Ong Nguyen Tran Nam phan tich: “Duoi goc do tai chinh, ho tro kieu nay chua hop ly. Mot cong ty khong the bao cao voi co quan thue la chi 1 ty dong, 2 ty dong, 3 ty dong de ho tro cho cong nhan vien mua nha, sau do lai dung so tien nay hach toan vao chi phi”.

Theo An ninh Thu do

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.