Gia dien dang co lai

Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 09:35 GMT+7

Da co hon 10 nha may dien duoc tang 5% gia ban cho EVN. Van con toi 25.000 ty dong chenh lech ty gia chua phan bo vao gia dien.

---------------------

>> Goc khuat dang sau lo lai cua EVN

>> Nghich ly nganh dien lo, thuy dien lai lon

---------------------

Trong khi lai co tin hieu cho thay, gia dien se tang. Nhung cung co khong it y kien chuyen gia cho rang, gia dien hien nay cua Viet Nam dang co lai.

An so gia thanh dien

Xet ve muc do nhay cam, tac dong lon toi toan bo doi song kinh te- xa hoi thi co le, gia dien cung khong khac gi gia xang. Moi lan tang du chi vai phan tram, vai chuc den vai tram dong, bao gio dien- xang cung gay on ao du luan, vi ly do kha giong nhau la: gia ban thap hon gia thanh, doanh nghiep dang lo lon.

Thang 2 nam nay, Bo truong Bo Tai chinh Vuong Dinh Hue khi phat bieu tai le ky ket cam ket tiet giam chi phi san xuat kinh doanh cua Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) da nhan manh: Cham nhat den nam 2013, gia than ban cho dien, gia xang va gia dien phai theo thi truong.

The nhung, trong khi gia xang luon phai cong bo cong khai bang gia co so hay chinh la gia thanh (mac du la gia thanh danh nghia duoc tinh theo cong thuc cua Nha nuoc) thi gia thanh dien lai van con la mot an so.

Neu nhu ket cau gia thanh xang phai cong khai du 10 hang muc chi phi, tu gia nhap khau den thue, phi, loi nhuan dinh muc, hoa hong va bat cu nguoi dan nao cung co the tu tinh duoc muc gia co so... thi gia dien trong moi lan dieu chinh, lai chi cong bo dung mot can cu do la cac khoan lo tich luy.

Vi vay,  tai phien Quoc hoi chat van Bo truong bo Cong Thuong Vu Huy Hoang vua qua, dai bieu DB Dang Thuan Phong, tinh Ben Tre da nghi ngai: "Ai dang huong loi xung quanh viec tang gia dien?"

Vi Uy vien thuong truc Uy ban Tu phap cua Quoc hoi nay con phan tich: "Voi gia binh quan theo cong bo cua Nha nuoc la hon 1.300 dong/kWh, tinh ra la khoang 7 cent, thap hon trong khu vuc, nhung nhieu chuyen gia cho rang gia nay nganh dien khong lo, nhung nam nao nganh dien cung bao la gia lo va chuc cho tang gia".

"Toi de nghi van de nay Bo truong nen neu ro la gia nhu the co lo khong va lo cua nganh dien thoi gian qua la do gia dien hay do dau tu ngoai nganh?"

Ong nhan manh rang, cu tri cung cho rang du thap hon khu vuc nhung nguoi dan khong duoc huong loi tu gia dien nay ma chu yeu la cac doanh nghiep nuoc ngoai den dau tu san xuat sat, thep xi mang va nhung loai hinh san xuat khac duoc huong loi tu gia dien re cua Viet Nam.

Gia dien dat hay re?

Tuy nhien, Bo truong Vu Huy Hoang tra loi DB Quoc hoi lai khong khang dinh ro rang thong tin gia dien hien nay dang co lo hay lai?

Mac du vay, bo truong Hoang cung tiet lo mot so chi phi nguon phat dien. Theo ong cho biet, gia thuy dien nho hien nay dang duoc EVN mua khoang 800 - 900 dong/kWh. Nhiet dien than duoc mua voi gia khoang 1.280 den 1.300 dong/kWh, tuong duong gia dien tua bin khi. Gia nhiet dien chay dau truoc day co gia tu 5.500 den 6000/kWh, neu hien nay huy dong, se co gia cao hon rat nhieu do gia xang dau tang.

Ben canh do, Viet Nam con mua dien cua Trung Quoc theo hop dong dai han, ky 5 nam voi cong suat lon. Nam 2011, chung ta mua dien cua Trung Quoc voi gia khoang 5,8 cent/kWh. Den nay, nam 2012, gia mua dien cua Trung Quoc da tang len thanh 6,08 cent.

Tuy nhien, theo phan anh cua nhieu vi DB Quoc hoi tai cac cuoc thao luan ve sua doi Luat Dien luc thi gia thuy dien nho dang bi ep chi ban o muc 600 dong/kWh, thap hon nhieu so voi so lieu cua Bo truong Cong thuong cong bo.

Trong mot hoi thao gan day ve nang luong, ong Tran Viet Ngai, Chu tich Hiep hoi Nang luong Viet Nam da thang than dat van de: "EVN lo o dau khong biet chu rieng gia dien kho co the lo, vi gia dien EVN mua cua thuy dien, nhiet dien trung binh chi khoang 800 dong/kWh, ban ra trung binh khoang tren 1.400 dong/kWh (da tinh VAT)".

Qua that, neu nhu so voi nam 2010-2011, co cau san luong dien phat dang rat thuan loi cho bai toan gia thanh cua EVN. Ly do la boi, 5 thang dau nam nay, he thong dien quoc gia da duoc bo sung toi hon 6 ty kWh tu nha may thuy dien Son La va neu nha may nay hoat dong du 6 to may, se dap ung toi 10,2 ty kWh, tuong ung 10% san luong he thong. Nguon thuy dien nam nay doi dao, thuong chiem ty trong lon va co gia thanh re nhat. Nam 2010, neu nhu gia thanh binh quan cua thuy dien co muc hon 450 dong thi gia thanh cua thuy dien lon nhu Hoa Binh con re nua, chi co 117 dong/kWh.

Gia dien dang co lai

Tap doan EVN cho biet, ve co cau san luong dien trong 5 thang dau nam nay; thuy dien dat san luong 17,382 ty kWh, chiem 36,51% va nhiet dien dat 29,076 ty kWh, chiem 61,07% tong san luong. Luong dien huy dong thuc te mua cua Trung Quoc - nguon co gia cao gan gap doi thuy dien da giam dang ke, uoc chi chiem khoang tren 2% ty trong.

Mac du gia xang dau da tang lon so voi cuoi nam 2011 nhung do thoi tiet thuan loi nen hau nhu EVN khong phai huy dong nguon gia cao nhiet dien chay dau. Noi cach khac, gia nhien lieu trong chi phi phat dien cua EVN chua tang.

Cung do, ty gia tu dau nam den nay kha on dinh, neu tang thi chi tang rat nhe.

Co the thay, so voi dot dieu chinh gia dien len 5% ngay gan day nhat 20/12/2011 thi cac thong so co ban cua dau vao san xuat dien co nhieu kha nang giam chu khong tang.

Theo cong bo ve co cau gia thanh dien nam 2010 cua Bo Cong Thuong, tong chi phi san xuat kinh doanh dien bao gom 4 thanh phan tuong ung 4 khau co ban cua qua trinh san xuat dien. Trong do, chi phi phat dien chiem ty trong lon nhat trong tong gia thanh dien toi hon 77%, chi phi cho cac khau con lai chiem 23% tong gia thanh dien, cu the, phan truyen tai chiem 5%, phan phoi va ban le chiem 16%, phu tro va quan ly nganh chiem 0,7%.

Nhu vay, neu nhu chi phi phat dien giam thi keo theo, tong gia thanh dien se giam rat manh. Van de lai hay lo hien nay cua EVN se phu thuoc chu yeu vao viec quan ly chi phi gia thanh cac khau con lai. Neu nhu EVN giam duoc ton that dien xuong duoi 10%, tiet kiem chi phi trong cong tac quan ly thi gia dien hien nay thi con so lo se khac.

Them nua, mac du gia ban binh quan cua EVN hien la 1.304 dong/kWh, tang 5% nhung tren thuc te, gia ban dien cho sinh hoat dang ganh chiu muc dat do hon rat nhieu. Voi 6 bac thang hien nay, neu cac ho gia dinh tieu thu 200 kWh/thang thi gia dien da tang 16%, neu dung 300 kWh/thang la tang 25%, neu dung tren 400 kWh/thang se phai chiu muc tang toi 38%. Nguoi dan chi duoc huong muc gia ngang voi gia binh quan neu nhu dung duoi 150 kWh trong khi, muc nay neu o khu vuc do thi la kha it.

Quan sat trong vai nam tro lai day, hau het gia ban dien binh quan thuc hien duoc cua EVN thuong cao hon gia binh quan do Nha nuoc phe duyet. Voi cong thuc doanh thu chia cho san luong duoc tinh vao cuoi nam va chi can gia thanh khong tang manh thi EVN se khong bi lo.

Don cu ngay nhu nam 2010- nam kho khan dac biet do han han, gia ban le dien binh quan thuc hien duoc cua EVN la 1.061,4 d/kWh. Neu so voi gia ban le binh quan ap dung tu 1/3/2010 la 1.058 dong - muc da tang 6,8% so voi nam 2009 thi EVN dang ra da huong them chenh lech toi 3,8 dong/kWh.

Tuy nhien, EVN da bi lo do gia thanh tang cao hon gia ban binh quan thuc te la 1180 dong.

Vay, thuc chat thi gia thanh dien nam 2012 dang o muc bao nhieu? Dang o muc cao hay thap, dang la lai hay lo?

Theo TS Vu Xuan Thuyen, chuyen vien cao cap cua Bo Ke hoach dau tu phan tich: Bo Cong Thuong van chua co huong dan chi tiet cach tinh va cong khai minh bach gia thanh dien, bao gom ca san xuat, chi phi truyen tai, chi phi tinh cho 1kW tren mang luoi phan phoi, ty le hao hut dien nang, lai dinh muc, chi phi quan ly dieu hanh...

Vi vay, lo ngai Quyet dinh 24 cho phep EVN tu dong tang 5% gia dien chi co loi cho EVN la hoan toan de hieu. Theo co che  hien nay, EVN con treo nhieu khoan lo hang chuc nghin ty dong thi nguy co, gia dien se van cu tang bat ke o hien tai, gia dien co lai hay lo. Nguoi tieu dung se tiep tuc bat an vi cam giac thieu minh bach. Con cac nha dau tu ngoai EVN thi luon phai chiu lep ve moi khi dam phan gia dien.

Vietbao.vn (Theo NDHmoney)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.