Gia USD tren thi truong tu do tang nhe tro lai

Thứ hai, 07 Tháng bảy 2008, 09:09 GMT+7

Tu 20/6 den nay, gia VND/USD tren thi truong tu do theo da giam rat nhanh. Den cuoi tuan truoc (4/7), gia ban ra chi o muc 17.100 dong/USD, nhung den 6h30 chieu 6/7, gia lai tang len 17.350 dong. Dien bien gia USD van la mot cau hoi.

Lay moc ngay 19/6 (gia thi truong tu do o muc cao nhat 19.400 dong/USD) so voi ngay 4/7, ty gia lien NH do Ngan hang Nha nuoc (NHNN) cong bo tang 0,39%, ty gia cua NHTM tang 1,38% nhung gia tren thi truong tu do giam 11,9% va ti gia VND/USD ky han 12 thang duoc niem yet boi Bloomberg so voi muc cao nhat trong thang 6/2008 da giam hon 4.000 dong/USD. Dien bien nay co ve nhu da minh chung cua nhan dinh bien dong cua thi truong ngoai hoi thoi gian qua la do anh huong den tam ly, bi bop meo boi cac nha dau co. Tuy nhien, co le van de khong chi don gian nhu vay…

Xac dinh gia tri ty gia: Tam ly dong vai tro quan trong


Gia USD tren thi truong tu do tang nhe tro lai

Ngan hang Nha nuoc dung bien phap manh de quan ly ngoai hoi. Anh minh hoa


Khi Chinh phu va NHNN tuyen bo se kiem soat ty gia thi truong theo huong len gia hoac giam gia nhe so voi USD thi sau thoi diem 10/3/2008 (mo rong bien do mua/ban ngoai te cua NHTM len +/-1%) da xuat hien tam ly cho doi Chinh phu tung buoc giam gia VND.

Cong them vao do la tinh hinh gia ca trong xu huong tang, lai suat cua NH tang manh, can can thuong mai tham hut lon, kha nang Chinh phu bo tro gia xang dau, cac tin don ve muc du tru ngoai hoi cua quoc gia, hien tuong gom USD cua mot so to chuc… khien cho niem tin vao dong noi te bi giam sut.

Cung thoi diem nay, thi truong BDS va TTCK sut giam, nguoi dan va DN do xo mua USD de bao toan dong tien cua minh, co nguoi dau co cho gia len. Ban than cac DN co USD cung co tam ly gam giu USD hoac ban hang yeu cau thanh toan bang USD.

Cung vi yeu to tam ly ma khi Chinh phu va NHNN cong bo mot loat cac thong tin tich cuc ve muc du tru ngoai hoi, du kien can doi can can thanh toan quoc te, toc do tang gia, thuc hien cac giai phap manh va dong bo de kiem che lam phat v.v… da khien cho niem tin vao dong noi te duoc khoi phuc tro lai va tam ly ban noi te, mua ngoai te da giam han.

NHNN thuc hien bien phap manh

Theo mot so danh gia thi gia tri ngoai te giao dich tren thi truong tu do chi chiem chua day 10% gia tri giao dich ngoai te tren thi truong ngoai hoi quoc gia. Vi vay, NHNN da quyet dinh dung quyen luc cua minh de tai lap su kiem soat doi voi thi truong ngoai hoi. Truoc het bang dong thai noi bien do len 2% va cho phep cac TCTD niem yet, mua/ban USD voi gia NHNN cong bo va cong them bien do +/-2% de cho ty gia cua thi truong chinh thuc sat hon voi dien bien cung - cau ngoai te.

Dong thoi, NHNN da can thiep ban ngoai te (thuc su) cho NHTM de dap ung nhu cau nhap khau cac mat hang thiet yeu (xang dau, thuoc chua benh, vat tu, nguyen lieu, phan bon). Dac biet NHNN yeu cau cac to chuc tin dung duoc phep hoat dong ngoai hoi khong duoc thu them phi giao dich doi voi cac giao dich hoi doai giao ngay, hoan doi, ky han; khong duoc thuc hien giao dich mua ban giua VND voi USD thong qua ngoai te khac.

Vua qua, bang viec yeu cau NHTMCP Quoc te ky luat chuc danh Giam doc quan he khach hang - Chi nhanh Sai Gon do sai pham ve cho vay tin dung, NHNN cung ban tin hieu se co nhung bien phap xu ly nang doi voi bat ky ca nhan nao cua he thong NH vi pham nhung quy dinh cua nganh (nhat la nhung vi pham ve lai suat, ky quy, ty gia, phi...) da khien cho cac NH hau nhu khong con dam co nhung giao dich USD “2 ty gia” nua.

Bay gio khach hang co nhu cau mua ngoai te, NH co thi ban theo gia niem yet, khong co thi thoi, it con hien tuong moi gioi hoac ban cho khach hang theo sat gia thi truong tu do nua. Thieu nhung “don dat hang” cua cac NH cau cua cac dai ly thu doi tu nhan da giam han.


Gia USD tren thi truong tu do tang nhe tro lai
Ty gia USD tren thi truong tu do van la mot an so.

Dau va vang tang, gia USD giam

Noi den ty gia voi USD khong the khong noi den tac dong cua tinh trang dong USD tren the gioi va gia dau, vang. Quy du tru lien bang My (Fed) cat giam lai suat lien tuc trong thoi gian qua (hien dung o muc 2%), dong USD cua nuoc My da mat gia (hay yeu di) so voi hau het cac dong ngoai te manh khac.

Gia dau, gia vang tang, ben canh do, NH Trung uong chau Au lai vua tang lai suat. Thong thuong thi gia vang va dau hay ti le nghich voi dong USD tuc la cu gia vang va gia dau tang thi dong USD giam va nguoc lai.

Truoc nhung thong tin ve gia dau the gioi co the tiep tuc tang manh (neu co xung dot o Trung Dong) da khien nhieu NDT ca nhan cua VN chuyen sang dau tu vao vang thay vi nam giu USD. Cong them vao do, TTCK Viet Nam vua co nhieu phien tang diem lien tuc, luong tien lai co dau hieu do vao chung khoan. Day cung la mot yeu to khien gia USD tren thi truong tu do vua qua cua VN giam.

Ty gia: Van con la an so

Du ty gia USD tren cac thi truong chinh thuc va phi chinh thuc hien khong co khoang cach qua xa nua. Tam ly thich nam giu USD khong con “nong” nhu truoc, hien tuong dau co giam… nhung cung con nhieu y kien khac nhau ve ty gia.

Pho bien la hai quan diem:

1. Tang gia VND (ha thap ty gia so voi ty gia hien nay) de han che nhap khau lam phat. Ly luan cua quan diem nay la VN van phai nhap den 90% nguyen vat lieu phuc vu cho xuat khau; luong von nuoc ngoai van do vao Viet Nam nhieu khien cung USD van lon.

2. Lam mat gia them VND de ho tro xuat khau, han che nhap khau.

Mot so y kien cho rang trong boi canh hien nay thi ty gia lien NH nen o muc 17.000 dong/USD va cho cac NHTM mua/ban trong bien do +/-2% la phu hop. Lai co y kien noi nen nang bien do mua/ban cua cac NHTM len muc +/-5%...

Van de ty gia se tiep tuc con la van de duoc su quan tam dac biet cua Chinh phu va NHNN trong thoi gian toi. Voi goc do cua cac NDT va nguoi dan thi ky vong ty gia se khac nhau, con doi voi Chinh phu va NHNN chinh sach ty gia phai dieu hanh trong moi quan he giua nhap sieu, xuat sieu...

Vua qua, tai cong van so 970/TTg-KTTH ngay 25/6/2008, Thu tuong Chinh phu da chi dao chu dong thuc hien dieu hanh ty gia hoi doai voi bien do va buoc di hop ly, bao dam tao dieu kien cho thi truong ngoai te van hanh on dinh. Chinh sach ty gia cua NHNN trong thoi gian toi kha nang con co su dieu chinh va dien bien ty gia USD tren thi truong tu do se phu thuoc vao muc do can thiep cua NHNN.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.