Diem moi nhat cua Luat thue thu nhap doanh nghiep

Thứ ba, 26 Tháng ba 2013, 15:24 GMT+7

Tai cuoc hop giao ban bao chi sang 26/3/2013, dai dien Bo Tai chinh da cung cap them nhieu thong tin ve du an Luat thue thu nhap doanh nghiep (Luat thue TNDN).

Doanh nghiep kiet que, nen giam thue ve 20%

Theo Bo Tai chinh, du an Luat thue TNDN du kien sua doi, bo sung 10/20 dieu cua Luat hien hanh, gom 8 nhom van de voi 18 noi dung, trong do, noi dung sua doi, bo sung chu yeu la ve thue suat, ve uu dai thue, ve thu nhap mien thue va thu nhap chiu thue, ve cac khoan chi duoc tru, khong duoc tru,…

Bo sung cac khoan thu nhap duoc mien thue

Cac dieu khoan sua doi, bo sung trong Luat thue TNDN deu giam nghia vu, tao thuan loi hon cho doanh nghiep, cu the, ve thu nhap duoc mien thue: Du thao Luat bo sung vao dien thu nhap mien thue doi voi mot so khoan thu nhap sau: Thu nhat, thu nhap tu chuyen nhuong chung chi giam phat thai (CERs) cua doanh nghiep duoc cap chung chi. Viec bo sung quy dinh nay nham dap ung yeu cau thuc tien, phu hop xu the tien bo cua the gioi va khuyen khich doanh nghiep bo von dau tu su dung cong nghe cao, cong nghe san xuat sach, cong nghe moi than thien voi moi truong;

Thu hai, la thu nhap tu hoat dong tin dung dau tu phat trien, tin dung xuat khau cua nha nuoc cua Ngan hang Phat trien Viet Nam, thu nhap tu hoat dong tin dung cho nguoi ngheo va cac doi tuong chinh sach khac cua ngan hang chinh sach xa hoi. Bo Tai chinh giai thich, viec bo sung quy dinh tren de dam bao chinh sach minh bach, ro rang, dam bao tinh he thong, dong bo cua he thong phap luat va co so phap ly trong thuc hien;

Thu ba, phan thu nhap khong chia dung de dau tu phat trien co so giao duc dai hoc tu thuc theo quy dinh cua Luat Giao duc dai hoc. Quy dinh nay nham dam bao minh bach chinh sach.

Noi rong ty le khong che chi phi quang cao, khuyen mai tu 10% len 15%.

Ve khoan chi duoc tru va khong duoc tru khi xac dinh thu nhap chiu thue TNDN, tai khoan 5 Dieu 1 du thao Luat co quy dinh: noi rong ty le khong che chi phi quang cao, khuyen mai tu 10% len 15%, dong thoi loai bo mot so khoan chi khong mang tinh chat quang cao, khuyen mai nhu chiet khau thanh toan, chi bao bieu, bao tang cua co quan bao chi ra khoi dien chi phi duoc tru khi xac dinh thu nhap chiu thue doi voi khoan tai tro theo chuong trinh cua Nha nuoc doi voi cac dia phuong thuoc dia ban co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan;

Luat cung bo sung quy dinh ve khong che chi phi lai tien vay khong duoc tru vao chi phi doi voi khoan vay vuot qua nhieu lan von chu so huu (ty le 4:1 doi voi doanh nghiep san xuat kinh doanh, ty le 10:1 doi voi cac to chuc tin dung, ngan hang) va lo trinh thuc hien tu nam 2016; bo sung quy dinh cho phep doanh nghiep duoc tinh vao chi phi duoc tru doi voi khoan chi dong gop Quy huu tri tu nguyen hoac quy mang tinh an sinh xa hoi cho nguoi lao dong;

Du thao da bo quy dinh doanh nghiep phai thong bao cho co quan thue ve cac dinh muc tieu hao nguyen vat lieu, nhien lieu, nang luong do doanh nghiep tu xay dung de xac dinh chi phi hop ly.

Ngoai ra, du thao Luat cung bo sung quy dinh ve dieu kien khoan chi duoc tru phai co chung tu thanh toan khong dung tien mat doi voi nhung hoa don mua hang hoa, dich vu tung lan co gia tri tu 20 trieu dong tro len. Dong thoi, Luat co quy dinh loai tru cac truong hop khong bat buoc phai co chung tu thanh toan khong dung tien mat de dam bao tinh kha thi, phu hop voi thuc tien do ha tang cong nghe va mang luoi ngan hang con chua that dong deu giua cac vung mien.

Thue suat pho thong cho doanh nghiep co quy mo nho va vua giam tu 25% xuong con 20%

Ve thue suat, du thao Luat dieu chinh giam muc thue suat pho thong tu 25% xuong 23%, dong thoi dieu chinh giam muc thue suat tu 25% xuong con 20% ap dung doi voi doanh nghiep co quy mo nho va vua (su dung duoi 200 lao dong va co tong doanh thu nam khong qua 20 ty dong).

Co so de dieu chinh thue suat xuong 20% doi voi nhom doi tuong tren, theo Bo Tai chinh, doanh nghiep co quy mo nho va vua la nhom doi tuong chiem so luong lon, de bi chiu tac dong, anh huong truoc boi canh kho khan cua nen kinh te can co bien phap thao go kip thoi, ben canh do cung la loai hinh doanh nghiep thu hut phan lon luc luong lao dong, tao viec lam cho xa hoi cung nhu la co so hinh thanh, phat trien thanh doanh nghiep lon trong tuong lai.

Bo Tai chinh cung cho biet, so voi cac nuoc trong khu vuc va the gioi thi muc thue suat pho thong giam xuong 23% (rieng doanh nghiep co quy mo nho va vua chi con 20%) la muc tuong doi thap, dam bao tinh canh tranh, hap dan thu hut dau tu.

Tai Malaysia, tu nam 2005 den 2009 da 3 lan dieu chinh giam muc thue suat pho thong, tu 28% trong nam 2005 xuong 25% trong nam 2009. Thai Lan cung giam tu muc 30% trong nam 2005 xuong con 23% trong nam 2012.

Anh minh hoa

Anh minh hoa

Nhieu uu dai thue

Ve uu dai thue, ben canh viec dieu chinh giam muc thue suat pho thong, tren co so ket qua tong ket danh gia 04 nam thuc hien Luat va ra soat cac quy dinh ve uu dai thue TNDN tai cac van ban phap luat chuyen nganh, du thao Luat da bo sung them linh vuc, nganh nghe, dia ban uu dai.

Theo do, bo sung vao dien ap dung thue suat 10% trong 15 nam, mien thue trong 4 nam va giam 50% so thue phai nop trong 9 nam tiep theo doi voi mot so doi tuong: doanh nghiep thanh lap moi tu du an dau tu san vat lieu moi, nang luong moi khong su dung nhien lieu hoa thach; phat trien cong nghe sinh hoat; bao ve moi truong; Doanh nghiep cong nghe cao, doanh nghiep nong nghiep ung dung cong nghe cao; Doanh nghiep thanh lap moi tu du an dau tu hoac doanh nghiep co du an dau tu moi co quy mo dau tu va pham vi tac dong rong lon den kinh te - xa hoi dap ung dieu kien theo quy dinh cua Chinh phu.

Luat thue TNDN cung bo sung vao dien ap dung thue suat 10% doi voi thu nhap tu thuc hien du an nghien cuu phat trien: du an ung dung cong nghe cao; du an uom tao cong nghe cao, uom tao doanh nghiep cong nghe cao. Thu nhap tu thuc hien du an dau tu – kinh doanh nha o xa hoi de ban, cho thue, cho thue mua; Thu nhap tu hoat dong bao in (ke ca quang bao tren bao) cua co quan bao chi; Thu nhap tu hoat dong xuat ban cua co quan xuat ban theo quy dinh cua Luat xuat ban; Thu nhap cua doanh nghiep tu thuc hien cac du an, nhu trong, cham soc rung, nuoi trong nong, lam, thuy san tren dat hoang hoa hoac vung nuoc chua duoc khai thuc, san xuat giong cay trong, giong vat nuoi, san xuat, khai thac va tinh che muoi, danh bat hai san o vung bien xa bo.

Luat thue TNDN bo sung ap dung thue suat 20% doi voi: To chuc tai chinh vi mo; thu nhap cua doanh nghiep tu thuc hien cac du an, nhu trong cay duoc lieu; san xuat , tinh che thuc an gia suc, gia cam, thuy san; dich vu ky thuat trong cay cong nghiep va cay lam nghiep, bao ve cay trong va vat nuoi, chan nuoi, nuoi trong thuy san; dau tu bao quan nong san sau thu hoach, bao quan nong, thuy san va thuc pham; phat trien nganh nghe truyen thong.

Luat thue TNDN cung bo sung dia ban uu dai thue doi voi khu cong nghiep, tru khu cong nghiep thuoc cac thanh pho truc thuoc Trung uong.

Dieu chinh thue la giam thu ngan sach

Theo tinh toan, chi rieng viec dieu chinh giam thue suat va uu dai mo rong nhu tren, du kien se lam giam thu ngan sach nam 2014 khoang tren 16.000 ty dong, trong do giam khoang hon 12.000 ty dong do dieu chinh giam thue suat pho thong tu 25% xuong 23% va giam them khoang tren 2.000 ty dong do tiep tuc giam thue suat tu 23% xuong 20% doi voi doanh nghiep co quy mo nho va vua, giam thu ngan sach nam 2014 la hon 2.000 ty dong do bo sung uu dai doi voi dau tu mo rong.

Du an Luat TNDN da duoc Chinh phu trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho y kien. Hien, Chinh phu dang chi dao Bo Tai chinh nghien cuu tiep thu y kien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, tiep tuc lang nghe cac y kien gop y de hoan chinh du an Luat trinh Quoc hoi.


Dinh Bach

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.