Dau gia dat o Khu do thi moi Cau Giay

Thứ hai, 26 Tháng tư 2004, 09:06 GMT+7

Tu hom nay, Hoi dong dau gia quan Cau Giay se to chuc tiep nhan dang ky va ban ho so moi thau dau gia quyen su dung dat tai khu do thi moi Cau Giay - Dich Vong. Theo do se co hai lo dat se duoc dem ra ban la o D5 va D11 de xay dung biet thu va vuon

Theo quy hoach, o D5 gom 37 lo duoc ky hieu tu A1/D5 den A23/D5 va B1/D5 den B14/D5 co dien tich 97,75 m2-295 m2, voi mat do xay dung 51,8% va 55,8%; loai mat duong binh quan 11,5 m, 13 m va 17,5 m.

O dat D11 gom 31 lo duoc ky hieu tu A1/D11 den A31/D11, dien tich 136-205 m2, mat do xay dung 50,9%, loai mat duong 11,5m, 13 m va 14,5 m.

Hien toan bo mat bang khu dat da duoc giai phong, dang thi cong ha tang ky thuat nhu: san nen, duong noi bo, he thong thoat nuoc thai, he thong cap dien ha the, cap dien chieu sang, cap nuoc sach de dam bao du dieu kien cung cap dich vu ha tang ky thuat khi xay dung nha o voi tang cao cho phep la 3 tang.

UBND thanh pho da phe duyet gia san toi thieu cho 1m2 dat la 15 trieu dong (doi voi 65 lo dat), 19 lo con lai co gia san 18 trieu dong/m2. Can cu vao do, buoc gia dau la khoang chenh lech giua gia trung va khong trung thap hon lien ke cho moi m2 dat la 500.000 dong/m2. Cung nhu dau gia quyen su dung dat o khu do thi Den Lu II (quan Hai Ba Trung), toan bo ca o dat duoc dua ra dau gia tung lo rieng biet va phai co it nhat tu 5 nguoi tham gia tro len.

Cac to chuc, doanh nghiep, ho gia dinh va ca nhan co ho khau thuong tru tai Ha Noi, co nhu cau su dung dat de dau tu xay dung nha o se duoc tham gia dau gia. Hoi dong dau gia se niem yet cong khai danh sach nhung nguoi tham gia; dong thoi cong bo ro thoi gian va dia diem mo phien dau gia cua cac o dat.

Nguoi tham gia dau gia co the dang ky tham du dau gia o 1 hay nhieu lo dat. Viec dau gia nay duoc tien hanh qua 2 vong bat buoc va nhieu vong khac duoi hinh thuc bo phieu kin va mo cong khai cho den khi xac dinh duoc nguoi tham gia dau gia bo gia cao nhat.

Neu co nhieu nguoi tham gia bo gia bang nhau o vong dau cuoi thi se to chuc boc tham de xac dinh nguoi trung gia. Nhung nguoi khong trung gia o lo dat da dau gia xong co the tiep tuc tham gia dau gia o lo dat tiep.

Theo do, le phi tham du la 200.000 dong mot lo dat cong voi gia tri bao lanh la 100 trieu dong. So tien bao lanh se duoc hoan tra cho nguoi tham khong trung cham nhat 5 ngay sau khi cong bo ket qua dau gia. So nguoi trung thau con lai phai nop du mot lan 90% tien su dung dat vao ngan sach Nha nuoc va khong qua 20 ngay sau khi duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat, nguoi trung gia nop not so tien con lai.

(Theo Lao Dong)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.