DN chung suc voi Nha nuoc vuot qua giai doan kho khan

Thứ năm, 18 Tháng mười 2012, 09:02 GMT+7

Thoi gian vua qua, da co rat nhieu doanh nghiep roi xuong vuc cua su khung hoang, nhung doanh nghiep bam tru con lai cung khong biet so phan minh se ra sao.

Xem bai khac tren Vef.vn Tao moi uu dai giup doanh nghiep vuot kho
Lam dung von vay, doanh nghiep tu dao thai
Lay lat, doanh nghiep vien du co no luong

Tren thuc te, suc mua dang co xu huong giam sut gian tiep khien cac doanh nghiep khong the tang gia thanh san pham, dich vu them, dong nghia voi viec neu tiep tuc san xuat doanh nghiep se co the bi lo dan den nguy co phai ngung san xuat, phai dong cua va keo theo hang tram ngan nguoi mat viec lam. Chinh vi vay, luc nay rat can Quoc hoi, Chinh phu va cac bo, ban nganh co mot goi cac giai phap tong the de cuu doanh nghiep, hay noi cach khac la cuu nen kinh te.

Ben canh ho tro cua Nha nuoc, doanh nghiep phai vuot len chinh minh

Trong boi canh kinh te kho khan hien nay, Chinh phu dang tim moi cach de ho tro doanh nghiep thong qua cac chinh sach tai khoa, ma dien hinh la cac uu dai ve thue nhu treo thue, giam thue, gia han thoi gian nop thue…Viec gia han, mien thue, cac khoan thu thue chinh la hinh thuc ho tro gian tiep nguon luc tai chinh va truc tiep lam giam chi phi lai vay ngan hang tuong ung voi so tien thue, khoan thu ngan sach nha nuoc duoc gia han, mien thue. Dieu nay da mang lai nhung thuan loi cho doanh nghiep, nhung lam giam nguon thu cho ngan sach nha nuoc. Can phai thay rang giam thu hom nay de tao dieu kien cho doanh nghiep tiep tuc phat trien, mo rong hoat dong san xuat kinh doanh, tao them nhieu san pham, nhieu cua cai vat chat cho xa hoi, tang doanh thu, loi nhuan va nhu the se tac dung tro lai gop phan tang thu cho ngan sach nha nuoc trong tuong lai.

O day cung co yeu to thuc day doanh nghiep phai no luc vuot len chinh minh, khang dinh chat luong san pham dich vu, khang dinh thuong hieu... cua cac doanh nghiep, de cung chung tay, chung suc voi Nha nuoc vuot qua giai doan kho khan.


DN chung suc voi Nha nuoc vuot qua giai doan kho khan

Trong tinh hinh rat kho khan, cap bach, co kha nang quyet dinh tinh song con cua hang loat doanh nghiep, de giai quyet van de nay khong the phu thuoc hoan toan tu mot phia Nha nuoc ma rat can co no luc ca tu phia doanh nghiep (bao gom ca cac co dong) va nguoi lao dong. Neu doanh nghiep khong co cau lai hoat dong dau tu, san xuat, cat giam cac chi phi khong can thiet... chac chan cung se kho long vuot qua cho du co su “tiep suc” cua Chinh phu.

Nop thue la chung suc voi Nha nuoc vuot qua giai doan kho khan

Nop thue la nghia vu cua doanh nghiep. Nhung viec thuc hien nghia vu thue nay dang gap rat nhieu trac tro - mot phan do thuc trang hoat dong kho khan trong thoi gian gan day, mot phan do thoi quen va “van hoa nop thue” cua doanh nghiep.

Ben canh do, treo thue, giam thue, gia han thoi gian nop thue, truoc sau doanh nghiep cung van phai nop thue. Nhu loi phat bieu cua Ong Vu Dang Vinh, Tong giam doc Cong ty Vietnam Report - don vi chu tri trien khai xay dung Bang xep hang doanh nghiep nop thue lon nhat Viet Nam (V1000): “Doanh nghiep giau, dat nuoc manh. Thue la cong cu chu yeu tao ra nguon thu cho ngan sach nha nuoc va la bien phap quan trong de dieu tiet vi mo nen kinh te. Do vay, viec cac doanh nghiep nghiem tuc chap hanh chinh sach thue, tao nen "noi com chung" cho xa hoi, co vai tro quyet dinh doi voi su phat trien cua dat nuoc”.

Tat nhien, trong nop thue cung con nhieu van de vi du nhu viec cho phep gia han 9 thang doi voi thue thu nhap doanh nghiep tu nam 2011 tro ve truoc ma chua nop vao ngan sach nha nuoc khien nhieu doanh nghiep cam thay ban khoan. Cau hoi dat ra la doi voi cac doanh nghiep co nang luc nhu cac doanh nghiep V1000, da nghiem chinh nop thue dung quy dinh roi thi co duoc hoi lai khong?.

Va doanh nghiep no dong thue vi nang luc canh tranh yeu, trinh do quan tri yeu duoc treo thue, giam thue, gia han thoi gian nop thue thi that khong cong bang voi nhung doanh nghiep luon hoan thanh tot nghia vu ve thue voi nha nuoc. Qua that, neu khong co co che khuyen khich, ho tro phu hop cho cac doanh nghiep quy mo lon, co nang luc canh tranh, phu hop voi muc tieu tai cau truc nen kinh te, nhung tam thoi dang gap kho khan thi se khong tao duoc dong luc cho doanh nghiep. O day, can thua nhan mot thuc trang la trong cac chinh sach ho tro, cac doanh nghiep quy mo lon, co dong gop lon duong nhu chua co duoc su nhin nhan cong bang va theo quy luat cua thi truong. That ra, voi nguon luc nha nuoc han hep nhu hien nay, can uu tien doanh nghiep co nang luc va co kha nang hap thu hieu qua cac nguon ho tro.

Nhieu doanh nghiep, trong do co cac doanh nghiep V1000 mong muon cac de xuat ve giam muc thue suat thue thu nhap doanh nghiep, thue VAT co duoc su chap thuan va trien khai thuc hien cang nhanh cang tot.

Trong khi cho doi cac quyet sach ve tiep theo cua Quoc hoi ve thue, su giup suc cua doanh nghiep du la nho, truoc het thong qua viec nghiem chinh nop cac khoan thue den han nop cung se giup Chinh phu, giup ca nen kinh te co them suc manh de vuot bao khung hoang./.

Tien sy Pham Tri Hung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.