Cong ty sai pham cua bau Kien co von gop ngan hang

Thứ năm, 23 Tháng tám 2012, 01:29 GMT+7

Tong von dieu le 3 cong ty do ong Nguyen Duc Kien lam chu tich co von dieu le len toi 2.300 ty dong, trong do phan dong gop cua ngan hang vao mot trong so cac doanh nghiep nay la 30 ty dong.
> Co phieu ngan hang lao doc
>


Cong ty sai pham cua bau Kien co von gop ngan hang
Ong Nguyen Duc Kien: Anh: Ngoc Quan

Sau khi bat tam giam ong Nguyen Duc Kien toi 20/8, co quan chuc nang dang tiep tuc dieu tra vu an lien quan toi 3 cong ty co tru so tai Ha Noi, gom Cong ty co phan dau tu thuong mai B&B, Cong ty TNHH dau tu tai chinh A Chau Ha Noi va Cong ty co phan dau tu ACB Ha Noi.

Ca 3 cong ty co diem chung la hoat dong lien quan den mua ban vang bac da quy, deu do ong Nguyen Duc Kien lam chu tich, trong do "bau" Kien truc tiep hoac gian tiep nam co phan lon nhat. 2 cong ty trong danh sach nay cung duoc rot von boi Cong ty co phan Tap doan Tai chinh A Chau (do ong Kien la phap nhan dai dien) va dat tru so o chung dia diem 57B Phan Chu Trinh (Ha Noi). Cong ty con lai do 3 ca nhan trong gia dinh ong Kien gop von.

Diem dang chu y nhat trong Danh muc cong ty con, cong ty lien doanh va lien ket cua Ngan hang ACB la su tham gia gop von cua Ngan hang co phan A Chau (ACB).

Cu the, theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh do So Ke hoach va Dau tu Ha Noi cap lan mot (ngay 10/11/2006) va dang ky thay doi lan 5 (30/6/2009), Cong ty co phan dau tu ACB Ha Noi co von dieu le thap nhat, 300 ty dong. Linh vuc kinh doanh ghi trong giay phep la bat dong san, xay dung va cho thue nha o, nha phuc vu muc dich kinh doanh, kho bai do xe, moi gioi dau gia bat dong san. Ngoai ra cong ty con kinh doanh va dau tu ha tang ky thuat khu do thi, khu cong nghiep va duong giao thong, kinh doanh vang. ACB Ha Noi con co dau tu xay dung va kinh doanh khu du lich, khach san, nha hang, resort, nha nghi, san golf...

Trong danh sach co dong sang lap cua Cong ty co phan dau tu ACB Ha Noi, ngoai mot co dong ca nhan gop von 60 ty dong, con co Ngan hang co phan A Chau (do ong Tran Ngoc Thanh dai dien) voi so dong gop la 30 ty dong (tuong duong 10% von dieu le). Cong ty co phan Tap doan Tai chinh A Chau do ong Nguyen Duc Kien dai dien, gop von nhieu nhat voi 210 ty dong.

Trao doi voi TS chieu 22/8, ong Nguyen Thanh Toai, Pho tong giam doc Ngan hang A Chau (ACB), cho rang "khong co thong tin ngan hang gop von vao Cong ty co phan dau tu ACB Ha Noi". La nguoi phat ngon cua ACB, ong Toai "khong muon ban luan sau" vi van de quan tam nhat hien nay la "lam sao de he thong ngan hang on dinh".

Bao cao tai chinh 6 thang dau nam 2012 duoc soat set boi Cong ty Kiem toan PricewaterhouseCoopers Viet Nam cung khong ghi nhan viec ACB dau tu gop von vao bat cu cong ty nao trong danh sach 3 don vi dang bi nghi van sai pham va dieu tra.


0

Hai cong ty con lai thuoc dien nghi van la Cong ty TNHH Dau tu Tai chinh A Chau Ha Noi va Cong ty co phan Thuong mai Dau tu B&B. Trong do, Cong ty TNHH Dau tu Tai chinh A Chau Ha Noi duoc dang ky lan dau nam 2008 va dang ky cap lai nam 2009 voi nganh nghe kinh doanh chinh la mua ban vang bac da quy, xuat nhap khau vang trang suc, my nghe da quy, dai ly thu doi ngoai te, nghien cuu, phan tich thi truong, xay dung va kinh doanh san golf. Sau do cong ty dang ky thay doi lan thu nhat vao thang 3/2012 de thay doi co dong sang lap.

Trong danh sach co dong sang lap da duoc cap nhat thang 3 nam nay, Cong ty co phan Tap doan Tai chinh A Chau do ong Nguyen Duc Kien dai dien nam giu 99% co phan, con lai 1% (tuong duong 5 ty dong) do em gai ong Kien dung ten so huu.

"Dua con" thu 3 cua ong Nguyen Duc Kien la Cong ty co phan Dau tu Thuong mai B&B (63 Luong Su C, phuong Van Chuong, Dong Da Ha Noi) dang ky thanh lap nam 2008 co von dieu le len toi 1.500 ty dong, kinh doanh trong linh vuc quang cao, nghien cuu thi truong, xay dung cong nghiep, nha o, kho bai va kinh doanh vang bac da quy. Tai cong ty nay, ong Nguyen Duc Kien cung vo va em gai truc tiep dung ten so huu. Trong do ong Kien so huu 66%.


Ho so chi tiet 3 cong ty cua bau Kien dang bi dieu tra
Anh: Ba Do
Tru so cua 2 trong so 3 cong ty do ong Nguyen Duc Kien lam Chu tich HDQT, bi to cao sai pham, o 57B Phan Chu Trinh. Anh: Ba Do.

Mot lanh dao cua Phong dang ky kinh doanh so 1, So Ke hoach va dau tu thanh pho Ha Noi cho biet ca 3 cong ty con cua ong Nguyen Duc Kien van hoat dong binh thuong, chua giai the va chua sap nhap, chuyen doi. Theo ong, viec hai cong ty co chung dia diem do doanh nghiep tu ke khai, tu chiu trach nhiem va duoc phap luat cho phep.

Trao doi voi TS, lanh dao cap cao cua Chi cuc Thue Ha Noi cho hay ong co biet chuyen bau Kien bi bat. "Chi cuc Thue Ha Noi dang yeu cau ra soat lai viec nop thue va hoat dong kinh doanh cua ca 3 cong ty nay", ong noi.

Tai tru so 57B Phan Chu Trinh cua Cong ty co phan Dau tu ACB Ha Noi va Cong ty TNHH Dau tu Tai chinh A Chau Ha Noi, mot so can bo tai day cho biet, lanh dao di vang nen khong the noi gi lien quan den vu viec.

Cong ty co phan Dau tu Thuong mai B&B trong giay phep kinh doanh ghi tru so o ngo Luong Su C, quan Dong Da, tuy nhien, tai dia chi nay lai la tru so cua mot cong ty tin hoc. Lanh dao cong ty nay khang dinh voi TS, ho khong lien quan gi toi "bau" Kien.

Hoang Lan


0

Y kien ban doc ( 0 )

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.