Cong ty cua Cuong do la van do tien vao nha dat

Thứ sáu, 27 Tháng tư 2012, 06:43 GMT+7

- Mac du duoc du doan nam 2012 tiep tuc la mot nam day kho khan doi voi thi truong bat dong san, nhung Cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai cua ba Nguyen Thi Nhu Loan (me Cuong “do la”) van se dau tu vao nhung du an bat dong san trong diem, hoan thanh xay dung ban giao nha cho khach hang.

Nhan dien nhung dai gia dang thua lo nang
Vi sao cong ty cua Cuong “do la” thua lo nang?

Cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai voi nguoi dung dau la ba Nguyen Thi Nhu Loan - Chu tich Hoi dong quan tri va con trai Nguyen Quoc Cuong (thuong goi la Cuong “do la”), vua dua ra bao cao thuong nien nam 2012 gui So giao dich chung khoan TP.HCM voi nhieu chien luoc phat trien va ke hoach kinh doanh cho nam 2012.

Trong phan bao cao cua Hoi dong quan tri Cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai cho biet, trong nam 2011 Hoi dong quan tri cong ty da to chuc 10 cuoc hoi dong quan tri nham dua ra nhung quyet dinh, ke hoach, dinh huong kinh doanh va phat trien kip thoi cho cong ty.

Theo du doan thi nam 2012 tiep tuc la mot nam kho khan doi voi thi truong bat dong san noi chung va cua Cong ty Quoc Cuong Gia Lai noi rieng, vi vay cong ty da dua ra nhung phuong huong, ke hoach phat trien ro rang.

Cu the, tiep tuc dau tu vao nhung du an bat dong san trong diem, hoan thanh xay dung bang giao nha cho khach hang.


Anh minh hoa

Cong ty cua Cuong "do la" da tung bi canh bao do thua lo nam 2012Ngoai ra, Cong ty se tien hanh hop tac dau tu voi cac doi tac chien luc lon de nang cao nang luc canh tranh trong viec trien khai cac du an chung cu, van phong, can ho cho thue, khach san, cac khu thuong mai cao cap va trung cap.

Trong khi do, o phan Bao cao cua Tong giam doc mot lan nua cung cho thay rang, nam 2011 tiep tuc la mot nam kho khan cho thi truong bat dong san noi chung va Cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai noi rieng. Lai suat ngan hang van o muc cao khien cho doanh nghiep kho tiep can nguon von vay. Ben canh do, thi truong giao dich bat dong san tram lang khien cho doanh thu cua cong ty o mang kinh doanh nay cung bi giam dang ke.

Ngoai ra, gia nguyen vat lieu dau vao tang cao trong khi gia ban dau ra khong tang lam cho loi nhuan cua cac du an khong cao.

Buoc sang nam 2012, thi truong bat dong san hien nay gap nhieu kho khan do chinh sach that chat tien te cua Nha nuoc, lai suat cao va tinh hinh lam phat gap kho khan trong viec huy dong von cua doanh nghiep. Trong boi canh do, Ban giam doc cong ty xac dinh linh hoat trong ke hoach san xuat kinh doanh, nham dam bao su tang truong va phat trien ben vung cua doanh nghiep, dong thoi tiet kiem chi phi quan ly doanh nghiep.

Theo do, trong nam 2012, cong ty se tiep tuc tap trung nguon luc de thuc hien nhung du an bat dong san trong diem nhu: du an Phuoc Kien, khu dan cu Trung Nghia, du an can ho cao cap Giai Viet…

Rieng ve phan co phieu, Cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai (MCK: QCG), trong nam 2011 cong ty da khong phat hanh them co phieu ma van giu nguyen tong von dieu le.

Voi gia tri von hoa, gia tri giao dich lon, co phieu cua cong ty la mot trong 30 co phieu tieu bieu duoc lua chon de tinh chi so VN30 tai So giao dich chung khoan TP.HCM trong thang 2/2012 vua qua.

Tuy nhien, truoc do ngay 11/4/2012, So giao dich chung khoan TP.HCM da co thong bao so 389, ve viec dua co phieu cua Cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai (ma CK: QCG) vao dien canh bao, voi ly do Loi nhuan sau thue cua co dong cong ty me nam 2011 la am 39,83 ty dong.

Truoc do, cung voi Cong ty Quoc Cuong Gia Lai, nhieu cong ty ten tuoi va dinh dam khac cung da bi So giao dich chung khoan TP.HCM cho vao danh sach bi canh bao do thua lo nam 2011 nhu Cong ty co phan cong nghe Vien thong Sai gon (Ma chung khoan: SGT), voi nguoi dung dau la ong Dang Thanh Tam – nhan vat trong nhieu nam lien tiep dung o danh sach nhung Top 10 nguoi giau nhat tren thi truong chung khoan Viet Nam; Cong ty co phan Dau tu va Xay lap Dau khi Sai Gon (MCK: PSG)…

Ngay sau khi bi dua vao dien canh bao do thua lo, cac cong ty nay cung da gui ban giai trinh ve khoan thua lo va phuong phap khac phuc chong lo trong nam 2012.

Yen Nhi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.