Cong ty co phan Bong Bach Tuyet BBT

Thứ hai, 10 Tháng bảy 2006, 10:00 GMT+7

Cong ty co phan Bong Bach Tuyet tien than la nha may Cobovina Bach Tuyet, duoc thanh lap nam 1960. Linh vuc kinh doanh chu yeu cua cong ty la bong, bang y te; bang ve sinh phu nu va cac san pham khac tu bong, bang.

Von dieu le hien nay la 68,4 ty dong.

Theo dieu le hien nay cua Cong ty, moi co dong la to chuc phap nhan duoc quyen nam giu khong qua 10% gia tri von dieu le (ngoai tru co dong Nha nuoc dang nam giu 30% von dieu le ban dau) va moi co dong la the nhan khong qua 5%.

Lien tuc trong 7 nam lien 1997-2002, Cong ty duoc nguoi tieu dung binh chon danh hieu Hang Viet Nam Chat luong cao.

Moi nam Cong ty Bong Bach Tuyet cung cap cho thi truong khoang 727 tan bong y te. Theo so lieu dieu tra cua cong ty, cac san pham y te cua cong ty chiem den 90% tong thi phan toan quoc. Cac san pham bang ve sinh cua cong ty rat noi tieng va pho bien tai thi truong phia Nam, dac biet tai cac tinh Nam Bo (thi phan tai khu vuc nay khoang 50%-55%), tuy nhien san pham cua cong ty con chua quen thuoc voi nguoi tieu dung o cac tinh, thanh phia Bac (thi phan o day chi khoang 5%) nen thi phan tinh tren ca nuoc hien nay chi o muc 30%.

Ke hoach san xuat kinh doanh ngan han

Tap trung thuc hien co hieu qua du an dau tu xay dung nha may moi tai Khu cong nghiep Vinh Loc co dien tich su dung 16.000 m2 voi day chuyen cong nghe hien dai cua chau Au, tong von dau tu la 100.868.000.000 dong.

Xay dung, cung co kenh phan phoi hien co, thiet lap chi nhanh hoac van phong dai dien o mien Bac, nang cao thi phan, tang kha nang canh tranh.

Tiep thi quang ba thuong hieu sang cac nuoc trong khu vuc de mo rong thi truong tieu thu nhat la thi truong Lao, Campuchia va cac tinh bien gioi Trung Quoc.

Ke hoach san xuat kinh doanh dai han:

Tiep tuc phat trien nganh nghe truyen thong

Phat trien them nhung nganh san xuat san pham phuc vu nganh y te, san pham phuc vu nu gioi va tre em.

Nang cao vi the canh tranh ngang tam the gioi.

(Nguon: BSC)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.