Co phieu tang gia ngan hang khong duoc loi

Thứ sáu, 02 Tháng ba 2007, 23:54 GMT+7

Nhan dinh cua ong Nguyen Trong Nghia, Tong thu ki Hiep hoi Ngan hang, ve su sot gia co phieu cua cac ngan hang thuong mai.

Tra loi bao gioi, theo ong Nghia, khong phai o thi truong chung khoan nao khi co phieu tang gap nhieu lan menh gia ban dau thi ngan hang deu duoc huong loi. Tren thuc te, cac ngan hang chi duoc loi o khoan tien phat hanh ban dau, con lai moi giao dich la cac nha dau tu va cac ben lien quan huong voi nhau.


Co phieu tang gia ngan hang khong duoc loi

“Co phieu tang gia, ngan hang khong duoc loi”. Anh TBKTVN

Ong co cho rang viec niem yet tren thi truong chung khoan se giup cac ngan hang nhanh chong gia tang suc manh tai chinh truoc xu the canh tranh ngay cang khoc liet?

That ra, viec tang nang luc tai chinh cua moi ngan hang deu phai thuc hien bang nhieu hinh thuc, nhieu kenh huy dong khac nhau. Do la viec cho cac co dong nuoc ngoai gop von vao, huy dong von cua cac co dong va niem yet tren thi truong chung khoan de huy dong von tu cong chung.

Moi mot hinh thuc nay deu co uu diem rieng. Rieng doi voi viec niem yet tren thi truong chung khoan, day la mot kenh huy dong von rat nhanh boi no duoc dong dao cong chung tiep can. Tuy nhien, viec tang bao nhieu thi cac ngan hang phai tinh toan that ky luong boi se co ap luc ve mat co tuc.

Thanh thanh vien WTO, thi truong tai chinh Viet Nam, nhat la linh vuc ngan hang, se co nhieu thay doi. Theo ong, do la nhung thay doi nao?

Truoc thoi gian mo cua, thi truong tai chinh - tien te Viet Nam duoc coi la thi truong cua he thong ngan hang trong nuoc. Sau khi mo cua voi cac cam ket cu the, thi truong da co nhung yeu to nuoc ngoai duoi hinh thuc ngan hang lien doanh va chi nhanh ngan hang nuoc ngoai mo tai Viet Nam. Dieu nay da vua tao nen suc ep vua tang kha nang canh tranh cho cac ngan hang trong nuoc.

Tuy nhien, cac ngan hang trong nuoc, trong do la ngan hang thuong mai cua Nha nuoc van giu vai tro chu dao co thi phan chi phoi, chiem toi tren 70% thi phan, cac ngan hang thuong mai co phan cung chiem khoang tren 10%. Con lai, cac chi nhanh ngan hang nuoc ngoai va cac to chuc tai chinh, tin dung khac cung chi chiem tren 10%.

Sap toi, trong thoi diem chung ta gia nhap WTO, buc tranh cua cac he thong to chuc tai chinh cung nhu thi truong tai chinh tien te cua chung ta se co su thay doi. Cu the la thi phan cua cac ngan hang trong nuoc se giam xuong va nhung yeu to cua cac ngan hang nuoc ngoai se tang len duoi nhung hinh thuc chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, ngan hang lien doanh va ngan hang con 100% von nuoc ngoai.

Day la mot su thach thuc doi voi cac ngan hang trong nuoc. Tuy nhien, do cung dong thoi la yeu to de thuc day su phat trien canh tranh cua cac ngan hang trong nuoc.

Trong nhung thay doi do, lien ket, tim doi tac chien luoc nuoc ngoai la mot xu huong?

Cac ngan hang cua chung ta thoi gian vua qua da co rat nhieu no luc trong viec tang cuong cac nang luc canh tranh bang cach tang cuong nang luc quan tri kinh doanh, tang cuong nang luc tai chinh, tang von dieu le, tang nang luc hien dai hoa cong nghe.

Mot so ngan hang trong nuoc cung mong muon chon co dong chien luoc nuoc ngoai de tranh thu duoc nguon von cua nuoc ngoai, tranh thu hoc tap kinh nghiem quan ly cua cac ngan hang nuoc ngoai boi nhung ngan hang nay da co be day kinh nghiem va phat trien truoc chung ta rat nhieu, tang cuong cong nghe ngan hang.

Tuy nhien, trong quy che cua minh cung nhu trong cam ket cua Viet Nam doi voi viec gia nhap WTO thi tong so co phan cua cac to chuc nuoc ngoai tham gia vao trong ngan hang thuong mai khong duoc qua 30%.

Trong thoi diem hien nay, mot so cac ngan hang trong nuoc cung da duoc phep de lam thi diem trong viec co co dong nuoc ngoai tham gia vao trong von dieu le cua minh. Ve mat Ngan hang Nha nuoc cung chua co mot van ban quy dinh chinh thuc nao cho cac ngan hang khac cung duoc lam nhu vay va hien nay cung chi moi co mot so ngan hang duoc phep

Ong co cho rang muc 30% la hop ly?

Theo toi, muc 30% nay trong dieu kien hien nay la tuong doi hop ly boi chung ta co nhieu hinh thuc khac nhau.

Do la ngan hang nuoc ngoai duoc tham gia vao thi truong tai chinh tien te Viet Nam voi nhieu hinh thuc khac nhau, tuc la cac chi nhanh cua ho da co duoc 100% von roi, cac ngan hang lien doanh co the duoc tham gia voi minh khong qua 50% trong von ngan hang lien doanh, con voi cac ngan hang co phan khac ho lai duoc den 30%, ngoai ra ho lai duoc mo ngan hang con von 100% cua ho nua.

Tuc la can phai co mot lo trinh de co su thay doi trong ty le nay?

Dung, cam ket cua chung ta nhu toi da noi, nhung lo trinh thi phai tu tu. Boi viec cac co dong nuoc ngoai, ben canh uu diem la co su tham gia gop von cua co dong nuoc ngoai se giup cac ngan hang chung ta co dieu kien de phat trien tot, ca ve nang luc tai chinh, cong nghe, kinh nghiem quan ly lan cac ban hang chien luoc.

Tuy nhien, cac ngan hang nuoc ngoai cung co su lua chon mot so ngan hang tuong doi co cac dieu kien cua nguoi ta, do la nhung ngan hang lanh manh, co quy mo nhat dinh chu khong phai ngan hang nao ho cung muon tham gia.

Ong danh gia the nao ve xu huong hop tac trong nganh ngan hang Viet Nam?

Khong chi trong linh vuc tai chinh - ngan hang moi co xu huong hop tac voi cac doi tac nuoc ngoai ma la xu huong chung cua giai doan dau hoi nhap. Va xu huong hop tac nay khong chi o Viet Nam ma ke ca cac quoc gia trong khu vuc.

Trong thoi dai toan cau hoa, bat cu linh vuc nao cung can phai co su hop tac de hoc tap nhung kinh nghiem nuoc ngoai, tat nhien viec hop tac nay co nhieu dang khac nhau. Khong chi la viec gop von, mua co phan lan nhau, thue chuyen gia ma con nhieu hinh thuc khac nua.

Thuc te ma noi, viec hop tac nay rat da dang, co the cung trien khai hoat dong the giua ngan hang Viet Nam voi cac to chuc nuoc ngoai, cac dai ly cung ung dich vu nay, dong tai tro nhung du an tai Viet Nam.

Cung da co nhung y kien to ra lo ngai ve su phu thuoc vao doi tac nuoc ngoai, tham chi bien chung ta thanh nguoi lam thue. Toi thi khong cho la vay, boi luat phap Viet Nam da cho phep thuc hien sau cam ket song cung da co nhung chu quyen cua cac to chuc tin dung Viet Nam.

Hon nua, dung ve mat luat phap thi cac doi tac phai binh dang voi nhau. Tat nhien se co mot so ngan hang 100% von nuoc ngoai hay chi nhanh cua ho co nguoi Viet Nam vao lam viec song cung se co nhieu nguoi nuoc ngoai vao lam cho cac ngan hang Viet Nam ma chung ta la chu.

(Theo Thoi bao Kinh te VN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.