Co phieu cong ty Thep xay dung lon nhat Viet Nam chinh thuc len san chung khoan

Thứ tư, 21 Tháng tư 2010, 16:56 GMT+7


Co phieu cong ty Thep xay dung lon nhat Viet Nam chinh thuc len san chung khoan Co phieu Cong ty Co phan thep Pomina da chinh thuc len san giao dich chung khoan vao ngay 20-4 vua qua.Su kien nay danh dau mot buoc moi cua cong ty trong viec phat trien ra thi truong trong khu vuc va viec tiep tuc mo rong cac hoat dong kinh doanh, dem lai niem tin cho khach hang ve uy tin cung nhu muc tieu, chien luoc phat trien cua cong ty.

Su kien nay danh dau mot buoc phat trien quan trong cua Cong ty Co phan Thep Pomina, dong thoi cung cap mot nguon hang day tiem nang cho thi truong chung khoan Viet Nam.

Ten chinh thuc cua co phieu Thep Pomina la: “Co phieu Cong ty Co phan Thep Pomina” voi ma chung khoan la POM la co phieu thu 251 niem yet tren SGDCK Tp HCM. Loai co phieu ma cong ty niem yet la loai co phieu pho thong co menh gia 10.000 dong / co phieu. Nhu vay voi von dieu le 1.630.000.000.000 (Mot ngan sau tram ba muoi ty dong), so co phieu cua Thep Pomina se tuong ung voi 163.000.000 (Mot tram sau muoi ba trieu) co phieu. Ngoai ra, theo nghi quyet Dai hoi co dong cua Pomina trong tuan qua, Pomina se phat hanh ra cong chung them 44.300.000 co phieu, tuong duong 443 ty dong, nham thuc hien cac du an dau tu lo luyen 1 trieu tan/nam, xay dung 1 cang bien. So luong co phieu nay se thuc su co tac dong lon den thi truong chung khoan khi Pomina duoc xem la Cong ty thep xay dung lon nhat Viet Nam voi gia tri von hoa va hieu suat cao.

Co phieu cong ty Thep xay dung lon nhat Viet Nam chinh thuc len san chung khoan, Tin tuc trong ngay,

Truoc do, tai Dai hoi Co dong thuong nien vao tuan truoc, Pomina da cong bo doanh thu thuan nam 2009 dat 7.539,334 ty dong, loi nhuan sau thue dat 656,386 ty dong, ty suat loi nhuan /von chu so huu (ROE) dat 39,15%. Ke hoach nam 2010, doanh thu uoc tinh la 10.117 ty dong, tang 34,20% so voi nam 2009. Nguyen nhan tang do trong nam 2010, dan may can thep 500.000 tan cua Thep Viet se dat cong suat 405.000 tan vao nam thu 2 (bat dau di vao san xuat la tu cuoi 2009 voi cong suat dat 150.000 tan), doanh thu mang lai cua rieng dan can thep nay la 4.157 ty dong.

Co phieu cong ty Thep xay dung lon nhat Viet Nam chinh thuc len san chung khoan, Tin tuc trong ngay,

Voi toc do phat trien soi dong, canh tranh va minh bach, Viet Nam dang duoc danh gia la thi truong chung khoan “nong” cua chau A va the gioi hien nay. Cac chuyen gia phan tich con cho rang thi truong chung khoan Viet Nam trong nam nay van tiep tuc duoc danh gia cao va VN-Index van la chi so co muc sinh loi cao nhat trong khu vuc. Su gop mat cua co phieu Cong ty co phan thep xay dung lon nhat Viet Nam tren san giao dich chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh nhu mot dien bien tat yeu cua xu huong va lam cho thi truong chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh ngay cang phat trien.

Duoc thanh lap tu nam 1999, von dau tu ban dau 1.100 ty dong xay dung nha may voi cong nghe hien dai bac nhat the gioi ve san xuat thep cua Y va Duc. Pomina da tro thanh thuong hieu cua chat luong hang dau, dong thoi tao uy tin va su tin tuong tuyet doi cua khach hang trong nhieu nam qua. Thep Pomina duoc san xuat va tuan thu theo cac tieu chuan JIS cua Nhat Ban, ASTM cua My va BS cua Anh. Ngoai tru so chinh dong tai Tp.HCM, Thep Pomina con co cac chi nhanh tai Da Nang, Nha Trang, Can Tho…

Co phieu cong ty Thep xay dung lon nhat Viet Nam chinh thuc len san chung khoan, Tin tuc trong ngay,

Voi mac thep SD 390, Gr60, Thep xay dung Pomina duoc su dung hau het tren cac cong trinh lon & hien dai bac nhat nhu Cong trinh cau giao thong Thu Thiem, Can Tho, Rach Mieu, Ben Luc… Cong trinh thuy dien Dong Nai, Ialy, BuonKop, Sesan… Cac khu dan cu, cao oc sang trong nhu Phu My Hung, Sai Gon Pearl, The Manor, Dao Kim Cuong, Sunrise City, The Ruby Land…

Cong ty co phan Thep Pomina co 1 Cong ty con va 2 Nha may truc thuoc Pomina, bao gom 5 day chuyen san xuat, trong do co 3 day chuyen can thep va 2 dan may luyen thep. Tat ca cac day chuyen cong nghe cua Pomina duoc thiet ke, san xuat tai cac nuoc Chau Au, duoc cac chuyen gia nuoc ngoai huong dan lap dat va van hanh. Cac day chuyen nay duoc thiet ke theo cong nghe moi nhat va tien tien nhat trong nganh thep va la cong nghe dung dau khu vuc Dong Nam A.

Tinh den thoi diem hien tai, Nha may thep Pomina dang la nha may lon nhat Viet Nam voi tong cong suat la 0,5 trieu tan (cong suat luyen phoi thep) va 1,1 trieu tan (cong suat can thep xay dung). Bao gom cac chung loai thep cuon, thep thanh van dap ung nhu cau su dung da dang cua thi truong. Pomina la nha san xuat thep xay dung hang dau cua Viet Nam hien nay voi 92% san luong tieu thu noi dia va 8% (tuong ung 22.19 trieu USD) xuat khau. Chien luoc cua Thep Pomina trong thoi gian toi se co gang nang cao san luong xuat khau ra thi truong quoc te, dat muc 30% tren tong san luong ban ra.

Cong ty co phan Thep Pomina duoc xep trong Top 5 cong ty tiet kiem hieu qua nhat the gioi. Ty trong chi phi san xuat tren doanh thu thuan giam qua cac nam, cu the nam 2007: 0,98; nam 2008: 0,89 va nam 2009: 0,85. Nguyen nhan do nhung nam ve sau tay nghe cua cong nhan van hanh san xuat da thanh thao, tieu hao san xuat thap. Ben canh do, voi thoi gian khau hao cua may moc thiet bi tu 06 – 07 nam, dan can thep cua nha may duoc dau tu tu nam 2002 da khau hao het da lam giam di chi phi san xuat.

Tu nam 2011 tro di, dan can thep 500.000 tan cua Thep Thep Viet du kien se hoat dong on dinh voi cong suat 450.000 tan moi nam, nhu vay doanh thu cua dan can nay mang lai uoc tinh 4.620 ty moi nam. Ngoai ra, trong nam 2013, doanh thu tang them 26,26% so voi nam 2012 nho vao du an dan can 500.000 tan tai Nha may luyen phoi thep se di vao hoat dong tu cuoi nam 2012 voi cong suat 260.000 tan cho nam dau tien, va doanh thu tham gia la 2.669 ty dong.

Nam 2012, 2013 du an luyen phoi 1 trieu tan va du an can 500.000 tan cua Nha may luyen phoi thep lan luot di vao hoat dong. Day la nguyen nhan lam cho loi nhuan nam 2013 duoc xay dung tang truong hon 20% so voi nam 2012. Ngoai ra, cuoi nam 2013, du an cang 3 trieu tan se duoc dua vao van hanh. Dieu nay dong gop vao su tang truong ben vung cho Cong ty Pomina.

Voi ty le co tuc on dinh la 20%/menh gia trong 3 nam 2009-2011 va 25% tu nam 2012, Cong ty su dung trung binh hon 50% loi nhuan theo ke hoach de tra co tuc. Nhu vay phan loi nhuan con lai du cho Cong ty trich lap cac quy theo quy dinh va bo sung nguon von kinh doanh dap ung nhu cau phat trien trong tuong lai.

Trong boi canh canh tranh gay gat cua thi truong thep Viet Nam hien nay, Cong ty van dat duoc muc thi phan 14,3% cua ca nuoc va rieng tai thi truong trong diem phia Nam thi phan Pomina dat 33,5%, va trong 10 nam qua co muc do tang truong binh quan 15% den 17%/nam... Du kien trong thoi gian toi, Pomina se thanh lap them cong ty con la Cong ty TNHH Kinh doanh thep Pomina voi su lien doanh giua Pomina Group va Cong ty TNHH Thep Viet.

Ben canh do, Cong ty co phan thep Pomina dac biet quan tam va co y thuc den viec bao ve moi truong. Cong ty da dau tu vao nhung cong nghe tien tien nhat cua chau Au voi cac quy trinh xu ly nuoc thai hoan toan khep kin, nguon nuoc thai sau khi xu ly dat tieu chuan quy dinh se duoc tai su dung. Pomina la nha may thep dat duoc chung chi bao ve moi truong theo tieu chuan quan ly ISO 14001:2004.

Khong chi chu trong san xuat kinh doanh, Cong ty Co phan thep Pomina luon co trach nhiem voi cong dong va xa hoi bang nhung chuong trinh y nghia va thiet thuc. Chuong trinh “Ngoi nha mo uoc” da mang den hang tram ngoi nha cho nhung gia dinh kho khan, co nho. Chuong trinh “Cau chuyen uoc mo” luon dong hanh cung nhung tam guong vuot kho. Chuong trinh “Chia khoa thanh cong” tao dieu kien de phat huy va tim kiem tai nang, nhung CEO gioi cho qua trinh xay dung dat nuoc.

Phat bieu tai su kien quan trong nay, ong Do Xuan Chieu, Chu tich Hoi dong quan tri Cong ty co phan Thep Pomina cho biet: “Viec chinh thuc niem yet co phieu cong ty tai So giao dich Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh danh dau mot buoc moi cua cong ty trong viec phat trien ra thi truong trong khu vuc va viec tiep tuc mo rong cac hoat dong kinh doanh. Dieu nay dem lai niem tin cho khach hang ve uy tin cung nhu muc tieu, chien luoc phat trien cua cong ty. Chung toi cam ket se no luc het minh de co the mang lai hieu qua loi nhuan cao nhat cho cac nha dau tu dang va se tin tuong dau tu, hop tac cung Thep Pomina”.

Cac giai thuong da dat duoc:

• Top 50 Doanh nghiep hang dau Viet Nam 2008;

• Top 4 cac Doanh nghiep tu nhan hang dau Viet Nam 2008;

• Giai thuong Sao Vang Dong Nam Bo 2008;

• Giai thuong Sao Vang Dat Viet 2008;

• Chung chi ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004;

• Bang Khen Uy ban Quoc gia ve Hop tac kinh te quoc te 2008 vi co thanh tich xuat sac trong xay dung, phat trien thuong hieu va tham gia hoi nhap kinh te quoc te;

• Bang khen Bo thuong mai cap ngay 05/09/2006 vi da co thanh tich xuat khau nam 2005;

• Bang khen Bo thuong mai cap ngay 31/08/2005 vi da co thanh tich xuat khau nam 2004;

• Bang khen Bo tai chinh cap ngay 30/05/2006 vi da co thanh tich hoan thanh nghia vu nop thue hang hoa xuat khau 2005 ;

• Bang khen Chu tich Uy ban Nhan Dan tinh Binh Duong cap ngay 26/12/2005 vi da co thanh tich xuat sac trong kinh doanh, gop phan vao su phat trien kinh te xa hoi tinh Binh Duong;

• Huy chuong Vang chat luong san pham Viet Build 2004;Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.