Chung thu bao lanh Chuyen nho bai hoc lon

Thứ sáu, 30 Tháng mười một 2012, 09:02 GMT+7

Tranh chap ve bao lanh thanh toan se la mot trong nhung bai hoc dat gia cho cac DN trong viec ky ket cac hop dong tin dung cung nhu chung thu bao lanh.

Giam le thuoc ngan hang: DN phat hanh trai phieu
Trai phieu e: Can tien hay can niem tin?
Vi sao trai phieu Quoc Cuong Gia Lai va nhieu DN lon khac e am?

Xem bai khac tren Vef.vn DN phat hanh cung co cong van gui ben mua trai phieu de nghi duoc gia han trai phieu them hai nam ke tu khi den han thanh toan. Dong thoi, DN nay lay mot phan du an lam tai san the chap cho ben mua trai phieu. Nhung ben mua khong chap nhan gia han, de nghi ben bao lanh thanh toan goc va lai trai phieu thuc hien nghia vu bao lanh cua minh.

Chuyen bat dau tu viec mot DN nghe loi moi mot Pho tong giam doc ngan hang mua trai phieu cua mot khach hang DN ruot. Sau khi nghien cuu tinh kha thi, cung nhu tin tuong vao uy tin cua mot ngan hang lon dung ra phat hanh chung thu bao lanh thanh toan vo dieu kien va khong huy ngang cho trai phieu, hop dong mua trai phieu da duoc ky ket voi DN phat hanh.

Ngat mot noi gan den thoi han thanh toan so trai phieu tren DN phat hanh luong truoc duoc kha nang thanh khoan da to chuc mot cuoc hop 3 ben ve viec gia han trai phieu. DN phat hanh cung co cong van gui ben mua trai phieu de nghi duoc gia han trai phieu them hai nam ke tu khi den han thanh toan.

DN phat hanh cho biet, “ngan hang bao lanh cam ket cho DN vay mot khoan tuong ung voi khoan trai phieu phat hanh truoc do de hoan thien cac hang muc can thiet thu tien ve tra cho trai phieu khi den han”. Dong thoi, DN nay lay mot phan du an lam tai san the chap cho ben mua trai phieu. Nhung ben mua khong chap nhan gia han, de nghi ben bao lanh thanh toan goc va lai trai phieu thuc hien nghia vu bao lanh cua minh.


Chung thu bao lanh: Chuyen nho, bai hoc lon

Sau lan 3 ben mua gui cong van de nghi thanh toan goc, lai va thong bao co the khoi kien, ben bao lanh phuc dap “thu bao lanh nay da khong tuan thu cac quy dinh noi bo cua ngan hang. Ho so khong co hop dong cap bao lanh va giao dich bao lanh khong duoc ghi nhan tren he thong cua ngan hang; thu bao lanh khong co so va co dau hieu gian lan”.

So la, nguoi ky vao chung thu bao lanh la pho tong giam doc ngan hang thua uy quyen cua tong giam doc ngan hang. Luat su dai dien cho ben DN mua trai phieu cho rang, khong co dau hieu gian lan vi noi dung uy quyen da ghi ro nguoi duoc uy quyen, cong viec duoc uy quyen, nham muc dich gi, gia tri la bao nhieu va pham vi uy quyen.

The thuc giay uy quyen bang van ban, co chu ky va dong dau cua tong giam doc va giay uy quyen co so trong he thong quan ly cua ngan hang. Nguoi dung ra ky chi la thuc hien cong viec uy quyen theo dung chi thi cua cap tren, nhung trach nhiem thuoc ve nguoi uy quyen la tong giam doc ngan hang. “Chinh vi co su cam ket bao lanh vo dieu kien cua mot ngan hang lon nen DN moi mua trai phieu”, phia luat su cho biet.

Tuy nhien trong thong cao bao chi gui di, phia bao lanh khong chap nhan yeu cau thuc hien nghia vu thanh toan theo chung thu bao lanh phat hanh vi nguoi ky bao lanh phat hanh trai phieu la khong dung tham quyen theo quy dinh cua phap luat. Theo quy dinh cua ngan hang nay, viec phe duyet, ky chung thu bao lanh (bao gom ca bao lanh phat hanh trai phieu) o cuong vi cua mot pho tong giam doc du da duoc quyen tong giam doc uy quyen ky chung thu bao lanh cung chua bang 1/5 muc da ky.

Ngan hang bao lanh cho rang nguoi ky da loi dung chuc vu, quyen han de ky phat hanh vuot tham quyen chung thu bao lanh trai phieu DN nen chung thu bao lanh nay vo hieu va khong chiu trach nhiem thuc hien nghia vu doi voi chung thu bao lanh nay.

Luat su dai dien ben mua trai phieu cho rang, can cu theo Luat Cac TCTD thi tong giam doc la nguoi dieu hanh cao nhat cua TCTD chiu trach nhiem truoc HDQT, hoi dong thanh vien ve viec thuc hien quyen va nghia vu cua minh… ky ket hop dong nhan danh TCTD theo quy dinh cua dieu le va quy dinh noi bo cua TCTD. Con theo Luat DN 2005, dai hoi co dong quyet dinh dau tu hoac ban so tai san co gia tri bang hoac lon hon 50% tong gia tri tai san duoc ghi trong bao cao tai chinh gan nhat cua cong ty neu dieu le cong ty khong quy dinh mot ty le khac.

Tai thoi diem ky thu bao lanh, noi dung va hinh thuc bao lanh deu phu hop voi quy che bao lanh cua NHNN va khong can thong qua bieu quyet cua dai hoi co dong. Phap luat hien hanh cung quy dinh viec chung thu bao lanh phai xuat trinh phe duyet cua HDQT. Khong co quy dinh cac hop dong dan su noi chung hay thu bao lanh noi rieng khong ghi so la khong co gia tri phap ly. Con ve han muc tin dung va phat hanh bao lanh duoc ky, theo luat su do la nhung quy dinh noi bo cua ngan hang co the thay doi hang ngay, hang gio tuy theo do tin nhiem cua HDQT voi ban dieu hanh.

Khong va se khong bao gio “tuyen chien” voi bat cu ai DN mua trai phieu tuyen bo luon luon thuc hien chinh sach doi ngoai cua minh xuat phat tu quan diem thuong ton phap luat, hop tac va nhan van. DN nay cung mong muon se hoa giai nhung bat dong ve phap ly giua 3 ben de tim giai phap on hoa nhat de giai quyet triet de nhung van de lien quan den trach nhiem bao lanh thanh toan trai phieu.

DN mong muon thu hoi tai san hop phap cua minh, tranh lam anh huong den uy tin cua cac ben, dong thoi phu hop voi y kien chi dao cua NHNN va su on dinh he thong san pham dich vu cua nganh tai chinh. Khong lay viec quyet thu hoi cho bang duoc lai va goc khoan dau tu lam trong, DN cho rang day la mot trong cac nghiep vu dau tu thuong xuyen, mot hoat dong thong thuong cua minh, kem theo khoan dau tu khong lon DN khong vi the lam anh huong den hoat dong thuong nhat cung nhu quan he khach hang DN.

Tuy nhien, day se la mot trong nhung bai hoc dat gia cho cac DN trong viec ky ket cac hop dong tin dung cung nhu chung thu bao lanh.

(Theo Thoi bao ngan hang)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.