Chien luoc phat trien Quang Nam Nhan dien co hoi va thach thuc

Thứ năm, 24 Tháng ba 2011, 21:40 GMT+7

Huong toi muc dich tang truong nhanh va ben vung, nang cao chat luong cuoc song…, rat can nang luc dieu hanh de dam bao tang truong on dinh. Ket qua tham van tu nhom chuyen gia Chuong trinh dinh cu con nguoi cua Lien hiep quoc da gop phan “he mo” cho Quang Nam ve chien luoc phat trien.

alt

Cai cach hanh chinh va dao tao nguon nhan luc (anh duoi) la nhung uu tien cua Quang Nam trong giai doan 2011-2020.
Tang truong lien tuc

Mot ban chi tieu phat trien kinh te, xa hoi xac lap cho nam 2011 co ve kha cao trong boi canh tiet kiem chi phi, cat giam dau tu cong va tin dung bi that chat. Song, nhung nha dieu hanh cho rang su tang truong nhanh va duy tri toc do tang GDP binh quan 11,6% lien tuc trong vong 5 nam 2006-2010 (cao hon muc trung binh ca nuoc 7,25%), hoac xu huong tang truong va chuyen dich co cau kinh te tot dua vao cong nghiep va dich vu voi nhung bien phap cai to, gan bo chat che voi chien luoc phat trien tong the cua nen kinh te... da du de Quang Nam lac quan dua ra con so tang truong cho nam 2011 len 13,5%. Khong tranh ne, nhin thang vao su that, som co danh gia tac dong cua viec giam sut cac mat kinh te, xa hoi mot cach cu the, mot loat giai phap kich thich phat trien dua ra cho nam 2011 duoc nhin nhan la dung huong. Cac “giai phap dung huong” do da tao niem tin cho doanh nghiep va nguoi dan vao kha nang phat trien cua nen kinh te dia phuong…

“Nut that” cua nen kinh te ve nhan luc, co so ha tang va moi truong dau tu yeu kem, de doa khong keo duoc cac du an dau tu nuoc ngoai hay cac nha dau tu quoc noi tam co vao xuat khau va san xuat cong nghiep… cung da duoc nhin thay, qua do hy vong se nhanh chong duoc cai thien voi chuoi hanh dong cu the. Se co mot cuoc tong ra soat lai quy hoach tong the va quy hoach lien quan den viec tao lap mot moi truong kinh doanh lanh manh, gop phan giam thoi gian va chi phi cho doanh nghiep; nang cao chat luong san pham, tang kha nang canh tranh hay thuc day nhung du an trong diem, hoan thien giao thong, dien, nuoc… di vao chi tiet trong cac “chien luoc” phat trien ha tang theo huong dong bo va dai han. Ba mui dot pha dat ra trong Nghi quyet Dang bo tinh  giai doan 2010-2015 duoc xem la con duong tot nhat de hoa giai nhung vuong mac lau nay cua Quang Nam, co the se som dua ra nhung du bao lac quan hon truoc.
alt

Nhung, su thay doi, cai cach can co tu duy dai han. Day la van de quan trong can tien hanh mot cach ky luong hon trong viec tai cau truc nen kinh te. Chinh vi the, Quang Nam phai tien hanh xay dung mot chien luoc phat trien xuat phat tu yeu cau thuc tien voi tam nhin, chuong trinh, ke hoach cu the va su tham gia cua cong dong, it nhat trong vong 10 nam.

Phac thao moi
“Su cam ket cua cong dong dia phuong co vai tro quan trong trong viec thuc hien cac muc tieu va chinh sach phat trien nhat quan. Nhung neu cham tre trong qua trinh cai cach hanh chinh va trien khai thuc hien chinh sach dua tren co che phoi hop giua cac co quan, ban, nganh cua tinh se lam suy giam chi so PCI. Khong chi lam mat di co hoi thu hut nguon luc tai chinh, con nguoi va con mat luon co hoi dau tu trong tuong lai”. (TS. Nguyen Thi Tue Anh)
Nhom chuyen gia quoc te va Viet Nam thuoc Chuong trinh dinh cu con nguoi cua Lien hiep quoc (UN - HABITAT) tu van xay dung Chien luoc phat trien Quang Nam da co hang loat cuoc dieu tra, khao sat va dua ra nhan dinh sac sao, chat che ve tiem nang, loi the cung nhu thach thuc cua dia phuong. Theo chuyen gia UN - HABITAT, Quang Nam co toc do tang truong nhanh va lien tuc, nguon luc tai nguyen thien nhien phong phu, co loi cho su phat trien cua mot so nganh kinh te mui nhon, tai nguyen van hoa da duoc xac dinh dinh huong khai thac; co vi the dac dia trong he thong giao thong noi vung chau A, co the manh dac biet trong viec khai thac nguon luc con nguoi va tai chinh cung nhu kha nang day manh thu hut dau tu; loi the ve so luong lao dong trong 5 - 10 nam toi cho cac ke hoach tai cau truc nen kinh te va tang truong nhanh. Quy dat cung doi dao va dang o giai doan khoi dau nen co nhieu co hoi phat trien hop ly, tranh nhung sai lam cua cac dia phuong di truoc. Mac dau vay, ty le lao dong thieu ky nang con cao (83%) va chay mau chat xam; doanh nghiep vua va nho, thi truong noi tinh kem suc canh tranh. Buc tranh phat trien Quang Nam van chua the phat huy duoc kha nang, tiem nang va loi the de but pha…, da buoc chinh quyen khong the tri hoan nhung cuoc cai cach.

Nhom ho tro ky thuat cua GS-TS. Le Hong Ke, TS. Pham Thuy Loan da dua ra khuyen cao rang, cong nghiep dang dan dat tang truong Quang Nam nhung van la nhung nganh cong nghiep o nac thang thap, hieu qua khong cao; chu yeu la nhung nganh dua vao khai thac tai nguyen va tieu thu cong nghiep. Dia phuong chua tan dung co hoi cua hoi nhap, chua hap dan FDI, trong khi xuat khau con han che. Chua ke toi von huy dong con thap, dong von dau tu FDI giai ngan qua thap so voi von dang ky va chi dong gop 6,4% vao GDP nam 2010, van duoc phan bo vao cac nganh su dung lao dong gian don, khong mang lai nhieu gia tri gia tang cho tinh. “Ngan sach nha nuoc han hep, khong du dap ung thuc hien muc tieu xa hoi va moi truong. Nang luc lanh dao de dap ung cac nhiem vu quan tri van chua cao. Mac du da co nhung no luc cai thien moi truong dau tu nhung Chi so nang luc canh tranh cap tinh (PCI) dang suy giam; nguon lao dong du trinh do dap ung duoc su phat trien da nganh dang thieu hut, chinh la mot nut that voi phat trien ben vung. Rat can cai thien tinh trang giai ngan von dang ky, cai cach ve quan ly dau tu, huy dong von moi mong thoa man nhu cau phat trien” - TS. Pham Thuy Loan noi.

Dinh vi chien luoc phat trien Quang Nam, von duoc xem nhu mot ban cam ket giua chinh quyen voi nguoi dan, dang dan hoan thien.

Quang Nam dang doi mat voi hang loat can ngai tren con duong phat trien. Do la ap luc canh tranh voi cac tinh trong vung kinh te trong diem mien Trung va nang cao chat luong nguon nhan luc trong boi canh dan so dong, thu nhap thap, doi ngheo cao va ngan sach han hep; cac doanh nghiep vua va nho dang kinh doanh trong cac linh vuc co ham luong cong nghe thap va it gan ket voi dau tu ben ngoai… Tat ca se la thach thuc lon trong lau dai doi voi viec thu hut cac nha dau tu quoc te lon tham gia vao kinh te dia phuong.

Theo TS. Nguyen Thi Tue Anh, chuyen gia UN - HABITAT, khai thac toi da loi the dia phuong, tang truong nhanh la can thiet nhung khong vi moi gia dan toi tan pha moi truong. Xay dung chien luoc phat trien Quang Nam phai dua tren mot quy hoach co so ha tang cong nghiep ben vung huong den cac thi truong va nganh moi; xac dinh cum nganh du lich la nganh kinh te mui nhon va co su ho tro phat trien cua co so ha tang…

Viet Bao (Theo Bao Quang Nam)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.