Canh giac thuong lai Trung Quoc

Thứ tư, 25 Tháng bảy 2012, 01:44 GMT+7

Canh giac thuong lai Trung Quoc Thuong lai Trung Quoc dang thu gom thuy san o cang Hon Ro (TP Nha Trang Khanh Hoa) Viec thuong lai Trung Quoc sang Viet Nam gom hang da gay nhieu he luy tai cac dia phuong. Truoc tinh trang nay, TP Da Nang da dua ra nhieu bien phap manh tay de dep “loan”.

UBND TP Da Nang vua co van ban chi dao cac so, ban - nganh, UBND cac quan - huyen tren dia ban TP siet chat viec quan ly hoat dong thu mua hang hoa cua thuong lai Trung Quoc. Ong Phung Tan Viet, Pho Chu tich UBND TP Da Nang, nhan manh: “Van ban nay the hien tinh quyet liet cua lanh dao TP Da Nang nham gop phan on dinh thi truong hang hoa, khong anh huong den doi song nguoi dan”.

Kien quyet chong gom hang trai phep

Theo ong Phung Tan Viet, truoc mat, Da Nang day manh cong tac tuyen truyen, pho bien nhung am muu, thu doan cua cac doi tuong su dung ho chieu du lich, giay thong hanh nhap canh va luu tru dai han o Viet Nam de to chuc trai phep mang luoi thu gom hang hoa truc tiep cua dan, dac biet la nong - thuy san cung nhu viec thue thuong lai nguoi Viet de thuc hien cac hanh vi lua dao, chang han thu mua hang hoa voi gia cao, mua thieu cua nguoi dan va thuong lai Viet Nam roi bo tron.

Lanh dao TP giao So Cong Thuong nhiem vu pho bien, huong dan cac quy dinh phap ly ve hoat dong mua, ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam de tien hanh cong tac thanh - kiem tra viec chap hanh phap luat cua thuong lai nuoc ngoai.

Giao UBND cac quan, huyen chu tri, phoi hop voi cac don vi lien quan to chuc tuyen truyen, pho bien phap luat doi voi nong dan, ngu dan dia phuong, cac dau moi chuyen cung cap cac mat hang nong - thuy san; van dong nguoi dan va doanh nghiep khong tiep tay, khong ho tro cac hoat dong thu gom hang hoa phuc vu buon ban theo duong tieu ngach voi cac thuong lai nuoc ngoai noi chung, thuong lai Trung Quoc noi rieng.

Ong Phung Tan Viet con cho biet TP giao cong an va bo doi bien phong phoi hop cac co quan chuc nang tang cuong kiem tra, giam sat va xu ly kip thoi cac hanh vi vi pham phap luat ve luu tru, ve hoat dong thu mua hai san trai quy dinh cua nguoi nuoc ngoai, dac biet tai dia ban khu Au Thuyen va cho dau moi thuy san Tho Quang.

Canh giac thuong lai Trung Quoc, Tin tuc trong ngay, thuong lai trung quoc, thu nhap, thu gom, nong san, doanh nghiep, thao tung, gia ca, bao

Thuong lai Trung Quoc dang thu gom thuy san o cang Hon Ro (TP Nha Trang - Khanh Hoa)

Bao ve toi da loi ich cua nguoi dan

Song song voi nhung chi dao tren, UBND TP Da Nang con yeu cau So Cong Thuong chu tri, phoi hop voi cac so, ban - nganh, chinh quyen dia phuong lam cau noi xay dung moi lien he hop tac kinh doanh giua nguoi dan voi cac doanh nghiep nham tao nguon thu nhap on dinh cho nong dan, ngu dan va nguon nguyen lieu dau vao on dinh cho doanh nghiep, tranh tinh trang thi truong bi thao tung, gia ca bien dong bat thuong.

Cac giai phap thuc hien bao gom: Tang cuong cac hoat dong xuc tien thuong mai, tim kiem thi truong, chu dong to chuc he thong dai ly thu mua, den tan noi thu gom voi nhieu hinh thuc thanh toan linh hoat de tao canh tranh tren thi truong; chu trong cong tac ho tro tham tra nang luc phap ly, giao dich ky ket hop dong, bao lanh thanh toan trong mua, ban hang hoa voi thuong lai nuoc ngoai nham bao dam loi ich cua nguoi tieu dung, nguoi buon ban hop phap.

Khuyen khich cac ho nong dan, ngu dan tap trung lap thanh mot dau moi cung cap mat hang nong - thuy san nhat dinh tai dia phuong duoi su giam sat cua chinh quyen dia phuong, khuyen khich cac doanh nghiep tim hieu va xay dung moi quan he hop tac ben vung voi cac dau moi cung cap hang hoa.

Nhieu dia phuong cung manh tay nhu Da Nang

Binh Thuan: Ngay 24-7, Van phong UBND tinh cho biet chu tich UBND tinh vua co chi thi ve viec tang cuong quan ly lao dong nguoi nuoc ngoai lam viec tai dia phuong.

Theo do, UBND tinh yeu cau cac co quan huu trach tang cuong kiem tra viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat Viet Nam trong tuyen dung va quan ly lao dong nguoi nuoc ngoai tai cac doanh nghiep; chi cap thi thuc, the tam tru cho nguoi nuoc ngoai lam viec o dia phuong sau khi da duoc cap giay phep lao dong, gia han giay phep lao dong, cap lai giay phep lao dong; dac biet phai kiem tra, giam sat chat che viec thuc hien quy dinh cua phap luat ve dau tu, dau thau va can trong khi lua chon nha thau.

Toan tinh Binh Thuan hien co 469 lao dong nguoi nuoc ngoai dang lam viec tai 95 du an dau tu, trong do hon 60% la nguoi Trung Quoc. Dang luu y, tai cong trinh xay dung Nha may Nhiet dien Vinh Tan 2 (huyen Tuy Phong), co tren 200 lao dong nguoi Trung Quoc, trong do hon 60 nguoi chua co giay phep.

Phu Yen: Ong Nguyen Chi Hien, Giam doc So Ke hoach - Dau tu, cho biet so vua kiem tra, ra soat lai toan bo viec cap phep va tinh hinh doanh nghiep, thuong lai Trung Quoc thu mua hang nong - thuy san tren dia ban tinh, qua do phat hien nhieu nguoi Viet gom hang theo kieu “ve tinh” cho thuong lai Trung Quoc.

Chu truong cua tinh Phu Yen la han che toi da dang kinh doanh nay vi khong co loi cho nguoi dan ma chinh quyen dia phuong cung khong thu duoc thue. “Chung toi da co ke hoach trinh UBND tinh nham ngan chan kieu kinh doanh nay” - ong Hien noi.

Cung theo ong Hien, gan day co thong tin con tau Viet Dien Bach 8366 cua Trung Quoc doc ngang o nhieu vung bien Viet Nam, trong do co Phu Yen, de thu mua thuy san.

UBND tinh da co van ban kien nghi Bo NN-PTNT khong cap phep cho tau Trung Quoc vao vung bien Vung Ro thuoc huyen Dong Hoa - Phu Yen de thu mua thuy san vi day la vung khong duoc quy hoach nuoi trong thuy san.

“Viec thuong lai Trung Quoc len lut thu mua thuy san la van de rat nhay cam. Chung toi se xem xet ky va han che toi da hoat dong nay” - ong Hien khang dinh.

Ca Mau: Theo ong Duong Tien Dung, Pho Chu tich UBND tinh Ca Mau, chinh quyen da khuyen cao nguoi dan va thuong lai dia phuong han che va can trong khi co y dinh giao dich voi thuong lai Trung Quoc nham tranh truong hop bi mat tien nhu thoi gian qua.

“Vu cac thuong lai Trung Quoc om hang chuc ti dong mua cua cua nguoi dan Ca Mau chuon ve nuoc vua qua cho thay cai goc van de la o thuong lai dia phuong.

Cac thuong lai Trung Quoc den Ca Mau voi danh nghia khach du lich chu khong phai doanh nhan. Ho co ho chieu du lich va dang ky tam tru tai dia phuong, suot thoi gian do, ho khong co the hien bat cu hanh dong mua ban nao thi quan ly cai gi?

Chi vi ham loi ma cac dau nau dia phuong tu thoa thuan ngam voi nguoi Trung Quoc roi di gom hang trong dan. Khi du so luong, cung chinh thuong lai dia phuong van chuyen hang hoa di giao tan cua khau.

Trong nhung giao dich nhu the nay, nhung dau nau tai dia phuong da tiep tay cho thuong lai Trung Quoc thuc hien hanh vi lua gat, ban than ho khong chi mat tien ma con lien luy den nong dan” - ong Dung noi.

An Giang: Theo ba Mai Thi Anh Tuyet, Giam doc So Cong Thuong tinh, mac du thoi gian qua, tren dia ban tinh chua xay ra truong hop nao ve viec thuong lai Trung Quoc den thu gom nong san nhung neu co truong hop nhu vay xay ra, so se chi dao xu ly nghiem.

L.Truong - H.Anh - D.Nhan - T.Not


Theo Hoang Dung (Nguoi lao dong) Thich va chia se chu de tren:

Thuong lai Trung Quoc lung suc mua cay tram Nguoi TQ "vo vet" sua bot o nuoc ngoai

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

TQ gom nong san: Thuong nhan noi tiep tay

Nguoi TQ "vo vet" sua bot o nuoc ngoai

TQ gom nong san: Thuong nhan noi tiep tay

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.