Can lo trinh tang luong toi thieu

Thứ sáu, 14 Tháng sáu 2013, 06:58 GMT+7

- Chieu ngay 13/6, tra loi chat van tai Quoc hoi, Bo truong Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi Pham Thi Hai Chuyen cho biet, mac du kinh te dang gap rat nhieu kho khan nhung van rat can xay dung lo trinh tang luong toi thieu cho nguoi lao dong.

Tai phien chat van, da co hon 20 cau hoi cua cac dai bieu duoc gui den Bo truong Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi Pham Thi Hai Chuyen. Cac cau hoi xoay quanh van de nhu viec dao tao nghe cho nong dan, nong thon; quan ly lao dong nuoc ngoai; lang phi trong dau tu xay dung truong dao tao nghe; lo trinh tang luong toi thieu; chenh lech luong huu; chinh sach ho tro doi voi nan nhan nhiem chat doc da cam, nguoi co cong....

Tang luong toi thieu gay kho cho doanh nghiep

Ve van de tang luong toi thieu, dai bieu Tran Thanh Hai (doan TP.HCM) cho rang theo bao cao cua Chinh phu, tinh hinh kinh te con nhieu kho khan, tuy nhien trong 4 thang dau nam 2013, cau lao dong tang 0,9% nhung Bo Lao dong thuong binh va xa hoi lai xin gian lo trinh dieu chinh tien luong. Vay xin hoi Bo truong, khi tham muu cho Chinh phu ve tien luong toi thieu, Bo co tinh den quy luat cung - cau va tinh den niem mong cho cua nguoi lao dong doi voi viec dieu chinh tien luong chua?

Them nua, viec dieu chinh tien luong toi thieu vung nam 2013, cong bo ngay 4/12/2012, chi co 26 ngay de chuan bi, gay kho cho doanh nghiep. Muc dieu chinh tang cung thap hon so voi muc thap nhat so voi cac phuong an ma Bo da trinh Chinh phu. He qua la quan he lao dong dien bien het suc phuc tap. Vay xin hoi, viec dieu chinh tang luong toi thieu vung trong nam 2014 toi day, con tai dien tinh trang nay khong?. Bo truong Pham Thi Hai Chuyen cho biet, hang nam, theo nghi quyet cua Trung uong, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da xay dung lo trinh quy dinh tang luong toi thieu de cac doanh nghiep co co so can cu de tra luong cho nguoi lao dong. Nam 2012, khi xay dung tien luong toi thieu vung, muc cao nhat la tren 2 trieu dong thi co 2 luong y kien. Y kien thu nhat cho rang tang nhu vay moi dap ung duoc nhu cau song toi thieu cua nguoi lao dong. Con y kien thu 2 lai cho rang tang nhu vay la khong biet chia se voi doanh nghiep boi trong luc doanh nghiep kho khan lai tang luong, lam cho doanh nghiep cang kho khan. Tuy nhien, vi Bo truong nay cho rang: "La co quan lam chinh sach, chung toi thay rat can lo trinh va quy dinh 4 vung de tang luong, vi no phu hop trong boi canh kho khan. Nguoi lao dong va doanh nghiep phai cung chia se ". Cung lien quan den tien luong, Dai bieu Nguyen Thanh Tam (doan Tay Ninh) dua ra van de ma rat nhieu cu tri quan tam, do la bat cap trong chinh sach luong huu, cung giu mot chuc vu nhung nguoi nghi huu truoc nam 1993 he so luong thap hon so voi nguoi ve huu sau nhung nam 1993. Dieu nay da dan den chenh lech ve thu nhap. Mac du, Bo da nhieu lan dieu chinh nhung chua hieu qua. Dai bieu Tam yeu cau Bo truong dua ra giai phap de giai quyet bat cap nay?

Bo truong Pham Thi Hai Chuyen cho rang, muc luong huu trung binh cua nguoi nghi huu truoc nam 1993 hien khoang 2,8 trieu dong/thang/nguoi. Nguoi nghi huu sau nam 1993 muc luong la 3,2 trieu dong/thang/nguoi. Vi su chenh lech nay, Bo da tham muu cho Chinh phu va Chinh phu da dieu chinh 6 lan tuy nhien van xay ra tinh trang chenh lech. Do do, Bo se tiep tuc nghien cuu va dua ra phuong an de de xuat Chinh phu xem xet khac phuc van de nay.

Anh minh hoa

Bo truong Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi Pham Thi Hai Chuyen:
"Chung toi mong muon muc luong toi thieu cao hon"

Dao tao nghe bam sat nhu cau doanh nghiep

Mot trong nhung van de "nong" duoc de cap tai nghi truong do la nhung bat cap trong viec dao tao nghe. Dai bieu Tran Quoc Tuan (doan Thanh Hoa) dat cau hoi, vua qua nhieu chuong trinh, du an dao tao nghe duoc trien khai, nhieu trang thiet bi da duoc dau tu. Tuy nhien, cac nguon luc nay dang boc lo nhieu han che va khong phat huy hieu qua vi ly do duy nhat co truong, co thay nhung thieu tro, tay nghe hoc vien khong dap ung duoc yeu cau cua doanh nghiep. Voi vai tro nguoi truc tiep tham muu cho Chinh phu, Bo truong co giai phap gi de khai thac hieu qua nguon luc dau tu cua Nha nuoc trong cac truong nghe?

Bo truong Pham Thi Hai Chuyen cho biet, vua qua Bo da kiem tra 10 tinh, thay rang mot so don vi dau tu chua dong bo, mot so truong dau tu day du trang thiet bi nhung thieu giao vien. Truoc tinh hinh do, Bo da yeu cau cac dia phuong dau tu dong bo va Nha nuoc chi ho tro mot phan.

Trong linh vuc day nghe, do dieu kien co so vat chat cua cac truong chua dap ung duoc nhu cau cua hoc vien vi vay chua dap ung yeu cau cua doanh nghiep. Nhieu truong chi dao tao nhung nganh nghe co san trong khi yeu cau cua doanh nghiep cao hon. Do do, nhieu doanh nghiep nuoc ngoai khi tuyen lao dong ho chi su dung lao dong pho thong, so lao dong co tay nghe ho mang tu nuoc ho sang roi tu dao tao.

Bo truong Chuyen thua nhan day la trach nhiem rat lon thuoc ve Bo Lao dong, thuong binh va xa hoi. Toi day, Bo se chi dao cac dia phuong phai biet bam sat nhu cau su dung lao dong cua doanh nghiep tren dia ban de dao tao. Thuc te, rat nhieu truong da lam tot van de nay. Vi du, Truong cao dang nghe quan khu 1 da bam sat nhu cau cua doanh nghiep nen khi hoc sinh hoc xong, truong gioi thieu den doanh nghiep va duoc tuyen dung ngay.

Chat van Bo truong ve tinh trang that nghiep tai nong thon, dai bieu Nguyen Van Thuyet (doan Ba Ria Vung Tau) dua ra con so dang chu y, theo bao cao dieu tra lao dong viec lam tinh den ngay 1/1/2013, Viet Nam co 1.326.800 nguoi thieu viec lam. Dieu dang quan tam hon 70% trong so nay dang sinh song o nong thon. Vay, Bo truong co giai phap gi de khac phuc tinh trang nay?

Truoc cau hoi nay, Bo truong Pham Thi Hai Chuyen chua dua ra giai phap cu the nao ma chi ghi nhan va hua se nam lai tinh hinh de co ke hoach dao tao.

Ket thuc ngay lam viec, van con rat nhieu cau hoi chat van gui den Bo truong Pham Thi Hai Chuyen do vay Bo truong Chuyen se tiep tuc dang dan vao sang nay (14/6). Tiep sau do, la phan chat van Vien truong Vien Kiem sat Nhan dan toi cao Nguyen Hoa Binh.


Anh Dao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.