Bao hiem nong nghiep Phai cho it nhat 5 nam

Thứ năm, 13 Tháng mười một 2008, 16:05 GMT+7

Moi lan mua lu, han han... can quet, gay thiet hai nang ne cho ba con nong dan, van de bao hiem nong nghiep lai duoc nhin thay nhu mot lo hong lon. Chu truong ve bao hiem nong nghiep nong nghiep da co, nhung cai kho la viec trien khai. Viec nay lau nay van i ach va hau nhu chua lam duoc.

Xung quanh van de nay, PV.TS da trao doi voi Tong thu ky Hiep hoi Bao hiem Viet Nam, ong Phung Dac Loc, va ong Tang Minh Loc, Pho Cuc truong Cuc Hop tac xa va Phat trien nong thon (Bo NN-PTNT).Ong Phung Dac Loc (anh LAD)
Chua thay bong dang Bo NN-PTNT
(Ong Phung Dac Loc, Tong thu ky Hiep hoi Bao hiem Viet Nam):

Thua ong, van de bao hiem nong nghiep lau nay van dam chan tai cho, va cu khi co thien tai, lu lut, nguoi ta lai nhac den nhu mot lo hong lon. Dau la nguyen nhan cua tinh trang nay?

Ba con nong dan da quen voi su bao cap cua Nha nuoc, lam cai gi, san xuat ra sao, thu hoach the nao cho den ca thiet hai deu trong cho vao Nha nuoc. Bay gio san xuat theo co che thi truong, tu nong dan phai quyet dinh va chap nhan rui ro, biet duoc rui ro va neu thay no vuot qua kha nang cua minh thi phai mua bao hiem.

Thuc ra, nong dan rat it khi nghi den mua bao hiem, ke ca tuyen truyen van dong ho cung kho.

Mat khac, gia ca luong thuc thuc pham bap benh, luc len luc xuong. Linh vuc khac, san xuat ra la biet lai lo, it nhat la chi phi bao nhieu, loi lai the nao, con nong dan thi khong nhin duoc ket qua, co the duoc co the mat, boi nhieu khi duoc mua lai rot gia. Vi the, ba con khong the lam chu duoc kinh te, pho mac cho thien nhien, thi truong.

Ben canh do, san xuat quy mo manh mun qua DN cung khong dam bao hiem. Neu san xuat lon, dau ra on dinh nguoi ta se tinh duoc thu nhap la bao nhieu tu bang nay dien tich, tung nay vat nuoi, tu do se trich mot phan loi nhuan de mua bao hiem.

Nhung Viet Nam thien tai nhieu, trong khi noi luc cua nong dan co han va chi trong cho vao vai sao lua, luong rau, con lon... thi bat buoc Nha nuoc phai tham gia mua bao hiem de ho tro ba con, khong bang cach nay thi cach khac?

Noi chung khong the bat Nha nuoc tham gia duoc, boi nen kinh te cua ta nong nghiep la chinh, trong khi thu ngan sach con han hep.

Nguyen tac bao hiem la so dong tham gia, bu cho so it bi thiet hai. Neu it nguoi tham gia bao hiem nua thi lam sao lay duoc so dong? Cach day 20 nam, chung toi di khao sat bao hiem nong nghiep. Khi do HTX nong nghiep dung ra nen lam bao hiem rat de. Ong chu nhiem HTX quyet dinh mua bao hiem la xong.

Ke ca thien tai xay ra, ngay trong mot xa khong phai tat ca deu bi thiet hai ma co vung thap vung cao. Van de la co HTX, viec danh gia, giam sat thiet hai se de dang hon.


TIN LIEN QUAN


Do vay, muon lam bao hiem nong nghiep ca he thong chinh tri phai vao cuoc, nhu chinh quyen cac dia phuong, mat tran, hoi phu nu, hoi nong dan... Thoi gian qua, trach nhiem cua co quan dau moi quan ly ve nong nghiep nong thon (Bo NN-PTNT) con mo nhat. Co quan nay can tham muu, kien nghi Chinh phu co chinh sach ve bao hiem nong nghiep.

De phat trien mot nen nong nghiep hang hoa Viet Nam co the mat 10-15 nam nua, trong thoi gian do nong nghiep van phai hung chiu rui ro va ba con nong dan lai chiu thiet do khong duoc bao hiem?

Dung vay, con duong khong co gi khac ca vi chung ta muon lam nhung kha nang khong the thi chiu. Hai cai do la mau thuan. Nhu cau can thiet la bao hiem, nhung kha nang dong tien bao hiem co hay khong? Neu nong dan tinh rang bo ra chi phi 100 trieu dong cho 1 sao khoai tay thu duoc 120 trieu dong, lai 20 trieu, luc do ho moi san sang trich ra mot phan de mua bao hiem.

Phai mat it nhat 5 nam nua

(Ong Tang Minh Loc, Pho Cuc truong Cuc Hop tac xa va Phat trien nong thon):

The gioi ho da lam bao hiem nong nghiep roi, nhung Viet Nam co dac thu rieng, truoc het phai dua vao thuc tien rui ro cua Viet Nam va trinh do san xuat cua nguoi dan, he thong phap luat.

Vua roi trong De an Tam nong, Bo NN-PTNT da kien nghi can co chinh sach bao hiem cho nong dan.

Moi day nhat, tai Nghi quyet 24 ND-CP ngay 28/10 ve Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu, Thu tuong giao Bo Tai chinh chu tri, phoi hop voi Bo NN-PTNT, Bo KH-DT trien khai De an thi diem bao hiem nong nghiep, trinh Chinh phu trong quy II/2009. Tuy chu truong da co, nhung lam the nao va bat dau tu dau van la bai toan kho.

Dot mua lu qua da lam nganh nong nghiep thiet hai hon 3.000 ty dong (anh canh dong lua ngap nuoc o Bac Ninh - do ban doc cung cap)

Theo ong, neu trien khai de an nay, bao hiem nong nghiep se bat dau tu dau?

Theo toi, truoc het nen bat dau tu cac trang trai, o cac vung san xuat hang hoa lon dang lam xuat khau. Nhung doi tuong nay co dau tu lon, trinh do nhat dinh, quy mo san xuat tuong doi lon, san sang ap dung ky thuat. Ho cung tuan theo quy trinh ky thuat tot, quan ly tot hon, bao hiem de kiem soat.

Sau do, de mo rong ra toan dan can quy vung san xuat - dieu nay hoan toan phu hop voi huong san xuat hang hoa lon, tu do bao hiem tung buoc di theo.

Neu chung ta cu manh mun the nay, khong cong ty bao hiem nao dam lam. Nha nuoc ho tro cung chi mot phan chu khong the mua ca bao hiem cho nong dan. Hien nay khi co rui ro Nha nuoc cung da ho tro roi, song khong the ho tro mai.

Can de cho nguoi nong dan co trach nhiem va DN huong dan nguoi nong dan lam theo dung quy trinh ky thuat, khi co rui ro thi boi hoan. Nhu vay, bao hiem nong nghiep moi co tinh kha thi.

Ong Tang Minh Loc (anh nongnghiep.vn)

Vay Nha nuoc co the ho tro nhu the nao, thua ong?

Bo Tai chinh phai phoi hop Bo NN-PTNT nghien cuu dac thu nong nghiep, soan ra cac dieu kien de bao hiem nong nghiep co the hoat dong duoc. Phai co luat quy dinh chi tiet viec nay - day la hanh lang phap ly de DN bao hiem lam va nong dan moi thuc hien theo dung quy dinh.

Sau do, lam thi diem roi tung buoc mo rong. De dam bao hoat dong tot, ban dau Ngan sach Nha nuoc co the ho tro cho DN bao hiem, con nong dan tu dong phi, boi trong truong hop nay, DN bao hiem chiu rui ro nhieu nhat.

Ong uoc chung khoang bao nhieu nam nua bao hiem nong nghiep moi co the trien khai tren thuc te?

De an ve bao hiem nong nghiep la lam cho Chuong trinh hanh dong den nam 2020. Nhung voi viec nghien cuu cham, thuc hien cham nhu hien nay thi it nhat phai 5 nam nua moi trien khai duoc.

La nguoi dung dau nganh NN-PTNT dia phuong nhieu nam (ong Loc tung la Giam doc So NN-PTNT Hai Duong), ong co nghi rang khi trien khai ba con nong dan se mua bao hiem?

Ho se san sang mua, theo hinh thuc tron goi hoac tung phan. Ngoai ra, con co hinh thuc bao hiem tu nguyen hay bat buoc. Vi du, thoi gian dau cac trang trai tu nguyen mua bao hiem, sau Nha nuoc se bat buoc vi rui ro khong chi tac dong den ban than chu trang trai ma ca xa hoi boi nhieu khi co 10ha dat, dau tu 10 ty dong trong khi phai di vay toi 9 ty de phuc vu san xuat.

Doi voi vung hay gap thien tai, DN phai dam bao muc dich loi nhuan nen ho khong dai gi lao dau vao cho chac chan se thiet hai. Luat se phai co dieu kien cu the cho tung vung, hay nguoi nong dan phai tuan theo dung quy trinh ky thuat. Giua nong dan va DN bao hiem phai co luat dieu chinh.


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.