Bao hiem nhan tho 10 nam ruc ro van con nho

Thứ ba, 20 Tháng chín 2005, 09:27 GMT+7

– Lam gi de den 2010 co 10% dan so tham gia bao hiem nhan tho (BHNT), ty trong doanh thu bang 3,25% GDP, tang truong nop ngan sach nha nuoc 20%/nam?


Bao hiem nhan tho 10 nam ruc ro van con nho

Hoi nghi "Quan ly va phat trien nganh BHNT VN" to chuc tai Da Nang hom 18/9.

10 nam - tang chong mat!

Tai hoi nghi “Quan ly va phat trien nganh bao hiem nhan tho VN” (Da Nang, ngay 18/9) do Hiep hoi Bao hiem VN to chuc, Tong Thu ky Hiep hoi Bao hiem VN Phung Dac Loc cho biet: Qua 10 nam trien khai, thi truong BHNT VN da phat trien vuot bac. Dac biet, tu nam 1999 - 2000, viec Bo Tai chinh cap phep hoat dong cho cac cong ty bao hiem nhan tho nuoc ngoai vao VN nhu Manulife, Prudential, AIA va lien doanh Bao Minh CMG da dua thi truong BHNT VN co nhung buoc tien nhanh chong va vung chac.

Ca nuoc hien co khoang 7 trieu nguoi tham gia BHNT, chiem 7% dan so. Rieng trong giai doan 2000 - 2004, doanh thu phi BHNT tang binh quan 40%/nam, dat 7.886 ty dong vao cuoi nam 2004, xap xi 1,25% GDP. Den nay da co tren 100 san pham BHNT tren thi truong VN, tung buoc dap ung nhu cau phong phu cua nhieu doi tuong khach hang trong viec bao ve ban than, bao ve gia dinh lan nhu cau tich luy tai chinh cho nhung du an, muc tieu trong tuong lai...

5 nam gan day, da co so luong lon khach hang huong loi tu BHNT khi hop dong bao hiem dao han hoac khi gap rui ro, co su kien bao hiem xay ra voi khoang 800 ty dong duoc chi tra moi nam. Dong thoi cac doanh nghiep BHNT cung chi tra xap xi 500 ty dong/nam gia tri hoan lai cho khach hang cham dut hop dong truoc han theo dung cam ket trong hop dong...

Ong Phung Dac Loc khang dinh: “Nang luc tai chinh cua cac doanh nghiep tham gia thi truong BHNT VN tang len ro ret, tinh den cuoi nam 2004 dat tong von chu so huu 3.400 ty dong, gap 3 lan nam 2001. Cac doanh nghiep BHNT cung tich luy duoc 15.692 ty dong cho quy du phong nghiep vu (chiem 84,5% tong du phong cua toan nganh bao hiem VN). So tien nay duoc dung dau tu phat trien nen kinh te VN nhu mua trai phieu chinh phu, trai phieu kho bac, kinh doanh bat dong san, gop von lien doanh, cho cac doanh nghiep va nguoi tham gia BHNT vay von... Lai dau tu chu yeu duoc dung de chi tra bao tuc cho nguoi tham gia bao hiem... Ngoai ra, cac doanh nghiep BHNT cung thu hut va tao viec lam cho 5.000 can bo nhan vien bao hiem, 100.000 dai ly bao hiem, gop phan giam bot kho khan cho xa hoi”.

Doi voi cong tac quan ly Nha nuoc, ong Le Song Lai, Pho Vu truong Vu Bao hiem (Bo Tai chinh) neu ro: “Den nay, he thong van ban phap luat ve kinh doanh bao hiem da hinh thanh tuong doi hoan chinh, tung buoc di vao cuoc song, huong toi cac nguyen tac chuan muc quoc te ve kinh doanh bao hiem. Quy trinh kiem tra tai cho, giam sat tu xa, he thong chi tieu giam sat doanh nghiep bao hiem, yeu cau ve chuyen vien tinh phi bao hiem, cac bien phap chan chinh hien tuong canh tranh khong lanh manh, gay thiet hai den loi ich cua nguoi tham gia bao hiem duoc Bo Tai chinh thuc hien da dem lai hieu qua tot".


Bao hiem nhan tho 10 nam ruc ro van con nho

Thi truong BHNT VN dang phat trien nhanh nhung cung nhieu thach thuc.

Lam gi de doanh thu phi BHNT dat 3,25% GDP?

Do la cau hoi duoc cac dai bieu tham du hoi nghi dat ra kha buc xuc. Do le, theo ong Phung Dac Loc thi quy mo cua thi truong BHNT VN van chua tuong xung voi tiem nang cua nen kinh te xa hoi. Doanh thu dat 7.886 ty dong (tuong duong 500 trieu USD), phi BHNT moi chiem 1,25% GDP la con thap xa so voi cac nuoc trong khu vuc (tu 2,5 – 7%).

Nguyen nhan, theo phan tich cua nhieu dai bieu du hoi nghi la do san pham BHNT chua dap ung du nhu cau da dang cua nen kinh te va nhan dan. Ty trong nguoi dan tham gia BHNT con thap, nhat la o khu vuc nong thon, vung nui, vung sau, vung xa. Nguoi dan van chua thong hieu ve BHNT nen ty le su dung tien tiet kiem de mua BHNT moi chiem 3,45% tren tong so tien tiet kiem trong khu vuc dan cu.

Dac biet, nhung bieu hien canh tranh khong lanh manh, nhat la tranh gianh dai ly khach hang, van con ton tai giua cac doanh nghiep BHNT. Nhieu dai ly chi vi muc dich ban bao hiem huong hoa hong ma khong hoan thanh nhiem vu cung cap thong tin, giai thich day du cho nhung thac mac cua khach hang. Dieu do da gay it nhieu anh huong tieu cuc den du luan va long tin trong cong chung.

Ben canh do, hoat dong dau tu cua cac doanh nghiep BHNT con gap kho khan do thi truong tai chinh VN chua phat trien, nhat la chua co van ban phap quy huong dan chi tiet ve dau tu cua loai hinh doanh nghiep nay. Vi vay, ty trong dau tu vao trai phieu chinh phu, tien gui ngan hang thuong mai dang chiem toi gan 90% nguon von dau tu cua doanh nghiep BHNT, nen hieu qua dau tu thap, bao tuc cho nguoi tham gia bao hiem chua cao...

De huong den muc tieu nam 2010 co 10% dan so ca nuoc tham gia BHNT, doanh thu phi BHNT dat 31.000 ty dong, ty trong doanh thu BHNT/GDP dat 3,25%, toc do tang truong nop ngan sach nha nuoc dat 20%/nam va tong nguon von dau tu cua BHNT vao nen kinh te quoc dan dat 75.000 ty dong, hoi nghi cho rang can phai tap trung vao mot so giai phap chinh:

Truoc het la phai tap trung phat trien va nang cao chat luong san pham BHNT nham dap ung nhu cau da dang cua nen kinh te va doi song dan cu. Chu trong viec nang cao chat luong dao tao, quan ly va su dung dai ly bao hiem.

Tiep tuc doi moi va tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve kinh doanh bao hiem, dac biet la tao hanh lang phap ly de su dung co hieu qua cac nguon von dau tu cua doanh nghiep bao hiem.

Ben canh do, ong Phung Dac Loc nhan manh: “Phai tang cuong hop tac tu quan cua cac doanh nghiep bao hiem trong Hiep hoi Bao hiem VN. Dong thoi khong ngung nang cao kha nang canh tranh cua cac doanh nghiep BHNT trong nuoc de dap ung nhu cau hoi nhap va phat trien!”.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.