9 su kien kinh te Viet Nam nam 2011

Thứ ba, 03 Tháng một 2012, 10:45 GMT+7

Nam 2011 danh dau nam thanh cong cua nuoc ta trong cong tac chi dao dam bao on dinh kinh te vi mo, dua ra nhieu quyet sach tai cau truc nguon von de nang cao hieu qua, suc canh tranh.

images/vn888/hot/v2011/best_20120103-092954-1-Untitled27.png

1. Thay doi nhan su cap cao nhiem ky moi

Ong Truong Tan Sang dac cu Chu tich nuoc; Ong Nguyen Tan Dung tiep tuc giu chuc Thu tuong nhiem ky 2011-2016.

Quoc hoi cung da phe chuan viec bo nhiem ong Nguyen Xuan Phuc, Hoang Trung Hai, Nguyen Thien Nhan, Vu Van Ninh lam 4 pho thu tuong.

images/vn888/hot/v2011/20120103-092954-2-5d5Untitled32.png

22 Bo truong trung cu. Trong do, Bo truong Ngoai giao la ong Pham Binh Minh; Bo truong Tai chinh la ong Vuong Dinh Hue; Bo truong Cong thuong la ong Vu Huy Hoang; Bo truong Ke hoach va Dau tu la ong Bui Quang Vinh; Bo truong Giao thong la ong Dinh La Thang; Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam la ong Nguyen Van Binh.

2. Ca nuoc tap trung kiem che lam phat

Sau nhung cu soc dot ngot cua gia ca nam 2010, dau nam 2011, cac chuyen gia nhan dinh duong di cua gia ca - lam phat nhin chung phuc tap va kho luong.

Nam 2011,truoc van de no cong, dau tu dan trai, ap luc pha gia dong tien va suc ep tang gia cua hang loat mat hang qua lon, Chinh phu da ra Nghi quyet 11 ngay 24/2 voi hang loat van de dong bo lien quan den dieu hanh kinh te vi mo nhu tang truong tin dung nam 2011 duoi 20%; tong phuong tien thanh toan khoang 15- 16%; uu tien von tin dung cho phat trien san xuat, kinh doanh, nong nghiep, nong thon, xuat khau, cong nghiep ho tro, doanh nghiep nho va vua, cat giam dau tu cong, giam boi chi xuong duoi 5%; nhap sieu khong qua 10% tong kim ngach XK...Nghi quyet la kim chi nam dieu hanh chinh sach kinh te ca nam.

Dien dieu chinh tang 2 lan, xang tang manh 2 lan va giam nho giot 1 lan gay ap luc len chi so gia khien CPI ca nuoc ca nam 2011 du da di theo xu huong giam dan va binh quan 12 thang kiem soat o muc 18,12%, cao hon so voi tran lam phat dau nam nhung xoay quanh muc 18% ma Quoc hoi da dieu chinh.

CPI ca nuoc qua cac thang va cac su kien anh huong den chi so gia

9 su kien kinh te Viet Nam nam 2011 3. Xuat khau cao ky luc

Kim ngach xuat khau cua ca nuoc uoc nam 2011 dat hon 96,3 ty USD, tang 33,3% so voi nam ngoai. Mot phan nho don dau dot pha gia tien dong, gia tri xuat khau tang vot va day la diem sang cua nen kinh te nam nay.

Tong kim ngach Nhap khau ca nam uoc dat hon 105,8 ty USD, tang 24,7% so voi nam truoc. Nhap sieu ca nam nuoc ta uoc dat hon 9,5 ty USD. Viec kiem soat nhap sieu bang 9,9% tong kim ngach xuat khau la mot thanh cong cua nuoc ta nam nay khi ban dau ke hoach khong che nhap sieu so voi kim ngach xuat khau la 16% va ke hoach phan dau la 10% ma Nghi quyet 11 dua ra.

Nho tang manh xuat khau, nam 2011 Viet Nam da giam manh nhap sieu. Nam 2012, Viet Nam quyet tam kiem soat nhap sieu nam 2012 la 12% so voi xuat khau.

4. FDI, ODA giam, giai ngan tang

Tinh den 15/12/2011, nuoc ta thu hut duoc 14,7 ty USD von FDI (ca dang ky moi va tang them), giam 26% so voi nam 2010. Tinh hinh hut von FDI duoc danh gia la co nhung chuyen bien theo huong tich cuc khi 76,4% tap trung vao linh vuc cong nghiep va xay dung. Tuy thu hut giam nhung chat luong giai ngan FDI da cai thien dang ke voi 11 ty USD nam 2011, bang muc thuc hien nam 2010 va dong gop 25,9% vao tong von dau tu toan xa hoi.

Tai hoi nghi tu van cac nha tai tro, muc cam ket ODA cho Viet Nam trong nam 2012 dat toi 7,386 ty USD, giam nhe so voi muc 7,88 ti USD nam 2011. Tuy muc cam ket giam nhung muc thu hut nay la mot thanh cong cua Viet Nam trong boi canh kinh te Quoc te kho khan. Viet Nam cam ket su dung co hieu qua su tro giup cua cong dong tai tro quoc te. Truoc mat, chinh phu se thuc day viec giai ngan cac du an ODA nhanh hon, hieu qua hon.

5. Boi chi duoi tran ke hoach

Boi chi ngan sach nha nuoc ca nam 2011 bao gom chi tra no goc uoc dat 111.500 ty dong, tuong duong 4,9%, loai chi tra no goc boi chi ngan sach ca nam dat 2,11%. Muc boi chi nay giam so voi du tru dau nam la 5,3%. Thanh cong nay da tao tien de de Chinh phu dat muc tieu tiep tuc kiem soat giam boi chi ngan sach nam 2012 duoi 4,8%.

Tong thu va vien tro uoc dat 674.500 ty dong, tang 20,6% so voi nam 2010 (so uoc thuc hien lan 2). Trong do thu tu thue 586.151 ty dong, tang 21,8% so voi nam 2010; thu tu dau tho dat 100.000 ty dong. Tong chi can doi ngan sach nam 2011 uoc dat 710.160 ty dong, trong do chi thuong xuyen dat 535.160 ty dong, tang 23,1% so voi nam 2010.

6. Gian, giam ganh nang thue cho nhieu doi tuong

Nam 2011, Chinh phu da co nhieu quyet dinh gian, giam thue cho nhieu doi tuong. Uoc khoang 15 - 19,5 nghin ty dong tien thue duoc gian va mien giam trong nam 2011.

Chinh sach ho tro dot xuat 250.000 dong cho cac doi tuong co thu nhap thap; gian thoi han nop thue TNDN doi voi DNNVV va doanh nghiep su dung nhieu lao dong; giam 30% so thue TNDN phai nop trong nam 2011 doi voi doanh nghiep nho va vua, doanh nghiep su dung nhieu lao dong; mien 5% thue thu nhap ca nhan doi voi thu nhap tu co tuc cua nha dau tu chung khoan; mien thue thu nhap ca nhan doi voi hoat dong chuyen nhuong chung khoan cua nha dau tu ca nhan; mien thue TNCN doi voi ca nhan co thu nhap tinh thue tu tien luong, tien cong va tu kinh doanh den muc phai chiu thue TNCN o bac 1 cua Bieu thue luy tien tung phan...da lam nhe ganh nang cho nhieu doi tuong de ho co them nguon trang trai cho nhu cau thiet yeu trong boi canh gia ca nhieu mat hang thiet yeu tang.

Viec mien, giam thue cho doanh nghiep nam 2012 cung dang duoc de trinh va Quoc hoi xem xet tai ky hop dau nam 2012.

7. Nha nuoc vao cuoc thanh tra nhieu bo nganh, tap doan kinh te lon

Kiem toan 2 sieu Bo Tai chinh va Cong Thuong. 27 tap doan kinh te, tong cong ty va ngan hang thuong mai nam trong danh sach kiem toan trong nam 2011 nhu Vinashin, EVN, TKV, Vinalines…

Viec Nha nuoc vao cuoc thanh tra hoat dong cua nhieu tap doan kinh te lon va buoc dau co nhung ket qua nhu EVN dau tu tai chinh dai han len toi gan 50.000 ti dong va lo luy ke den het nam 2011 len toi tren 35.000 ti dong; Doanh nghiep kinh doanh xang dau dau tu ngoai nganh chua hieu qua; ket luan ve viec kiem toan Quy binh on xang dau…da the hien quyet tam cua Nha nuoc trong viec co cau lai nen kinh te.

8. Diem sang tai cau truc nguon von toan xa hoi

Ngay 8/7/2011, Nghi dinh so 59/2011/ND-CP ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuoc thanh CTCP duoc ban hanh da tao tien de tai cau truc hang loat DNNN. Muc tieu hang dau cua CPH la huy dong von cua cac nha dau tu trong va ngoai nuoc de nang cao nang luc tai chinh, doi moi cong nghe, doi moi phuong thuc quan ly nham nang cao hieu qua va suc canh tranh cua nen kinh te.

Kha nhieu chu truong CPH duoc nha dau tu trong va ngoai nuoc quan tam nhu co phan hoa 10 DN thuoc Bo Cong Thuong; 6 DN thuoc Vinachem; cac DN thuoc Vietnam Airlines; 6 doanh nghiep thuoc TCT duong sat; Tap doan Phat trien nha va do thi; Cac don vi thanh vien cua Tap doan Song Da; BIDV; VNSteel; CPH Mobifone; PV Oil, Dien Nhon Trach...

9. Tai nguyen khoang san duoc dua vao quy hoach

Truoc tinh hinh khai thac khoang san bua bai, xuat khau tho qua nhieu, Chinh phu da co Chien luoc khoang san den nam 2020, tam nhin den nam 2030.

Chien luoc da neu ro khoang san la tai nguyen khong tai tao, phai dieu tra nam chac tru luong tung loai khoang san de xay dung quy hoach, ke hoach khai thac dam bao hieu qua cao nhat o ca ba muc tieu kinh te, xa hoi va moi truong.

Chinh phu khong khuyen khich xuat khau tai nguyen va dut khoat khong xuat khau tho khoang san. Viec cap phep moi du an phai chat che, nam trong quy hoach da duoc phe duyet va duoc chap thuan cua Thu tuong Chinh phu.

Viet Bao.vn (Theo Cafef)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.