9 nhom nganh duoc ho tro 4 lai suat vay

Thứ tư, 08 Tháng tư 2009, 14:19 GMT+7

Thong doc NHNN vua ban hanh Thong tu so 05/2009/TT-NHNN quy dinh chi tiet thi hanh viec ho tro lai suat doi voi cac to chuc, ca nhan vay von trung, dai han ngan hang de thuc hien dau tu moi phat trien san xuat - kinh doanh.


9 nhom nganh duoc ho tro 4% lai suat vay
Viec ho tro 4% lai suat vay cung nam trong muc tieu kich cau cua Chinh phu. (Anh: Thuy Linh)

Doi tuong duoc vay ho tro bao gom: Nganh nong nghiep va lam nghiep; Nganh thuy san; Nganh cong nghiep khai thac mo; Nganh cong nghiep che bien; Nganh cong nghiep san xuat va phan phoi dien, khi dot va nuoc; Nganh xay dung (tru cong trinh xay dung van phong (cao oc) cho thue, cong trinh xay dung, sua chua mua nha de ban); Nganh thuong nghiep, sua chua xe co dong co, mo to, xe may, do dung ca nhan va gia dinh; Nganh van tai, kho bai va thong tin lien lac; Hoat dong khoa hoc va cong nghe.

Muc dich cua goi ho tro nay la de cac to chuc, ca nhan thuc hien dau tu moi de phat trien san xuat - kinh doanh, ket cau ha tang nham giam chi phi dau tu, tang tai san co dinh va nang luc san xuat - kinh doanh, kha nang canh tranh san pham, tao viec lam. Cho vay bang tien VND voi cac khoan vay trung, dai han.

Cac to chuc tin dung thuc hien ho tro lai suat bao gom ngan hang thuong mai (NHTM), cac Cong ty Tai chinh va Ngan hang Phat trien Viet Nam.

Muc lai suat ho tro cho khach hang vay la 4%/nam, tinh tren so tien vay va thoi han cho vay thuc te, nam trong khoang thoi gian tu ngay 01/ 4/2009 den 31/12/ 2011.

Thoi han vay duoc ho tro lai suat toi da la 24 thang, ke tu ngay giai ngan doi voi cac khoan vay theo hop dong tin dung ky ket truoc va sau ngay 01/ 4/2009 ma duoc giai ngan trong khoang thoi gian tu ngay 01/ 4/2009 den 31/12/ 2009.

Cac khoan vay thuoc doi tuong duoc ho tro lai suat nay bi qua han tra no, duoc gia han no vay, thoi han vay thuc te vuot qua 24 thang, thi khong duoc tinh ho tro lai suat doi voi khoang thoi gian qua han tra no, gia han no va vuot qua 24 thang.

Thuy Linh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.