9 nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi 2013

Thứ sáu, 11 Tháng một 2013, 09:43 GMT+7

Cac chi tieu chu yeu cua nam 2013 bao gom tong san pham trong nuoc (GDP) tang khoang 5,5%, toc do tang gia tieu dung (CPI) khoang 6-6,5%, kim ngach xuat khau tang 10%, ty le ho ngheo giam 2%.
> Thu tuong: 6 van de uu tien giai quyet trong 2013
> Thu tuong: "Lam phat nam sau phai thap hon nam nay"

Chinh phu vua ban hanh Nghi quyet 01/NQ-CP ve nhung giai phap chu yeu chi dao dieu hanh thuc hien Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2013. Muc tieu tong quat cua Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2013 da duoc Quoc hoi thong qua bao gom, tang cuong on dinh kinh te vi mo; lam phat thap hon, tang truong cao hon nam 2012.


Anh: Hoang Ha
Nam 2013, kim ngach xuat khau Viet Nam du kien tang 10%. Anh: Hoang Ha

Dong thoi, ke hoach cung day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong, bao dam an sinh va phuc loi xa hoi, nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te, tang cuong quoc phong, an ninh va bao dam on dinh chinh tri - xa hoi, tao nen tang phat trien vung chac cho nhung nam tiep theo.

Cac chi tieu chu yeu cua nam 2013 bao gom tong san pham trong nuoc (GDP) tang khoang 5,5%, kim ngach xuat khau tang 10%, ty le nhap sieu so voi tong kim ngach xuat khau khoang 8%, toc do tang gia tieu dung (CPI) khoang 6-6,5%, ty le ho ngheo giam 2%, rieng cac huyen ngheo giam 4%.

De dat ket qua doi voi Nghi quyet Quoc hoi ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2013, Chinh phu yeu cau cac Bo, co quan Trung uong, Uy ban Nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tap trung chi dao, dieu hanh, to chuc thuc hien 9 nhom giai phap:

Thu nhat, tang cuong on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat. Thu hai, tap trung thao go kho khan, thuc day phat trien san xuat kinh doanh. Thu ba, day manh thuc hien cac dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong. Thu tu, bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi va cai thien doi song nhan dan. Thu nam, phat trien giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe va cham soc suc khoe nhan dan.

Thu sau, tang cuong quan ly nha nuoc ve dat dai, tai nguyen, bao ve moi truong, phong chong thien tai va ung pho voi bien doi khi hau. Thu bay, tiep tuc day manh cai cach hanh chinh, phat huy quyen lam chu cua nhan dan, phong chong tham nhung, lang phi, bao dam trat tu an toan xa hoi va xay dung doi song van hoa. Thu tam, bao dam quoc phong an ninh va on dinh chinh tri, xa hoi; nang cao hieu qua cong tac doi ngoai. Thu chin, tang cuong cong tac thong tin tuyen truyen, tao dong thuan xa hoi.

Bo Ke hoach va Dau tu se tong hop, danh gia ket qua thuc hien Nghi quyet cua tung Bo, co quan, dia phuong va bao cao Chinh phu tai phien hop thuong ky thang 12 nam 2013.

De phuc vu muc tieu on dinh kinh te vi mo, Chinh phu yeu cau giu boi chi ngan sach khong qua 4,8%. Ngan hang Nha nuoc se co trach nhiem chu tri, phoi hop voi cac Bo, co quan, dia phuong dieu hanh chinh sach tien te than trong, hieu qua, su dung linh hoat cac cong cu chinh sach tien te. Ngoai ra, co quan nay cung can phai gan ket chat che, dong bo voi chinh sach tai khoa nham bao dam thuc hien muc tieu kiem che lam phat, tang cuong on dinh vi mo va bao dam tang truong hop ly.

Chinh phu cung yeu cau Ngan hang Nha nuoc khan truong hoan thien co che quan ly, on dinh thi truong vang, bao dam gia vang trong nuoc sat voi gia vang quoc te, ngoai ra thuc hien cac bien phap dong bo de cai thien can can thanh toan quoc te, tang du tru ngoai hoi Nha nuoc.

Nhiem vu thuc hien chinh sach tai khoa chat che, triet de tiet kiem chi duoc Chinh phu giao Bo Tai chinh chu tri de tao nguon xu ly cac nhiem vu chi cap thiet phat sinh, giu boi chi ngan sach nha nuoc khong qua 4,8% GDP.

Cac Bo, co quan, dia phuong thuc hien nghiem ky luat tai chinh - ngan sach nha nuoc, tang cuong kiem tra, giam sat va cong khai, minh bach viec su dung ngan sach nha nuoc; uu tien tap trung von dau tu cho cac cong trinh, du an hieu qua, co kha nang hoan thanh trong nam 2013.

Ve thao go kho khan, thuc day phat trien san xuat kinh doanh bao gom noi dung ho tro doanh nghiep vay von, xu ly hieu qua no xau. Ngan hang Nha nuoc chi dao cac to chuc tin dung thuc hien cac giai phap phu hop de tang kha nang tiep can, vay von tin dung, gop phan thao go kho khan cho doanh nghiep; uu tien von tin dung san xuat hang xuat khau, nong nghiep, cong nghiep ho tro, doanh nghiep nho va vua, don vi ung dung cong nghe cao, su dung nhieu lao dong, cac du an hieu qua. Mo rong tin dung cho vay mua nha, khuyen khich cac to chuc tin dung lien ket voi chu du an de cung cap tin dung dai han cho nguoi co nhu cau mua nha de o.

Chinh phu cung yeu cau Ngan hang Nha nuoc khan truong hoan thien, trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet va trien khai thuc hien De an xu ly no xau cua to chuc tin dung va De an thanh lap cong ty quan ly tai san Viet Nam. Tien hanh phan loai cac khoan no xau theo khach hang va doi tuong vay (loai hinh to chuc tin dung, doanh nghiep, nganh nghe, linh vuc san xuat kinh doanh, muc do rui ro...); tung buoc phat trien thi truong mua ban no.

Bo Tai chinh chu tri, nghien cuu, xay dung cac dinh che tai chinh moi de ho tro thi truong bat dong san nhu Quy tiet kiem nha o, Quy dau tu bat dong san, Co quan tai cho vay the chap nha o.. Ben canh do, Bo cung can hoan thien chinh sach thue de han che tinh trang dau co bat dong san va khuyen khich su dung tiet kiem, hieu qua dat dai.

Cac Bo, co quan, dia phuong theo chuc nang, nhiem vu duoc giao chu tri, phoi hop voi Ngan hang Nha nuoc cung cac Bo, co quan khac co lien quan xay dung phuong an xu ly no xau trong pham vi quan ly nha nuoc duoc giao.

Chinh phu giao Bo Cong Thuong chu tri, phoi hop voi cac Bo, co quan, dia phuong thuc hien cac bien phap tap trung thao go kho khan cho san xuat, ho tro doanh nghiep phat trien thi truong, tieu thu san pham. Dong thoi, Bo Cong Thuong phoi hop voi Bo Xay dung va cac dia phuong tap trung xu ly cac mat hang ton kho cao, nhat la sat thep, xi mang, vat lieu xay dung.

Ben canh do, Bo Cong Thuong cung phai tan dung moi kha nang de tang muc xuat khau tren tat ca cac thi truong da co cung voi viec day manh xuat khau vao cac thi truong co suc mua lon nhung hien con chiem ty trong thap; co bien phap phu hop de tang cuong tham nhap cac thi truong moi.

Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi Bo Tai chinh don doc cac Bo, co quan, dia phuong phan bo ngay von va day nhanh tien do thuc hien cac du an trong ke hoach nam 2013, tap trung vao nhung du an co suc lan toa lon, nhung du an thuoc chuong trinh xay dung nong thon moi, nha o xa hoi, ky tuc xa hoc sinh, sinh vien.

Theo Chinhphu.vn

Tweet

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.