28 hang hoa dich vu se khong chiu thue VAT

Thứ sáu, 19 Tháng mười hai 2003, 10:07 GMT+7

Thu tuong Chinh phu vua ban hanh quy dinh chi tiet thi hanh Luat Thue gia tri gia tang (VAT) sua doi. Theo do, se co 28 doi tuong thuoc dien khong chiu thue nay: nong - lam - thuy - hai san; thiet bi, may moc, phuong tien van tai chuyen dung trong nuoc chua san xuat duoc...

Doi voi hang hoa nhap khau duoc quy dinh cu the trong cac truong hop nhu: hang vien tro nhan dao khong hoan lai; qua tang cho cac co quan nha nuoc, to chuc; do dung cua cac to chuc, ca nhan nuoc ngoai theo tieu chuan mien tru ngoai giao…

Mot so dich vu tin dung va quy dau tu cung thuoc dien khong chiu thue VAT nhu hoat dong cho vay von, bao lanh cho vay, chiet khau thuong phieu va giay to co gia, cac hoat dong chuyen nhuong von va hoat dong kinh doanh chung khoan… va cac loai bao hiem nhan tho, bao hiem hoc sinh, bao hiem khong nham muc dich kinh doanh.

Ngoai ra, 3 loai hang hoa, dich vu duoc huong muc thue suat 0% nhu: hang hoa xuat khau ra nuoc ngoai, vao khu che xuat...

Luat thue VAT sua doi se co hieu luc vao 1/1/2004.

Danh muc hang hoa, dich vu khong chiu thue VAT:

1. San pham trong trot, chan nuoi; thuy san, hai san nuoi trong, danh bat chua che bien...

2. San pham la giong vat nuoi, cay trong.

3. San pham muoi duoc san xuat tu nuoc bien nhu muoi tinh, muoi i-ot.

4. Thiet bi, may moc, phuong tien van tai chuyen dung nam trong day chuyen cong nghe va vat tu xay dung thuoc loai trong nuoc chua san xuat duoc can nhap khau de tao tai san co dinh cua doanh nghiep..

5. Nha o thuoc so huu Nha nuoc do Nha nuoc ban cho nguoi dang thue.

6. Chuyen quyen su dung dat.

7. Dich vu tin dung va quy dau tu, bao gom: hoat dong cho vay von; bao lanh cho vay; chiet khau thuong phieu va giay to co gia...

8. Bao hiem nhan tho, hoc sinh, vat nuoi, cay trong va cac loai bao hiem khong nham muc dich kinh doanh.

9. Dich vu kham benh, chua benh, phong dich, dieu duong suc khoe cho nguoi va dich vu thu y.

10. Hoat dong van hoa, trien lam va the duc, the thao mang tinh phong trao, quan chung... khong nham muc dich kinh doanh.

11. Day hoc, day nghe bao gom day van hoa, ngoai ngu, tin hoc va day cac nghe khac.

12. Phat song truyen thanh, truyen hinh theo chuong trinh bang nguon von ngan sach nha nuoc.

13. Xuat ban, nhap khau va phat hanh bao, tap chi, ban tin chuyen nganh, sach chinh tri, sach giao khoa...

14. Dich vu phuc vu cong cong ve ve sinh, thoat nuoc duong pho va khu dan cu...

15. Duy tu, sua chua, xay dung cac cong trinh van hoa, nghe thuat, cong trinh phuc vu cong cong, co so ha tang...

16. Van chuyen hanh khach cong cong bang xe buyt, xe dien phuc vu nhu cau di lai cua nhan dan trong noi thanh, noi thi.

17. Dieu tra co ban cua Nha nuoc do ngan sach nha nuoc cap phat kinh phi de thuc hien: bao gom dieu tra, tham do dia chat khoang san; tai nguyen nuoc, do dac, lap ban do, khi tuong thuy van, moi truong.

18. Tuoi tieu nuoc phuc vu cho san xuat nong nghiep; nuoc sach do to chuc, ca nhan tu khai thac tai dia ban mien nui, hai dao.

19. Vu khi, khi tai chuyen dung phuc vu quoc phong, an ninh do Bo Tai chinh cung Bo Quoc phong, Bo Cong an xac dinh cu the..

20. Hang hoa nhap khau trong cac truong hop: vien tro nhan dao, khong hoan lai...

21. Hang hoa chuyen khau, qua canh, muon duong qua Viet Nam; hang tam nhap khau, tai xuat khau...

22. Van tai quoc te; hang hoa, dich vu cung ung truc tiep cho van tai quoc te va dich vu tai bao hiem ra nuoc ngoai.

23. Chuyen giao cong nghe doi voi nhung hop dong chuyen giao cong nghe co kem theo chuyen giao may moc, thiet bi thi viec khong tinh thue chi thuc hien doi voi phan gia tri cong nghe chuyen giao; phan mem may tinh, tru phan mem may tinh xuat khau.

24. Dich vu buu chinh, vien thong va Internet pho cap theo chuong trinh cua Chinh phu.

25. Vang nhap khau dang thoi, mieng va cac loai vang chua duoc che tac thanh cac san pham my nghe, do trang suc hay san pham khac. Vang dang thoi, mieng va cac loai vang chua che tac duoc xac dinh phu hop voi cac quy dinh quoc te.

26. San pham xuat khau la tai nguyen khoang san khai thac chua che bien thanh san pham khac nhu: dau tho; da phien, cat dat hiem...

27. San pham la bo phan nhan tao dung de thay the cho bo phan cua nguoi benh; nang, xe lan va dung cu chuyen dung khac dung cho nguoi tan tat.

28. Hang hoa, dich vu cua nhung ca nhan kinh doanh co muc thu nhap binh quan thang thap hon muc luong toi thieu Nha nuoc quy dinh doi voi cong chuc nha nuoc.

Co so kinh doanh khong duoc khau tru va hoan thue gia tri gia tang dau vao cua hang hoa, dich vu su dung cho san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc doi tuong khong chiu thue gia tri gia tang quy dinh tai dieu nay ma phai tinh vao gia tri hang hoa, dich vu, nguyen gia tai san co dinh hoac chi phi kinh doanh.

Huong NguyetCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.