2 cong trinh lang phi o Thai Binh

Thứ năm, 23 Tháng sáu 2005, 00:00 GMT+7


2 cong trinh lang phi o Thai Binh
Toan canh nha may che bien thuy san dong lanh xuat khau o Diem Dien

TT - Thai Binh la mot tinh khong giau. Chinh quyen tinh da co gang tim nhung huong di moi, dau tu xay dung cac nha may che bien, phan dau tao dau ra co chat luong cho cac san pham nong - ngu nghiep.

The nhung trong qua trinh thuc hien cac du an dau tu, co nhung du an den nay hieu qua khong dat nhu mong muon, co du an gay lang phi nhieu ti dong.

Dau tu khong phu hop

Du an Nha may che bien thuy san dong lanh Thai Binh duoc phe duyet va trien khai tu 2001. Gio day, sau hon bon nam, mot mat bang rong thenh thang, nha xuong cao rao, duong vao thuan tien cua nha may... de hoang, co moc lup xup, vai chu bo nhan nha gam co ngay truoc cong nha may.

"Day la mot trong hai cong trinh chung toi phai kiem diem trong cong tac dau tu xay dung co ban. May ma Nha nuoc moi dau tu co may ti dong, chu neu bo vao day gan 20 ti nhu du an ban dau thi coi nhu da… vut tat" - pho chu tich UBND tinh Thai Binh Hoang Dinh Thach noi.


Trong tong so 22 hang muc cua du an, tinh den nay moi chi hoan thanh duoc 10 hang muc, trong do co nha san xuat chinh, phan xuong 3, nha che bien san pham phu (kho), he thong hang rao, nha xe… voi tong gia tri xay lap khoang 4,8 ti dong (tu von ngan sach nha nuoc). Phan con lai gom nha dieu hanh, nha an, o cho cong nhan, khu xu ly nuoc bang hoa chat... den nay van chi nam tren ho so do... thieu von.

Du an ban dau do Cong ty Hai san Thai Binh lam chu dau tu. Nhung khi ong Luong Ngoc Nhuan - giam doc cong ty - duoc dieu dong lam giam doc So Thuy san (vua tach ra tu So Nong nghiep va phat trien nong thon), ong Pham Van Tan len thay thi co nhung thay doi.

Thoat dau la nhung khuc mac giua cong ty voi Ban quan ly du an xay dung co so ha tang huyen Thai Thuy, trong do phia cong ty cho rang ban du an khong phoi hop chat che voi voi doanh nghiep, dan den tinh trang co mot so diem thi cong khong phu hop.

Ba Nguyen Thi Nguyet - nguoi phu trach xuong che bien thuy san dong lanh cua cong ty hai san dat tai Diem Dien - mo ta: khi xay nha xuong chinh, le ra phai dua dan may che bien thuy san dong lanh vao truoc roi moi hoan thien phan cua, nhung phia ban quan ly du an cho xay cua truoc, den khi cong ty muon dua may vao thi lai phai… pha cua.


2 cong trinh lang phi o Thai Binh

Khuon vien nha may che bien bi bo hoang, co moc um tum


Chua het, mat bang nha xuong chinh khong dam bao do doc, ranh thoat nuoc bo tri khong hop ly, khong phu hop voi mot co so che bien thuy san dong lanh. Ba Nguyet lo ngai "khong biet chat luong thi cong co dam bao", trong do lo nhat la ve ti le khau hao. "Mot nha xuong tinh khau hao 20 nam, neu thi cong khong tot chi con duoc 10 nam, sau 10 nam ay chung toi biet lay gi de ma phuc vu san xuat" - ba tran tro.

Cung theo ba Nguyet, xuong che bien thuy san dong lanh hien tai su dung nhung may moc cu, cong suat cao nhat khoang 120 tan tom thanh pham/nam. Thoi gian qua, tinh hinh san xuat kha eo uot, chi dat 80 tan tom, xuong phai lam them khoang 200 tan ca cap dong (chu yeu la ca nuc, ca mai phoi kho).

Voi may moi hien nay chi mat 3-4 gio la thuc hien duoc mot me cap dong, con may cua xuong hien thoi (dau tu nhung nam 1980) phai mat 7-8 gio, chua ke tieu thu dien nang nhieu hon. Ngoai ra, xuong hoat dong theo tinh chat thoi vu, tap trung vao thang tu (tom rao), thang bay (tom su, ca nuc), thang chin (ca mai)... Chinh vi vay neu chuyen sang mot he thong nha xuong moi ma thiet bi, qui trinh san xuat khong thay doi, cong ty cam chac viec thua lo, khong du tien de duy tri he thong nay hoat dong.

Ngay 23-7-2001, UBND tinh Thai Binh da ra quyet dinh phe duyet du an nha may che bien thuy san dong lanh xuat khau (do pho chu tich Hoang Dinh Thach ky), chu dau tu du an la Cong ty Hai san Thai Binh. Nha may dat tai Diem Dien, xa Thuy Hai, huyen Thai Thuy, nam tren mat bang rong 30.000m2, du kien co cong suat 3.000 tan san pham/nam, hoan thanh vao nam 2004. Tong von dau tu thuc hien du an ban dau la 33,563 ti dong.


So phan treo lo lung

Vin vao ly do cong ty khong co du nang luc tai chinh de dau tu mua sam thiet bi moi (du kien la 23 ti dong, gom tan dung thiet bi cu va mua moi bang von vay Qui ho tro phat trien, von tu co) cong them nhung truc trac trong noi bo cong ty (giam doc Tan bi co quan cong an dieu tra vi tu lam cong qui), cong ty hai san da tu choi... nhan khu nha xuong tren.

Con mot ly do nua khien cong ty hai san "bo cua chay lay nguoi" la van de nguyen lieu dau vao. Theo dieu tra, khao sat cua chu dau tu (cong ty hai san), nha may duoc xay dung ngay canh cang ca Tan Son nen se dam bao thu mua du tom, ca cua ba con ngu dan de san xuat. The nhung tren thuc te doanh nghiep nha nuoc khong the canh tranh noi voi tu nhan. Nhieu tu nhan o dia phuong co co che rat linh hoat, san sang bo tien mua tom, ca voi gia cao de xuat di Trung Quoc, trong khi nha may khong the nang gia mua hon nua.

Truoc tinh canh nay, UBND tinh da co y kien chi dao So Thuy san va cong ty hai san, tuy nhien ca hai don vi nay deu... lang tranh, nhat la khi cong ty chuan bi buoc vao co phan hoa. Thang 8-2004, UBND tinh buoc phai ra quyet dinh chuyen giao du an nha may che bien thuy san dong lanh tu ban quan ly du an ve UBND huyen Thai Thuy quan ly to chuc khai thac.

Theo pho chu tich UBND tinh Thai Binh Hoang Dinh Thach, dang co mot so huong giai quyet so phan cho nha may: keu goi mot doi tac co du kha nang mua lai ha tang nha may de san xuat (gia gan 5 ti dong); ban quan ly du an de xuat danh 1,4ha mat bang ngoai khu nha xuong cho mot so doanh nghiep va tu nhan thue de che bien sua, lam da cay, cung ung dich vu cho tau thuyen di bien...

Huong giai quyet la nhu vay, nhung hom chung toi ve Diem Dien, mat bang nha may van tiep tuc de hoang, nha xuong nam phoi nang va bat dau gi set, co tiep tuc moc, bo van nhan nha gam co ngay truoc cong nha may...

N.V.HAI

_______________________________________________________

Bai 2: Dau tu hang trieu USD, chi hoat dong 10-15% cong suat

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.