Truong hoc thu hang tram trieu dong ngoai so sach

Thứ ba, 06 Tháng mười một 2007, 09:58 GMT+7

Trong hoc ky II, nam hoc 2006-2007, Truong THPT Van Noi (Dong Anh, Ha Noi) da to chuc thu - chi mot khoan tien lon, khoang 300 trieu dong khong thong qua so sach ke toan, vi pham cac quy dinh quan ly day va hoc.

Nhieu khoan thu khong chung tu

Theo phan anh cua mot so giao vien, hoc ky II, nam hoc 2006-2007, Truong THPT Van Noi da to chuc cho HS lop 12 on thi tot nghiep, dua tiet hoc them (Toan, Van, Ngoai ngu) vao thoi khoa bieu chinh khoa va buoc HS phai dong tien (130.000 dong/HS). Tong so tien thu la 91 trieu dong.


Hon non bo cua Truong THPT Van Noi duoc xay bang su dong gop "tu nguyen" cua phu huynh HS. Anh: Bao Anh

Sau do, thang 7-8/2007, truong to chuc hoc them truoc nam hoc moi. So tien thu hon 140 trieu dong (HS lop 12 dong 100.000 dong, HS lop 10, 11 dong 50.000 dong) duoc dung de tra thu lao cho giao vien, boi duong phuc vu giang day..

So tien nay, Ban Giam hieu (2 nguoi) tuyen bo truoc hoi dong nha truong "huong" 7,5% (khoang hon 10 trieu dong).

Mot khoan tien lon nua duoc thu la tien quy hoi cha me HS, thu 50.000 dong/HS/nam hoc, tong so tien la 107 trieu dong.

Cung theo phan anh, nhung so tien tren duoc thu qua giao vien chu nhiem va nop truc tiep den thu quy nha truong ma khong thong qua so sach ke toan.

Truoc khi to chuc day them, nha truong pho bien thoi gian hoc la 5 tuan. Tuy nhien, tren thuc te chi day co 4 tuan. Tuan con lai khong day, khong tra lai tien cho HS va khong giai thich ro ly do. Trong qua trinh hoc them, Ban Giam hieu dong tinh cho giao vien day truoc chuong trinh. Dieu nay se thiet thoi cho nhieu HS neu khong tham gia nhung lop hoc them nay.

Ngoai ra, vao cuoi nam hoc 2006-2007, truong da tu y thu mot so khoan ngoai quy dinh voi so tien khoang 40 trieu dong. Theo don thu phan anh, nhung khoan tien nay cung khong co chung tu, so sach nao ma duoc thu quy nhan truc tiep.

Trong do, thu cua HS lop 12 (4.000 dong/HS) khi den nhan giay chung nhan tot nghiep tam thoi. Moi HS lop 10 khi den nhap hoc cung nhu tim hieu ve chuong trinh phan ban de dang ky lop phai nop 5.000 dong. Tong so 2 khoan thu nay khoang hon 7 trieu dong.

Thu 20.000 dong/HS lop 12, 10.000 dong/HS lop 11 va 5.000 dong/HS lop 10 de xay hon non bo voi tong so tien khoang 24 trieu dong. Doan truong con to chuc thu 5.000 dong/HS, nhung khong thong qua giao vien chu nhiem. Hon 10 trieu dong thu duoc khong qua ke toan, chung tu.

Khong dong tinh voi cac khoan thu khong chung tu nay, ba Bui Thi Thom, ke toan nha truong thang than: "Toi da nhieu lan gop y voi Hieu truong cung nhu Hoi Cha me HS la cac khoan thu deu phai thong qua he thong so sach ke toan, ke ca thu ngoai quy dinh, thu ho nhung ho khong nghe"...

Hieu truong: "Thu va chi theo thoa thuan"

Trao doi voi PV TS, ong Tran Duc Lan, Hieu truong nha truong thua nhan tat ca nhung viec thu - chi khong thong qua so sach ke toan la sai. Nhung "cac khoan thu tien hoc them, hoc on thi tot nghiep deu duoc thu qua giao vien chu nhiem va da co su thoa thuan voi Hoi Cha me HS la thu va chi theo thoa thuan", ong Lan giai thich.

Cong van so 1828/CV-SGD&DT ngay 17/8/2006 ve viec tang cuong quan ly thu chi trong truong hoc chi ro: Tat ca cac khoan thu trong nha truong deu phai the hien qua so sach ke toan theo dung nguyen tac tai chinh. Tat ca cac khoan thu, chi trong nha truong phai duoc cong khai, su dung dung noi dung va muc dich.

Doi voi khoan thu hoc them trong he, sau khi thong qua Hoi dong nha truong, truong co len danh sach du kien cac ty le chi. Cu the, Ban Giam hieu duoc 7,5%, ke toan 150.000 dong (khong phai lam so sach), lao cong 450.000 dong, thu quy + van phong 500.000 dong...

Tuy nhien, khi thuc chi thi phan cua ke toan 2% (la 700.000 dong), da nhan. Phan nay, ba Thom cho biet, thu quy goi xuong nhan tu cuoi he, va bao la "qua". Con phan cua Ban Giam hieu, ong Lan giai thich, "den nay toi van con chua ky nhan".

Viec to chuc hoc them trong he, ong Lan cho rang, do cha me HS de nghi nha truong to chuc, va truong khong chi dao day truoc chuong trinh. Khi vao nam hoc, nha truong van day theo dung phan phoi chuong trinh da quy dinh.

Voi viec cat bot 1 tuan hoc them, thuc hoc 5 tuan, nhung chi co khoi 11 phai nghi 1 tuan (2 buoi) do giao vien di hoc thay sach va mot buoi roi vao ngay thi nghe cua khoi 12. Khoi 10 hoc 3 buoi/tuan duoc hoc du, ong Tran Quoc Hoa, Pho Hieu truong nha truong giai thich.

Ve viec cat bot thoi luong cac mon phu doi voi HS lop 12, ong Lan khang dinh: "Co cat xen chuong trinh, cat 1 tuan va van dung theo quy che thi do la sai. Nhung thuc te o nhieu truong, nhung mon khong "dung cham" thi tot nghiep thi deu muon ket thuc som". Nhung ong Lan cho rang, cac mon phu da duoc giao vien chung nhan la hoc het chuong trinh.

Tien quy cua Hoi Cha me HS cung khong qua so sach cua ke toan, ong Lan cho rang, khoan nay nha truong chi thu va giu ho, "con chi the nao do Hoi Phu huynh chiu trach nhiem va ho co ban ke toan rieng".

Doi voi cac khoan thu ngoai quy dinh, ong Lan lan luot giai thich, thu 4.000 dong khi den lay giay chung nhan tot nghiep vi ngoai ban chinh, truong con cap them 3 ban de HS khong phai di sao lai. Khoan thu cua HS lop 10, do kinh phi cap cho tuyen sinh qua eo hep (1.500 dong/HS) nen truong thu them 5.000 dong/HS (duoc phat 1 to huong dan phan ban va 1 to dang ky nhap hoc) de ho tro cong tac tuyen sinh trong ca 2 dot tuyen.

Viec xay hon non bo khong nhu don thu phan anh. Truong chi thu 5.000 dong/HS, voi 2.182 HS, tong tien gan 11 trieu dong. Nhung hon non bo xay het 21,5 trieu dong. Do do, Hoi cha me HS thu them cua 702 HS khoi 12, goi la "qua ky niem" truoc khi ra truong, moi HS 15.000 dong. Tong so tien thu duoc la khoang 24 trieu dong. Nhung cho den nay van con 2 lop chua nop do cha me HS khong ung ho.

Con khoan tien thu de trong cay la hoan toan do Doan truong chiu trach nhiem quan ly, Ban Giam hieu khong quan tam.

Ong Nguyen Thanh Ky, Chanh Van phong So GD-DT Ha Noi cho biet, vua qua, So cung nhan duoc don thu ve nhung su viec xay ra cua truong nay va da chi dao cac phong ban tien hanh thanh tra giai quyet. Neu thu chi theo thoa thuan phai dam bao cac van de: ai thu, ai chi va thu nhu the nao.

Ong Ky nhan manh: "Khong co chuyen cu "thoa thuan" giua nha truong va phu huynh roi thu chi khong co so sach, khong co dinh muc, chung tu. Thu chi phai co minh bach, cong khai ro rang".

Quan diem cua So trong nhung nam gan day la tang cuong chi dao thu chi trong cac nha truong. Theo do, cac truong tren dia ban Ha Noi chi duoc thuc hien cac khoan thu da quy dinh. Ngoai nhung quy dinh chung, nhung khoan thu khac, ke ca nhung khoan thu thoa thuan va thu ho cung deu phai thuc hien theo dung tinh than cong van so 1828.

Ben canh viec xac dinh cac noi dung, khoan muc thu cung nhu muc thu, yeu cau khat khe la phai dam bao cong khai tai chinh. Neu phat hien nhung sai pham, quan diem cua So la xu ly nghiem tuc va lam ro trach nhiem ca nhan cua nhung nguoi co vi pham, ong Ky cho biet.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.