Truong Dai hoc Hung Vuong TP Ho Chi Minh buoc vao thoi ky phat trien moi

Thứ hai, 02 Tháng tám 2010, 08:01 GMT+7


Truong Dai hoc Hung Vuong TP. Ho Chi Minh buoc vao thoi ky phat trien moi Truong Dai hoc Hung Vuong Tp.HCM (truoc day la Truong DHDL Hung Vuong) duoc thanh lap theo quyet dinh so 470/TTg ngay 14/8/1995 cua Thu tuong Chinh phu. Nam 2010, Truong Dai hoc Hung Vuong Tp.HCM to chuc ky niem 15 nam thanh lap.

Co Giao su. ThS Y khoa Ngo Gia Hy va hoi dong sang lap da xac dinh ton chi cua Truong la “Khoa hoc – Phat trien – Dao duc”. Sau 15 nam, Truong DH Hung Vuong Tp.HCM da co nhung buoc phat trien dang ke trong nhung nam gan day.

Dieu duy nhat khien Truong Dai hoc Hung Vuong Tp. HCM tro nen khac biet so voi nhieu truong dai hoc ngoai cong lap tren ca nuoc la hoat dong theo phuong cham “bat vu loi” (nay xac dinh la “dau tu khong vi loi nhuan”). Phuong cham nay da duoc duy tri tu luc thanh lap truong cho den ngay hom nay va se duoc duy tri mai mai. Vi dau tu “khong vi loi nhuan” nen cac nha dau tu vao Truong khong lay loi nhuan cho rieng minh ma phan loi nhuan hang nam se tiep tuc tai dau tu vao truong de tang cuong nhung trang bi ve co so vat chat, nang cao chat luong giang day va hoc tap, dong thoi tao dieu kien toi da ve nhung quyen loi tot nhat cho hoc sinh, sinh vien trong hoc tap.

Doi voi cac truong ngoai cong lap co nha dau tu vi loi nhuan da quy, dac biet co nha dau tu khong vi loi nhuan lai cang quy hon. Trong nhung nam dau hoat dong voi phuong cham “khong vi loi nhuan”, Truong da gap khong it kho khan ve co so vat chat. Truong cham co co so rieng cung vi hon 10 nam tim kiem nha dau tu khong vi loi nhuan. Nhung nhung nam gan day, dieu nay da duoc cai thien ro ret qua cac ke hoach, du an phat trien lau dai. Co so 736 Nguyen Trai, Q.5 hien dang duoc xay dung, du kien den thang 9/2010 toa nha 1 tang ham, 1 tret 8 lau nay se dua vao su dung lau dai. Truong dau tu gan 30 ty dong vao xay dung va trang thiet bi noi that cho co so nay nen day la co so rieng cua Truong. Truong cung da duoc nha dau tu la SaigonTel cho su dung 4 lau voi dien tich gan 1000m2 tai toa nha 9 lau o Khu cong nghiep phan mem Quang Trung. Phan lon cac co so thue khac cua Truong deu duoc ky hop dong dai han tu 6 nam tro len nham dam bao su on dinh. Hien nay, Truong cung da duoc UBND Thanh pho duyet cho 26,5ha dat o xa Tan Kien, Binh Chanh de xay dung Truong tu nam 2008 va Truong cung dang trong qua trinh tien hanh den bu, giai toa va cung da co mau thiet ke xay dung. Viec xuc tien lam thu tuc mua co so hon 4000m2 o Q. Go Vap cung dang duoc trien khai…Co the noi viec xay dung co so vat chat dang duoc xem la uu tien hang dau trong viec phat trien Truong. Nha truong cung dang tim kiem them cac nguon dau tu xay dung truong va keu goi cac co dong trong va ngoai nuoc dau tu vao Truong.

Truong Dai hoc Hung Vuong TP. Ho Chi Minh buoc vao thoi ky phat trien moi, Tin tuc trong ngay,

La mot truong dai hoc dan lap va moi day da co quyet dinh chuyen sang loai hinh dai hoc tu thuc theo quyet dinh so 703QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu, Truong Dai hoc Hung Vuong Tp.HCM co dieu kien thuan loi don nhan su dau tu tu cac doanh nghiep lon, trong do phai ke den Tap doan Dau tu Sai Gon. Dau nam 2010 trong dai hoi co dong lan thu 1 cua Truong, Doanh nhan Dang Thanh Tam – Chu tich Saigon Invest Group la nguoi duoc xep vao hang dau nhung nguoi giau nhat tren san chung khoan Viet Nam va cung la Pho Chu tich HDQT Truong da khang dinh su dau tu lau dai vao Truong theo phuong cham “khong vi loi nhuan”. Ong cung khang dinh mo hinh truong dai hoc “khong vi loi nhuan” la su phat trien tot nhat cho viec nang cao chat luong giao duc cung giong nhu cac truong dai hoc noi tieng khac cua cac nuoc phat trien dang ap dung nhu dai hoc Havard, dai hoc Cambridge…Tap doan da ky ket dau tu 50 ty dong va se dau tu tiep 300 ty de xay dung co so moi. Phia Tap doan Dau tu Sai Gon mong muon viec dao tao cua Truong se gan bo va dap ung phan nao nhu cau nguon nhan luc cho cac khu cong nghiep va khu che xuat cua Tap doan Dau tu Sai Gon. Dong thoi, phia Tap doan cung tao noi lien ket thuc hanh thuc tap tai cac co so cua Tap doan de khi ra truong, sinh vien cua Truong co the duoc nhan vao lam viec. Co the noi, Truong da thuc hien tich cuc chu truong cua Bo GD&DT la dao tao theo nhu cau xa hoi, dao tao gan voi su dung.

Chinh su chu trong viec nang cao chat luong dao tao lam muc tieu hang dau ma nhung nam gan day, uy tin cua Truong da duoc nang cao trong xa hoi. Dieu nay duoc minh chung qua so luong tuyen sinh dau vao moi nam cua Truong deu tang. Truong cung da tien hanh khao sat sinh vien tot nghiep ra truong cua cac nam 2001, 2002, 2003, 2004 va 2005 dua tren he thong cau hoi va quy trinh dieu tra, khao sat theo huong dan cua Bo Giao duc va Dao tao. Ket qua khao sat cho thay sinh vien co viec lam ngay tu nam dau tien khi ra truong la 98%. Ti le sinh vien co viec lam cao khang dinh thuong hieu cua Truong ngay cang duoc xa hoi danh gia cao va chap nhan. Va cung vi vay, Truong da tu tin mo them nganh hoc moi cung nhu mo rong them cac loai hinh dao tao nhu dao tao lien thong (lien thong tu trung cap len dai hoc, cao dang va lien thong tu cao dang len dai hoc), dao tao he vua lam vua hoc (tai chuc), dao tao van bang 2.

Ben canh viec chu trong den chat luong giang day qua viec xay dung doi ngu giang vien co huu cua Truong va moi cac giang vien co trinh do cao, nhieu kinh nghiem tu cac truong dai hoc cong lap noi tieng den giang day, Nha truong cung thuong xuyen to chuc cac hoat dong ngoai khoa thu hut dong dao sinh vien tham gia nhu Hoi thao the thao truyen thong hang nam, Lien hoan van nghe hoc sinh sinh vien Hung Vuong (mua, hat, thoi trang…), hoi thao Nghien cuu Khoa hoc trong sinh vien…Cac hoat dong ngoai khoa nay khong chi dien ra o cap Truong ma Nha truong con huong hoc sinh, sinh vien tham gia cac hoat dong mang tinh cong dong xa hoi, chang han nhu tham gia hien mau nhan dao do Hoi Chu thap do Thanh pho to chuc, tham gia chien dich tinh nguyen Mua he Xanh do Thanh doan phat dong, tham gia cac chuong trinh di bo gay quy khuyen hoc, Ngay hoi thanh nien khoe – Giai viet da nam 2010 v.v…. Chinh nhung hoat dong nay da tao dieu kien cho hoc sinh, sinh vien ren luyen su tu tin, ky nang giao tiep va truong thanh ve mat tu tuong, dao duc, co ban linh de co the hoa nhap nhanh vao xa hoi khi ra truong.

Chinh moi truong luon tao dieu kien tot cho sinh vien hoc tap va ren luyen toan dien ma trong nhung nam qua, nhieu sinh vien cua Truong da dat duoc nhung thanh tich noi bat. Trong ky thi olympic toan hoc sinh vien toan quoc vao thang 4/2010 vua qua o thanh pho Hue, doi tuyen Toan cua Truong da gianh duoc 3 giai Ba. Cac giai thuong Eureka cua Thanh doan cung da nhieu lan neu ten vinh danh sinh vien Truong DH Hung Vuong…Sinh vien cua Truong con chu dong tham gia cac cuoc thi hoc thuat do Thanh Doan, Hoi Sinh vien Thanh pho to chuc nhu cuoc thi Vong tay nhan ai, cuoc thi Phuong phap hoc dai hoc v.v… va deu gianh duoc giai thuong cao. Dac biet, sinh vien Nguyen Thi SaRi cua Truong da tro thanh guong sinh vien dien hinh vuot kho hoc tap cua thanh pho. Voi doi chan khuyet tat, SaRi da lam nen ky tich khi gianh duoc 3 huy chuong vang( trong do co 1 ky luc Chau A va 2 ky luc Paragames) tai Dai hoi The thao nguoi khuyet tat Dong Nam A o Malaysia vao nam 2009 va qua do da duoc nhan danh hieu van dong vien xuat sac nhat tai dai hoi…Nam 2010 nay, Doan Truong Dai Hoc Hung Vuong TP. Ho Chi Minh la don vi duy nhat cua khoi truong hoc duoc Trung uong Doan Thanh Nien Cong San Ho Chi Minh trao tang bang khen thanh tich hoan thanh xuat sac Thang Thanh nien nam 2010 chu de "Thanh nien hanh dong vi moi truong".

15 nam thanh lap Truong khong phai la mot quang thoi gian dai neu so voi cac truong dai hoc cong lap da co be day lich su nhung cung khong phai la mot thoi gian ngan neu so voi cac truong dai hoc moi thanh lap trong vai nam tro lai day. Mac du duoc thanh lap trong buoi dau day kho khan va ton tai phat trien voi nhieu thang tram nhung voi nhung thanh qua da dat duoc cho den ngay hom nay, Truong DH Hung Vuong Tp. HCM da luon tu tin va tu hao di dung con duong “khong vi loi nhuan” ma cac nha sang lap Truong da xac dinh tu dau.

Trong thoi diem hien nay khi ma du luan xa hoi dang bao dong ve van de giao duc bi xem la mot mon hang kinh doanh dem lai loi nhuan, tham chi la sieu loi nhuan va nhieu truong chi chay theo loi nhuan ma bo quen chat luong thi mo hinh “giao duc khong vi loi nhuan” cua Truong Dai hoc Hung Vuong Tp.HCM rat dang duoc xem nhu la mot trong nhung dien hinh tot cua giao duc dai hoc. Trong tuong lai, neu giao duc bat vu loi duoc nhan rong ra cac truong dai hoc tren ca nuoc thi chac chan chat luong giao duc cua Viet Nam se duoc nang cao va qua do nguon nhan luc tri thuc cho xa hoi cung dap ung duoc nhu cau ngay cang cao cua nen kinh te hoi nhap quoc te.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.