Tong ket mot nam Buu dien chi tra luong huu

Thứ hai, 19 Tháng mười một 2012, 19:47 GMT+7

- Qua mot nam thi diem chi tra luong huu, che do bao hiem xa hoi tai 12 dia phuong, he thong Buu dien da dam bao yeu cau chi tra dung nguoi, du so tien va kip thoi den tay 174.000 luot nguoi huong, tong so tien chi tra dat xap xi 450 ty dong/thang.


Anh minh hoa

Thu truong, Tong Giam doc Bao hiem Xa hoi Viet Nam Le Bach Hong.Sang 19/11, tai Ha Noi, Bao hiem xa hoi Viet Nam da to chuc Hoi nghi Tong ket cong tac thi diem chi tra luong huu va tro cap Bao hiem xa hoi qua he thong Buu dien.

Buu dien chi dung, du va kip thoi

Phat bieu tai Hoi nghi, ong Nguyen Dinh Khuong, Pho Tong Giam doc Bao hiem xa hoi Viet Nam cho biet, viec thi diem chi tra luong huu va bao hiem xa hoi qua he thong Buu dien duoc trien khai thuc hien tai 12 tinh, trong do co 11 tinh da trien khai tren toan bo dia ban, co 01 tinh Nghe An moi thuc hien tai 5 huyen la Anh Son, Ky Son, Quy Chau, Nghi Loc, Cua Lo; voi 124 huyen/ tong so 139 huyen (con 15 huyen tai tinh Nghe An chua thuc hien); tai 1649 xa/ tong so 2049 xa voi so diem chi tra do he thong Buu dien thuc hien la 2002 diem.

Den thang 10/2012, Buu dien 12 tinh da thuc hien chi tra luong huu, tro cap BHXH hang thang cho 174.374 nguoi huong, chiem 6% tong so nguoi huong luong huu, tro cap BHXH hang thang cua ca nuoc; voi so tien da chi tra hang thang la 453 ty dong, (so nguoi den nhan tien hang thang dat ty le 98,9%); tong so phi dich vu co quan BHXH tra cho Buu dien cac tinh 2,3 ty dong/thang.

Theo danh gia cua Bao hiem Xa hoi Viet Nam, so diem chi tra do Buu dien thuc hien theo dung phuong an da duoc phe duyet, tuong duong voi so diem chi tra do Dai dien chi tra xa, phuong truoc day thuc hien tren dia ban. Thang dau tien khi Buu dien thuc hien chi tra, hau het cac diem chi tra deu duoc giu nguyen tai dia diem cu de tao thuan loi cho nguoi huong. Tu thang thu hai, Buu dien thuc hien phuong an di chuyen dan cac diem chi tra truoc day cua co quan BHXH ve dia diem giao dich cua he thong Buu dien dam bao theo nguyen tac diem moi thuan tien cho nguoi huong, khong xa hon diem chi tra cu va phai duoc su dong thuan tu phia nguoi huong.

Doi voi van de quan ly nguoi huong- mot cong viec phuc tap ngay ca voi Bao hiem xa hoi- tai thoi diem thang 10/2012, Buu dien dang thuc hien quan ly 174.374 nguoi huong luong huu, tro cap BHXH hang thang do Buu dien truc tiep chi tra va tren 5.000 nguoi huong nhan qua the ATM. Hang thang, co quan Buu dien da thuc hien bao giam so nguoi huong chet, bi phat tu giam cho co quan BHXH, tuy nhien day la cong viec moi cua co quan Buu dien nen trong thoi gian dau trien khai van con lung tung.

Tuy nhien, theo danh gia cua Bao hiem Xa hoi Viet Nam, Buu dien da co su phoi hop tot voi UBND cac cap, can bo tu phap, cac to huu tri tai cac khu dan cu, hoac ky hop dong voi cac dai dien chi tra truoc day de thuc hien bao cao tang, giam nguoi huong nho do cong tac bao giam duoc kip thoi. Tai cac Buu dien trung tam co bo tri can bo lam dau moi phu trach cong tac quan ly doi tuong, de phoi hop cung co quan BHXH thuc hien.

Dac biet tai Long An, Buu dien tinh da xay dung va trien khai chuong trinh phan mem quan ly doi tuong huong luong huu, che do BHXH qua he thong Buu dien. Voi chuong trinh nay, don vi da thu thap, quan ly va cap nhat tat ca nhung thong tin can thiet, lien quan den doi tuong nhu: Ngay, thang, nam sinh, don vi cong tac truoc day, dia chi cu the, so dien thoai…(truoc day viec quan ly doi tuong chi duoc thuc hien thu cong va chi theo doi den dia ban xa, phuong, thi tran khong co dia chi cu the cung nhu khong co so dien thoai nen viec lien lac, quan ly doi tuong gap khong it kho khan).


Anh minh hoa

Hoi nghi tong ket thi diem chi tra luong huu, tro cap bao hiem xa hoi qua he thong Buu dien sang 19/11 tai Ha Noi.Cung theo ong Nguyen Dinh Khuong, ve thuc hien quy trinh chi tra va thanh quyet toan, nhin chung Buu dien da thuc hien dung quy trinh chi tra do BHXH quy dinh, chi tra day du, kip thoi, dung lich, khi chi tra thuc hien kiem tra cac thu tuc theo dung quy dinh (chung minh nhan dan hoac giay to tuy than co anh, giay linh thay), huong dan nguoi huong ky ten vao Danh sach, yeu cau nguoi huong kiem dem lai tien tranh nham lan; phoi hop chat che voi can bo BHXH de giai dap thac mac cua nguoi huong.

Hang thang, niem yet cong khai tai cac diem chi tra theo dung yeu cau cua co quan BHXH gom: Danh sach tang, Danh sach giam, Danh sach dieu chinh, lich chi tra va cac thu tuc hanh chinh co lien quan den nguoi huong de nguoi huong tien theo doi, thuc hien

Cong tac tong hop chung tu, bao cao so lieu, thanh quyet toan, chuyen nop tien, danh sach chi tra giua co quan BHXH huyen, thi xa va Buu dien huyen, thi xa thuc hien kip thoi va dung theo Hop dong da ky ket giua nganh BHXH va nganh Buu dien.

Ty le chi tra binh quan dat 98%

Phat bieu tai Hoi nghi ong Pham Anh Tuan, Pho Tong Giam doc Tong Cong ty Buu chinh

Viet Nam (Vnpost) cho biet, trong suot qua trinh trien khai, Tong Cong ty va cac Buu dien tinh, Buu dien huyen da nhan duoc su phoi hop chat che tu phia Co quan BHXH cac cap, su ung ho cua chinh quyen dia phuong, tao dieu kien giup do Buu dien thuc hien tot cong tac to chuc chi tra va quan ly nguoi huong theo dung quy dinh, tao su dong thuan va ung ho cao cua cac doi tuong huong va du luan xa hoi.

Ty le chi tra thanh cong tai cac dia phuong dat muc cao, hau het cac don vi deu dat ti le chi tra binh quan tren 98%. Mot so huyen luon dat ti le chi tra 100% nhu: Lac Duong, Cat Tien (Lam Dong); Bac Binh, Phu Quy (Binh Thuan); Song Hinh, Song Cau,Tuy An (Phu Yen); Thanh Hoa, Vinh Hung, Chau Thanh, Tan Hung, Tan Tru, Moc Hoa, Duc Hue, Tan Thanh (Long An).

Theo ong Tuan, nhung truong hop chua nhan thuong roi vao doi tuong huong tro cap that nghiep va tai nan lao dong, la do cac nguyen nhan: Giay hen giai quyet chi tra thuong sau ngay chi tra; Mot so doi tuong huong tro cap tuat, tro cap that nghiep do so tien duoc huong hang thang it nen co nguyen vong nhan theo quy (mot so huyen thuoc Bac Kan, Phu Yen); Doi tuong huong di vang, khong den nhan khong uy quyen cho nguoi linh thay hoac tam thoi di khoi noi cu tru; Doi tuong huong song tai cac thanh pho co cuoc song on dinh hon do co nhieu nguon thu khac nhau nen khong gap gap trong viec nhan luong huu (Bang Tong hop So lieu Chi tra luong huu, tro cap BHXH qua he thong Buu dien kem theo).

Cung theo ong Tuan, cong tac bao dam an toan tien mat va an ninh tai diem chi tra duoc dac biet quan tam va thuc hien nghiem ngat theo quy trinh quan ly tien mat doi voi cac dich vu cua Tong Cong ty. Ngay khi bat dau trien khai, cac don vi da xay dung va ban hanh cac quy trinh tam ung tien chi tra va thanh quyet toan; quy dinh bao quan tien truoc va sau khi chi tra. Cong tac van chuyen, bao ve tien thuc hien theo dung phuong an da xay dung va duoc BHXH Viet Nam va Tong Cong ty phe duyet. Viec van chuyen tien den cac diem chi tra su dung xe cho tien hoac xe buu chinh chuyen dung doi voi cac diem, cac tuyen chi tra co so tien lon ( tren 100 trieu). Doi voi cac diem so luong tien it, cac don vi su dung phuong tien xe may de van chuyen, co nhan vien bao ve di kem. Mot so dia phuong phoi hop voi luc luong cong an, tu ve dia phuong thuc hien cong tac bao ve tien trong qua trinh van chuyen va chi tra.

Cac diem chi tra la buu cuc cua Buu dien duoc trang bi ket sat day du, dam bao cac chi tieu an toan phu hop voi quy mo tien mat, chong trom, chong chay no. Tien mat chua chi tra het trong ngay phai luu giu tai kho quy theo dung quy dinh quan ly cua Tong Cong ty. Ngoai ra tuy theo tinh hinh thuc te tien mat luu quy phuc vu san xuat kinh doanh, cac don vi da linh hoat dieu chuyen nguon tien de thuc hien chi tra ma khong phai thuc hien van chuyen tien. Tinh tu thoi diem bat dau trien khai den nay, chua xay ra tinh trang mat an toan ve tien mat tai tat ca cac dia phuong thi diem.

De dam bao tinh khach quan trong viec danh gia ve cong tac quan ly nguoi huong, tim hieu yeu cau va mong muon cua nguoi huong voi muc dich phuc vu ngay cang tot hon, BHXH Viet Nam va Buu Dien da to chuc lay y kien danh gia cua nguoi huong ve cong tac chi tra luong huu, tro cap BHXH qua Buu dien vao 2 dot: Dot 1 vao thang 11/2011 tai 4 tinh trien khai giai doan 1 (Bac Kan, Lam Dong, Dak Nong, Phu Yen), dot 2 vao thang 10/2012 tai toan bo 12 tinh thi diem. Noi dung va mau phieu lay y kien duoc BHXH Viet Nam va Tong Cong ty thong nhat ban hanh. Y kien duoc lay tai 100% so diem chi tra voi so luong phieu thu ve dat tren 60% tong so nguoi huong.

Tiep tuc thuc hien tra luong huu qua Buu dien

Tu ket qua tong ket thuc hien thi diem, theo Thu truong, Tong Giam doc Bao hiem xa hoi Viet Nam Le Bach Hong, Bao hiem Xa hoi dang de nghi Hoi dong quan ly Bao hiem xa hoi Viet Nam, Thu tuong Chinh phu xem xet, cho phep Bao hiem xa hoi Viet Nam phoi hop voi Tong Cong ty Buu chinh Viet Nam thuc hien chi tra luong huu, tro cap BHXH hang thang qua he thong Buu dien tren dia ban ca nuoc tu nam 2013, cu the:

Doi voi 12 tinh da thuc hien thi diem, tiep tuc thuc hien chi tra luong huu, tro cap BHXH hang thang qua he thong Buu dien tu nam 2013.

Giao cho Bao hiem xa hoi Viet Nam phoi hop voi Tong Cong ty Buu chinh Viet Nam khao sat xay dung phuong an, lo trinh thuc hien doi voi cac tinh, thanh pho con lai cho phu hop voi tinh hinh thuc te cua tung dia phuong trinh Hoi dong quan ly Bao hiem xa hoi Viet Nam quyet dinh.


Nam 2012, tong so 12 tinh trien khai thi diem, Buu dien da to chuc 2.002 diem chi tra/1.649 xa, phuong, thi tran, dam bao yeu cau toi thieu moi xa, phuong co 01 diem chi tra.

Tinh den het ki chi tra thang 10/2012, cac don vi da thuc hien chuyen doi 894 diem chi tra ve dia diem cua Buu dien. Cu the, tai Bac Can 67/136 diem, Phu Yen 46/103 diem, Dak Nong 24/59 diem, Lam Dong 97/171 diem, Binh Thuan 27/121 diem, Can Tho 45/85 diem, Dak Lak 37/172 diem, Long An 175/188 diem, Tuyen Quang 23/341 diem, Nghe An 25/54 diem, Quang Tri 158/377 diem, Quang Nam 170/234 diem.Phan anh cua nguoi huong ve phuong thuc chi tra qua Buu dien

Tai 12 tinh thuc hien thi diem BHXH tinh phoi hop voi Buu dien tinh to chuc lay y kien danh gia cua nguoi huong ve cong tac chi tra luong huu, tro cap BHXH qua Buu dien. Y kien nguoi huong duoc lay tai 100% so diem chi tra voi tong so phieu lay y kien nguoi huong 119.836 phieu (dat 60% tren tong so nguoi huong do Buu dien chi tra). Ket qua tham do y kien cho thay hau het nguoi huong da co su dong thuan, nhat tri voi cong tac quan ly, chi tra cua Buu dien, nhieu nguoi huong da danh gia cao phong cach phuc vu va cach thuc to chuc chi tra cua Buu dien:

- Ve lich chi tra cua Buu dien: Thuan tien dat 86%

- Ve quy trinh, thu tuc cua Buu dien: Phu hop dat 87%

- Ve thai do phuc vu cua nhan vien Buu dien khi tiep nhan va xu ly nhung thong tin cua nguoi huong: Rat tot dat 67%, tot dat 26%

- Ve thoi gian cho nhan luong huu va cac che do BHXH do Buu dien chi tra: Rat nhanh dat 60%, nhanh dat 30%.

- Ve co so vat chat cua cac diem chi tra cua Buu dien: Tot dat 80%

- Ve viec chi tra luong huu va cac che do BHXH do Buu dien dang thuc hien: Lam rat tot dat 68%, lam tot dat 25%.Lam Nguyen - (Anh: Pham Bao)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.