Tieu chuan de dat truong chuan quoc gia

Thứ năm, 04 Tháng mười 2012, 13:43 GMT+7

Mot nam truoc khi duoc cong nhan va trong thoi han duoc cong nhan dat chuan quoc gia, truong phai dat 5 chi tieu cua tieu chuan ve chat luong giao duc nhu sau:

images/vn888/hot/v2012/20121004-134229-1-chuan-quoc-gia-giaoduc.net.vn.jpeg

1. Ty le hoc sinh bo hoc va luu ban hang nam khong qua 5%, trong do ty le hoc sinh bo hoc khong qua 1%.

2. Chat luong giao duc:

Hoc luc

Hanh kiem

Xep loai gioi dat tu 3% tro len

Xep loai kha dat tu 35% tro len

Xep loai yeu, kem khong qua 5%

Xep loai kha, tot dat tu 80% tro len

Xep loai yeu khong qua 2%3. Cac hoat dong giao duc: Thuc hien dung quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao ve thoi gian to chuc, noi dung cac hoat dong giao duc o trong va ngoai gio len lop.

4. Hoan thanh nhiem vu duoc giao trong ke hoach pho cap giao duc trung hoc cua dia phuong.

5. Dam bao cac dieu kien cho can bo quan ly, giao vien va hoc sinh su dung co hieu qua cong nghe thong tin trong cong tac quan ly nha truong, doi moi phuong phap day hoc, kiem tra danh gia. Tat ca can bo quan ly, giao vien deu su dung duoc may vi tinh trong cong tac, hoc tap.

Bon tieu chuan con lai bao gom: To chuc va quan ly nha truong; Can bo quan ly, giao vien va nhan vien; Co so vat chat va thiet bi day hoc; Quan he giua nha truong, gia dinh va xa hoi. Viet Bao.vn (Theo Giaoducvietnam)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.