Tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong THPT Khong phai Bo muon la duoc

Thứ ba, 06 Tháng một 2009, 14:44 GMT+7Viec dat tieu chuan dien tich nha truong 6m2/hoc sinh tro len doi voi noi thanh khong he don gian

Theo lo trinh, den thang 9-2009, cac so GD-DT se bao cao viec ap dung thi diem tieu chuan danh gia chat luong nhung moi dau nam, Bo GD-DT da ban hanh.

Bo GD-DT vua ban hanh quy dinh ve tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong THPT va se ap dung tu nam hoc nay. Co rat nhieu tieu chi duoc ban hanh ma theo cac nha quan ly giao duc la kho co the thuc hien.

Chang han: cac truong phai phan dau den nam 2012 de 100% giao vien duoc dao tao dat chuan va co it nhat 10%-15% giao vien trong tong so giao vien cua truong, 50% to truong to chuyen mon co trinh do thac si tro len.

Phong vien da trao doi voi mot so hieu truong truong THPT de tim hieu thuc te cac truong hien nay voi viec thuc hien quy dinh cua Bo trong thoi gian toi.

Ong Nguyen Van Thuy, Hieu truong Truong dan lap Nguyen Truong To (Ha Noi): Thac si chua chac da day gioi!

La mot truong dan lap duoc thanh lap may chuc nam nhung hien truong co 45 giao vien day ca ba cap, trong do 28 giao vien day cap THPT nhung chi co nam giao vien co bang thac si, (chiem hon 5%). Ngoai ra, hau het cac truong dan lap deu gap kho khan ve dien tich mat bang vi khong duoc cap dat nha nuoc nen phai di thue. Hien nay, tinh trung binh moi hoc sinh cua truong cung chi duoc chua day 5 m2. Chi xet so so hai tieu chi nay da thay truong khong the dat truong chuan quoc gia roi.

Nhieu nguoi nghi rang truong dan lap se co nhieu kinh phi de thue cac giang vien gioi. Theo toi, voi cap 3, thac si hay tien si cung khong quan trong ma can chinh la giang vien co trinh do chuyen mon giang day that tot. Hien nay, truong toi van tan dung luc luong giao vien da den tuoi ve huu ve giang day. Nhung nguoi nay thuc su hieu bai giang va co the on thi cho cac em rat sat de.

Theo toi, bang cap cua giao vien khong phai la tieu chi de danh gia trinh do giang day cua giao vien do. Co may co co trinh do thac si han hoi nhung van phai du gio de nam bat duoc nhung kinh nghiem do giang vien binh thuong day. Day la bang chung song, ro rang nhat hien nay o truong toi.

Ong Nguyen Van Hanh, Hieu truong Truong THPT Lien Ha (Ha Noi): Kho dat chuan ve co so vat chat

Nam 2005, truong duoc cong bo dat chuan quoc gia giai doan 2001-2010, la mot trong 100 truong THPT xuat sac toan quoc nam do. Chi con mot nam nua la het thoi gian duoc cong nhan truong dat chuan roi. Nhung voi nhung tieu chi moi nay, truong kho co the tiep tuc duoc cong nhan boi co so vat chat cua truong co nhieu kho khan. Chung toi co day du cac phong cho hoc sinh, dien tich khong thieu nhung lai thieu trang thiet bi.

Mat khac, hien nay truong co 71 giao vien, trong do co chin giao vien co trinh do thac si (chiem 8%). Lam the nao de ba nam nua, so giao vien dat trinh do thac si len 10%-15% theo nhu quy dinh cua Bo thi kho lam!

Ong Nguyen Tien Khoi, Hieu truong Truong THPT Truong Dinh (Ha Noi): Toi chi dam dang ky truong tien tien

Hien nay, tong so giao vien cua truong co 76 nguoi, trong do chua den 10 giao vien co trinh do thac si (chiem khoang 8%) va mot giao vien mot nam nua co bang tien si. Song voi hon 40 lop hoc (hon 1.800 hoc sinh) hien nay, nha truong van thieu khoang 14 giao vien nua.

Neu lay tong so dien tich hon 2.000 m2 mat bang chia cho tong so hoc sinh thi chac chan truong toi khong dat chuan quoc gia (6 m2/hoc sinh noi tru va 10 m2/hoc sinh vung khac - NV). Chang bao gio toi nghi truong minh co the dat chuan quoc gia ca. Toi tu dang ky truong chi dat tien tien thoi!

Ong Le Quoc Hung, Hieu truong Truong THPT Vung Tau (truong chuan quoc gia): Bo... “cuop co”!

Thang 1-2008, Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc dua ra bo tieu chi quan ly chat luong truong THPT, ap dung thi diem cho 78 truong THPT cua 25 tinh, thanh pho tu ngay 21-1-2008. Bo tieu chi gom bon linh vuc voi 30 tieu chi, chia thanh 14 noi dung. Trong do, hoat dong day hoc gom bon tieu chi, bao gom: quan ly chat luong bai giang; quan ly chat luong sinh hoat chuyen mon; quan ly chat luong kiem tra, danh gia hoc sinh; quan ly viec day them, hoc them. Dieu kien dam bao chat luong giao duc gom: quan ly nhan luc; quan ly co so vat chat; trang thiet bi, quan ly tai chinh.

Theo lo trinh, den thang 9-2009, 25 So GD-DT moi don vi chon thi diem ba truong THPT cua dia phuong minh de luong gia theo “chuan” bo tieu chi cua Cuc Khao thi de biet minh dang “dung o dau”.

The nhung cac so chua kip lam thi ngay 30-12 vua qua, Bo lai ky quyet dinh ban hanh quy dinh ve tieu chuan danh gia chat luong giao duc cac truong THPT. Bo chua so ket 30 tieu chi thuc hien “cham diem” truong THPT ban hanh hoi nam ngoai thi dau nam nay lai dua ra chuan danh gia khac khien chung toi lung tung, khong biet can cu danh gia chuan chat luong giao duc truong THPT theo cai nao.

Tu rat lau, quy dinh truong chuan quoc gia da khong duoc quan tam. Bay, tam nam nay, de duoc cong nhan truong chuan rat de dai, chi can truong xay tren khuon vien dat rong la dat chuan va chua chu y den chat luong giang day. Cung tung ay thoi gian Bo cung chua nang chuan truong chuan (truong chuan chu yeu duoc dat ten tren co so dat dai rong).

Van de vua duoc Bo dua ra la 100% giao vien duoc dao tao dat chuan, trong do co 10%-15% giao vien trong tong so giao vien cua truong va 50% to truong to chuyen mon co trinh do thac si tro len vao nam 2012 theo toi la lam duoc. Tuy nhien, cung can co qua trinh, khong phai dua ra han dinh trong hai, ba nam ma chung toi dap ung duoc ngay. Ban than Truong THPT Vung Tau da tung buoc thuc hien tu nhieu nam qua chu khong phai cho Bo quy dinh roi moi lam nhung van vuong chuyen “chay mau chat xam”, dao tao xong thay, co bo di. Van de nay cung can duoc Bo quan tam, co chinh sach thu hut, giu chan ho.

Quy dinh ve tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong THPT gom bay tieu chuan: Chien luoc phat trien cua truong THPT; to chuc va quan ly nha truong; can bo quan ly, giao vien, nhan vien va hoc sinh; thuc hien chuong trinh giao duc va cac hoat dong giao duc; tai chinh va co so vat chat; quan he giua nha truong, gia dinh va xa hoi; ket qua ren luyen va hoc tap cua hoc sinh.

Trong bay tieu chuan tren, ngoai yeu cau ve trinh do thac si cua giao vien con co cac tieu chi: Moi lop hoc khong qua 45 hoc sinh; moi giao vien thuc hien it nhat hai bai giang co ung dung cong nghe thong tin; dien tich nha truong phai dat 6 m2/hoc sinh tro len (doi voi noi thanh, noi thi) va 10 m2/hoc sinh (doi voi cac vung con lai); nha truong co khoi phong hoc thong thuong, phong hoc bo mon trong do co phong may tinh ket noi Internet phuc vu day hoc; thu vien nha truong co phong doc rieng cho can bo quan ly, giao vien va phong doc rieng cho hoc sinh, toi thieu 50 m2/hai phong; co it nhat 70% hoc sinh do tot nghiep THPT...


(Theo Phap luat TP.HCM)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.