Thuc hien chat luong giao duc cao nang cao chat luong giao duc toan dien

Thứ năm, 11 Tháng mười 2012, 13:44 GMT+7

Bo GD&DT vua cong bo du thao ve quy dinh hoc phi chat luong giao duc cao trong cac truong mam non, pho thong cong lap.

Thuc hien chat luong giao duc cao nang cao chat luong giao duc toan dien Truong chat luong cao se duoc thu muc hoc phi cao

Theo do, nhung truong hoc duoc cap co tham quyen xac nhan la truong chat luong cao duoc thu muc hoc phi cao tren nguyen tac thu dam bao chi phi thuc hien chat luong giao duc cao khong vi muc dich loi nhuan, phu hop voi kha nang dong gop cua gia dinh hoc sinh, tren co so thoa thuan tu nguyen cua gia dinh hoc sinh, thuc hien cong khai, minh bach.

Hoc phi chat luong giao duc cao duoc tinh rieng cho tung hoat dong day hoc - giao duc chat luong cao va dich vu chat luong giao duc cao. Nguoi hoc huong dich vu nao thi dong gop theo muc thu ap dung cho chat luong dich vu do. Viec dieu chinh muc thu phai dua tren ket qua danh gia chat luong giao duc va trach nhiem thuc hien cam ket cua nha truong, cua hoc sinh va gia dinh hoc sinh.

Nguon hoc phi nay duoc chi thu lao giao vien hoac chuyen gia tham gia giang day, to chuc hoat dong giao duc, chi bo sung co so vat chat trang thiet bi day hoc -giao duc, chi mua sach, tai lieu, chi thu lao cong tac quan ly, chi cho hoat dong cua dich vu giao duc...

Cac truong muon ap dung thu hoc phi cao phai lap ke hoach thuc hien giao duc chat luong cao, trong do du tru muc kinh phi, hinh thuc huy dong, nguon dong gop, noi dung va dinh muc chi hoc phi. Ke hoach cung phai neu ro dieu kien thuc hien, nhung doi moi duoc ap dung va ket qua thuc hien chat luong giao duc cao.

Viec quan ly va su dung cac khoan thu phai dam bao yeu cau dan chu, cong khai, minh bach theo quy dinh tai Thong tu so 19/2005/TT- BTC ngay 11/3/2005 cua Bo Tai chinh huong dan viec cong khai tai chinh doi voi cac quy tu nguon ngan sach nha nuoc va quy co nguon tu cac khoan dong gop cua nhan dan; Thong tu so 71/2006/TT-BTC ngay 09/8/2006 cua Bo Tai chinh ve huong dan thuc hien Nghi dinh so 43/ND-CP ngay 25/4/2006 cua Chinh phu quy dinh quyen tu chu, tu chiu trach nhiem ve thuc hien nhiem vu, to chuc bo may bien che va tai chinh doi voi don vi su nghiep cong lap va Thong tu so 09/2009/TT-BGDDT ngay 07/5/2009 cua Bo truong Bo GD&DT ban hanh Quy che thuc hien cong khai doi voi co so giao duc cua he thong giao duc quoc dan.

Viec thanh, quyet toan cac khoan thu, chi thuc hien theo dung quy dinh.

Viet Bao.vn (Theo GD&TD)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.