Thu tuong giao nhiem vu doi moi giao duc DH

Thứ sáu, 05 Tháng ba 2010, 06:48 GMT+7


- Thu tuong Chinh phu chi thi viec doi moi quan ly giao duc dai hoc la khau dot pha de tao ra su doi moi toan dien cua giao duc dai hoc, tu do bao dam va nang cao chat luong dao tao, nang cao hieu qua nghien cuu khoa hoc mot cach ben vung.

Chieu 4/3, Bo GD&DT to chuc hop bao gioi thieu Chi thi so 296/CT-TTg cua Thu tuong Chinh phu Ve doi moi quan ly giao duc dai hoc giai doan 2010- 2012.

12 nhiem vu khac phuc yeu kem cua giao duc DH

Thu tuong giao Bo GD&DT thuc hien 12 nhiem vu nham khac phuc nhung han che, yeu kem cua he thong giao duc dai hoc Viet Nam thoi gian qua....

Theo lanh dao Bo GD&DT, Chuong trinh hanh dong ve doi moi quan ly giao duc dai hoc giai doan 2010- 2012, duoc coi day la khau dot pha de nang cao chat luong va phat trien toan dien giao duc dai hoc, lam tien de trien khai he thong cac giai phap dong bo khac phuc yeu kem trong nganh, nang cao chat luong va hieu qua giao duc dai hoc.

Thu tuong Chinh phu chi thi: Can quan triet nhan thuc: phat trien quy mo giao duc dai hoc phai di doi voi bao dam va nang cao chat luong dao tao. Kien quyet cham dut tinh trang khong kiem soat duoc chat luong dao tao. Can tao ra co che va dong luc trong quan ly nha nuoc va quan ly cua cac co so dao tao de thuc hien muc tieu bao dam va nang cao chat luong dao tao; Coi viec doi moi quan ly giao duc dai hoc bao gom quan ly nha nuoc ve giao duc dai hoc va quan ly cua cac co so dao tao la khau dot pha de tao ra su doi moi toan dien cua giao duc dai hoc, tu do bao dam va nang cao chat luong dao tao, nang cao hieu qua nghien cuu khoa hoc mot cach ben vung.

Sau 9 nam thuc hien Chien luoc phat trien giao duc 2001- 2010, giao duc dai hoc nuoc ta da tung buoc phat trien ro ret ve quy mo, da dang ve loai hinh truong va hinh thuc dao tao…

Tuy nhien, giao duc dai hoc cung boc lo nhieu han che va yeu kem: chat luong dao tao nhin chung con thap, chua theo kip doi hoi phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc; co che quan ly cua Nha nuoc con nhieu bat hop ly keo dai, chua tao ra dong luc du manh de phat huy nang luc sang tao va su tu chiu trach nhiem cua doi ngu giang vien, cac nha quan ly va sinh vien; tiem nang dau tu cua xa hoi va cac nha dau tu nuoc ngoai de phat trien giao duc dai hoc chua duoc phat huy co hieu qua. Nguyen nhan can ban cua tinh trang nay chinh la su yeu kem trong quan ly nha nuoc ve giao duc dai hoc va su yeu kem trong quan ly cua cac truong dai hoc, cao dang.


Nhung noi dung quan trong la: doi moi cong tac quy hoach, ke hoach, ra soat lai cac chi tieu phat trien he thong giao duc dai hoc den nam 2020, tang cuong cong tac du bao de cac muc tieu va chi so phat trien giao duc dai hoc co tinh kha thi. Xay dung va ban hanh kip thoi cac van ban quy pham phap luat moi ve thanh lap truong, tuyen sinh, to chuc dao tao, quan ly tai chinh, quan ly chat luong, tuyen dung. Xay dung va thuc hien quy hoach xay dung cac truong dai hoc, cac ky tuc xa sinh vien trong cac tinh, thanh pho.

Mot noi dung dang chu y la kiem tra, don doc viec thuc hien cam ket cua cac truong dai hoc, cao dang trong de an thanh lap truong ve co so vat chat, doi ngu nha giao, chuong trinh, giao trinh; co co che xu ly nghiem khac doi voi cac truong sau 3 nam thanh lap khong dap ung cac tieu chi, dieu kien nhu cam ket cua cac nha dau tu. Day manh thanh tra, kiem tra hoat dong lien ket dao tao, dao tao theo hinh thuc vua lam vua hoc, dao tao tu xa, dao tao thac si, tien si.

Tiep tuc day manh viec thuc hien chu truong dao tao theo nhu cau xa hoi; day manh danh gia va kiem dinh chat luong giao duc dai hoc theo huong day nhanh tien do tu danh gia cua cac truong; xay dung tieu chuan va hinh thanh mot so co quan kiem dinh chat luong giao duc dai hoc doc lap…


Se dong cua truong hoat dong sai cam ket

Mot trong 12 nhiem vu ma Thu tuong giao Bo GD&DT trong thoi gian toi can tien hanh kiem tra, don doc viec thuc hien cac cam ket cua cac truong DH, CD trong de an thanh lap truong ve co so vat chat, doi ngu nha giao, chuong trinh, giao trinh nham bao dam va tung buoc nang cao chat luong dao tao. Can co co che xu ly nghiem khac doi voi cac truong sau 3 nam thanh lap khong dap ung du cac tieu chi, dieu kien cua mot truong DH, CD nhu cam ket ban dau. Truoc bai toan ve doi moi quan ly, Thu tuong yeu cau Bo GD&DT can trien khai phan cap manh me cho cac co so giao duc dai hoc, dong thoi phat huy tinh tu chu, tu chiu trach nhiem va kiem soat ben trong cac truong DH.

Ba Tran Thi Ha, Vu truong Vu Giao duc dai hoc, cho biet hien Bo dang xay dung ke hoach ra soat dieu kien cac truong da duoc thanh lap nhu xem xet tinh hinh hien nay cua truong va nhung cam ket cua truong voi Bo trong qua trinh xin thanh lap truong. Ngoai kiem tra cac dieu kiem cam ket nhu ban dau trong de an thanh lap truong, Bo se kiem tra ca nhung van de ve chat luong dao tao. Neu truong nao khong du dieu kien se bi xu ly voi cac muc do: dung tuyen sinh, yeu cau khac phuc va nang nhat la bi dong cua. Ve kiem dinh chat luong giao duc dai hoc, hien co ba co quan kiem dinh chat luong giao duc dai hoc doc lap da duoc thanh lap…

Ve viec tham dinh thuc te khi cac truong mo nganh dao tao, ba Ha cho biet, trong quy trinh tham dinh, cung voi viec tham dinh qua ho so, Bo se thuc hien tham dinh thuc te. Bo yeu cau cac truong dua ho so len trang web cua truong de cong khai cho toan xa hoi co the giam sat.

Ngoai ra, theo ba Ha, Chinh phu cung yeu cau thoi gian toi Bo to chuc so ket, danh gia ba nam (2008-2010) trien khai dao tao theo nhu cau xa hoi.

Anh Thi


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.