Thiet bi day hoc tren giay So GD nhan loilung tung

Thứ tư, 23 Tháng năm 2007, 07:29 GMT+7

– “So GD-DT duoc UBND giao lam chu dau tu thay sach lop 10. Vi day la nam dau thuc hien dau thau nen chung toi cung gap lung tung. Trong 2 goi thau doi voi khoi 10 do So quan ly, goi thau may vi tinh da gap truc trac. Loi mot phan do Cong ty tu van...”

Giam doc So GD-DT Ha Tay Uong Dinh Hong “nhan khuyet diem” trong viec cham thiet bi day hoc cho nam hoc 2006-2007 khi trao doi voi TS sang 16/5.

Het nam hoc, thiet bi giao duc van... tren giay!

Truc trac do khong du tieu chuan...


Ong Uong Dinh Hong
Ong Uong Dinh Hong
Thua ong, ly do dan den truc trac la vi sao?

Do loi cua cac nha thau vao khong du tieu chuan....

Neu khong du tieu chuan thi phai loc ho so tu vong dau?

Vang. Nhung chinh cong ty tu van dau thau lam khong chat che da dan den cham.

Ten day du cua cong ty tu van va cong ty co du tu cach phap nhan theo quy dinh?

Cong ty tu van cua So Khoa hoc Cong nghe moi truong. Thuc te la trung tam chu khong phai cong ty...Trung tam du tu cach phap nhan.

Thuc ra, So cung da biet tinh hinh cham may vi tinh va da co van ban chi dao cac truong THPT khac phuc ngay ve may. Dong thoi, giao cac phong chuc nang xuong kiem tra. Den nay, hau het cac truong deu da thue du may. Moi truong 1 phong 25 may.

Vi so gio thuc hanh vi tinh khong nhieu, ca nam co 35 tiet. Cho nen, noi day chay mon nay la khong dung. Mot vai truong kho khan, chung toi da xuong yeu cau thue ngay. Den nay, co the khang dinh 100% truong da thue du may de day.

...Don thuc hanh vao cuoi nam

Hoc phai di doi voi hanh, nhung Ha Tay lai don nhung tiet thuc hanh ve cuoi nam. Nhu vay co dung va co xay ra tinh trang hoc "nhoi", hoc "nhet"?

Viec don nhung tiet thuc hanh ve cuoi nam la su that va danh phai chap nhan vay. Chung toi da thuc hien dung quy trinh dau thau, nhung may khong ve kip nen da chi dao day don vao cuoi nam va van dam bao chuong trinh.

Con goi thau thiet bi thi So cung lam rat quyet liet thi den gio phut nay (tuc ngay 16/5 - PV) thi chinh thuc co quyet dinh trung thau cua UBND tinh. Hien, So dang trien khai...

Hien So dang khac phuc thiet bi ve cham bang cach, con mot so ngay cuoi cua nam hoc 2006-2007 da yeu cau cac thay co day dam bao dung chuong trinh. Vi so tiet thuc hanh khong nhieu.

De cac truong thue thiet bi tuc la "de" them 1 su lang phi va di nguoc voi chu truong dau thau de giam chi phi?

.....(cuoi). Nhu toi da noi, loi mot phan do Trung tam tu van, va So GD-DT cung co trach nhiem lien doi. Tuy nhien, day la nam dau thuc hien chu truong dau thau nen khong tranh khoi lung tung.

Nam toi se du thiet bi?


Thiet bi giao duc duoc trung bay tai trien lam ngay 22/5. Anh: Le Anh Dung
Thiet bi giao duc duoc trung bay tai trien lam ngay 22/5. Anh: Le Anh Dung
Truc tiep la nha dau tu co trach nhiem giam sat phat hien truc trac tu khau tu van dau thau. Vay, tai sao den 20/3, moi co cong van gui cac truong de nghi khac phuc?

Chung toi nghi la giai quyet xong som, nhung khong biet la khong thuc hien duoc, nen den 20/3 moi co cong van. Thuc ra, phan vi tinh so gio thuc hanh khong nhieu nen cac don vi khac phuc duoc. Rieng goi thau may vi tinh, UBND vua co quyet dinh huy thau cho dau thau lai.

Vay thoi gian dau thau se lai keo dai them nam nua?

Chung toi se khac phuc va co gang lam gon trong he de dau nam hoc toi cac em co du thiet bi hoc tap. Vi qua 1 nam, chung toi da rut duoc kinh nghiem. Khi dau thau lai, chung toi se chu trong hon trong viec lua chon cong ty tu van...

Goi thau thiet bi cac mon hoc ly, hoa, sinh khong sai ve thu tuc. Vay, tai sao khong chap nhan goi thau do va dua vao van hanh cho kip tien do?

Chung toi phai tham dinh nhieu thu nua chu dau phai de. Chung toi cung vua phai giai trinh cho thanh tra ve nhung van de lien quan.

Chung toi nhan khuyet diem!

Voi thuc trang cuoi nam thiet bi moi ve truong, HS duoc giai quyet cho hoc thuc hanh vao nhung tiet cuoi nam. Con giao vien se co ly do de "truot dai" theo phuong phap giang day "thay doc tro chep"?

Toi cung da noi, do boi canh thuc te. Nam nay la nam dau So thuc hien ke hoach dau thau nen cung gap lung tung. Mac du, trien khai dau thau tiet kiem cho nha nuoc rat nhieu. Vi nhu, goi thau ly, hoa, sinh khi mo thau du kien la 8 ty, nhung trung thau la 6 ty, loi cho nha nuoc 2 ty. Ve phia nha thau, cung chi biet qua ho so chu co biet "mat mui" ho dau. Do la nhung cai loi nhin thay.

Thuc te co rat nhieu thiet bi ve co so khong dung duoc. Vay lam the nao de khong tai dien tinh trang nay?

Ve van de nay chung toi se phai thanh lap mot to giam sat chat luong de ban giao tay ba de de quy trach nhiem, tranh tinh trang: thiet bi ve truong co truc trac lai doi cho So va So lai do cho truong...Va se co tap huan ve nhan trang thiet bi day hoc.

Cham thiet bi chung toi xin nhan khuyet diem. Ve phia So thi trach nhiem chinh thuoc ve Giam doc. Tuy nhien, viec mua - ban co nhieu thu tuc rat phuc tap. Co khi chi dinh thau lai nhanh...

Bai hoc rut duoc de nam toi tham muu cho tinh la phai sat sao hon, quyet liet hon. Nghia la giam sat hon nhung viec duoc tham muu cho tinh; som xay dung ke hoach dau thau...Mat khac, ve phia Bo GD-DT cung phai co huong dan som.

Xin cam on ong!

Giam doc so GD-DT chiu trach nhiem ve chat luong, tien do mua sam thiet bi giao duc

Ngay sau khi phe duyet danh muc mau thiet bi day hoc lop 11, Bo GD-DT da co huong dan ve mua sam thiet bi phuc vu nam hoc 2007-2008 cho cac So GD-DT trong ca nuoc. Bo yeu cau cac dia phuong phai dam bao mua sam du so luong thiet bi day hoc toi thieu theo quy dinh.

Ve chat luong, Bo GD-DT cung luu y: de viec mua sam thiet bi day hoc toi thieu dam bao chat luong theo quy dinh, cac so GD-DT can to chuc mua sam thiet bi day hoc toi thieu lop 11 theo tieu chuan ky thuat co ban va mau thiet bi da duoc bo truong Bo GD-DT ban hanh, to chuc tap huan cho can bo, giao vien lam cong tac nghiem thu thiet bi day hoc toi thieu lop 11 nam hoc 2007-2008. Tai moi truong, hieu truong duoc giao nhiem vu to chuc nghiem thu, nhan ban giao thiet bi day hoc.

Bo cung yeu cau cac So GD-DT chu dong phoi hop voi cac so, ban nganh co lien quan, can cu vao cac van ban huong dan de lap du toan, xay dung ke hoach mua sam trinh UBND tinh, thanh pho phe duyet de mua sam thiet bi day hoc toi thieu kip tien do nam hoc. Khi lap ke hoach mua sam thiet bi day hoc, cac truong va cac trung tam giao duc thuong xuyen can ra soat cac thiet bi day hoc hien co va doi chieu voi Danh muc thiet bi day hoc toi thieu de mua sam cho phu hop, tranh lang phi.

Bo GD-DT nhan manh: Giam doc so GD-DT phai chiu trach nhiem truoc UBND tinh, thanh pho va bo ve viec to chuc mua sam thiet bi day hoc cho cac truong, cac trung tam giao duc thuong xuyen dam bao so luong, chat luong va kip tien do nam hoc 2007-2008.

(Theo Tuoi Tre)

****************************

Khong neu ten

Xin loi cho toi duoc phep giau ten va dia chi email vi li do ca nhan. Neu duoc, Bo GD-DT nen thong nhat 1 mau thiet bi chuan, sau do giao cho cac truong kinh phi tu mua. Vi lam nhu the, chung toi se tiet kiem duoc rat nhieu tien cua cho Nha nuoc: Di mua truc tiep thay vi phai qua nhieu gian tiep trung gian. Hon nua truc tiep day, chung toi se thay duoc su can thiet cua cac do dung va kiem tra truc tiep duoc chat luong cua do dung do. Dong thoi, chung toi phai co trach nhiem hon voi do dung minh mua. Dang nay, chung toi chi cho tren cap xuong. Khong phai chung toi khong tin cap tren. Nhung khong chi lop 10, ma ngay o cap 2, noi toi day, do dung cai thi thua, cai thi thieu. Nhung do dung co gia tri cao nhu may vi tinh thi chua het thoi gian bao hanh may da dap chieu. Goi len cap tren chang thay ai cho nguoi ve bao hanh. Vay la chung toi danh mang di sua va gia thanh di sua may do ngang voi viec chung toi mua duoc them mot chiec may cu nua de cho hoc sinh co may hoc.

Ho ten: Tran Van
Dia chi: Hoa Binh

Khong chi rieng Ha Tay, tinh Hoa Binh sat nach cung co “thanh tich” khong kem tinh ban. Het thang 12/2006, so kinh phi doi moi SGKva mua sam trang thiet bi day hoc con dang ton o Kho bac nha nuoc. Ly do gi chua chi duoc, chung toi khong hieu. Nhung chi voi ly do phan cap quan ly nguon kinh phi nay tai tinh Hoa Binh cung co nhieu dieu dang phai ban. Nam 2006, phan cap cho huyen, So GDD-DT cho y kien rang huyen khong co kinh nghiem nen trien khai cham. Nam 2007, UBND tinh phan cap cho So GD-DT (co nhieu kinh nghiem) lai con cham hon. Chi con mot tuan nua la ket thuc nam hoc 2006-2007, lieu con truong nao chua nhan duoc thiet bi day hoc de trien khai day trong dip…nghi he?

Ho ten: Tran Hien Nam
Dia chi: So GD-DT Lang Son
Email: Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

O tinh Lang Son cung tuong tu nhu vay. Hien nay, thiet bi doi moi chuong trinh SGK nam 2006 moi bat dau trien khai dau thau mua sam.

Ho ten: Vo Huong Duong
Dia chi: truong THPT Le Thuy_Le Thuy_QB
Email: Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Toi thay day la van de thuong xay ra doi voi cac truong THPT tren ca nuoc. Day khong chi la dieu buc xuc ma la noi buon doi voi he thong quan ly cua nganh giao duc noi rieng va cua ca nuoc noi chung. He thong quan ly kem dan den nhieu su lang phi khong dang co, gay thiet hai hang chuc hang tram trieu dong cua Nha nuoc. Nhan thuc kem, quan ly kem la nguyen nhan chu yeu dan den tinh trang kem phat trien so voi cac nuoc

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.