Tai sao nhieu lanh dao duoc phong nha giao uu tu

Thứ ba, 18 Tháng mười hai 2012, 01:10 GMT+7

Thu truong Bo GD-DT Tran Quang Quy trao doi voi TS ve ket qua xet tang cac danh hieu nha giao uu tu (NGUT), nha giao nhan dan (NGND) nam 2012 va du kien thay doi trong thoi gian toi.

Nhieu lanh dao duoc phong nha giao uu tu

Thu truong Tran Quang Quy: "Tieu chuan xet tang danh hieu NGND, NGUT doi voi can bo quan ly giao duc la cao hon so voi giao vien, giang vien truc tiep nuoi day, giang day".
Tai sao nhieu lanh dao duoc phong nha giao uu tu?

Thua Thu truong, trong dot vinh danh cac nha giao Viet Nam nam nay, co mot thac mac la tai sao ty le cac nha quan ly giao duc lai chiem ap dao. Dieu nay co nguyen nhan tu dau?

Thu truong Tran Quang Quy: Lan xet tang nay, Hoi dong cap nha nuoc xet tang danh hieu NGND, NGUT da thuc hien nghiem tuc cac van ban phap luat ve Thi dua - Khen thuong de xem xet cac ho so tu Hoi dong xet tang cac tinh, thanh pho, cac Bo, nganh trong ca nuoc.

Trong qua trinh trien khai, tham dinh va xu ly ho so, Hoi dong luon quan tam den doi ngu nha giao truc tiep nuoi day, giang day.

Thong tu 07 cua Bo GD-DT da cu the hoa cac tieu chuan xet tang, dac biet voi quan diem chi dao la uu tien cho cac doi tuong la giao vien, giang vien truc tiep nuoi day, giang day va cac nha giao cong tac tai cac vung co dieu kien kinh te kho khan.

Do la: “Ve sang kien kinh nghiem yeu cau doi voi can bo quan ly giao duc phai chu tri it nhat 2 sang kien kinh nghiem hoac giai phap duoc Hoi dong khoa hoc cap tinh, Bo danh gia xep loai B (loai Kha) hoac Hoi dong khoa hoc nganh giao duc dao tao xep loai A (loai Tot)”.

Ngoai ra, can bo quan ly giao duc trong qua trinh xet tang, thanh tich ca nhan phai gan voi thanh tich cua don vi do can bo do quan ly chi dao la don vi co 3 nam lien tuc dat danh hieu tap the lao dong tien tien, trong do co 1 nam dat danh hieu tap the lao dong xuat sac.

Doi voi giao vien truc tiep nuoi day, giang day o bac hoc mam non, tieu hoc, trung hoc co so, trung hoc pho thong, “sang kien kinh nghiem chi can Hoi dong khoa hoc cap huyen hoac nganh giao duc tinh xep loai B (loai Kha) tro len”.

Ben canh do, can bo quan ly giao duc phai co 20 nam cong tac trong nganh, trong do, 10 nam truc tiep tham gia giang day. Doi voi giao vien, giang vien truc tiep dung lop thi thoi gian theo quy dinh chi co 15 nam.

Nhu vay, co the khang dinh rang tieu chuan xet tang danh hieu NGND, NGUT doi voi can bo quan ly giao duc la cao hon so voi giao vien, giang vien truc tiep nuoi day, giang day.

Cu the, can bo quan ly phai co thoi gian cong tac trong nganh nhieu hon 5 nam, don vi do can bo quan ly giao duc phai la don vi co 3 nam lien tuc dat danh hieu tap the Lao dong tien tien va tap the Lao dong xuat sac; Sang kien kinh nghiem phai cao hon ve cap cong nhan va xep loai; thoi gian truc tiep nuoi day, giang day doi voi danh hieu NGND la 15 nam, NGUT la 10 nam.

Bo GD-DT co huong dan hoac chi dao gi ve viec danh gia thoa dang doi tuong giao vien, nhat la cac thay co o vung kho khan?

Thong tu 07 co mot so quy dinh uu tien doi voi giao vien va can bo quan ly giao duc cong tac o vung co dieu kien dac biet kho khan la: “Thoi gian cong tac va thoi gian giang day duoc nhan he so 1,33; so nam dat “Chien si thi dua cap co so” giam hon voi quy dinh chung la 2 nam; sang kien kinh nghiem chi can Hoi dong khoa hoc nganh giao duc huyen cong nhan (khong can xep loai).

Chinh vi vay, nam 2012, co 10 nha giao la nguoi dan toc thieu so duoc phong tang danh hieu NGUT, trong do, co 3 nha giao la giao vien truc tiep giang day.

Ngoai ra, trong chi dao xuong co so cung nhu tai cac phien hop cua hoi dong, luon co luu y quan tam va uu tien cac nha giao la nguoi dan toc thieu so, cong tac tai vung sau, vung xa, truc tiep la giao vien, giang vien, dac biet la giao vien cac cap mam non, tieu hoc, trung hoc; cac nha giao sap nghi huu theo che do; cac nha giao la thuong binh.

Trong so 40 NGND co 19 giao vien, giang vien chiem 47,5%; trong 570 NGUT co 264 giao vien, giang vien chiem 46,3%. Nhieu nha giao la giao vien, giang vien truc tiep nuoi day, giang day co tuoi doi moi ngoai 30 cung duoc phong tang NGUT.

Tuy nhien, trong thuc te, nhieu nha giao chua quan tam toi viec xet tang nay. Theo ong, nguyen nhan tu dau?

Thong qua viec phan tich ty le can bo quan ly va giao vien truc tiep nuoi day, giang day duoc xet phong tang nam 2012, Bo GD - DT nhan thay con co van de can luu y la: trong so 294 NGUT thuoc cac dia phuong, chi co 69 nha giao la giao vien truc tiep nuoi day, giang day dat 23,4%. Ty le nay con thap so voi so luong va su dong gop cua doi ngu giao vien.

Mac du Bo da dang tai Thong tu 07 tren mang, bao Giao duc va Thoi dai va da co nhieu van ban huong dan trong qua trinh xet tang, yeu cau hoi dong cac cap can quan tam toi cac giao vien truc tiep giang day, nha giao dang cong tac o vung co hoan canh kinh te xa hoi con nhieu kho khan, nhung hoi dong co so chua co nhung bien phap linh hoat de phat hien va dong vien cac nha giao co du tieu chuan dua vao danh sach de nghi hoi dong cap tren xem xet.

Ben canh do, ban than cac nha giao con chua tich cuc tim hieu cac quy dinh ve viec xet tang va manh dan lam ho so de nghi.

Ty le phieu bau cua hoi dong cac cap thuc hien theo quy dinh tai thong tu so 02 ngay 24/01/2011 cua Bo Noi vu quy dinh phai dat 90% so phieu bau tinh tren tong so thanh vien hoi dong xet duyet NGND, NGUT trong quyet dinh thanh lap la qua cao, vi pham vi anh huong cua giao vien mam non, tieu hoc, trung hoc thuong hep hon so voi can bo quan ly cung cap.

Nhung van de tren it nhieu anh huong den ty le giao vien truc tiep nuoi day, giang day duoc phong tang o cac dia phuong.

Thua ong, lieu Bo GD-DT co dieu chinh gi de viec xet tang nay thuc su co y nghia va gia tri voi doi ngu giao vien?

Viec xet tang NGND, NGUT duoc lam thuong xuyen 2 nam 1 lan, so luong nha giao khong han che mien la cac nha giao, can bo quan ly giao duc hoi tu du tieu chuan quy dinh. Tieu chuan xet tang doi hoi nha giao phai phan dau khong ngung trong thoi gian toi thieu la 15 nam. Vi vay, phat hien, boi duong de cac nha giao gioi ve chuyen mon, co uy tin trong nganh hoi tu du dieu kien khi xet tang la viec lam het suc quan trong va can thiet, can duoc cac cap uy Dang, cac co so giao duc quan tam, co ke hoach boi duong, tao dieu kien hon nua cho cac nha giao phan dau…

Bo GD-DT se to chuc xin y kien cac co so giao duc, cac bo, ban, nganh, dia phuong va dieu chinh cac van ban trong viec xay dung Nghi dinh xet tang danh hieu NGND, NGUT duoc Chinh phu giao va thuc hien nam 2013.

Xin cam on ong!

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.