Sua Luat Dat dai Han che viec thu hoi dat

Thứ tư, 16 Tháng một 2013, 07:24 GMT+7

Du thao Luat dat dai (sua doi) vua duoc dua ra lay y kien Uy ban huong vu Quoc hoi chieu 15/1. Theo do, se thu hep cac truong hop thu hoi dat de thuc hien cac du an phat trien kinh te, xa hoi va lam ro can cu de thu hoi dat...

Nha nuoc se khong duoc uu tien mua dat

Theo Du thao do Bo truong Bo TN-MT Nguyen Minh Quang trinh bay, diem moi trong du thao Luat Dat dai sua doi lan nay la tai Chuong II (Quyen cua Nha nuoc va trach nhiem quan ly cua Nha nuoc doi voi dat dai), bo quy dinh ve Nha nuoc duoc uu tien nhan chuyen nhuong quyen su dung dat, mua tai san gan lien voi dat.

Chuong nay cung bo sung quy dinh Nha nuoc co trach nhiem trong viec cung cap thong tin dat dai cho cac to chuc, ca nhan nham dap ung nhu cau cung cap thong tin dat dai va bao dam quyen duoc tiep can cac thong tin ve quan ly, su dung dat dai cua cac to chuc, ca nhan.

Trong khi do, Du thao lan nay quy dinh nguoi su dung dat duoc tiep tuc su dung dat va khong bi han che ve quyen su dung dat trong truong hop cac du an, cong trinh da ghi trong ke hoach su dung dat va da cong bo phai thu hoi dat hoac chuyen muc dich su dung dat nhung sau 3 nam chua co quyet dinh thu hoi dat hoac chua duoc phep chuyen muc dich su dung dat.

Ve thu hoi dat, trong Chuong VI cua Du thao duoc sua doi, bo sung theo huong lam ro hon cac truong hop Nha nuoc thu hoi dat de su dung vao muc dich quoc phong, an ninh; loi ich quoc gia, loi ich cong cong; thu hep cac truong hop thu hoi dat de thuc hien cac du an phat trien kinh te, xa hoi va lam ro can cu de thu hoi dat.

Dieu 64 cua Chuong nay cung bo sung quy dinh chu tich Uy ban nhan dan cap tinh co tham quyen thu hoi dat nong nghiep thuoc quy dat cong ich cua xa, phuong, thi tran de chuyen sang su dung vao muc dich phi nong nghiep, dong thoi quy dinh cu the ve trinh tu, thu tuc thu hoi dat de giao dat, cho thue dat theo 2 hinh thuc: Thu hoi dat theo ke hoach su dung dat (Dieu 69), va Thu hoi dat de giao dat, cho thue theo hinh thuc chi dinh chu dau tu (Dieu 70).

Trong khi do, Dieu 71 cua Chuong nay bo sung quy dinh cuong che quyet dinh ve ke hoach thu hoi dat, dieu tra, khao sat, do dac, kiem dem va quyet dinh thu hoi dat; quy dinh tham quyen cuong che thu hoi dat theo huong Chu tich Uy ban nhan dan cap co tham quyen thu hoi dat la nguoi co tham quyen ban hanh quyet dinh cuong che; nguoi co tham quyen ban hanh quyet dinh cuong che thi khong duoc uy quyen

Ve van de boi thuong, ho tro tai dinh cu, Du thao luat bo sung them truong hop nguoi “su dung dat thue tra tien thue dat mot lan cho ca thoi gian thue” vao dien duoc boi thuong khi bi thu hoi dat. Dong thoi, bo sung nhung quy dinh cu the ve boi thuong thiet hai ve nha o, cong trinh xay dung tren dat, boi thuong voi vat nuoi cay trong, boi thuong ve tai san va thiet hai san xuat kinh doanh, boi thuong chi phi di chuyen khi nha nuoc thu hoi dat.


Anh minh hoa

Du thao duoc sua doi, bo sung theo huong lam ro hon cac truong hop Nha nuoc thu hoi dat - anh: PLXHAp dung bang gia dat: Cach nao cung chua on

Theo bao cao tham tra cua Uy ban kinh te cua Quoc hoi, co mot so noi dung can dua ra xin y kien Uy ban thuong vu Quoc hoi. Do la quy dinh tai Dieu 109 ve ap dung bang gia dat; Dieu 106 quy dinh ve Quy phat trien dat va Dieu 23 quy dinh ve To chuc phat trien quy dat, van de cong chung, chung thuc cac hop dong, giao dich ve quyen su dung dat quy dinh tai Dieu 161.

Dac biet, rieng quy dinh ap dung Bang gia dat trong Dieu 109 thu hut duoc nhieu y kien nhat. Theo tong hop y kien cua Uy ban Kinh te thi co hai loai y kien.

Loai y kien thu nhat de nghi bang gia dat do Nha nuoc quy dinh duoc ap dung cho tat ca cac muc dich nhu phuong an 1 trong du thao Luat.

Loai y kien thu hai, de nghi chi ap dung bang gia dat doi voi cac truong hop: tinh tien su dung dat khi cong nhan quyen su dung dat doi voi ho gia dinh, ca nhan; tinh cac khoan thue lien quan den dat dai; tinh phi va le phi trong quan ly, su dung dat dai; tinh tien xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai; tien boi thuong cho Nha nuoc khi gay thiet hai trong quan ly va su dung dat dai. Cac truong hop con lai thi Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh gia dat cu the khong thap hon bang gia dat de ap dung.

Thuong truc Uy ban Kinh te tan thanh voi loai y kien thu hai nhu phuong an 2 trong du thao Luat.

Tuy nhien, dong gop y kien vao Dieu 109 tai phien hop, Chu nhiem Uy ban phap luat cua Quoc hoi Phan Trung Ly cho biet chua hai long doi voi ca hai phuong an.

Theo do, ong Phan Trung Ly cho rang, bang gia dat cua moi dia phuong la co so phap ly quan trong va can co su thong nhat ve cac khai niem ban hanh, thong qua. Theo ong, nha nuoc phai chu dong trong quan ly dat va phat huy vai tro trong tao mat bang, dieu kien de phat trien thi truong, khong chay theo thi truong.

Trong khi do, Chu nhiem Uy ban tai chinh ngan sach cua Quoc hoi Phung Quoc Hien cho rang, van con nhieu diem xung dot trong quy dinh nay. Theo ong, quy dinh nhu du thao Luat se dan den bang gia dat khong sat thuc te, co khi phai chay theo gia dat ao ma van khong thoa man yeu cau cua nguoi dan, phat sinh khieu kien thac mac.

Ve quy dinh cong chung, chung thuc cac hop dong, giao dich ve quyen su dung dat, loai y kien thu nhat de nghi quy dinh hop dong, van ban thuc hien cac quyen: chuyen nhuong, tang cho, thua ke, the chap, gop von bang quyen su dung dat phai duoc cong chung, chung thuc; truong hop cho thue, cho thue lai quyen su dung dat, chuyen doi quyen su dung dat nong nghiep duoc thuc hien cong chung, chung thuc theo nhu cau cua cac ben.

Trong khi do, loai y kien thu hai tan thanh voi quy dinh cua du thao Luat, khong bat buoc cong chung hop dong, giao dich ve quyen su dung dat.

Theo y kien cua Thuong truc Uy ban Kinh te, viec chuyen quyen su dung dat bat buoc phai dang ky voi co quan nha nuoc co tham quyen. Viec dang ky nay da xac lap day du tinh phap ly cua viec chuyen quyen su dung dat. Neu bat buoc phai co cong chung cac hop dong thi se gay kho khan cho nguoi dan o vung nong thon, vung sau, vung xa trong viec thuc hien cac quyen cua nguoi su dung dat.

Tuy nhien, thao luan tai phien hop, nhieu y kien lai tan thanh voi phuong an 1 cua Du thao. Theo Thu truong Bo tu phap Dinh Trung Tung, quy dinh nay la can thiet nham bao dam an toan phap ly cho nguoi dan, phong ngua rui ro khi xay ra tranh chap va phu hop tinh hinh hien nay.

Rut kinh nghiem tu Luat dat dai nam 2003, mot so y kien de nghi Du thao Luat dat dai sua doi lan nay khong nen de qua nhieu quy dinh giao Chinh phu quy dinh chi tiet ma can duoc quy dinh cu the ngay trong luat.

Theo Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung, sau phien hop nay Quoc hoi se ban hanh Nghi quyet ve viec to chuc lay y kien nhan dan ve luat dat dai sua doi. Tu ngay 1/2, Chinh phu se trien khai viec lay y kien cua nhan dan.Xuan Hung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.