Pho Thu tuong Gio toi co the ngu duoc 5 tieng

Thứ ba, 01 Tháng chín 2009, 05:53 GMT+7

"Khi moi lam Bo truong, van la hoc viec, luc do toi chi ngu 4 tieng moi ngay, gio thi co the ngu duoc 5 tieng. Dieu tran tro cua toi luc nay la yeu cau hoi nhap quoc te rat quyet liet, neu nganh Giao duc khong co phuong phap vua dot pha, vua phat trien theo chien luoc dong bo thi chung ta co the lam lo co hoi phat trien cua dat nuoc...".

Pho Thu tuong cho biet trong buoi doi thoai truc tuyen ve nam hoc moi 2009 - 2010.

Trong gan 4 tieng dong ho chieu ngay 31/8, nguoi dung dau nganh giao duc da tra loi nhieu cau hoi tu chinh sach vi mo cua giao duc, cac thac mac cu the cua sinh vien cho toi nhung cau hoi doi thuong.


Mo ta anh.
Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan. Anh: Chinhphu.vn

Tra loi "cau hoi kho" ve "danh gia sau sac ve su thanh bai cua cac Bo truong tien nhiem trong qua khu de xay dung cac du an hien nay", Bo truong cho rang muon chuyen bien nganh giao duc thi phai nghien cuu quy luat nao chi phoi. "Theo quy luat phat trien he thong, neu dung, no tu phat trien, neu khong dung, no tu khong phat trien duoc".

Hon 3 lan nhac lai quang thoi gian 3 nam lam Bo truong GD-DT la "thoi gian hoc viec", ong Nguyen Thien Nhan nhan thay viec minh cung cac cong su "chon, dot pha, va khac phuc cac tieu cuc thi cu, benh thanh tich giao duc da dem lai hieu qua buoc dau duoc xa hoi ghi nhan" la mot trong nhung "viec thanh cong trong thoi gian nham chuc" khi tra loi cau hoi cua ban Tran Thanh Loan.

Cu the hon, mot trong nhung no luc cua phong trao "hai khong" la Moi nam ty le tot nghiep tang xap xi 10% den nam 2010 dat 90%/ de sau 4 nam, ty le tot nghiep THPT tro ve nhu cu.

Truoc cau hoi "tieu chi dan dat cua nguoi dung dau nganh giao duc", Bo truong Nguyen Thien Nhan nhan thay truoc thoi diem hoi nhap canh tranh toan cau, doi hoi nguon nhan luc manh thi su mang "cham lo cho lop tre lop thanh nien cua Viet Nam" cang lon. Va dieu nay chi hoan thanh duoc voi quyet tam lon, dong thuan.


POLL_DESCRIPTION INPUT_TYPE ITEM_DESCRIPTION
Xem ket qua POLL_DESCRIPTION Xem ket qua
POLL_DESCRIPTION
POLL_OPTION Pho Thu tuong: "Gio toi co the ngu duoc 5 tieng" VOTE_PERCENT% VOTE_COUNT phieu
Tong cong: POLL_TOTAL phieu
POLL_DESCRIPTION INPUT_TYPE ITEM_DESCRIPTION
Xem ket qua POLL_DESCRIPTION Xem ket qua
POLL_DESCRIPTION
POLL_OPTION Pho Thu tuong: "Gio toi co the ngu duoc 5 tieng" VOTE_PERCENT% VOTE_COUNT phieu
Tong cong: POLL_TOTAL phieu
POLL_DESCRIPTION INPUT_TYPE ITEM_DESCRIPTION
Xem ket qua POLL_DESCRIPTION Xem ket qua
POLL_DESCRIPTION
POLL_OPTION Pho Thu tuong: "Gio toi co the ngu duoc 5 tieng" VOTE_PERCENT% VOTE_COUNT phieu
Tong cong: POLL_TOTAL phieu
POLL_DESCRIPTION INPUT_TYPE ITEM_DESCRIPTION
Xem ket qua POLL_DESCRIPTION Xem ket qua
POLL_DESCRIPTION
POLL_OPTION Pho Thu tuong: "Gio toi co the ngu duoc 5 tieng" VOTE_PERCENT% VOTE_COUNT phieu
Tong cong: POLL_TOTAL phieu

"Hoi nhap quoc te rat quyet liet, neu nganh GD khong co phuong phap vua dot pha, vua phat trien theo chien luoc dong bo thi chung ta co the lam lo co hoi phat trien cua dat nuoc", ong tran tro.

Boi vay, truoc thac mac "Bo Giao duc da chuan bi va da xac dinh gi ve van de phat trien con nguoi o Viet Nam", nguoi dung dau nganh giao duc khang dinh giao duc nang luc cong dan chinh la yeu cau doi hoi bay gio.

Do la "muc tieu giao duc" duoc duc rut sau khi suy xet, "lau nay, chung ta quyet tam “Nang cao dan tri, phat trien nhan luc, boi duong nhan tai” nhung can hieu phat trien giao duc pho thong khong chi nang cao dan tri ma con la giao duc lam nguoi, trang bi cho hoc sinh kien thuc co ban ve khoa hoc-ky thuat, kien thuc co ban ve xa hoi, co tinh cam cua nguoi Viet Nam, co long yeu nuoc, niem tu hao dan toc, tu hao ve the he cha anh".

Voi cau hoi "lam thu khoa ma ra truong xin viec con kho khan", Pho Thu tuong cho hay nganh GD-DT da lam viec voi Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi huong den giai phap "nhung nguoi hoc DH ngay khi hoc xong mot nua thoi gian dao tao, phai xuc tien kha nang tim, chon duoc viec lam thich hop".

Ong dac biet nhan manh den su chu dong, tu tim toi va tu tiep thi minh cua nguoi hoc nghe, hoc dai hoc.

Truoc thuc te doi ngu giang vien tre co nang luc dang chuyen sang cac nganh nghe, linh vuc khac co thu nhap cao hon, moi truong lam viec tot hon, mot mat, Bo truong Nguyen Thien Nhan khang dinh "Nha nuoc da co chinh sach cu the de phat trien nang luc nghe nghiep cua nghe giao", mat khac, cung cho rang "neu chon nghe giao thi phai co niem dam me, yeu thich nghe giao truoc da, con neu chi vi thu nhap thi chon nghe giao di day khong chi co vui".

Gan het buoi giao luu, nguoi dung dau nganh giao duc chia se thoi quen thuong xem truyen hinh bang tieng Anh va tieng Duc de nam tinh hinh the gioi, nhu mot nhu cau.

Gan 2500 cau hoi gui toi buoi giao luu va Pho Thu tuong cung lanh dao cac bo: Giao duc - Dao tao, Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Ngan hang Chinh sach, Trung uong Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh tham gia truc tuyen.

Duoi day TS gioi thieu mot so cau tra loi (toan bo buoi giao luu quy vi co the xem TAI DAY )


tructuyen1.jpg
Dong dao lanh dao cac nganh giao duc, lao dong thuong binh - xa hoi, van hoa, khuyen hoc tham gia buoi do.
Voi muc tieu nang cao chat luong giao duc dao tao, theo Pho Thu tuong, chung ta can giai quyet khau nao la then chot mang tinh chat quyet dinh de nhanh chong dat duoc ket qua tot nhat. Xin tran trong cam on. (Nguyen Van Nam - Nam 54 tuoi - Giang vien Hoc vien Ky thuat quan su)

Pho Thu tuong, Bo truong GD-DT Nguyen Thien Nhan: Hoat dong giao duc doi hoi nhieu yeu to. Truoc tien, xac dinh muc tieu chuong trinh giao duc, ke do la he thong sach giao khoa, he thong co so vat chat phuc vu giao duc, tiep theo la luc luong doi ngu giao vien gom ca quy mo, so luong va chat luong giao duc. Ben canh do la phuong thuc tai chinh cho giao duc (Nha nuoc tai tro nhu the nao, dong gop cua nguoi dan den dau). Dieu rat quan trong la su quan ly cua Nha nuoc doi voi chat luong giao duc.

Vua qua, nganh giao duc da khong ngung no luc, dat duoc nhung thanh tuu rat dang ke, quy mo, chat luong deu tang. Nhung chat luong giao duc hien nay chinh la van de lon nhat ma nguoi dan va nganh giao duc quan tam.

Xet ve phuong dien lich su, muon quan ly chat luong giao duc, chung ta con can dua vao nhung chi so ve chat luong va giam sat chi so do. De lam duoc dieu nay, chung ta can nhung co quan chuyen trach. Den nam 2004, trong Bo GD-DT chua co co quan chuyen trach ve quan ly chat luong giao duc.

Vi vay, tu 1975-2004, cong tac quan ly chat luong noi chung tuy duoc quan tam nhung chu yeu long ghep vao cac hoat dong cua cac Vu thuoc Bo. Tra loi cau hoi nay can cac co quan chuyen trach nhung co quan chuyen trach lai khong co. Tu 2004 den nay, chung ta co Cuc khao thi va Kiem dinh chat luong va tu 2008 den nay, 63 tinh, thanh da co Phong khao thi va danh gia chat luong. Do la mot buoc chuyen bien trong quan ly chat luong, do la coi quan ly chat luong la nhiem vu hang dau cua Nha nuoc trong quan ly GD. Dap so la chung ta phai co co quan chuyen trach.

Van de thu hai, de dam bao chat luong nhu da neu can chuan hoa: Chuan hoa ve chuong trinh, chuan hoa ve sach giao khoa, chuan hoa doi ngu thay co giao, chuan hoa phuong tien dao tao. Dac biet cang ngay chung ta cang can chuan hoa cong tac quan ly. Chinh su han che, yeu kem trong quan ly la khau tac nghen nang ne nhat trong viec nang cao chat luong giao duc. Vi the, neu noi khau dot pha de nang cao chat luong giao duc thi do chinh la doi moi quan ly Nha nuoc doi voi he thong GD-DT. Khau doi moi nay truoc tien lien quan den viec phai co quy hoach va chien luoc GD. Gan day, chung ta da co quy hoach phat trien GD Dai hoc 2005-2020 duoc Thu tuong phe duyet. Con chung toan nganh, chung ta co Chien luoc giao duc 2000-2010. Song song voi viec do, can xay dung he thong cac quy che quan ly giao duc: Mo truong nhu the nao? Quy che hoat dong cua cac loai truong? Nhiem vu, trach nhiem cua giao vien? Nhiem vu cua hieu truong?

Tiep theo la phan cap. Bo GD-DT lam gi, cac So GD-DT lam gi, cac truong lam gi? Gan day la viec chung ta da huy dong su tham gia giam sat cua hoc sinh, phu huynh va dac biet la cua xa hoi vao viec quan ly chat luong GD. Co the noi, chon khau dot pha chinh la doi moi quan ly Nha nuoc doi voi chat luong giao duc.

Tren co so do, chung ta se trien khai cac bien phap khac ma nganh GD dang lam nhu tiep tuc hoan thien chuong trinh sach giao khoa. Voi GD dai hoc, cac dia phuong can ra soat chuong trinh, thuc hien dao tao theo nhu cau xa hoi, cong bo chuan dao tao cua tung truong. Gan theo do la cong khai hoat dong nha truong. Tu nam 2009, nganh GD thuc hien 3 cong khai tai tat ca cac bac hoc: Moi co so GD phai cong khai cam ket chat luong cua minh. Hoc sinh o tung bac hoc ra co nhung ky nang, kien thuc, hanh vi gi, lam duoc gi, phat trien tiep nhu the nao. Danh gia chat luong thuc te co mot chi tieu: Cac truong Dai hoc, cao dang phai cong bo sinh vien cua minh sau 1 nam tot nghiep co bao nhieu phan tram co viec lam, bao nhieu phan tram lam dung nghe.

Cong khai thu hai la cong khai nguon luc: doi ngu giao vien, co so vat chat nhu the nao de phuc vu cong tac giang day.

Cong khai thuc ba la tinh hinh tai chinh o don vi minh.

Tom lai, doi moi quan ly chinh la khau dot pha trong do ben canh giai phap lau dai, can chon giai phap truoc mat cho tung thoi ky.

Voi cuong vi dan dat nen giao duc Viet Nam, tieu chi lam viec cua Bo truong la gi? - Manh Duc - Nam 37 tuoi

Toi moi nhan trach nhiem Bo truong Bo GDDT duoc hon 3 nam, vi vay kinh nghiem chua nhieu. Toi nghi, lam Bo truong co su mang quan trong cham lo cho lop tre lop thanh nien cua Viet Nam, day la trong trach lon va cung rat vinh du vi vay phai cong hien het minh cung cac dong chi lanh dao bo, va toan the nganh giao duc chung tay ganh vac su nghiep lon nay.

Hien nay, nuoc ta buoc vao thoi diem hoi nhap canh tranh toan cau, cang doi hoi nguon nhan luc manh. Chung toi thay su mang cua nganh cang lon hon, chi co mot quyet tam lon, dong thuan thi moi hoan thanh duoc nhiem vu cao ca do.

Dan toc Viet Nam co truyen thong vua danh giac may nghin nam dau tranh va xay dung dat nuoc, trong do co truyen thong hieu hoc day la tai san vo cung quy gia cua dan toc Viet Nam, no khong phai la tien ma la tinh than, la gia dinh hieu hoc, la tai tro cua doanh nghiep, cua moi nguoi dan, nganh giao duc luon luon biet, khong khac gi, la tinh than, la gia dinh hoc,

Toi tin rang, dan toc Viet Nam da chien thang moi ke thu ngoai xam thi khong co ly gi lai khong xay dung duoc dat nuoc van minh, hien dai. Mot phan quan trong trong su nghiep do la dong gop cua cac thay co giao va cac em hoc sinh.

Bo truong cho biet nhung viec ma Bo truong da lam thanh cong trong thoi gian nham chuc? - Tran Thanh Loan - Nam 38 tuoi - Giao vien

Thuc ra thi toi lam cong tac o Bo GDDT moi hon 3 nam, cong viec la khong phai cua rieng minh ma la cua tap the lanh dao Bo, Ban can su Dang cung nhu duoc su chia se, chung suc chung long cua cac Vu, Cuc va dac biet la cac Tu lenh dia phuong va cac giam doc So. Nganh GDDT con nhan duoc su ho tro cua cac cap, uy chinh quyen dia phuong. Va neu nhin lai viec tap the Bo da lam duoc co phan nao do thay doi trong 3 nam qua, thi co the thay viec chon, dot pha, va khac phuc cac tieu cuc thi cu, benh thanh tich giao duc da dem lai hieu qua buoc dau duoc xa hoi ghi nhan.

Cung trong 3 nam qua, tap the lanh dao Bo, cung voi cong Doan giao duc da chon yeu cau ma the hien dac trung cua nha giao giai doan hien nay, do la moi thay co giao la tam guong va dao duc, la khoa hoc va sang tao, xac dinh tieu chi phan dau, dao duc nha giao. Do la, trong thoi ky, cach mang khoa hoc ky thuat tien trien nhanh nhu hien nay, hoi nhap nhanh, neu giao vien khong co kha nang tu hoc thi khong co kha nang tiep tuc dan dau ve tri thuc, ve phuong phap day ve linh vuc cua minh. Hon nua, la yeu cau ve sang tao, chung ta muon co cong dan sang tao thi su sang tao nay phai thuc hien tu trong dao tao pho thong va giao vien phai co kha nang thuc hanh. Nhu vay, nganh cung lam ro hon, yeu cau cua nha giao giai doan toi la tam guong va dao duc tu hoc va sang tao.

Tap the lanh dao Bo cung xac dinh giao duc toan dien cho hoc sinh gan voi co che xa hoi hoa. Va cho den nay, sau mot nam ap dung thi diem co che 5 co quan: nganh giao duc, nganh van hoa, Doan thanh nien, Hoi Phu nu Viet Nam va Hoi Khuyen hoc phoi hop hinh thanh co che.

Thua Bo truong, mot ngay lam viec cua Bo truong thuong bat dau nhu the nao va ket thuc ra sao? Dieu gi lam Bo truong ban khoan va lo lang nhat hien nay ve nen giao duc nuoc nha ?. Xin cam on Bo truongLe Tien Cong - Nam 31 tuoi - Giang vien Dai hoc Phan Chau Trinh

Khi moi lam Bo truong, van la hoc viec, luc do toi chi ngu 4 tieng moi ngay, gio thi co the ngu duoc 5 tieng. Thuong toi thuc day luc 4h30 sang, lam viec den hon 6h. Sau do choi bong ban den 7h thi ve sinh ca nhan, an sang va di lam. Co quan Bo lam viec den 5h30 chieu. Neu co cuoc hop tai Bo thi khoang 6h30 thi ve nha an toi, nghi ngoi va lam viec den 11h30 thi nghi.
Buoi toi, toi thuong xem truyen hinh bang tieng Anh va tieng Duc de nam tinh hinh the gioi, nhu mot nhu cau. Cuoi tuan, neu vo toi tu mien Nam ra thi se di dau do, tham anh em, ban be hoac di xa de thay doi khong khi.
Hon 1 nam dau o Bo, anh em keu lam viec ngoai gio nhieu qua. Gio thi cong viec da on va co doi ngu Thu truong, Vu truong manh nen toi khong con phai lam viec ngoai gio nhieu nua.
Dieu tran tro cua toi luc nay la yeu cau hoi nhap quoc te rat quyet liet, neu nganh GD khong co phuong phap vua dot pha, vua phat trien theo chien luoc dong bo thi chung ta co the lam lo co hoi phat trien cua dat nuoc. Nguon nhan luc la tai nguyen quy bau quoc gia. Voi y thuc lao dong tot, y thuc dan toc tot va ky nang nghe cao thi nguon nhan luc se tro thanh mot loi the cuc ky quan trong de canh tranh ve kinh te. Toi chi mong toan nganh, voi su ho tro cua xa hoi, doi moi chuyen minh de dap ung mong moi: Loi the nhan luc la mot loi the to lon cua Viet Nam trong thoi ky tang toc va hoi nhap hien nay.


Xin Pho Thu tuong cho biet ket qua cua cuoc van dong “2 khong”? Ket qua cua thi tot nghiep THPT nam hoc 2008 - 2009 co phan anh dung chat luong day va hoc hien nay? Pham Duc Tai - Nam 33 tuoi – lam ruong.

Ki thi 2006-2007, xa hoi rat buc xuc truoc nhieu hien tuong tieu cuc xay ra, nhu: bac thang vao nem bai thi hoac gay mat trat tu an ninh quanh khu vuc thi. Khi thi sinh thi xong thi phong thi trang tai lieu...

Truoc thuc trang do, Ban can su Dang cua Bo da dot pha la noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc.

Chung toi co bao cao voi Thu tuong, Chinh phu va Thu tuong co Chi thi so 33 la nganh GD phai tap trung vao chong benh thanh tich trong giao duc.Khi khoi dong qua trinh nay chung toi mong muon cho hoc sinh hieu rang nang luc lam nguoi se tuong duong voi tam bang do. Phai tap trung cho nang luc that. Ket qua thi cu khong phai la con duong phat trien lau dai.

Sau 3 nam thuc hien Chi thi 33, tinh hinh co chuyen bien ro ret. Neu nam 2007 nganh GD mo cuoc thi tot nghiep nghiem tuc va tuyen bo chap nhan ket qua that thi co 2.560 hoc sinh vi pham quy che thi den nam 2009 so em bi dinh chi con 299 em giam 88% so voi nam 2007. Ty le giao vien vi pham tu 35 xuong con 3 giao vien.

Nam 2008, ty le bo hoc khoang 147 ngan hoc sinh, sang nam 2009 giam con 86 ngan hoc sinh, giam 41%.

Ty le tot nghiep THPT nam 2008 la 76%. Sau do 2009 tang 83,8% moi nam tang nhu vay la thuc te dang mung. Chung ta da lap lai y thuc ky cuong trong hoc tap.

Ket qua thi cu nam 2009 co ban la phan anh dung thuc chat. Moi nam ty le tot nghiep tang xap xi 10% den nam 2010 dat 90%/ 4 nam no luc toi da de tro thanh ty le tot nghiep gan nhu cu.

Van de ho tro ve interrnet thi 2 nam vua qua phoi hop voi Viettel chung ta da ket noi duoc cac truong PTTH voi nhau tren ca nuoc. Truong PTCS la ty le 78%. Truong tieu hoc dat ty le 70%, mam non 46%.

Toi la mot nha giao, nhiet tam voi su nghiep dao tao, da co hon 40 nam lam cong tac giang day va tham gia quan ly o bac dai hoc, nay da nghi huu. Xin duoc phep hoi Bo truong mot vai van de chung quanh cong tac dao tao, ma hien nay Bo rat quan tam: Cac vi Bo truong tien nhiem deu co nhung chuong trinh du an doi moi, cai cach giao duc. Vay Bo truong da co nhung danh gia sau sac ve su thanh bai cua ho trong qua khu de xay dung cac du an hien nay khong? PGS.TS. GVCC. Trinh Quang Vinh - Nam 67 tuoi - Giang vien

Day la mot cai hoi kho, chung toi trong qua trinh lam chien luoc giao duc, khoi dong tu nam 2007, thuc ra trong qua trinh Ban can su dang Bo cua Bo ban ve ban Chat luong giao duc 2007 thi cung phan tich mat duoc va nhung mat chua duoc cua nganh giao duc, luc do chung toi co rut ra mot so bai hoc nhu sau:

Do la giao duc va dao tao la nganh dac thu, khong ngung hoat dong dao tao de cai tien chat luong giao duc duoc, vua phai doi moi. Khau dot pha du suc giup nganh giao duc tap trung giai quyet co ket qua trong thoi gian ngan, ket qua do se lan toa sang linh vuc khac.

Ben canh do, muon chuyen bien nganh giao duc cung nhu cac linh vuc cong tac noi chung thi phai nghien cuu no chiu su quy luat nao? Co phai no chiu chi phoi boi cac quy luat cua cac cong tac su pham khong? Vi du dau tien la quy luat quan ly he thong. Neu dung no tu phat trien, neu khong dung thi no tu khong phat trien duoc.


Tu khi o cuong vi Bo truong, Bo truong da di khao sat, thuc te viec quan ly, day va hoc tai cac truong chua? Bo truong co thay tinh hinh thuc te tai cac truong nay co nhu trong bao cao cua cap duoi gui len khong?
Nguyen Xuan Thien - Nam 28 tuoi - Giao vien trung hoc

O cuong vi Bo truong, doi tuong toi phai quan tam gom nhieu cap. De theo sat tinh hinh dia phuong, chung toi phan cong trong Bo, moi thu truong phu trach mot vung trong ca nuoc, gom khoang 10-15 tinh. Toi phu trach mien Tay Nam Bo gom 12 tinh, cum 5 thanh pho. Moi quy 1 lan du sinh hoat trao doi cong viec voi cac giam doc so.
Cap truong, moi lan toi dia phuong, chung toi thuong tim gap cac thay co hieu truong cac truong tai tinh do, trao doi khoang 2 tieng, neu hoat dong trong nha truong, danh gia chu truong cua Bo va cac van de dat ra. Day la viec het suc bo ich, giup nhan thuc tiem nang cung nhu yeu kem trong quan ly giao duc.
Chung toi danh nhieu thoi gian nhat cho 2 cap nay. Tuy nhien, cung phai toi thi sat tai truong, du gio hoc. Cach day 2 ngay toi co den lam viec tai Bac Lieu, Ca Mau tim hieu thuc te cac em dang suy nghi ve nha truong, cong viec. Toi chung kien le trao xe dap cho hoc sinh ngheo di xa, hoc sinh lop 7,8, cac em rat nho, qua day minh moi nhan thuc ty le suy dinh duong ca nuoc trong do hoc sinh tren duoi 10%, nhung co nhung vung rat cao. Nhu vay, ngoai "3 du” do nganh de ra la tat ca hoc sinh di hoc du an, du mac, du sach vo, thi toi thay chung ta con phai chong suy dinh duong.
Khi du gio chung toi thay, co thay giao day mon Giao duc cong dan lop 7 rat sinh dong co nhung tai lieu cu the, sinh dong...
Tuy nhien, cung co noi, giang vien day co den chieu, nhung hau nhu khong tao thoi gian doi thoai giua sinh vien va giao vien, tai lieu tham khao con kha cu. Thong qua thuc tien doi voi ca nhan toi o cac cap nhu vay, co ban lanh dao Bo va toi cam thay minh nam duoc thuc tien, toi thay hoc them duoc rat nhieu tu thuc tien.. Nam duoc thuc tien, giup minh thay yen tam hon trong cong viec, qua do cung kiem tra duoc su chi dao.
Qua viec bam sat co so, di thuc tien, chung toi nhan thay co viec giong nhu minh du kien, co viec do nhung cung co nhieu viec hay hon minh can tiep thu de hoan thien viec chi dao, dieu hanh.

Chau thay Bo Giao duc chi moi dau tu va doi moi ve cong cu giao duc (phuong phap day va hoc, co so vat chat, giao trinh – Sach giao khoa moi,...) ma chua co dinh huong cu the ve phat trien va doi moi con nguoi giao duc. The he HS, SV hien nay bi anh huong boi nhan thuc va quan niem cu va sai lam ve viec di hoc, ve quan niem song, ve dat nuoc duoc truyen tu the he nay sang the he kia. Tu tuong thui chot, sai lam thi du cong cu giao duc hien dai nhung con nguoi van con lac hau. Chau xin hoi, Bo Giao duc da chuan bi va da xac dinh gi ve van de phat trien con nguoi o Viet Nam mot cach sau rong toi Hoc sinh, sinh vien chua?Bui Quang Binh – Nam 21 tuoi – Sinh vien

Cau hoi nay chung to sinh vien ban khoan voi con duong phat trien cua minh, muon hieu ro hon va lam tot hon la dieu dang hoan nghenh. Tuy nhien, su nghiep cua nguoi sinh vien khong bat dau tu truong Dai hoc ma tu bac hoc pho thong. Chung ta dao tao hoc sinh pho thong nhu the nao de trang bi cho cac em dinh huong buoc vao truong dai hoc.
Vua qua, nganh GD rat kien quyet chong benh thanh tich trong thi cu, chinh la de lam cac em hoc sinh hieu rang nang luc thuc su buoc vao doi moi la von quy nhat. Hien nay xu huong dang chuyen bien tich cuc.
Ban than chung toi, voi tu cach la phu huynh hoc sinh, rat lo lang rang khong biet con em minh sau nay co thuc su quyet tam phat huy va gin giu van hoa dan toc, su dung no nhu mot loi the canh tranh trong qua trinh hoi nhap. Hieu va ton trong nhung hy sinh cua cac the he di truoc, tu may nghin nam den 100 nam tro lai day de co dat nuoc ngay hom nay. Vi the, chung ta can cham lo cho giao duc toan dien.
Lau nay, chung ta quyet tam “Nang cao dan tri, phat trien nhan luc, boi duong nhan tai” nhung can hieu phat trien giao duc pho thong khong chi nang cao dan tri ma con la giao duc lam nguoi, trang bi cho hoc sinh kien thuc co ban ve khoa hoc-ky thuat, kien thuc co ban ve xa hoi, co tinh cam cua nguoi Viet Nam, co long yeu nuoc, niem tu hao dan toc, tu hao ve the he cha anh. Nhu vay, giao duc nang luc cong dan chinh la yeu cau doi hoi bay gio.
Tu nam hoc 2009 nay, nganh GD dai hoc dat yeu cau phoi hop voi Trung uong Doan TNCS HCM phat dong cuoc van dong trong toan quoc o bac hoc dai hoc: sinh vien khong tieu cuc trong thi cu, khong tieu cuc trong tot nghiep, va cac thay co giao khong chap nhan tieu cuc cua sinh vien trong giao duc dai hoc boi su tieu cuc nay chinh la su lang phi tuoi xuan cua cac em hoc sinh, lang phi su dau tu cua Nha nuoc.

Theo Bo truong, De an cai cach luong cho giao vien va can bo QLGD cua Bo Giao duc va Dao tao bao gio duoc thuc thi? - Tran Van Nam - Nam 32 tuoi - Giao vien -


Trong de an Chinh phu trinh Quoc hoi doi moi co che tai chinh, the hien giao duc la quoc sach cua xa hoi, qua thao luan Quoc hoi da bieu quyet la sap toi trong giai doan 2011 - 2015, se thuc hien phu cap nha giao. Nhu vay phu cap nha giao se lam tang thu nhap cua giao vien dong thoi tang them su gan bo cua giao vien voi nganh. Chung toi coi day la giai phap da nam trong ke hoach trien khai tuy nhien la chung ta dang doi mat voi cuoc khung hoang tai chinh toan cau nen tang truong kinh te cua chung ta thay vi 8-9% chi dat tren duoi 5% do do muc do va tien do cua viec thuc hien tham nien se duoc quyet dinh cu the trong thoi gian tu chuong trinh 2009-2014 o thoi diem phu hop.

Con doi voi can bo quan ly thi Quoc hoi da thong qua mot chinh sach dac biet la neu thay co giao day gioi chuyen sang lam can bo quan ly o Phong Giao duc, So Giao duc thi se duoc giu phu cap giang day trong vong 3 nam mac du la khong con day nua.


Em duoc biet hoc phi nam 2009 se cao hon moi nam. Vay em xin hoi tai sao dat nuoc Cuba con kho khan hon nuoc ta ma con mien hoc phi cho hoc sinh, sinh vien. O nuoc ta hoc phi khong duoc mien giam hoan toan ma lai ngay cang thay doi theo huong tang. Den khi nao chung em duoc mien hoc phi theo che do XHCN? - Nguyen Van Tuan - Nam 17 tuoi - hoc sinh

Rat hoan nghenh cau hoi cua em, nhung trong cau hoi co mot so noi dung khong chinh xac do la hien nay khong phai hoc phi cua chung ta ngay cang tang, vua roi Quoc hoi thong qua De an doi moi co che tai chinh, khang dinh: voi giao duc pho thong, viec dong hoc phi la phu hop kha nang chi tra tuc la nhung nguoi ngheo, phan danh cho con em di hoc vi du mot thang khong du danh vai chuc nghin de mua quan ao sach vo, dien do hoan toan khong phai dong hoc phi, khong phai chi mien ma con duoc ho tro them kinh phi de mua sach vo di hoc. Day la chinh sach moi, khong phai mien ma con cho them de di hoc. Con nhung ho o do thi co thu nhap tuong doi cao thi sau truoc van dong nhieu hon nhung theo nguyen tac la khong gay kho khan ve chi tra. Can nhan manh la chung ta khong he co chu truong la tang hoc phi o cap pho thong ma nguoc lai tiep tuc mien giam, tham chi con cho them. Vi du nhu vua qua Quoc hoi de xuat pho cap giao duc mam non 5 tuoi, doi voi vung mien nui, co truong cong lap roi ma gia dinh van khong du tien cho con di hoc thi nha nuoc van se ho tro toan bo.

Doi voi khoi giao duc dai hoc, hoc phi tang them nhung di kem theo do la co chinh sach cho vay di hoc. Van de nay de nghi Tien sy Ngu noi ro them.

Toi co co em ho co bang dai hoc loai gioi, dong thoi la thu khoa cua Dai hoc SPHN, vay ma di xin viec that kho khan. Bo truong co bien phap nao de trong dung nhung thu khoa nhu vay khong? Xin chan thanh cam on Bo truong! Do Huy - Nam 27 tuoi - giao vien -


Truoc het chuc mung anh co mot nguoi em tot nghiep thu khoa. Day la mot niem tu hao cua ban than cung nhu cua gia dinh. Tuy nhien co the thu khoa o mot nganh, hoac bac hoc ma chung ta vua trao doi, thi co the o dia ban thuan loi da co du giao vien roi thi chung ta phai chap nhan cong viec o mot dia ban khac. Day cung la bai hoc la chung ta hoc xong dai hoc moi bat dau di tim viec lam, va trong linh vuc dai hoc cung nhu day nghe. Bo GDDT da lam viec voi Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi huong den giai phap la nhung nguoi hoc dai hoc ngay khi hoc xong mot nua thoi gian dao tao, phai xuc tien kha nang tim, chon duoc viec lam thich hop. Nhu vay su chu dong cua nguoi hoc nghe, hoc dai hoc cao dang duoc tim nghe la rat quan trong, tu tim va tu tiep thi cho minh trong chuyen nay. Con nhu truong hop cua chau thi dong chi Pho Cuc truong Cuc nha giao vua trao doi, se lam vai tro cau noi cho chau tim duoc noi lam viec cho phu hop nhat trong hoan canh chung hien nay.

Hien nay tren thuc te tinh trang doi ngu giang vien tre, co suc khoe, dao duc, nang luc chuyen mon tot o cac truong DH,CD tren ca nuoc, dang co xu huong chuyen sang cac nganh nghe, linh vuc khac co thu nhap cao hon, moi truong lam viec tot hon. Vay theo Bo truong trong nam toi can phai co nhung giai phap gi de thuc su doi ngu tri thuc, dac biet gioi tre gan bo, yeu nghe, tam huyet phuc vu cho nganh GDDT VN? Vuong Thanh Tu - Nam 35 tuoi - Giang vien

Day la cau hoi rat dang quan tam, nguoi ta chon nghe deu co nhieu yeu to, co yeu to la do so thich, vi du nhung nguoi chon nghe nhac thi phai thich nhac moi chon nghe nhac chu khong phai vi muon co thu nhap cao, nhung con yeu to thu hai la can co thu nhap cao vi vay khi chon nghe cu the, tuy moi nguoi tu quyet dinh su uu tien nay, vi du neu chon nghe giao thi phai co niem dam me, yeu thich nghe giao truoc da, con neu chi vi thu nhap thi chon nghe giao di day khong chi co vui, gia su co tra luong rat cao nhung khong thich lam nghe giao chua han da co thu nhap cao. Mat khac, chinh sach nha nuoc, cung can tao du su hap dan de nhieu nguoi yeu thich nghe giao. Hien nay, phuc vu chu truong nay, Bo Giao duc dao tao da co chuong trinh dao tao tien si trong nuoc va nuoc ngoai, dac biet dao tao nuoc ngoai Nha nuoc ho tro hoan toan kinh phi. Nhu vay Nha nuoc da co chinh sach cu the de phat trien nang luc nghe nghiep cua nghe giao.

Ve mat thu nhap, Nha nuoc quan tam dieu chinh chinh sach, ben canh viec tang luong noi chung, sap toi se thuc hien phu cap tham nien nha giao, o nhung don vi truong cao dang, dai hoc co nhung nghien cuu khoa hoc, thong qua hoat dong nay, cac Nha giao se co them thu nhap khi co nhung giai phap ky thuat, sang che. Va cuoi cung la viec ton vinh ve mat xa hoi, khi chung ta cong hien tot, co su tran trong cua hoc tro, cua phu huynh, danh hieu cua Nha giao cac bac, day cung la su dong vien cua nghe giao.

Toi thay diem dau vao cua cac nganh su pham ngay cang thap, nhu the anh huong rat nhieu den chat luong giao duc. Lieu co nhung bien phap nao de thu hut duoc nhung nguoi gioi tham gia vao su nghiep trong nguoi? - Le Kieu Nhi - Nu 23 tuoi - Giang vien

Truoc het, chung toi hoan nghenh da gap mot nguoi dong nghiep quan tam toi tuong lai cua su nghiep giao duc cua nganh su pham!
Chon nghe giao vua nhung ham me, thich thu voi dac diem ca nhan, vua co ca van de thu nhap
Trong giai doan 10 nam truoc, gop phan giam nhe ganh nang kinh te, khuyen khich vao su pham, chung ta co chinh sach mien hoc phi. Hon 10 nam truoc, tu nam 1998, hoc phi la 180.000/thang cung co gia tri, cho toi gan day, voi muc hoc phi do, di hoc con nhieu ton kem khac nua, thi don bay truc tiep vao kinh te khong cao.
Ben canh do, nhu chung toi neu ban dau chung ta quy hoach nhu cau giao vien chua sat, nen mot so anh chi ra truong chua co viec lam, nen chua hap dan. Vi the, muc dau vao phu thuoc vao su hang hai cua xa hoi vao su pham, neu nhieu nguoi vao, qua ty le choi, lay tu tren xuong, it hon, thi binh quan giam.
Chung ta phai khac phuc bang cac huong nhu lam du bao nhu cau sat hon, de nhung nguoi vao su pham ra truong da so la co viec lam, nhu chung toi noi, Bo quyet tam sau 3 nam cac tinh phai dat hang cho cac truong cao dang su pham dao tao theo nhu cau.
Chinh sach cho vay hien nay cung khuyen khich nhung nguoi o lai nghe giao. Vi du nhu dang du thao sua doi Luat giao duc, nhung nguoi hoc su pham se duoc vay de hoc, sau khi ra truong neu o lai cong tac su pham , nha nuoc khong yeu cau hoan tra phan vay de tra dong hoc phi.
Muc hoc phi sap toi tang len, DH tang khoang 60.000, ho tro tai chinh nha nuoc ngay cang co ich hon.
Lam cho viec nay hap dan hon, nhu chung toi trinh bay, ben canh tang luong nha nuoc, chung ta co tham nien nha giao khuyen khich gan bo su pham. Cac truong DHCDSP cung se ngay cang nang cao chat luong, tao moi truong giang day hap dan hon.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.