Nhung truong DH CD khong to chuc thi cong bo xet tuyen

Thứ năm, 14 Tháng tám 2008, 16:45 GMT+7

Den thoi diem nay, khi ma da so cac truong DH, CD trong ca nuoc to chuc thi da cong bo diem chuan NV1 thi nhieu truong CD khong to chuc thi bat dau cong bo chi tieu va diem xet tuyen cua minh. Co the thay, hau het cac truong CD deu lay diem xet tuyen bang diem san cua Bo; cac truong CD dia phuong rat luu y den yeu to ho khau trong xet tuyen.Thi sinh chuan bi vao phong thi. Anh D.T
Duoi day la chi tieu xet tuyen cua 1 so truong DH, CD khong to chuc thi tuyen duoc cong bo:

CD Su pham Nam Dinh: Lay 350 chi tieu xet tuyen cho 9 chuyen nganh va chi lay thi sinh co ho khau Nam Dinh. Trong do, chi tieu xet tuyen cho tung chuyen nganh cu the nhu sau:

STT

Ten chuyen nganh

Chi tieu xet tuyen

1

Su pham Toan

40

2

Cong nghe thiet bi truong hoc

3

Su pham Tin hoc

4

Su pham Hoa - Sinh

30

5

Su pham Am nhac

40

6

Su pham Van - Dia

7

Su pham Anh

30

8

Su pham Giao duc tieu hoc

50

9

Su pham My thuat

40

CD Su pham Lao Cai: Lay 160 chi tieu chia deu cho 4 chuyen nganh. Rieng chuyen nganh Trung van - phien dich lay thi sinh co ho khau o noi khac. Cac chuyen nganh con lai chi xet tuyen thi sinh co ho khau Lao Cai.

Duoi day la chi tieu xet tuyen cho tung chuyen nganh cua truong:

STT

Ten chuyen nganh

Chi tieu

1

Giao vien CD Tieu hoc

40

2

Giao vien Mam non

3

Thong tin - Thu vien

4

Trung van - phien dich

CD Tai nguyen va Moi truong: Du kien diem xet tuyen se bang diem san (danh cho tat ca cac khoi tuyen sinh cua truong: A, B, D1). Chi tieu chung cho toan truong la 1.700 thi sinh, chi tieu cu the cho tung chuyen nganh chua duoc xac dinh. Tuy nhien, nganh Ki thuat moi truong (du thi khoi A, B) chac chan se lay chi tieu cao nhat voi 500 thi sinh.

DH Su pham Ki thuat Nam Dinh: Tuyen sinh khoi A, lay 800 chi tieu DH chinh quy, trong do, co 300 chi tieu danh cho DHSP Ki thuat, 500 chi tieu danh cho DH Cong nghe. Doi voi he CD chinh quy, lay 500 chi tieu, rieng voi CD ki thuat (he chinh quy), lay khoi K voi 200 chi tieu.

Dai hoc Dai Nam: DH Dai Nam la truong DH moi ra doi, chi tieu va diem xet tuyen cua truong ap dung cho tat ca cac thi sinh cu the nhu sau:


STT Ten nganh He Khoi thi Diem xet tuyen Chi tieu
1 Ke toan

DH

A,D1,D2,D3,D4 13 250
2 Ky thuat cong trinh xay dung A 150
3 Tai chinh - Ngan hang A,D1,D2,D3,D4 350
4 Tieng Anh D1 150
5 Tieng Trung D1, D4 100

DHDL Dong Do: DHDL Dong Do lay 1500 chi tieu xet tuyen, diem xet tuyen bang diem san (danh cho tat ca cac khoi). Rieng khoi nganh Kien truc, 3 mon thi phai dat tu 15,0 diem tro len, mon ve khong duoi 4,0 diem.

DH Chu Van An: Lay diem xet tuyen bang diem san cua bo (danh cho tat ca cac khoi). Doi voi he DH, chi tieu xet tuyen la 1.100 thi sinh, he CD la 400 thi sinh. Duoi day la cac khoi xet tuyen tuong ung voi cac nganh cua truong:


Nganh Khoi thi
Kien truc V
Ki thuat cong trinh xay dung A, B, V
Ki thuat dien tu A, B, D
Ke toan A, B, D
Cong nghe thong tin
Tai chinh - Ngan hang
Quan tri kinh doanh
Tieng Anh C, D
Tieng Trung
Viet Nam hoc

Rieng he CD, chi tuyen sinh khoi A,B,D cac nganh: Tai chinh - Ngan hang, Cong nghe thong tin, Ke toan.

• Cam QuyenCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.