Nhung su kien dang chu y cua nganh giao duc trong nam 2012

Thứ bảy, 08 Tháng mười hai 2012, 08:23 GMT+7

Trong nam 2012 nganh giao duc nuoc nha don nhan nhieu su kien dang nho, co ca vui, ca buon, ca noi lo nhung cung day tu hao. Su nghiep giao duc la lau dai, khong the mong muon bong choc theo y muon. Tuy nhien, cung nhin lai nhung su kien tieu bieu de thay duoc trong nam qua nganh giao duc da trai qua nhung gi?

Quoc hoi thong qua Luat Giao duc Dai hoc

Ngay 18/6/2012 Quoc hoi da bieu quyet thong qua Luat Giao duc Dai hoc voi so tan thanh 84,57%. Luat Giao duc Dai hoc gom 7 chuong, 73 dieu, quy dinh ve to chuc, nhiem vu, quyen han cua co so giao duc dai hoc, hoat dong dao tao, hoat dong khoa hoc va cong nghe, hoat dong hop tac quoc te, bao dam chat luong va kiem dinh chat luong giao duc dai hoc, giang vien, nguoi hoc, tai chinh, tai san cua co so giao duc dai hoc va quan ly nha nuoc ve giao duc dai hoc.

Tu tuong xuyen suot cua Luat Giao duc Dai hoc la trao quyen tu chu o muc toi da phu hop voi nang luc thuc hien quyen tu chu cua cac co so giao duc dai hoc. Tiep thu y kien cac vi dai bieu Quoc hoi, Luat quy dinh ve van de nay theo huong chi mang tinh nguyen tac ve quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc va khong dan chieu den cac dieu khoan cu the. 

Luat giao duc dai hoc co hieu luc thi hanh tu ngay 01 thang 01 nam 2013.

Truoc do, da co khong it y kien tranh luan cua cac nha chuyen mon, nhung giao su dau nganh khong dong tinh thong qua Du thao luat trong nam 2012. Theo GS Tran Hong Quan “Du an Luat Giao duc dai hoc dang roi ma chung ta chua co huong giai quyet, chua co chien luoc quoc gia ve phat trien giao duc dai hoc. Vi vay, co thong qua thi Luat cung khong the ap dung”.

Con GS Pham Thu thi cho rang, neu thong qua Luat Giao duc Dai hoc trong nam 2012 nay thi chung ta lam nguoc quy trinh. Luat Giao duc Dai hoc la noi dung phai hanh lang hoa cac duong loi chinh sach cua nha nuoc. Duong loi cua Giao duc the hien o chien luoc giao duc. “Phai doi it nhat den sau hoi nghi Trung uong thang 10 de co duong loi ro rang, co the soan thao lai va thong qua vao nam 2013” GS Pham Thu nhan manh. 

images/vn888/hot/v2012/best_20121208-082352-1-Cambridgetienganh.jpeg
Anh Internet

  Doi moi can ban va toan dien Giao duc va Dao tao

Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang da khang dinh: Phat trien giao duc va dao tao cung voi phat trien khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau, dong thoi nhan manh: Doi moi can ban toan dien nen giao duc Viet Nam theo huong chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa, dan chu hoa va hoi nhap quoc te. Tuy nhien, doi moi trong thoi diem nao, thoi dai nao thi lai la mot cau hoi con nhieu y kien ban luan. Cho den nay, khi su nghiep giao duc cua nuoc nha duoc cho la dang phat trien ve luong, tuy nhien nhieu y kien bay to su lo ngai su phat trien nay chi la be noi, chua co thuc luc cua chat trong do. Chung ta muon phan dau bang cac nuoc tien tien nhung theo nhieu chuyen gia nhan dinh, nen giao duc cua Viet Nam dang di chech huong cua con duong nhan loai. 

Cung co nhieu y kien lo ngai rang, nen giao duc phat trien cham con co the khac phuc duoc, nhung doi voi mot nen giao duc di chech huong ra khoi “duong ray” thi con nguy hiem gap boi. Trong nam 2012 du luan da danh khong it thoi gian cho tu tuong doi moi giao duc lan nay, va ky vong vao nhieu diem sang hon so voi nhung lan doi moi truoc. 

Nguoi luon co phat ngon sac sao va luon co tam huyet voi nganh giao duc la GS Hoang Tuy tung noi: Muon doi moi can ban va toan dien nen giao duc can phai co mot tu duy he thong. “Giao duc la mot he thong phuc tap, neu doi moi theo kieu cu gap dau lam do thi se khong tranh duoc “dau Ngo, minh So”, hieu qua se rat thap kem” GS Hoang Tuy khang dinh.
Con Nguyen Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Binh cho rang: Thay doi can ban va toan dien mot nen giao duc la cong trinh lon cua quoc gia, khong the mot vai nam ma xong. Tinh the rat buc thiet, phai khan truong nhung lai phai can co, bai ban, khong the rieng mot minh nganh giao duc lam noi. Truoc mat Trung uong can ban va ra nghi quyet, xac dinh muc tieu, yeu cau va nhung van de trong tam can tap trung de nen giao duc thuc su doi moi can ban va toan dien.

Gop chung cho y kien trong dai nay, GS Pham Minh Hac – Nguyen la Bo truong Bo GD&DT cho rang, doi moi can ban va toan dien giao duc phai cai tao tam ly sinh bang cap nang ne trong xa hoi, dieu do can mot giai phap dong bo. Cho toi hien nay cac y kien dong gop cho su nghiep doi moi toan dien va can ban nen giao duc dang duoc Bo GD&DT tiep thu va som co nhung dieu chinh phu hop. 

Trong bai phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6 vua qua da neu ro, sau 16 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 2 khoa VIII, trong dieu kien dat nuoc con nhieu kho khan, nguon luc co han, voi su co gang, no luc cua toan Dang, toan dan, dac biet la cua doi ngu nha giao, su nghiep giao duc va dao tao cua nuoc ta da thu duoc nhung ket qua, thanh tuu rat co y nghia trong viec thuc hien su menh nang cao dan tri, dao tao nhan luc va boi duong nhan tai. Tuy nhien, den nay giao duc va dao tao nuoc ta van chua thuc su tro thanh quoc sach hang dau, dong luc quan trong nhat cho phat trien; tham chi con khong it han che, yeu kem, nhat la ve chat luong giao duc - dao tao; cong tac quan ly va co che tao nguon luc va dong luc cho phat trien,… Trung uong yeu cau phai doi moi tu nhan thuc tu duy, muc tieu dao tao, he thong to chuc, loai hinh giao duc va dao tao, noi dung va phuong phap day va hoc den co che van hanh, co che quan ly, xay dung doi ngu giao vien, can bo quan ly, co so vat chat, nguon luc, dieu kien bao dam thuc hien doi moi toan bo he thong giao duc, bao gom giao duc mam non, giao duc pho thong va giao duc dai hoc, dao tao nghe.

Day la nhung van de het suc lon lao, he trong va phuc tap, con nhieu y kien khac nhau, can phai tiep tuc nghien cuu, tong ket, ban bac mot cach thau dao, can trong, tao su thong nhat cao de ban hanh Nghi quyet vao thoi gian thich hop. Truoc mat, can tiep tuc quan triet cac quan diem, chu truong cua Nghi quyet Trung uong 2 khoa VIII, Ket luan Hoi nghi Trung uong 6 khoa IX va cac ket luan, quyet dinh cua Bo Chinh tri, chi dao trien khai thuc hien that tot Chien luoc phat trien giao duc va dao tao tu nay den nam 2020. 

Tro cap tham nien cho giao vien 

Dau thang 10/2012 Bo GD&DT dua ra Du thao Quyet dinh quy dinh che do tro cap doi voi nha giao da nghi huu chua duoc huong che do phu cap tham nien trong luong huu. Theo do, hien co khoang 190.000 nha giao nghi huu tu thang 01/1994 den thang 5/2011 chua duoc huong che do phu cap tham nien trong luong huu nhung da duoc huong PCTN tu thang 9/1988 den thang 3/1993 theo Quyet dinh so 309 - CT ngay 09/12/1988 cua Chu tich Hoi dong Bo truong (nay la Thu tuong Chinh phu).

Cu the:

+ Cac nha giao da nghi huu tu 01/1994 den 12/1998, so tien tro cap la 2.000.000d/nguoi.

+ Cac nha giao da nghi huu tu 01/1999 den 12/2003, so tien tro cap la 3.000.000d/nguoi.

+ Cac nha giao da nghi huu tu 01/2004 den 5/2011, so tien tro cap la 3.500.000d/nguoi.

Du toan ngan sach chi cho che do nay theo cac muc tren, khoang 565 ty dong.

Tuy nhien, du thao nay dua ra lay y kien da gap phai nhieu phan ung cua cac giao vien. Nhung giao vien cho rang, khoang tro cap nay khong xung dang voi cong suc ma ho bo ra, va cang khong xung dang voi mot nghe cao quy, viec tro cap nhu mot su "bo thi".
   Day them, hoc them o tieu hoc van tran lan

Mac du Bo GD&DT da co quy dinh cam day them, hoc them o bac tieu hoc, theo do, khong duoc day them cho hoc sinh tieu hoc, hoc sinh hoc 2 buoi/tuan. Tuy nhien, lenh cam van cam, tren ca nuoc nhat la cac thanh pho lon tinh trang day them, hoc them con rat pho bien.

Theo nhieu chuyen gia, viec xuat hien tinh trang day them, hoc them con la le duong nhien khi cac chinh sach ho tro nha giao con thieu, nhat la luong va phu cap. Voi he so luong cua giao vien nhu hien nay khong the du song, tu do xuat hien nhieu giao vien to chuc mo lop day them de kiem them thu nhap.

Duoi cai nhin cua nguoi trong cuoc, hieu truong mot so truong THPT cua Ha Noi cho rang day them, hoc them la mot nhu cau co that cua rat nhieu phu huynh, hoc sinh. Nhu cau nay mot phan boi cach thi cu hien nay, phan khac, quan trong hon, la do ap luc tu noi dung chuong trinh. 

Tinh trang day them, hoc them tran lan den noi cac thanh pho lon lien tiep phai ra van ban chan chinh lai viec nay. Cach day khong lau, So GD&DT Ha Noi cho biet, quan diem cua So GD&DT Ha Noi la khong cho phep day them, hoc them o cap tieu hoc (ca trong va ngoai nha truong) nen khong huong dan cac noi dung lien quan cung nhu chi dao khong cap phep cho bat ky ca nhan, to chuc nao day them hoc sinh tieu hoc “Neu to chuc, ca nhan nao co tinh day thi do la day khong phep”, ong Quang noi.

Cho den nay, mac du rao riet thuc hien cac quy dinh ve day them, hoc them nhung tinh trang co cau at se co cung van thuong dien ra, va nhung quy dinh nhu viec cam day  them, hoc them la rat kho thuc hien. 
   Doi tuyen Olympic doat giai thuong cao

Nam 2012, Viet Nam cu 7 doan gom 34 hoc sinh tham du cac ky thi Olympic khu vuc va quoc te cac mon: Vat ly, Hoa hoc, Toan hoc, Sinh hoc, Tin hoc va Hoi thi Nghien cuu khoa hoc-ky thuat quoc te (Intel ISEF). Trong so cac em tham du cac mon thi, doi tuyen Viet Nam da gianh duoc 8 Huy chuong Vang, 15 Huy chuong Bac va 11 Huy chuong Dong.

Lan dau tien trong lich su du thi Olympic khu vuc va quoc te cac mon van hoa danh cho hoc sinh THPT, ca 31 hoc sinh cua tat ca cac doi tuyen deu doat huy chuong, trong do co 5 HCV; 11 HCD. Day cung la lan dau tien, mot nhom 3 hoc sinh doat giai, va la giai Nhat Hoi thi Intel ISEF.

Trong ky thi Olympic khu vuc va quoc te nam 2012, mot so dia phuong chua tung co ten trong bang vang thanh tich thi Olympic khu vuc va quoc te nhung nam truoc thi nam nay, lan dau tien co hoc sinh du thi va doat huy chuong. Trong do, tinh Son La - dia phuong mien nui con nhieu kho khan ve dieu kien kinh te-xa hoi, dieu kien day va hoc nhung da co hoc sinh du thi va da doat huy chuong o ca hai ky thi Olympic Vat ly chau A va Olympic Vat ly quoc te.

Tinh Ha Nam lan thu 3 co hoc sinh doat huy chuong mon Vat ly quoc te, nhung ke tu 17 nam sau tai lap tinh, nam nay lan dau tien co hoc sinh du thi va doat huy chuong o ca hai ky thi Olympic Vat ly chau A va Olympic Vat ly quoc te.
Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan cho rang, de co nhung thanh tich tren la do su no luc phan dau cua cac em hoc sinh, su tan tam giang day cua cac truong, thay co giao da diu dat, huong dan cac em vung buoc di thi. Ben canh do la quy che doi moi cua Bo GD-DT trong chinh sach tuyen thang vao dai hoc, cao dang doi voi cac em hoc sinh doat giai hoc sinh gioi quoc gia. Dieu nay da gop phan dang ke khuyen khich hoc sinh hung thu hoc tap va tich cuc tham gia vao cac ky thi quoc gia, quoc te.
  Ty le do tot nghiep THPT tang dan deu sau 6 nam thuc hien “hai khong”

Phong trao “hai khong” trong thi cu duoc ap dung nhung nam truoc da to ro ket qua cua no. Tuy nhien, cang ve sau nay phong trao nay lai to ra khong manh, nhieu nguoi noi rang “hai khong” da hoan thanh su mang cua no va hien can phai co mot thay doi mang tinh he thong de nang cao chat luong hoc sinh do tot nghiep. 

Co the thay ro do thi hinh sin cua phong trao “hai khong” the hien qua cac nam; Sau hien tuong "Do Viet Khoa", thang 7/2006, tan Bo truong GD&DT Nguyen Thien Nhan phat dong phong trao "Hai khong" voi cam ket cua lanh dao Bo va Giam doc 64 tinh, thanh pho. Nam 2007 la nam dau tien thuc hien phong trao nay, nam do ti le do tot nghiep chi dat 66%. Nam 2008, ti le do ca nuoc  tang them 9%. Nam 2009, ty le do tot nghiep trung binh la gan 84%. Buoc sang nam thu tu thuc hien "Hai khong" (nam 2010), ty le tot nghiep binh quan ca nuoc da tang len 93%. Nam  2011, ty le thi tot nghiep THPT cua ca nuoc lai tang len 96%. 54 trong so 63 tinh, thanh pho do tot nghiep tren 90%, va tinh do thap nhat la 82% va cho toi nam 2012, ty le do tot nghiep chung ca nuoc dat 97,63%. Cu the, doi voi he THPT, ty le do dat 98,87% con he Giao duc thuong xuyen dat 85,47% - mot con so rat an tuong. 

Voi ti le do tot nghiep o con so dep nhu mo nay khien nhieu nguoi hoai nghi ve mot chat luong giao duc khong thuc chat. Cac y kien bay to can co mot cuoc “cach mang” de nang tam hoac cach nao do cai tien ky thi tot nghiep THPT. PGS - TS Tran Xuan Nhi - Nguyen Thu truong Bo GD&DT thi cho rang khong nen xem ky thi tot nghiep THPT la "bang chuan" cho chat luong giao duc.
Theo GS Nhi thi, "Tinh chat cac bai thi chi de danh gia vai mon, moi mon chi "nhan" vao vai vung kien thuc, khong the noi dai dien het cho chat luong dao tao. Chua ke cac de thi hien nay chu yeu doi hoi kien thuc chu it boc lo duoc ky nang. Trong khi do de vao doi, cai can nhat lai la ky nang, suy nghi nhanh khong, quyet dinh chinh xac khong?...”. Viet Bao.vn (Theo Giaoducvietnam)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.