Nganh hoc co co hoi tim viec lam tot

Thứ năm, 10 Tháng ba 2011, 10:00 GMT+7


Nganh hoc co co hoi tim viec lam tot PGS.TS Tran Thuc. Thuc trang thieu hut nhan luc trong nganh khi tuongthuy van va hai duong hoc, khien nhung cu nhan tot nghiep chuyen nganh nay co them nhieu co hoi tim duoc viec lam tot. PV da co cuoc phong van PGS.TS Tran Thuc- Vien truong Vien Khoa hoc Khi tuong- Thuy van va Moi truong ve mot so van de lien quan den “cau” va “cung” nhan luc o linh vuc nay.

Hien nay, nhan luc nganh Khi tuong - Thuy van va Hai duong hoc o Viet Nam noi chung, cua Vien Khoa hoc Khi tuong- Thuy van va Moi truong noi rieng dang gap tinh trang thieu tram trong ve so luong. Doi ngu can bo hien cong tac van chua dap ung duoc yeu cau thuc te. Trong khi do, kha nang cung ung nhan luc tu cac co so dao tao chi dap ung duoc mot phan nhu cau su dung cua xa hoi va cua Vien.

Vien truong co the cho biet cu the hon ve tinh trang tren? Nhu cau thuc te o Viet Nam hien nay, cung nhu nhu cau cua Vien ve nhan luc nganh Khi tuong - Thuy van va Hai duong hoc nhu the nao, thua Vien truong?

Doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc nganh Tai nguyen va Moi truong noi chung va linh vuc KTTV noi rieng dang co su bat cap, do la su thieu hut lon ca o Trung uong va dia phuong, dac biet la doi ngu can bo chuyen mon co trinh do cao va duoc dao tao dung chuyen nganh.

Co su mat can doi ve trinh do dao tao va yeu cau cong tac quan ly cung nhu su mat can doi ve chuyen mon dao tao giua cac linh vuc thuoc nganh Tai nguyen va Moi truong; rat it cac truong dai hoc, co so dao tao trong he thong giao duc quoc dan dao tao linh vuc nay, nhieu chuyen nganh chua co truong nao dao tao. Linh vuc KTTV va hai duong hoc cung trong boi canh chung do.

Tong so can bo lam viec trong linh vuc KTTV la hon 3500 nguoi. Luc luong nay hoat dong tren moi mien cua to quoc tu mien nui, dat lien, tren bien va hai dao; trong cac don vi quan ly va su nghiep cua nganh KTTV va cac linh vuc lien quan cua Bo Tai nguyen va Moi truong nhu Trung tam KTTV quoc gia, Vien Khoa hoc KTTV va Moi truong, Cuc KTTV va Bien doi khi hau, Cuc quan ly Tai nguyen nuoc, Tong cuc Bien va Hai dao, Tong cuc Moi truong. Mot luc luong lon can bo dang lam viec tai 9 Dai KTTV khu vuc, 168 tram khi tuong be mat, 27 tram khi tuong nong nghiep, 6 tram rada thoi tiet, 3 tram tham khong vo tuyen, 231 tram thuy van, 17 tram khi tuong thuy van bien, 154 tram va diem do moi truong khong khi va nuoc.

Nganh hoc co co hoi tim viec lam tot, Tin tuc trong ngay, tuyen sinh 2011, thi dai hoc 2011, khi tuong, thuy van, diem thi, thi sinh, truong dai hoc

Sinh vien nganh khi tuong lam bai thuc hanh

Do dac thu cua nganh la hoat dong khap moi mien cua dat nuoc nen so luong can bo KTTV, bien doi khi hau, hai van nhu da noi o tren con rat thieu.

Mac du nhu cau can bo KTTV la rat lon nhung kha nang dao tao cua cac co so trong nuoc con rat han che ca ve so luong lan trinh do. Cac co so dao tao nhu truong Dai hoc Tai nguyen va Moi truong, Truong cao dang Tai nguyen va Moi truong Thanh pho Ho Chi Minh dao tao duoc khoang 50 den 100 can bo moi nam. Dai hoc Quoc gia Ha Noi va Thanh pho Ho Chi Minh, Dai hoc Thuy loi hang nam dao tao duoc khoang 100 can bo he dai hoc va tren dai hoc. Mot so it can bo trinh do cao duoc dao tai Vien Khoa hoc Khi tuong Thuy van va Moi truong.

Bo Tai nguyen va Moi truong dang duoc Chinh phu giao xay dung de an “Phat trien dao tao nguon nhan luc nganh Tai nguyen va Moi truong giai doan 2011 - 2015, dinh huong den nam 2020”. Day la mot de an lon, tong the cho phat trien nguon nhan luc cua toan nganh. De an dat ra van de quy hoach mang luoi dao tao nguon nhan luc nganh Tai nguyen va Moi truong khong chi o cac co so dao tao truc thuoc Bo ma la toan bo he thong cac co so dao tao trong he thong giao duc quoc dan, dac biet tap trung vao cac Dai hoc Quoc gia, dai hoc khu vuc va cac truong dai hoc lon co nang luc va kinh nghiem trong dao tao cac chuyen nganh thuoc linh vuc tai nguyen, moi truong va KTTV, hai duong hoc.

Rieng linh vuc Hai duong hoc va KTTV bien, luc luong can bo con han che hon so voi nhu cau. Nuoc ta voi tren 3.260km bo bien, hon 3000 dao va vung bien rong lon, mang luoi tram khi tuong hai van gom 17 tram, trong do co 10 tram tren dao, 1 tram tren gian noi DK1 - 7 va 6 tram ven bo la vo cung thieu de thuc hien cac chuong trinh nghien cuu ve bien, phuc vu su nghiep phat trien kinh te bien.

Vien Khoa hoc Khi tuong Thuy van va Moi truong la co quan nghien cuu ve KTTV, bien doi khi hau, bien va tuong tac bien doi hoi phai co nhieu can bo co trinh do cao, co kien thuc chuyen sau. Hien nay, Vien co tren 250 can bo, trong do tren 60% co do tuoi duoi 35, nhieu can bo co trinh do cao duoc dao tao o nuoc ngoai. Tuy nhien, luc luong nay con rat han che so voi yeu cau, nhat la linh vuc bien doi khi hau; linh vuc bien va tuong tac bien - khi quyen voi nhung nhiem vu to lon duoc dat ra trong thoi gian toi.

Nganh hoc co co hoi tim viec lam tot, Tin tuc trong ngay, tuyen sinh 2011, thi dai hoc 2011, khi tuong, thuy van, diem thi, thi sinh, truong dai hoc

Buoi thuc te cua sinh vien hai duong hoc

Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien - Dai hoc Quoc gia Ha Noi hien la don vi duy nhat trong ca nuoc dao tao chuyen nganh Khi tuong- Thuy van va Hai duong hoc. Nhieu sinh vien cua truong nay sau khi tot nghiep da ve Vien Khoa hoc Khi tuong- Thuy van va Moi truong cong tac. Vien truong co nhan xet gi ve trinh do, nang luc cua sinh vien duoc dao tao tu Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien? So luong va chat luong nhan luc nganh Khi tuong - Thuy van va Hai duong hoc duoc dao tao tu “dia chi” nay duoc Vien truong danh gia nhu the nao?

PGS.TS Tran Thuc: Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien - Dai hoc Quoc gia Ha Noi khong chi la mot trong so it nhung co so co dao tao chuyen nganh Khi tuong - Thuy van va Hai duong hoc trong ca nuoc ma con la mot co so dao tao lau nhat, co he thong nhat ve chuyen nganh nay. Hang ngan can bo duoc dao tao tai Khoa Khi tuong - Thuy van va Hai duong hoc cua Truong da tro thanh cac can bo nong cot trong nganh KTTV va Hai duong.

Hien nay, Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien mo rong chuyen nganh dao tao sang cac linh vuc Thuy van va moi truong. Day la dia chi dao tao dang tin cay ve can bo KTTV, Moi truong va Hai duong hoc va da duoc khang dinh trong de an “Phat trien dao tao nguon nhan luc nganh Tai nguyen va Moi truong giai doan 2011 - 2015, dinh huong den nam 2020” cua Bo Tai nguyen va Moi truong. Nam 2008, Truong dao tao duoc 52 cu nhan chuyen nganh KTTV-Hai van; nam 2009, dao tao duoc 24 cu nhan. Truong cung la trung tam dao tao sau dai hoc cac chuyen nganh noi tren. Can bo giang day cua Truong da tham gia huong dan nghien cuu sinh cua Vien, va Vien Khi tuong Thuy van va Moi truong cung da cu can bo tham gia giang day va huong dan nghien cuu sinh va thac si cua Truong. Trong nam 2010, Truong da phoi hop voi Vien xay dung va trien khai chuong trinh dao tao cao hoc ve bien doi khi hau dat tieu chuan quoc te.

Nhu vay, Dai hoc Khoa hoc Tu nhien la truong dai hoc lon co nang luc va kinh nghiem trong dao tao cac chuyen nganh thuoc linh vuc Tai nguyen va Moi truong, KTTV, Hai duong hoc, cung cap nguon nhan luc quan trong cho nganh KTTV cua Bo Tai nguyen va Moi truong va Vien Khi tuong Thuy van va Moi truong. Nhieu can bo duoc dao tao tu Truong da va dang cong tac tai Vien. Cac can bo nay duoc trang bi tot cac kien thuc chuyen mon, ky nang nghien cuu, lam viec, co trinh do ngoai ngu va co nhieu ket qua nghien cuu co gia tri.

Nam 2011, Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien – Dai hoc Quoc gia Ha Noi tuyen 120 chi tieu nganh Khi tuong - Thuy van va Hai duong hoc voi cac huong nghien cuu chuyen nganh:

Khi tuong hoc: (1) Khi hau va mo hinh hoa khi hau; (2) Du bao thoi tiet va khi hau; (3) Moi truong khi; (4) Bien doi khi hau va ung pho.

Thuy van hoc: (1) Thuy van hoc va du bao thuy van; (2) Quan ly tai nguyen va moi truong nuoc.

Hai duong hoc: (1) Vat ly bien; (2) Quan ly tai nguyen va moi truong bien; (3) Cong nghe bien.

Nhung nganh hoc moi hap dan

Nganh Quan tri kinh doanh: Nhieu lua chon

(Theo Giao duc & Thoi dai)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.