Nang muc ngach luong GS PGS

Thứ năm, 23 Tháng chín 2010, 12:19 GMT+7

Chinh phu vua cong bo du thao lan 3 ve Quyet dinh sua doi, bo sung mot so dieu Quy dinh tieu chuan, thu tuc bo nhiem, mien nhiem chuc danh giao su, pho giao su ban hanh kem theo Quyet dinh so 174/2008/QD-TTg ngay 31/12/2008.

Theo do, Chinh phu bo sung nhung noi dung nhu viec bo nhiem vao ngach va xep luong doi voi nha giao thuoc bien che su nghiep cua cac co so giao duc dai hoc cong lap.Cu the, nha giao dang duoc xep luong o ngach pho giao su (PGS) - giang vien chinh (ma so 15.110), khi duoc bo nhiem vao chuc danh giao su (GS) thi duoc bo nhiem khong qua thi nang ngach va xep luong o ngach GS - giang vien cao cap (ma so 15.109).

Nha giao dang duoc xep luong o ngach giang vien (ma so 15.111), khi duoc bo nhiem vao chuc danh PGS thi duoc bo nhiem khong qua thi nang ngach va xep luong o ngach PGS - giang vien chinh (ma ngach 15.110) theo quy dinh hien hanh ve nang ngach va xep luong cua Nha nuoc.

Nha giao dang duoc xep o ngach luong GS - giang vien cao cap (ma so 15.109) duoc bo nhiem vao chuc danh GS va nha giao dang duoc xep o ngach luong PGS - giang vien chinh (ma so 15.110) duoc bo nhiem vao chuc danh PGS thi duoc xep len bac luong tren lien ke cua bac luong hien huong thuoc ngach luong dang duoc xep (neu trong ngach con bac); thoi gian tinh nang bac luong lan sau ke tu khi nang bac lan cuoi truoc khi duoc bo nhiem vao chuc danh GS, PGS.

Viec bo nhiem vao ngach va xep luong tren duoc thuc hien theo phan cap hien hanh cua Nha nuoc.

Doi voi nha giao khong thuoc bien che su nghiep cua cac co so giao duc dai hoc cong lap, thu truong don vi truc tiep quan ly nha giao xem xet van dung quy dinh tren.

Chinh phu cung sua doi, bo sung noi dung moi nhu yeu cau ung cu vien phai co bang tien si tu du 36 thang tro len ke tu ngay co quyet dinh cap bang tinh den ngay het han nop ho so tai Hoi dong chuc danh giao su co so.

Neu da co bang tien si nhung chua du 36 thang tinh den ngay het han nop ho so thi phai co so cong trinh khoa hoc quy doi gap hai lan tieu chuan quy dinh bao gom ca cac bai bao khoa hoc va cac cong trinh thuc hien trong ba nam cuoi.

Co ban bao cao ket qua dao tao, nghien cuu khoa hoc va cong nghe duoi dang mot cong trinh khoa hoc tong quan duoc viet nhu mot bai bao khoa hoc cua tac gia tu sau khi bao ve luan an tien si doi voi nguoi dang ky xet cong nhan dat tieu chuan chuc danh PGS hoac tu sau khi duoc cong nhan dat tieu chuan chuc danh PGS doi voi nguoi dang ky xet cong nhan dat tieu chuan chuc danh GS.

De xet chuc danh GS, ung cu vien da duoc bo nhiem chuc danh PGS co thoi gian tu du ba nam tro len, trong do phai co hai nam tham nien cuoi tinh den ngay het han nop ho so tai Hoi dong chuc danh giao su co so dang truc tiep lam nhiem vu giao duc, giang day tu trinh do dai hoc tro len.

Chinh phu cung bo sung noi dung trong so cong trinh khoa hoc quy doi tu cac bai bao khoa hoc quy dinh tai khoan 4 Dieu 8 cua Quyet dinh so 174/2008/QD-TTg ngay 31/12/2008, phai co it nhat 1/4 duoc thuc hien trong ba nam cuoi tinh den ngay het han nop ho so tai Hoi dong chuc danh giao su co so.

Nha giao, nha khoa hoc la cac tai nang tre co thanh tich khoa hoc dac biet xuat sac, vuot troi so voi quy dinh nhung thieu mot so tieu chuan ve tham nien giang day dai hoc, tieu chuan ve huong dan nghien cuu sinh hoac tieu chuan chu tri nghien cuu de tai khoa hoc quy dinh tai Dieu 8, Dieu 9, Dieu 10 cua Quyet dinh so 174/2008/QD-TTg ngay 31/12/2008 va noi dung quy dinh tren.

Hoi dong Chuc danh giao su nha nuoc to chuc tham dinh ket qua xet cua cac Hoi dong chuc danh giao su nganh, lien nganh; to chuc xet doi voi nhung truong hop quy dinh tai khoan 3 Dieu 11 cua Quyet dinh nay, quyet nghi bang phieu kin cong nhan dat tieu chuan chuc danh GS hoac PGS cho cac nha giao.

Hoi dong Chuc danh giao su nha nuoc tham dinh va nghi quyet bang lay phieu kin tung truong hop huy bo cong nhan dat tieu chuan chuc danh GS, PGS hoac tuoc bo cong nhan chuc danh GS, PGS. Viec tham dinh va nghi quyet bang lay phieu kin de huy bo hoac tuoc bo chuc danh GS, PGS chi co gia tri khi duoc it nhat tu ba phan tu so thanh vien Hoi dong tham du hop tro len bo phieu tan thanh.

Viet Bao (Theo Dan tri)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.